Arhi­ve

§ 34a

34a-Pre­gă­ti­re: Ce for­mă de pre­da­re este cea mai potri­vi­tă pen­tru dumneavoastră?

34a-Pregătire: Ce formă de predare este cea mai potrivită pentru dumneavoastră?

Ce for­mă de pre­da­re este cea mai potri­vi­tă pen­tru dumneavoastră?

În urmă­torul arti­col, aș dori să suge­rez dife­ri­te­le opți­uni de învăța­re, cu avan­ta­je­le și deza­van­ta­je­le lor, pen­tru pre­gă­ti­rea pen­tru Sach­kunde­prüf­ung § 34a GewO — un arti­col invi­tat de căt­re Guru al sigu­ranței.

Pre­da­re frontală

Cur­su­ri­le au loc într‑o aca­de­mie, de obicei pe dura­ta unei zile înt­re­gi.
Într-un mediu de clasă struc­tu­rat, se cree­ază o situație de învăța­re pen­tru stu­denți, în care lec­torul își asumă rolul de inter­me­di­ar al cun­oș­tințe­lor. Pro­fe­sorul poa­te uti­li­za dife­ri­te meto­de de învăța­re pen­tru a faci­li­ta învățarea stu­dențil­or. Aces­tea pot include pre­leg­e­ri, dis­cuții, lucrul în grup, demons­trații sau expe­ri­men­te. În clasă, stu­denții pot, de ase­men­ea, să pună între­bări în mod direct și să pri­me­ască feed­back din par­tea lec­toru­lui sau a cole­gil­or de clasă, ceea ce îmbună­tățeș­te înțe­leg­e­rea mate­ri­al­ului de învăța­re. Clas­ele pot ofe­ri, de ase­men­ea, opor­tu­ni­tăți de a sti­mu­la abili­tăți­le socia­le și cola­borarea, deoare­ce elevii lucrea­ză și învață împreună.

Lecții online

Pred­area online este simi­lară cu pred­area tra­dițio­nală, dar are loc pe inter­net. Pro­fe­sorul uti­li­zea­ză diver­se instru­men­te digi­ta­le pen­tru a faci­li­ta învățarea stu­dențil­or. Exemp­le de instru­men­te digi­ta­le pot fi: chat video și audio, cur­su­ri online, plat­for­me de învăța­re, săli de clasă vir­tua­le sau modu­le de e‑learning. Pred­area online poa­te fi deo­se­bit de bene­fică în lumea de astă­zi, deoare­ce oferă posi­bi­li­ta­tea de a con­ti­nua pred­area chi­ar și în peri­o­a­de de pan­de­mii sau în alte cir­cum­stanțe care afec­tează pred­area nor­mală. Un alt avan­taj al pre­dării online este fap­tul că elevii pot învăța de oriunde, atâ­ta timp cât au o con­e­xi­une la inter­net. Și, de ase­men­ea, la fel ca la cur­su­ri­le față în față, stu­denții pot pune între­bări și pot pri­mi feed­back de la ins­truc­tor sau de la cole­gii de clasă, ceea ce le poa­te îmbună­tăți înțe­leg­e­rea mate­ri­al­ului de învățare.

Autoîn­văța­re cu cărți și video­clipu­ri YouTube

Autoîn­văță­tor cu car­te și Video­clipu­ri You­Tube sunt per­so­ane care învață în mod inde­pen­dent, obținând infor­mații din cărți sau video­clipu­ri de pe inter­net. Ace­as­tă for­mă de învăța­re este mai puțin struc­tu­ra­tă și nece­si­tă mai mul­tă disci­pli­nă și iniția­ti­vă din par­tea celor care învață. Spre deo­se­bi­re de învățarea în clasă sau online, per­so­an­ele care învață pe cont pro­priu au liber­ta­tea de a‑și sta­bi­li pro­priul ritm și de a ale­ge conți­nu­tul mate­ri­al­ului de învăța­re. Cu toate aces­tea, exis­tă, de ase­men­ea, ris­cul ca per­so­an­ele care învață pe cont pro­priu să aibă difi­cul­tăți în a‑și atin­ge obiec­tiv­ele de învăța­re din cau­za lips­ei de struc­tură și de îndrumare. Cursanții tre­bu­ie să se moti­ve­ze și să se disci­pli­ne­ze pen­tru a învăța în mod con­ti­nuu. De ase­men­ea, este mai difi­cil să pună între­bări și să pri­me­ască feed­back, deoare­ce nu exis­tă un cont­act direct cu un pro­fe­sor sau cu alți cursanți.

Avan­ta­je și dezavantaje

În gene­ral, toate cele trei for­me de învăța­re — pred­area față în față, pred­area online și autoîn­vățarea cu aju­to­rul cărțil­or și al video­clipu­ril­or de pe You­Tube — au avan­ta­je și dezavantaje:

Pre­da­re frontală

Avan­ta­je:

Deza­van­ta­je:

Lecții online

Avan­ta­je:

Deza­van­ta­je:

Autoîn­văța­re cu cărți și video­clipu­ri YouTube

Avan­ta­je:

Deza­van­ta­je:

Rezu­mat

În gene­ral, este important de reți­nut că nici­unul dint­re stil­uri­le de învăța­re nu este per­fect și că depin­de de sti­lul de învăța­re care se potri­veș­te cel mai bine nevoil­or și pre­fe­rințe­lor indi­vi­dua­le ale celui care învață.
În plus, dife­ri­te­le stil­uri de învăța­re pot fi, desi­gur, com­bi­na­te înt­re ele. În spe­cial posi­bi­li­ta­tea de a folo­si video­clipu­ri­le You­Tube ca supli­ment în ori­ce tip de învăța­re este foar­te bună. Și aici reco­mandarea mea se înd­re­ap­tă căt­re video­clipu­ri­le You­Tube ale SecurityGuru34a. Aces­te video­clipu­ri sunt clar struc­tu­ra­te, infor­ma­ti­ve, ușor de înțe­les și, prin urma­re, foar­te uti­le. Cu aju­to­rul aces­tor video­clipu­ri, se poa­te învăța în rit­mul pro­priu și se pot apro­fun­da conți­nu­tu­ri care nu au fost atât de bine trans­mi­se în clasă.
Exis­tă lecții com­ple­te și Exemp­le de examene cu expli­cații ale între­băril­or și răspunsurilor.

Sper că prin acest arti­col am reușit să vă ofer o înțe­leg­e­re a dife­ri­tel­or meto­de de învăța­re și că veți găsi meto­da potri­vi­tă pen­tru dumneavoastră.

De ce eșuea­ză atât de mulți par­ti­ci­pan­ți la examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te? (§ 34a GewO)

De ce eșuează atât de mulți participanți la examenul de cunoștințe de specialitate? (§ 34a GewO)

Care sunt motiv­ele pen­tru care atât de mulți can­di­dați nu reușesc să pro­mo­ve­ze examenul Came­rei de Comerț și Indus­trie (IHK) în dome­niul securității?

Ace­as­tă între­ba­re este pusă și de Jörg Zitz­mann și Kai Delio­mi­ni în reco­man­da­bila car­te Pod­cast pen­tru pro­tecție și secu­ri­ta­te (Video mai jos!).

Atât Jörg Zitz­mann pre­cum și Kai Delio­mi­ni sunt foar­te bine cunos­cu­te în indus­tria de secu­ri­ta­te privată.
Print­re alt­ele, ambii sunt repre­zen­tați în comi­sii­le de exami­na­re IHK în dome­niul pro­tecți­ei și secu­ri­tății, sunt acti­vi în cali­ta­te de auto­ri de cărți pen­tru pre­gă­ti­rea examenu­lui de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te și sunt repre­zen­tați cu num­e­r­oa­se video­clipu­ri uti­le pe You­Tube și în podcast-uri.

Fie­ca­re a doua sau a treia per­so­ană nu tre­ce tes­tul 34a!

