Jak długo należy przygotowywać się do egzaminu z wiedzy specjalistycznej (§ 34a GewO)?.

Jak dłu­go należy przy­go­to­wy­wać się do egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej (§ 34a GewO)?

Zasad­nic­ze pyta­nie w zak­re­sie przy­go­to­wa­nia przedmio­to­wego: jak dłu­go się uczyć, jak dużo ćwiczyć?

Pyta­nie o czas przy­go­to­wa­nia to napraw­dę kla­sy­cz­ne pyta­nie, któ­re ciąg­le mi się pow­tar­za. Ale nie ma na to jed­nej uni­wer­sal­nej odpowiedzi.

Odpo­wie­dź brz­mi: to zależy!

Jest wie­le czyn­ni­ków, któ­re wpły­wa­ją na dłu­go­ść przy­go­to­wa­nia. Jed­nym z głównych jest sam uczą­cy się, inny­mi są śro­do­wis­ko i war­un­ki nau­ki oraz sposób przy­go­to­wa­nia. Tutaj pew­ne doś­wiad­c­ze­niektó­re oczy­wiście mogą się róż­nić w poszc­ze­gól­nych przypadkach:

Naj­leps­za prak­ty­ka: Moje zale­cen­ia doty­c­zące przy­go­to­wa­nia na boku

Jeś­li chciał­byś w cią­gu jed­n­ego lub dwóch mie­się­cy przy­go­to­wać się do egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej na boku i bez­piecz­nie uzys­kać cer­ty­fi­kat § 34a, to sprawd­ził się nas­tę­pu­jące tak­ty­ki ucze­nia się udowodnione:
Ucz się z mate­riała­mi do nau­ki przez 1–2 god­zi­ny każ­de­go dnia. W weeken­dy ucz się jed­n­ego dnia, łącz­nie co najm­niej 8 god­zin bard­zo inten­syw­nie — w tym pra­cu­jąc nad pyta­nia­mi tes­to­wy­mi. (Jeś­li pra­cu­jesz w weeken­dy, to weź kole­j­ny dzień wol­ny jako tygod­nio­wy dzień inten­syw­nej nau­ki). Na koniec każ­de­go eta­pu nau­ki zrób kil­ka prób­nych egza­minów, aby sprawd­zić pozi­om swo­jej wied­zy (sprawd­ze­nie celu nau­ki). Obs­za­ry, w których nie jes­teś jeszc­ze wyst­ar­c­za­ją­co bie­gły, powin­ny być stu­dio­wa­ne bard­ziej inten­syw­nie w kole­jnych dniach. Rób to tak dłu­go, aż osią­gniesz popraw­ne roz­wią­za­nia w sta­bil­nych egza­mi­n­ach prób­nych 90%. Wte­dy powi­ni­en­eś być zdol­ny do egza­mi­nu. Więcej wska­zó­wek — także doty­c­zą­cych przy­go­to­wa­nia do egza­mi­nu ust­n­ego — znajd­zi­esz na stro­nie www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL