Ce este de fapt registrul de gardă?.

Ce este regis­trul de gardă?

În 2019, a fost intro­dus recent regis­trul de pază la nivel națio­nal și de stat, care este obli­ga­to­riu pen­tru indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă. În acest arti­col, veți afla care este sco­pul regis­tru­lui de pază, cine face înscrie­ri în el, ce înse­am­nă legi­ti­mația de agent de pază și mul­te alte lucr­u­ri pe care ar tre­bui să le știți în cali­ta­te de angajat de secu­ri­ta­te — dar mai ales ca pro­fe­sio­nist în indus­tria de securitate.
De alt­fel, regis­trul de gar­dă poa­te fi găsit pe inter­net la adre­sa www.bewacherregister.de

Infor­mații de bază privind regis­trul de gar­dă (BWR)

Regis­trul ger­man de pază este un regis­tru cen­tral și digi­tal care conți­ne infor­mații desp­re per­so­nalul de pază (per­so­nal de secu­ri­ta­te), pre­cum și desp­re ope­ra­torul comer­cial de pază (con­trac­tant de secu­ri­ta­te) și între­p­rin­de­rea comer­cială (com­pa­nie de secu­ri­ta­te). Din iulie 2020, Minis­te­rul Fede­ral de Inter­ne și Aface­ri Inter­ne (BMI) este responsa­bil pen­tru legea privind agenții de pază și, prin urma­re, și pen­tru regis­trul agențil­or de pază. Întrucât auto­ri­ta­tea federală responsa­bilă pen­tru ges­tio­narea ope­rațio­nală a regis­tru­lui începând cu octom­brie 2022 este auto­ri­ta­tea federală Ofi­ci­ul Fede­ral de Sta­tis­tică (Desta­tis):

De la intro­du­ce­rea Regis­tru­lui de pază (BWR), toți comer­cianții din sec­torul de pază sunt obli­gați să își înre­gist­re­ze com­pa­nii­le și per­so­nalul de pază în BWR. În vii­tor, numai auto­ri­tăți­le responsa­bi­le de apli­carea legil­or de pază pot efec­tua modi­ficări ale înre­gis­trăril­or per­so­an­elor fizice. În acest scop, comer­cianții fur­ni­zea­ză infor­mații în BWR cu pri­vi­re la cali­fi­carea, fia­bi­li­ta­tea, iden­ti­ta­tea și acce­si­bi­li­ta­tea per­so­nalu­lui de pază.

Apro­xi­ma­tiv 1.300 de birou­ri muni­ci­pa­le de ordi­ne publică și alte auto­ri­tăți com­pe­ten­te din lan­du­ri veri­fică infor­mații­le fur­niza­te, apro­bă sau res­ping între­p­rin­de­ri­le comer­cia­le și per­so­nalul de secu­ri­ta­te. În acest sens, aces­tea uti­li­zea­ză BWR pen­tru a acce­sa infor­mații de la Aso­ciația Came­re­lor de Comerț și Indus­trie Ger­ma­ne (DIHK) în ceea ce pri­veș­te cali­ficări­le și de la Ofi­ci­ul Fede­ral pen­tru Pro­tecția Con­sti­tuți­ei (BfV) în ceea ce pri­veș­te fiabilitatea.

Dacă cine­va doreș­te să lucre­ze în dome­niul pazei, tre­bu­ie să tre­acă o veri­fi­ca­re a ante­ce­den­tel­or. Rezul­ta­te­le aces­tei veri­ficări sunt con­sem­na­te în regis­trul de pază. Regis­trul conți­ne, de ase­men­ea, infor­mații privind cali­ficări­le pro­fe­sio­na­le, pre­cum și infor­mații privind iden­ti­ta­tea per­so­a­nei înregistrate.

Angaja­to­rii din sec­torul de secu­ri­ta­te sunt obli­gați să efec­tue­ze o cău­t­a­re în regis­trul de pază înain­te de a anga­ja un lucră­tor de secu­ri­ta­te (paz­nic). Acest lucru are rolul de a se asi­gu­ra că în sec­torul de secu­ri­ta­te sunt angaja­te numai per­so­ane ade­cva­te și de încredere.