Cu rate de eșe­cu­ri nu rare înt­re 30 și 50%, se pune între­barea fire­ască: Care este motivul?
Unii fac­to­ri de suc­ces sau de eșec sunt evi­denți. Unele pro­ble­me pot fi rezol­va­te rapid și ușor, alt­ele nece­si­tă pur și simp­lu învăța­re inten­si­vă, prac­tică și per­se­ver­ență. Înain­te de a tre­ce la evi­denție­rea a ceea ce eu con­sider a fi prin­ci­pa­lii fac­to­ri de (ne)succes, iată con­ver­sația foar­te inte­res­an­tă dint­re Jörg Zitz­mann și Kai Delio­mi­ni pe YouTube:

Top 5 moti­ve pen­tru care atât de mulți oameni nu reușesc la examenul scris și oral de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te IHK

Din expe­ri­ența mea, urmă­to­rii fac­to­ri sunt prin­ci­pa­l­e­le moti­ve de eșec în cazul “lice­n­ței 34a”:

 1. Lip­sa de moti­vație / lip­sa de interes
  Mulți par­ti­ci­pan­ți nu văd nicio valoare adău­ga­tă în acest examen. Nu au nici­un inte­res real pen­tru conți­nut, așa că nu vor să învețe deloc. Acest lucru este deo­se­bit de pro­nunțat în rân­dul per­so­an­elor care sunt “tri­mi­se” de angaja­tor sau de agenția de ocupa­re a forței de mun­că și care, de fapt, nu sunt deloc inte­re­sa­te de sec­torul secu­ri­tății pri­va­te. Dar chi­ar dacă par­ti­ci­parea în sine este din pro­prie iniția­ti­vă: Ade­sea, exami­narea nu este văzu­tă ca o opor­tu­ni­ta­te, ci ca un rău nece­sar. Cu toate aces­tea, lip­sa de moti­vație și de inte­res sunt dia­me­tral opuse suc­ce­su­lui la examene.
 2. Lip­sa unei pre­gă­ti­ri sufi­ci­en­te a conținutului
  Unii oameni iau examenul cu ușu­rință. Între­bări cu ale­ge­re mul­ti­plă, cu răs­punsu­ri pre­sta­bi­li­te pen­tru a bifa și doar 50% răs­punsu­ri corec­te nece­sa­re pen­tru a tre­ce — ce ar putea mer­ge prost, te între­bi. Dar nici pe depar­te. Subiec­te­le juri­di­ce, în spe­cial, sunt difi­ci­le. În plus, exis­tă emoții, mai ales la examenul oral, și între­bări la care poa­te că va tre­bui să gân­diți puțin în afa­ra cuti­ei. Dacă nu aveți cun­oș­tințe­le nece­sa­re și, prin urma­re, încre­de­rea de a acțio­na, veți fi rapid eli­mi­nat. Pre­gă­ti­rea com­ple­tă este cea mai importan­tă pen­tru suc­ce­sul la examen!
 3. Cun­o­aș­te­rea insu­fi­ci­en­tă a lim­bii germane
  S‑au pus deja mul­te între­bări și s‑au spus mul­te desp­re cun­oș­tințe­le de lim­bă ger­mană. Un lucru este cert: mul­te per­so­ane care lucrea­ză în sec­torul secu­ri­tății nu sunt vor­bi­to­ri nati­vi de lim­ba ger­mană. Mul­ti­l­ing­vis­mul este ade­sea important pen­tru acest loc de mun­că, dar și cun­oș­tințe­le sufi­ci­en­te de lim­ba ger­mană. Acest lucru se dato­rea­ză fap­tu­lui că examenul este ofe­rit exclu­siv în lim­ba ger­mană și tre­bu­ie să puteți comu­ni­ca cu încre­de­re în lim­ba ger­mană și în acti­vi­ta­tea de zi cu zi ca agent de secu­ri­ta­te. Text­e­le juri­di­ce sunt redac­ta­te într-un lim­baj difi­cil, “lim­ba ofi­ci­ală” este de obicei la fel de greu de înțe­les, iar între­bări­le de examen depind uneo­ri de cuvin­te indi­vi­dua­le care pot schim­ba sen­sul într‑o direcție sau alta sau pot ofe­ri indi­cii pen­tru soluții.
 4. Struc­tu­ra și modul de des­fășura­re a examenu­lui sunt neclare
  Mulți oameni nu sunt com­plet lămu­riți cu pri­vi­re la con­diții­le-cadru ale examenu­lui. Dar numai dacă știi ce subiec­te sunt importan­te și cum și cum este struc­tu­rat examenul, te poți pre­gă­ti în mod spe­ci­fic și efi­ci­ent pen­tru el. De exemp­lu, exis­tă subiec­te peste care poți tre­ce rapid, la care se poa­te răspun­de, de obicei, cu bun simț. Pe de altă par­te, unele subiec­te con­tează de două ori, iar alt­ele nece­si­tă un stu­diu mai inten­siv. În plus, exis­tă valo­ri empi­ri­ce pen­tru examenul oral și sfa­tu­ri tac­ti­ce pen­tru rezol­varea între­băril­or de test, care ar tre­bui să fie trans­mi­se, de exemp­lu, de căt­re un lec­tor sau un autor competent.
 5. Con­diții indi­vi­dua­le dificile
  Bineînțe­les, oamen­ii sunt dife­riți. Fie­ca­re per­so­ană are con­diții per­so­na­le dife­ri­te, iar con­diții­le gene­ra­le (de exemp­lu, obli­gații­le fami­lia­le, tim­pul liber pen­tru învăța­re, mediul de învăța­re etc.) joa­că, de ase­men­ea, un rol important în suc­ce­sul și eșe­cul. De ase­men­ea, este posi­bil să cun­o­aș­teți per­so­ane care pot memo­ra lucr­u­ri cu o “pri­vi­re rapi­dă” și își pot rea­min­ti aces­te cun­oș­tințe printr‑o sim­plă poc­ni­tură de dege­te. Alții, pe de altă par­te, con­sideră că acest lucru este mult mai difi­cil. De ase­men­ea, unii oameni nu au nicio pro­ble­mă în a vor­bi în fața celorlalți într‑o situație de examen, cei mai mulți sunt în mod natu­ral ten­sio­nați, unii par­ti­ci­pan­ți suferă de‑a drep­tul de anxieta­te de examen.

