Arhiv

§ 15 OWiG

Ali je samoo­bramba mogoča tudi v pri­me­ru tat­vi­ne ali vdora?

Ali je samoobramba mogoča tudi v primeru tatvine ali vdora?

Samoo­bramba je tis­ta obramba, ki je potreb­na za odvr­ni­tev tre­nut­ne­ga neza­ko­ni­te­ga napa­da nase ali na drugega.

Samoo­bramba je klas­ika na področ­ju pre­ver­jan­ja stro­kov­ne­ga znan­ja — in seve­da tudi ele­men­tar­na za stro­kov­no prakso!

S samoo­brambo se sreča­mo v treh zako­nih hkra­ti, in sicer v § 32 StGB, v § 227 BGB in tudi v Zakonu o uprav­nih pre­krških v § 15 OWiG.
Ven­dar se v današn­jem član­ku ne ukvar­jam nepos­red­no s samoo­brambo kot ute­mel­jit­vi­jo in nje­n­imi posa­mez­ni­mi ele­men­ti. Kdaj lah­ko uvel­javlja­te samoo­brambo, tj. neko­ga fizič­no napa­de­te, ne da bi se izpost­avi­li kazens­ke­mu pre­go­nu, je podrob­no opis­a­no v bese­di­lu zako­na. Pri pri­pra­vi na izpit 34a v teča­jih ali knji­gah je odsta­vek o samoo­brambi ved­no podrob­no opi­san in opreml­jen z nazor­ni­mi primeri.

En uda­rec, en napad! Bra­ni­te se, samoo­bramba! V redu?

Pri pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja v stro­ki varo­van­ja v skla­du s 34.a čle­nom GewO je vsaj eno vprašan­je sko­raj ved­no usmer­je­no v samoo­brambo, npr. v pred­po­go­je, kdaj je sploh dovol­je­no ukre­pa­ti v samoo­brambi. Samoo­bramba je pomemb­na ute­mel­ji­tev za ukre­pan­je pro­ti napa­dal­cem, ne da bi se izpost­avi­li kazens­ke­mu pre­go­nu. Ker je samoo­bramba “pra­vica vseh lju­di”, se nan­jo lah­ko skli­cu­je vsa­ka ose­ba, seve­da tudi var­nost­ni­ki, če so izpoln­je­ni pogo­ji za samoo­brambo. Če je vra­tar nen­a­do­ma napa­den s pest­jo v nas­prot­ju z zako­nom, se lah­ko bra­ni pred napa­dal­cem. Ni kazens­ko odgo­vo­ren, tudi če napa­dalec utrpi poš­kod­be in (upaj­mo) izgu­bi. Do zdaj je bilo vse jas­no. Toda:

Kaj pa tat­vina ali vdor v prostor?

Tudi kra­ja ali vdor na ozeml­je je neza­ko­nit napad, in sicer na zako­ni­to lastn­ins­ko pra­vico ali pra­vico do pre­bi­va­lišča. V teh pri­me­rih se je vse­ka­kor dovol­je­no bra­ni­ti in uporabi­ti silo za odvr­ni­tev napa­da! Ven­dar je tre­ba ved­no upoš­te­va­ti soraz­mer­n­ost in sredstva, ki se uporablja­jo za obrambo.

Kate­ri prav­ni inte­re­si so sploh spo­s­ob­ni samoobrambe?

Mno­gi učen­ci zmot­no dom­ne­va­jo, da lah­ko človek uporabi silo v samoo­brambi le v pri­me­ru fizič­ne­ga napa­da nase (samoo­bramba) ali na dru­go ose­bo (nuj­na pomoč). Toda to je naro­be! Nače­lo­ma je vsak (indi­vi­du­al­ni) prav­ni inte­res spo­so­ben samoo­brambe. Poleg življen­ja, tele­sa in zdra­v­ja to vključu­je tudi pre­možen­je, čast, sredstva (itd.) osebe. 

Odtis
sl_SISL