Ast­fel, regis­trul de pază este menit să con­tri­bu­ie la îmbună­tăți­rea secu­ri­tății și a cali­tății în indus­tria de secu­ri­ta­te și să con­so­li­de­ze încre­de­rea publi­cu­lui în indus­tria de secu­ri­ta­te privată.

Care este numărul de iden­ti­fi­ca­re al regis­tru­lui de gardă?

Numărul de iden­ti­fi­ca­re al regis­tru­lui de gar­dă (pe scurt: ID de gar­dă) este un număr unic de iden­ti­fi­ca­receea ce per­mi­te o iden­ti­fi­ca­re și o atri­bui­re clară. Un ID al pazei este atri­buit atun­ci când paz­ni­cul este intro­dus pen­tru pri­ma dată în regis­tru. ID-ul unui agent de secu­ri­ta­te este vala­bil chi­ar dacă angaja­torul se schim­bă, adică rămâ­ne întot­deau­na ace­lași pen­tru o per­so­ană — cel puțin dacă ace­as­ta este angaja­tă în mod con­ti­nuu în sec­torul de secu­ri­ta­te, fără întreru­peri mai lun­gi. Paz­ni­cii de secu­ri­ta­te, adică con­trac­to­rii de secu­ri­ta­te, pri­mesc, de ase­men­ea, un ast­fel de număr de iden­ti­fi­ca­re din 7 cifre.

Cum pot obți­ne o legi­ti­mație de paz­nic în cali­ta­te de angajat?

Dacă sun­teți nou în indus­tria secu­ri­tății pri­va­te, veți pri­mi ID-ul de agent de pază atun­ci când vă înscrieți pen­tru pri­ma dată în regis­trul de agenți de pază. Înre­gis­trarea iniți­ală se face de căt­re angaja­torul (potenți­al) dum­nea­vo­as­tră. Dacă vă schim­bați com­pa­nia de secu­ri­ta­te, tre­bu­ie să soli­ci­tați ID-ul de agent de pază direct de la angaja­torul ante­rior. Avan­ta­jul este că puteți fi eli­be­rat ime­di­at, deoare­ce regis­trul poa­te fi veri­fi­cat mai rapid la noul angaja­tor. De ase­men­ea, ar tre­bui să găsiți ID-ul de agent de pază ca indi­cație pe legi­ti­mația dum­nea­vo­as­tră de serviciu.

Tre­bu­ie să plă­tesc pen­tru legi­ti­mația de agent de pază dacă vreau să lucrez în indus­tria de secu­ri­ta­te privată?

Nu. În prin­ci­piu, angaja­torul tre­bu­ie să supor­te aces­te cos­tu­ri, care rez­ul­tă din înre­gis­trarea (pen­tru pri­ma dată) a paz­ni­cu­lui în regis­trul de pază. Unii angaja­to­ri au ideea de a impu­ta aces­te cos­tu­ri nou­lui angajat sau de a le dedu­ce din pri­mul sala­riu. Un ast­fel de com­por­ta­ment nu este foar­te grav. Situația este dife­ri­tă, bineînțe­les, dacă potenția­lii anga­jați fur­ni­zea­ză în mod deli­be­rat infor­mații fal­se (de exemp­lu, cu pri­vi­re la con­dam­nări­le ante­rio­are): fair-play pen­tru ambe­le părți!

Pot să des­fășor toate acti­vi­tăți­le în dome­niul secu­ri­tății pri­va­te cu legi­ti­mația de agent de pază?

Nu. Pen­tru anu­m­ite acti­vi­tăți aveți nevoie de Exami­narea exper­ti­zei în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO sau cali­ficări supli­men­ta­re, cum ar fi exper­tiza în dome­niul armelor. În plus, se poa­te întâm­pla ca auto­ri­ta­tea com­pe­ten­tă să impună anu­m­ite con­diții de anga­ja­re sau să inter­zică com­plet anga­jarea, de exemp­lu, din cau­za unor con­dam­nări anterioare.

Pot să lucrez într‑o com­pa­nie de secu­ri­ta­te fără a avea legi­ti­mație de agent de pază?

