Podjęcie badań przez biegłych zgodnie z § 34a Gewo mimo kryzysu Corony.

Zda­nie egza­mi­nu eks­per­ckie­go zgod­nie z § 34a Gewo mimo kry­zy­su Corony

W ost­at­nich mie­sią­cach egza­mi­ny według § 34a GewO (pil­no­wa­nie) zostały odwoła­ne z powo­du kry­zy­su Coro­ny (COVID-19). Teraz egza­mi­ny odbę­dą się ponow­nie w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK). Dla wszyst­kich, któr­zy zare­jes­tro­wa­li się w ter­mi­nie lub których ter­min został przes­unię­ty, egza­min pisem­ny odbęd­zie się jut­ro, 18 czerw­ca 2020 r. W wie­lu mie­js­cach obo­wią­zu­ją obe­c­nie spec­jal­ne prze­pi­sy doty­c­zące zda­wa­nia egza­mi­nu, np:

O tym, jakie prze­pi­sy obo­wią­zu­ją, moż­na dowied­zieć się z pis­ma IHK doty­c­zące­go egza­mi­nu lub ze stro­ny inter­neto­wej danej IHK.
Wszyst­kim zda­ją­cym jut­ro egza­min życ­zę samych sukcesów! 

PS: Jeś­li Twój egza­min, który powi­ni­en był odbyć się np. w kwiet­niu, został odwoła­ny bez zas­tępst­wa, musisz zare­jes­tro­wać się na nowy termin!
Ze wzglę­du na obe­c­ne duże zapo­trze­bo­wa­nie, należy wcześ­niej zare­jes­tro­wać się na egza­min. Ponie­waż trze­ba przestrz­e­gać mini­mal­nych odle­głości, i tak już defi­cy­to­we mie­j­s­ca są jeszc­ze bard­ziej ogra­nic­zo­ne. Wszyst­kie ter­mi­ny egza­minów moż­na zna­leźć na stro­nie https://www.sachkunde-34a.de/wann-termine-34a/

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Brak komentarzy 

Zosta­wić odpo­wie­dź

Nadruk
pl_PLPL