Între­bați-vă în ce măsură punc­te­le de mai sus se apli­că în cazul dum­nea­vo­as­tră, cum puteți evi­ta greșe­li­le în pre­gă­ti­rea dum­nea­vo­as­tră și cum puteți com­pen­sa even­tua­l­ele defi­ci­ențe. Puteți găsi mai mul­te infor­mații în acest sens chi­ar aici, pe port­a­lul de infor­mații privind cun­oș­tințe­le în dome­niu. num­e­r­oa­se sfa­tu­ri și Legă­tu­ri căt­re alte site-uri sau medii, cum ar fi You­Tube.


Cele mai recen­te sfa­tu­ri de car­te pen­tru examenul 34a:

Este posi­bilă sus­ți­ne­rea examenu­lui într‑o altă limbă?

Este posibilă susținerea examenului într-o altă limbă?

Nu. Exami­narea pen­tru examenul 34a este posi­bilă numai în lim­ba germană.

Tes­tul de exper­ti­ză în dome­niul secu­ri­tății va fi în curând în rusă, ara­bă sau engleză

Am fost între­bat de mul­te ori dacă examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO poa­te fi sus­ți­nut și într‑o altă lim­bă — așa cum este cazul examenu­lui pen­tru obți­ne­rea per­mi­su­lui de con­du­ce­re, care în Ger­ma­nia se des­fășo­ară, print­re alt­ele, în lim­bi­le eng­le­ză, fran­ce­ză, gre­acă, ita­liană, croa­tă, polo­ne­ză, por­tug­he­ză, română, rusă, spa­niolă și tur­că. Acest lucru nu este posi­bil în cazul examenu­lui de expertiză!
Și, în opi­nia mea, aces­ta este un lucru bun. În timp ce nor­me­le privind tra­fi­cul rutier sunt des­tul de ase­mănă­toare în UE, de exemp­lu în ceea ce pri­veș­te aspec­tul și sem­ni­fi­cația indi­ca­to­are­lor rutie­re, în dome­niul secu­ri­tății pri­va­te lucr­u­ri­le sunt mai deli­ca­te. Pe de o par­te, tre­bu­ie să fiți capa­bil să navi­gați în sigu­ranță print­re nor­me­le juri­di­ce de aici, adică tre­bu­ie să cun­o­aș­teți în deta­liu legi­le și regle­men­tări­le rele­van­te ale țării. Pe de altă par­te, aveți mereu de‑a face direct cu oamen­ii, iar comu­ni­carea este un fac­tor esenți­al în relații­le cu ceil­alți, de exemp­lu în cazul dezes­cala­dării. Pe lân­gă fap­tul că text­e­le juri­di­ce ger­ma­ne sunt uneo­ri difi­cil de înțe­les din punct de vede­re ling­vi­stic, lim­ba ger­mană are și sub­ti­li­tăți­le sale în prac­tică. Prin urma­re, este foar­te util să puteți comu­ni­ca în lim­ba țării în care vă des­fășu­rați acti­vi­ta­tea. Desi­gur, cun­oș­tințe­le de lim­bi străi­ne sunt, de ase­men­ea, foar­te importan­te, dacă vă gân­diți la eve­nimen­te cu un public inter­națio­nal, de exemp­lu fes­tivalu­ri sau târ­gu­ri. Mul­ti­l­ing­vis­mul este un mare avan­taj în indus­tria securității.

 

Am nevoie de o dova­dă pen­tru IHK că vor­besc sufi­ci­ent de bine germana?

Lim­ba ger­mană, lim­bă difi­ci­lă — este o afir­mație bine cunos­cu­tă. Expe­ri­ența a ară­tat că vor­bi­to­rii non-nati­vi au difi­cul­tăți deo­se­bi­te în a tre­ce examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te con­form § 34a GewO de la pri­ma încer­ca­re. Unul dint­re moti­ve este fap­tul că, de mul­te ori, între­bări­le de examen nu sunt ușor de înțe­les. Prin urma­re, pe de o par­te, tre­bu­ie să te pre­gă­teș­ti bine pen­tru examen din punct de vede­re al conți­nu­tu­lui, iar pe de altă par­te, tre­bu­ie să ai un anu­mit nivel de cun­oș­tințe ling­vi­sti­ce din viața de zi cu zi, pre­cum și din lim­ba­jul teh­nic (ter­me­ni juri­di­ci, ter­me­ni teh­ni­ci din dome­niul secu­ri­tății etc.). Până în pre­zent, com­pe­tențe­le ling­vi­sti­ce nu repre­zin­tă o con­diție pre­ala­bilă pen­tru admi­t­e­re.. Acest lucru înse­am­nă că nu tre­bu­ie să pre­zen­tați un cer­ti­fi­cat de lim­bă sau o dova­dă simi­lară pen­tru a putea par­ti­ci­pa la examenul de cun­oș­tințe de specialitate.

 

Aju­tor pen­tru par­ti­ci­pan­ții la cur­su­ri­le de lim­bă străină

Dacă sun­teți nou venit în Ger­ma­nia și nu vor­biți încă foar­te bine ger­ma­na, este util să urmați un curs de lim­bă, inclu­siv pen­tru a vă pre­gă­ti pen­tru examenul IHK. Ade­sea, cent­re­le de edu­cație pen­tru adulți (VHS) oferă cur­su­ri de lim­bi străi­ne. Ofi­ci­ul Fede­ral pen­tru Migrație și Refu­gi­ați (BAMF) pro­mo­vea­ză, de ase­men­ea, par­ti­ci­parea la cur­su­ri de lim­bă sau de inte­grare. În plus, apli­cații­le de învăța­re și, bineînțe­les, uti­li­zarea lim­bii ger­ma­ne în viața de zi cu zi pot fi foar­te uti­le. Lexi­co­ane cu ter­me­ni teh­ni­ci pen­tru sec­torul de secu­ri­ta­te sunt dis­po­ni­bi­le în comerț.

Bilet mare, bilet mic — ce ar tre­bui să fie asta?

Bilet mare, bilet mic - ce ar trebui să fie asta?