În prin­ci­piu, nu, dar depin­de de acti­vi­ta­tea spe­ci­fică: În cazul în care asi­gu­rați în mod pro­fe­sio­nist paza viețil­or sau a bun­uril­or alto­ra, este nece­s­ară o înscrie­re în regis­trul de pază. În lip­sa unei legi­ti­mații de agent de pază și a unei auto­ri­zații, nu puteți lucra pen­tru o com­pa­nie de secu­ri­ta­te ca agent de pază. Cu toate aces­tea, exis­tă acti­vi­tăți care nu se încad­rea­ză în dome­niul pazei, cum ar fi acti­vi­tăți­le de ste­war­desă pură sau validarea bile­tel­or. În acest caz, nu lucrați ca agent de secu­ri­ta­te comer­cial și nu aveți nevoie de o legi­ti­mație de agent de pază.

În cali­ta­te de angaja­tor, la ce tre­bu­ie să acord o atenție deo­se­bi­tă în regis­trul de gardă?

În pri­mul rând, este important ca toate găr­zi­le angaja­te să fi fost rapor­ta­te și ca Eli­ber­a­re a fost efec­tua­tă înain­te ca aceș­tia să lucre­ze în cadrul ser­viciu­lui de secu­ri­ta­te, chi­ar și pen­tru pri­mul minut. În plus, se va rea­li­za un stu­diu con­cret Dome­niu de apli­ca­re să fie spe­ci­fi­ca­te și, de ase­men­ea, actua­liza­te peri­odic, de exemp­lu, dacă un agent de secu­ri­ta­te își asumă sar­ci­ni mai soli­ci­tan­te (de exemp­lu, ca detec­tiv de maga­zin sau anu­m­ite sar­ci­ni de ges­tio­na­re) în locul sar­ci­ni­l­or de pază simp­le de până acum (de exemp­lu, în pro­tecția pro­prie­tății), mai ales dacă pen­tru ace­as­ta Exami­narea exper­ti­zei în con­for­mi­ta­te cu § 34a Gewo nece­s­ară este.
A Con­ce­die­rea unui angajat de exemp­lu, tre­bu­ie să fie noti­fi­ca­tă auto­ri­tății com­pe­ten­te prin inter­me­diul regis­tru­lui de pază în ter­men de cel mult 7 săp­tămâ­ni de la încet­area rapor­tu­lui de mun­că, ast­fel încât angaja­tul să poa­tă fi radiat.
De ase­men­ea, Modi­ficări în date­le de bază cum ar fi schim­bări­le de adresă ale anga­jațil­or, ale antre­p­ren­oril­or și ale com­pa­niil­or, noi­le dis­po­ni­bi­li­tăți tele­fo­nice etc. tre­bu­ie, bineînțe­les, să fie rapor­ta­te pen­tru a menți­ne aces­te infor­mații la zi.

De ase­men­ea, tre­bu­ie rem­ar­cat fap­tul că — în fun­cție de auto­ri­ta­tea locală — înre­gis­trarea nou­lui per­so­nal de secu­ri­ta­te poa­te impli­ca uneo­ri tim­pi de aștept­a­re con­side­ra­bi­li în tim­pul examinării înre­gis­trării și până la eli­ber­area finală. În plus, fie­ca­re instala­re nouă pen­tru paz­ni­ci este o Taxa să plă­te­ască. În pre­zent, ace­as­ta este de obicei de cel puțin 50 de euro, dar poa­te fi con­side­ra­bil mai mare în unele regiuni.
În cazul în care un agent de pază este deja înre­gis­trat, adică are un ID dis­po­ni­bil, aces­ta tre­bu­ie doar rele­gat — în acest caz, între­prin­ză­torul nu tre­bu­ie să plă­te­ască nicio taxă.

De alt­fel, în pre­zent, înre­gis­trări­le sunt șter­se auto­mat după 12 luni de la radie­rea agențil­or de secu­ri­ta­te. Acest lucru înse­am­nă că, dacă un soli­ci­tant se înre­gistrea­ză cu o legi­ti­mație de agent de pază și nu a mai lucrat în acest sec­tor de peste un an, este foar­te pro­ba­bil ca veri­fi­carea să tre­buia­scă să fie refă­cu­tă complet.

Ce se află în regis­trul de gardă?

Date­le care pot fi înre­gis­tra­te în regis­tru și pre­lu­cra­te de căt­re auto­ri­ta­tea de înre­gis­tra­re sunt pre­vă­zu­te în § Secți­unea 11b alin. 2 din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei (GewO) set.

