Archi­wum

Atak

Czy samoo­bro­na jest moż­li­wa także w przy­pad­ku krad­zieży lub wtarg­nięcia na teren posesji?

Czy samoobrona jest możliwa także w przypadku kradzieży lub wtargnięcia na teren posesji?

Samoo­bro­na to taka obro­na, która jest niez­będ­na do zapo­bieże­nia obe­c­ne­mu bez­praw­ne­mu ata­ko­wi na sie­bie lub inną osobę.

Samoo­bro­na to kla­sy­ka w dzied­zi­nie bad­a­nia wied­zy eks­per­ckiej — oczy­wiście także ele­men­tar­na dla prak­ty­ki zawodowej!

Z samoo­broną spo­ty­ka­my się jed­no­c­ześ­nie w trzech usta­wach, a mia­no­wi­cie w §. 32 StGB, w § 227 BGB a także w usta­wie o wykro­c­ze­niach admi­nis­tra­cy­jnych w § 15 OWiG.
W dzi­sie­js­zym arty­ku­le nie zaj­mu­ję się jed­nak bez­poś­red­nio samoo­broną jako uza­sad­ni­e­niem i jej poszc­ze­gól­ny­mi ele­men­ta­mi. To, kie­dy moż­na powołać się na samoo­bronę, czy­li fizy­cz­nie zaa­ta­ko­wać kogoś bez naraża­nia się na odpo­wied­zi­al­ność karną, jest szc­ze­góło­wo opi­sa­ne w tekście usta­wy. Przy­go­to­wu­jąc się do egza­mi­nu na 34a na kur­sach lub w książ­kach, para­graf doty­c­zą­cy samoo­bro­ny jest zaw­s­ze opi­sa­ny szc­ze­góło­wo i z obra­zowy­mi przykładami.

Jeden cios, jeden atak! Broń się, samoo­bro­na! W porządku?

Podc­z­as bad­a­nia wied­zy fach­o­wej w zak­re­sie ochro­ny zgod­nie z § 34a GewO przy­najm­niej jed­no pyta­nie pra­wie zaw­s­ze doty­c­zy samoo­bro­ny, np. przesła­nek, kie­dy w ogó­le wol­no działać w samoo­bro­nie. Samoo­bro­na jest ważnym uza­sad­ni­e­niem podej­mo­wa­nia działań prze­ciw­ko napas­t­ni­kom bez naraża­nia się na odpo­wied­zi­al­ność karną. Ponie­waż samoo­bro­na jest “pra­wem ever­y­ma­na”, może się na nią powołać każ­da oso­ba, w tym oczy­wiście ochro­niar­ze, pod war­un­kiem, że speł­nio­ne są war­un­ki do samoo­bro­ny. Jeś­li por­tier zosta­nie nag­le zaa­ta­ko­wa­ny pięścią z narusze­niem pra­wa, może się bro­nić przed napas­t­ni­kiem. Nie pod­le­ga on odpo­wied­zi­al­ności kar­nej, nawet jeś­li napas­t­nik doz­na obrażeń i (miej­my nad­zie­ję) prze­gra. Jak na razie wszyst­ko jas­ne. Ale:

A co z krad­zieżą lub wykroczeniem?

Krad­zież lub wtarg­nięcie sta­nowią rów­nież bez­praw­ny zamach, czy­li na usta­wo­we pra­wo włas­ności lub pra­wo do zamieszka­nia. W tych przy­kła­dach z pew­nością dopuszc­zal­na jest obro­na i uży­cie siły w celu odpar­cia ata­ku! Zaw­s­ze jed­nak należy brać pod uwa­gę pro­por­c­jo­nal­ność i środ­ki uży­te do obrony.

Jakie intere­sy praw­ne są w ogó­le zdol­ne do samoobrony?

Wie­lu uczą­cych się błęd­nie zakła­da, że siły w obro­nie włas­nej moż­na użyć tyl­ko w przy­pad­ku ata­ku fizy­cz­n­ego na sie­bie (samoo­bro­na) lub na inną oso­bę (pomoc w nagłych wypad­kach). Ale to jest złe! W zasad­zie każ­dy (indy­wi­du­al­ny) inte­res praw­ny jest zdol­ny do samoo­bro­ny. Oprócz życia, końc­zyn i zdro­wia obej­mu­je to rów­nież mie­nie, cześć, mają­tek (itp.) danej osoby. 

Nadruk
pl_PLPL