Con­fu­zia este mare

Din nou și din nou se citeș­te în ofer­te­le de mun­că, în cere­ri­le de anga­ja­re sau în ofer­te­le de cur­su­ri desp­re marea sau mica “Cer­ti­fi­cat de secu­ri­ta­te” — uneo­ri numită doar ban­c­no­tă mare sau mică.
Ast­fel de ter­me­ni sunt, de ase­men­ea, frec­vent uti­li­zați pe foru­muri, pe rețel­e­le de socia­li­za­re sau chi­ar pe pagi­ni­le fur­niz­oril­or de cur­su­ri. Dar aveți gri­jă: Nu exis­tă un per­mis de secu­ri­ta­te mare sau mic!

 

Ce se înțe­le­ge prin “cer­ti­fi­cat de securitate”?

Secți­unea 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, a comerțu­lui și a indus­triei (Gewer­be­ord­nung) conți­ne dis­po­ziții importan­te cu pri­vi­re la ceea ce tre­bu­ie să înde­pli­ne­ască o per­so­ană care doreș­te să “păze­ască în mod pro­fe­sio­nist viața sau pro­prieta­tea altor per­so­ane”. The § 34a GewO se adre­sea­ză în pri­mul rând Con­trac­tant de secu­ri­ta­te și regle­men­tează ceea ce tre­bu­ie să înde­pli­ne­ască pen­tru a înre­gis­tra o mese­rie de agent de pază. Cu toate aces­tea, se regle­men­tează, de ase­men­ea, fap­tul că mese­riașul poa­te încre­dința înde­pli­ni­rea sar­ci­ni­l­or de pază doar unor per­so­ane în cali­ta­te de Lucră­to­ri care, în cali­ta­te de gar­dieni, pe de o par­te, sunt auto­ri­zați să nece­s­ară Fia­bi­li­ta­te pe de altă par­te, au anu­m­ite Cali­ficări mini­me tre­bu­ie să ara­te. În ceea ce pri­veș­te cali­fi­carea, inter­vi­ne ade­sea acest “cer­ti­fi­cat” amen­ință­tor: prin “cer­ti­fi­cat mare” unii înțe­leg reuși­ta a tre­cut examenul, adică dove­di­rea a tre­cut tes­tul de per­for­manță la Came­ra de Comerț și Indus­trie. “Micul cer­ti­fi­cat” este uneo­ri numit Par­ti­ci­parea la ședința de infor­ma­re Aces­ta este un curs în care tre­bu­ie doar să par­cur­geți 40 de unități de pre­da­re și să pri­miți un cer­ti­fi­cat de par­ti­cipa­re, “cer­ti­fi­ca­tul de pre­zență”. Dova­da instrui­rii, este dată. În tim­pul instrui­rii, nu se tes­tează sis­te­ma­tic cun­oș­tințe­le, ci doar un fel de test scurt de înțe­leg­e­re. Pe de altă par­te, în cazul examenu­lui de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te, exis­tă un test scris de 120 de minu­te și un examen oral ulte­ri­or. The Test de exper­ti­ză este, prin urma­re, clar de cali­ta­te supe­rio­ară decât ins­trucția și, de ase­men­ea, este per­misă des­fășurarea de acti­vi­tăți spe­cia­le de supra­veghe­re, cum ar fi patrul­area în zon­ele de tra­fic public sau lucrul ca detec­tiv de maga­zin. Modul de des­fășura­re a pro­ce­du­rii de instrui­re și de exami­na­re a com­pe­tențe­lor, ce se soli­ci­tă și cine nu tre­bu­ie să par­ti­ci­pe la ace­as­ta, dacă este cazul, este descris (print­re alt­ele) în Ordo­nanța privind supra­veghe­rea reglementate.

 

De ce se folo­sesc ter­me­ni greșiți pen­tru exami­narea cun­oș­tințe­lor de expert?