 • La Comer­cianți este înre­gis­trat: Nume­le, prenu­me­le la naș­te­re, prenu­me­le; sexul; data naș­te­rii, locul naș­te­rii, țara; națio­na­li­tăți­le; numărul de tele­fon, adre­sa de e‑mail; adre­sa de înre­gis­tra­re con­s­tând în stra­da, numărul cas­ei, codul poș­tal, loca­li­ta­tea, ane­xa, țara, sta­tul și cheia regio­nală; locu­ri­le de reșe­dință în ulti­mii cin­ci ani con­s­tând în stra­da, numărul cas­ei, codul poș­tal, țara și sta­tul; tipul de docu­ment de iden­ti­ta­te cu auto­ri­ta­tea emi­ten­tă, sta­tul emi­tent, data eli­berării, numărul docu­men­tu­lui de iden­ti­ta­te, data expirării, nume­le lizi­bil auto­mat, dacă este dis­po­ni­bil, și conți­nu­tul zon­ei lizi­bi­le auto­mat; dacă este cazul. Date supli­men­ta­re pen­tru per­so­an­ele juri­di­ce (de exemp­lu, for­ma juri­dică, numărul de înre­gis­tra­re și instanța de înre­gis­tra­re, adre­sa comer­cială, date­le de contact).
 • La Între­p­rin­de­re comer­cială (societa­te de secu­ri­ta­te), sunt sto­ca­te infor­mații pre­cum den­u­m­i­rea comer­cială, for­ma juri­dică, tipul de regis­tru și date supli­men­ta­re privind înscrie­rea în regis­tru, pre­cum și adre­sa comer­cială a sucur­sa­lei prin­ci­pa­le și, dacă este cazul, a altor sedii comer­cia­le și, în plus, date supli­men­ta­re privind acce­si­bi­li­ta­tea, pre­cum numărul de tele­fon și adre­sa de e‑mail.
 • La Agenții de secu­ri­ta­te (gardieni/personal de secu­ri­ta­te), sunt sto­ca­te urmă­to­are­le date cu carac­ter per­so­nal: Nume­le de fami­lie, nume­le la naș­te­re, prenu­me­le; sex; data naș­te­rii, locul naș­te­rii, țara de naș­te­re; națio­na­li­tăți; adre­sa de înre­gis­tra­re con­s­tând în stra­da, numărul cas­ei, codul poș­tal, orașul, adden­da, țara, sta­tul și cheia regio­nală; locu­ri­le de reșe­dință în ulti­mii cin­ci ani con­s­tând în stra­da, numărul cas­ei, codul poș­tal, țara și sta­tul; tipul de docu­ment de iden­ti­fi­ca­re cu auto­ri­ta­tea emi­ten­tă, sta­tul emi­tent, data emi­t­erii, numărul docu­men­tu­lui de iden­ti­fi­ca­re, data expirării, nume­le lizi­bil auto­mat, dacă este dis­po­ni­bil, și conți­nu­tul zon­ei lizi­bi­le automat.

În plus, print­re alt­ele, se sto­chea­ză urmă­to­are­le infor­mații:

 • Data de acorda­re a autorizației
 • Dome­niul de apli­ca­re a autorizației
 • Expi­rarea auto­ri­zați­ei, dacă este cazul
 • Indi­carea acti­vi­tății pazei
 • Inter­dicția de anga­ja­re, dacă este cazul
 • date privind veri­fi­carea fia­bi­li­tății (data, tipul și rezul­ta­tul veri­ficării etc.).
 • Indi­carea datel­or de cont­act ale auto­ri­tății com­pe­ten­te pen­tru acord­area licențelor
 • Sta­diul pro­ce­du­rii de autorizare
 • Date­le din regis­trul de evi­dență a paz­ni­cil­or, inter­față cu Ofi­ci­ul Fede­ral pen­tru Pro­tecția Constituției
 • Date privind cer­ti­fi­ca­te­le de com­pe­tență și de for­ma­re de la came­r­e­le de comerț și indus­trie ale paz­ni­cil­or și meseriașilor
 • Date­le de cont­act ale auto­ri­tății loca­le competente

Care sunt avan­ta­je­le și deza­van­ta­je­le regis­tru­lui de gardă?

