Arhi­ve

O altă limbă

Este posi­bilă sus­ți­ne­rea examenu­lui într‑o altă limbă?

Este posibilă susținerea examenului într-o altă limbă?

Nu. Exami­narea pen­tru examenul 34a este posi­bilă numai în lim­ba germană.

Tes­tul de exper­ti­ză în dome­niul secu­ri­tății va fi în curând în rusă, ara­bă sau engleză

Am fost între­bat de mul­te ori dacă examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO poa­te fi sus­ți­nut și într‑o altă lim­bă — așa cum este cazul examenu­lui pen­tru obți­ne­rea per­mi­su­lui de con­du­ce­re, care în Ger­ma­nia se des­fășo­ară, print­re alt­ele, în lim­bi­le eng­le­ză, fran­ce­ză, gre­acă, ita­liană, croa­tă, polo­ne­ză, por­tug­he­ză, română, rusă, spa­niolă și tur­că. Acest lucru nu este posi­bil în cazul examenu­lui de expertiză!
Și, în opi­nia mea, aces­ta este un lucru bun. În timp ce nor­me­le privind tra­fi­cul rutier sunt des­tul de ase­mănă­toare în UE, de exemp­lu în ceea ce pri­veș­te aspec­tul și sem­ni­fi­cația indi­ca­to­are­lor rutie­re, în dome­niul secu­ri­tății pri­va­te lucr­u­ri­le sunt mai deli­ca­te. Pe de o par­te, tre­bu­ie să fiți capa­bil să navi­gați în sigu­ranță print­re nor­me­le juri­di­ce de aici, adică tre­bu­ie să cun­o­aș­teți în deta­liu legi­le și regle­men­tări­le rele­van­te ale țării. Pe de altă par­te, aveți mereu de‑a face direct cu oamen­ii, iar comu­ni­carea este un fac­tor esenți­al în relații­le cu ceil­alți, de exemp­lu în cazul dezes­cala­dării. Pe lân­gă fap­tul că text­e­le juri­di­ce ger­ma­ne sunt uneo­ri difi­cil de înțe­les din punct de vede­re ling­vi­stic, lim­ba ger­mană are și sub­ti­li­tăți­le sale în prac­tică. Prin urma­re, este foar­te util să puteți comu­ni­ca în lim­ba țării în care vă des­fășu­rați acti­vi­ta­tea. Desi­gur, cun­oș­tințe­le de lim­bi străi­ne sunt, de ase­men­ea, foar­te importan­te, dacă vă gân­diți la eve­nimen­te cu un public inter­națio­nal, de exemp­lu fes­tivalu­ri sau târ­gu­ri. Mul­ti­l­ing­vis­mul este un mare avan­taj în indus­tria securității.

 

Am nevoie de o dova­dă pen­tru IHK că vor­besc sufi­ci­ent de bine germana?

Lim­ba ger­mană, lim­bă difi­ci­lă — este o afir­mație bine cunos­cu­tă. Expe­ri­ența a ară­tat că vor­bi­to­rii non-nati­vi au difi­cul­tăți deo­se­bi­te în a tre­ce examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te con­form § 34a GewO de la pri­ma încer­ca­re. Unul dint­re moti­ve este fap­tul că, de mul­te ori, între­bări­le de examen nu sunt ușor de înțe­les. Prin urma­re, pe de o par­te, tre­bu­ie să te pre­gă­teș­ti bine pen­tru examen din punct de vede­re al conți­nu­tu­lui, iar pe de altă par­te, tre­bu­ie să ai un anu­mit nivel de cun­oș­tințe ling­vi­sti­ce din viața de zi cu zi, pre­cum și din lim­ba­jul teh­nic (ter­me­ni juri­di­ci, ter­me­ni teh­ni­ci din dome­niul secu­ri­tății etc.). Până în pre­zent, com­pe­tențe­le ling­vi­sti­ce nu repre­zin­tă o con­diție pre­ala­bilă pen­tru admi­t­e­re.. Acest lucru înse­am­nă că nu tre­bu­ie să pre­zen­tați un cer­ti­fi­cat de lim­bă sau o dova­dă simi­lară pen­tru a putea par­ti­ci­pa la examenul de cun­oș­tințe de specialitate.

 

Aju­tor pen­tru par­ti­ci­pan­ții la cur­su­ri­le de lim­bă străină

Dacă sun­teți nou venit în Ger­ma­nia și nu vor­biți încă foar­te bine ger­ma­na, este util să urmați un curs de lim­bă, inclu­siv pen­tru a vă pre­gă­ti pen­tru examenul IHK. Ade­sea, cent­re­le de edu­cație pen­tru adulți (VHS) oferă cur­su­ri de lim­bi străi­ne. Ofi­ci­ul Fede­ral pen­tru Migrație și Refu­gi­ați (BAMF) pro­mo­vea­ză, de ase­men­ea, par­ti­ci­parea la cur­su­ri de lim­bă sau de inte­grare. În plus, apli­cații­le de învăța­re și, bineînțe­les, uti­li­zarea lim­bii ger­ma­ne în viața de zi cu zi pot fi foar­te uti­le. Lexi­co­ane cu ter­me­ni teh­ni­ci pen­tru sec­torul de secu­ri­ta­te sunt dis­po­ni­bi­le în comerț.

Impri­ma­re
ro_RORO