În opi­nia mea, acest lucru are mai mul­te cau­ze. Unii oameni pur și simp­lu nu știu mai bine, unii pro­nunță Como­di­ta­te doar pe scurt de “aspect” și unele per­so­ane (în spe­cial com­pa­nii) folo­sesc ter­me­ni intențio­nat greșiți. Deoare­ce ter­me­nii greșiți sunt des­tul de răspân­diți în anu­m­ite cer­cu­ri (în spe­cial în rân­dul celor mai puțin cali­fi­cați), mul­te per­so­ane care doresc să se pre­gă­te­ască pen­tru examenul de com­pe­tență pro­fe­sio­nală cau­tă pur și simp­lu ter­me­nul “cer­ti­fi­cat de secu­ri­ta­te”, de exemp­lu. Sau alt­fel… Com­pa­nii­le induc în eroare potenția­lii cli­enți, făcându‑i să cre­a­dă că este mai mult decât este în rea­li­ta­te: În tre­cut, au exi­stat întot­deau­na com­pa­nii de for­ma­re care ofe­reau o cali­fi­ca­re de “spe­cia­list în sigu­ranță”. Asta sună ca și cum ar fi mai mult! Dar ceea ce este efec­tiv inclus este, de obicei, “doar” pre­gă­ti­rea pen­tru cali­fi­ca­re. La un preț de mul­te sute sau chi­ar mai mult de o mie de euro. Spe­cia­lis­tul pen­tru pro­tecție și secu­ri­ta­te, pe de altă par­te, este o ade­văra­tă for­ma­re pro­fe­sio­nală de 3 ani — exis­tă ris­cul de con­fu­zie! Sfa­tul meu: Prin urma­re, acordați o atenție deo­se­bi­tă ter­meni­l­or uti­li­zați și, în caz de îndoi­ală, între­bați ce se înțe­le­ge în mod spe­ci­fic prin aceș­tia. Cel mai bine este să vă expri­mați clar și să folo­siți ter­mi­no­lo­gia corec­tă. Acest lucru va ară­ta că vă cun­o­aș­teți meseria 🙂

 

Recent, Jörg Zitz­mann a abor­dat, de ase­men­ea, pro­ble­ma “apa­rițiil­or mari/ mici” în pod­cas­tul său pen­tru pro­tecție și secu­ri­ta­te, în epi­so­dul 328. În cali­ta­te de direc­tor gene­ral al Aca­de­miei pen­tru Secu­ri­ta­te, el pri­meș­te în mod regu­lat ast­fel de soli­ci­tări și oferă cla­ri­ficări: https://www.podcast-fuer-schutz-und-sicherheit.de/podcast/328-grosser-oder-kleiner-securityschein/

Pagi­na de infor­mații desp­re exper­ti­ză: Totul nou!

Pagina de informații despre expertiză: Totul nou!

Bună ziua tutu­r­or celor inte­re­sați de expertiză!

Începând de astă­zi, pagi­na de infor­mații pe ace­as­tă temă a pri­mit o nouă înfățișa­re. Site-ul a fost com­plet reproiec­tat din punct de vede­re gra­fic și este acum ușor de uti­lizat și pe smart­phone-uri! În plus, gama de ser­vicii a fost ext­in­să. Puneți între­barea dvs. în secți­unea Forum sau să uti­li­zați Căut­area pagi­niidacă aveți nevoie de infor­mații desp­re un anu­mit subiect.

Nou­tăți mereu pe blog

De ase­men­ea, nou este și web­logul pe care citiți în pre­zent acest arti­col. Vă voi infor­ma aici, în arti­co­le scur­te, ori de câte ori vor apă­rea nou­tăți lega­te de examenul 34a sau alte subiec­te de securitate!

Desp­re mine

Mă numesc Han­nes Fich­tel și sunt exami­na­tor în diver­se comi­sii de exami­na­re în dome­niul pro­tecți­ei și secu­ri­tății la IHK. Lucrez în dome­niul secu­ri­tății pri­va­te din 2006. Începând cu ins­trucția în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO și cu form­area ca spe­cia­list în pro­tecție și secu­ri­ta­te, am evo­luat în con­ti­nu­are prin form­area avan­sa­tă ca maes­tru în pro­tecție și secu­ri­ta­te (IHK) până la stu­dii­le de lice­n­ță și mas­te­rat în indus­tria de secu­ri­ta­te. Con­duc info­port­a­lul de exper­ti­ză și sunt bucu­ros să vă răspund la ori­ce între­ba­re pe care o aveți!

Impri­ma­re
ro_RORO
Con­simțămân­tul pen­tru coo­kie-uri cu un ban­ner real pen­tru cookie-uri