Desi­gur — întreți­ne­rea regis­tru­lui de gar­dă nece­si­tă mult timp. Cu toate aces­tea, fiind un regis­tru elec­tro­nic, aces­ta oferă, de ase­men­ea, avan­ta­je care con­stau în digi­ta­li­zarea și armo­ni­zarea pro­ce­se­lor ana­lo­gice (pe hâr­tie) de până acum.

Aces­tea sunt avan­ta­je sem­ni­fi­ca­ti­ve ale regis­tru­lui de gardă:

 1. Con­tro­lul cali­ficăril­or: Regis­trul paz­ni­cil­or per­mi­te un con­trol sis­te­ma­tic al cali­ficăril­or agențil­or de secu­ri­ta­te, deoare­ce aceș­tia tre­bu­ie să dove­de­ască cel puțin o cali­fi­ca­re în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO pen­tru a fi înregistrați.
 2. Sigu­ranța cli­ențil­orÎnre­gis­trarea în regis­trul de pază oferă cli­ențil­or un nivel mai ridi­cat de secu­ri­ta­te, deoare­ce aceș­tia știu că agenții de pază anga­jați sunt veri­fi­cați și calificați.
 3. Pro­tecția publi­cu­lui: Regis­trul de pază con­tri­bu­ie la spor­i­rea secu­ri­tății publi­cu­lui prin exclude­rea per­so­an­elor care nu dis­pun de exper­tiza nece­s­ară și de fia­bi­li­ta­tea per­so­nală de la des­fășurarea acti­vi­tățil­or de securitate.
 4. Trans­pa­rențăRegis­trul agențil­or de pază cree­ază trans­pa­rență în ceea ce pri­veș­te cali­ficări­le și fia­bi­li­ta­tea agențil­or de secu­ri­ta­te și asi­gură ast­fel o mai mare încre­de­re în acest sector.
 5. Redu­ce­rea la mini­mum a abu­zu­ril­or: Înre­gis­trarea în regis­trul de pază redu­ce uti­li­zarea abu­zi­vă a ser­viciil­or de secu­ri­ta­te de căt­re per­so­ane neca­li­fi­ca­te sau nesi­gu­re (de exemp­lu, per­so­ane cu cazier judi­ci­ar relevant).
 6. Tem­ei juri­dic și forță obli­ga­to­rie: Regis­trul de pază preia regle­men­tări­le lega­le care stan­dar­di­zea­ză și regle­men­tează form­area și cali­fi­carea agențil­or de securitate.
 7. Con­troale efi­ci­en­te: Regis­trul paz­ni­cil­or per­mi­te auto­ri­tățil­or com­pe­ten­te să con­tro­le­ze în mod efi­ci­ent dacă socie­tăți­le de secu­ri­ta­te și anga­jații respec­tă cerințe­le legale.
 8. Dez­vol­ta­re pro­fe­sio­nalăÎnscrie­rea în regis­trul paz­ni­cil­or pro­mo­vea­ză uneo­ri dez­volt­area pro­fe­sio­nală a paz­ni­cil­or de secu­ri­ta­te, deoare­ce cree­ază sti­mu­len­te pen­tru con­ti­nu­ar­ea edu­cați­ei și a formării.
 9. Cre­di­bi­li­ta­tea indus­triei: Regis­trul Guard Regis­ter con­tri­bu­ie la cre­di­bi­li­ta­tea indus­triei de secu­ri­ta­te, sub­li­niind pro­fe­sio­na­lis­mul și serio­zi­ta­tea com­pa­niil­or și anga­jațil­or înregistrați.
 10. Schimb efi­ci­ent De la infor­mații: Regis­trul găr­zil­or per­mi­te auto­ri­tățil­or din înt­rea­ga țară să facă rapid schimb de infor­mații rele­van­te desp­re forțe­le de secu­ri­ta­te, ceea ce îmbună­tățeș­te coope­r­area și colaborarea.

Aces­tea sunt deza­van­ta­je­le majo­re ale regis­tru­lui de gardă:

 1. Sar­ci­na admi­nis­tra­ti­vă: Înfi­ințarea și menți­ne­rea regis­tru­lui de pază nece­si­tă un anu­mit volum de biro­crație și de mun­că admi­nis­tra­ti­vă, atât pen­tru auto­ri­tăți, cât și pen­tru între­p­rin­de­ri­le care doresc să se înre­gist­re­ze și să își înre­gist­re­ze personalul.
 2. Cos­tu­riÎnscrie­rea în regis­trul gar­dieni­l­or impli­că anu­m­ite cos­tu­ri. Exis­tă, desi­gur, cos­tu­ri iniția­le pen­tru cei care tre­bu­ie să urme­ze cur­su­ri de instrui­re, exami­na­re de spe­cia­li­ta­te sau for­ma­re spe­cială — deși acest lucru era nece­sar chi­ar și fără BWR.
 3. Restrân­ge­rea acce­su­lui pe pia­ță: Cerințe­le de cali­fi­ca­re și de înre­gis­tra­re pot îng­reu­na intrarea pe pia­ță pen­tru potenția­lii nou-veniți în indus­tria de securitate.
 4. Întâr­zie­ri: Pro­ces­area cere­ril­or de înre­gis­tra­re și eli­ber­area legi­ti­mațiil­or de agent de secu­ri­ta­te poa­te dura mult timp, ceea ce poa­te duce la întâr­zie­ri în recrut­area agențil­or de securitate.
 5. Pro­tecția datel­or cu carac­ter per­so­nal: Regis­trul de evi­dență a agențil­or de pază conți­ne infor­mații sen­si­bi­le desp­re agenții de secu­ri­ta­te, de aceea este important să se pro­te­je­ze date­le împo­tri­va uti­li­zării abu­zi­ve sau a acce­su­lui neautorizat.
 6. Efort de moni­to­ri­za­re: Pen­tru a asi­gu­ra efi­ci­ența regis­tru­lui de pază, auto­ri­tăți­le com­pe­ten­te tre­bu­ie să efec­tue­ze veri­ficări regu­la­te și măsu­ri de moni­to­ri­za­re, ceea ce înse­am­nă mun­că suplimentară.
 7. Excepții și lacu­ne: În unele cazu­ri, forțe­le de secu­ri­ta­te sau com­pa­nii­le ar putea încer­ca să oco­le­ască cerința de înre­gis­tra­re sau să exploa­te­ze lacu­nele, ceea ce ar putea com­pro­mi­te efi­ca­ci­ta­tea registrului.

Regis­trul de gar­dă: vizi­une și realitate

Cu pri­vi­re la intro­du­ce­rea regis­tru­lui de pază de la 1 ianu­ar­ie 2019, avo­ca­tul Jörg Zitz­mann a ana­lizat în Pod­cast pen­tru pro­tecție și secu­ri­ta­te fun­dal. El pre­zin­tă con­tex­tul intro­du­ce­rii regis­tru­lui, expli­că ce înse­am­nă regis­trul de pază pen­tru comer­cianți și per­so­nalul de secu­ri­ta­te, cine este responsa­bil, ce date sunt colec­ta­te și cât de ridi­ca­te sunt cos­turi­le pen­tru exami­na­re și înscrie­rea în registru:

(Sur­sa: Pod­cast pen­tru pro­tecție și secu­ri­ta­te / Jörg Zitzmann)

Rezu­mat

În gene­ral, se poa­te spu­ne că regis­trul de gar­dă are mai mul­te avan­ta­je decât deza­van­ta­je. Aces­ta oferă trans­pa­rență, poa­te spo­ri secu­ri­ta­tea și încre­de­rea în indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă. În cazul în care un ID de agent de pază a fost deja atri­buit, atât anga­jații care își cau­tă un nou loc de mun­că, cât și com­pa­nii­le de secu­ri­ta­te bene­fi­ci­a­ză de o pro­ce­sa­re elec­tro­nică acce­le­ra­tă. Cu toate aces­tea, exis­tă și deza­van­ta­je, cum ar fi cre­area și veri­fi­carea iniți­ală a anga­jațil­or, care nece­si­tă mult timp, com­bi­na­tă cu cos­tu­ri deloc negli­ja­bi­le, care nu sunt uni­for­me la nivel națio­nal, pre­cum și întreți­ne­rea con­tin­uă a datel­or. De ase­men­ea, sunt posi­bi­le și lacu­ne — mai ales dacă veri­ficări­le rea­le la fața locu­lui ale per­so­nalu­lui de secu­ri­ta­te des­fășu­rat sunt rare.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Nici­un comentariu 

Lasă un răs­puns

Impri­ma­re
ro_RORO