Arhi­ve

Abitur

Exami­narea exper­ti­zei — de ce? Cumpărați doar lice­n­ța 34a…

Examinarea expertizei - de ce? Cumpărați doar licența 34a...

Nu aveți chef să dați examenul și să vă pre­gă­tiți pen­tru el, ați picat deja de mai mul­te ori examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te al Came­rei de Comerț și Indus­trie sau pur și simp­lu doriți să eco­no­mi­siți timp și bani — toate aces­tea pot fi moti­ve pen­tru care oamen­ii con­tin­uă să cau­te “cumpărați o lice­n­ță 34a”. Acest arti­col expli­că de ce acest lucru nu este o idee deo­se­bit de bună.

Poți să cum­pe­ri de fapt “nota 34a”?

Un scurt Cău­t­a­re Goog­le it shows: Da, puteți cumpăra o buca­tă de hâr­tie care pare a fi un docu­ment ofi­ci­al al unei came­re de comerț și indus­trie. Dar aveți gri­jă! Dacă folo­siți ast­fel de cer­ti­fi­ca­te de exami­na­re fal­se, sun­teți pasi­bil de urmăr­i­re pen­ală.
Ceea ce aveți voie să faceți este să atâr­nați o ast­fel de buca­tă de hâr­tie fan­te­zis­tă în holul pro­priu pen­tru dis­tracție sau să o folo­siți ca bri­che­tă pen­tru urmă­to­area pet­re­ce­re la gră­tar. Cu toate aces­tea, dacă folo­siți o ast­fel de buca­tă de hâr­tie în cadrul unor tran­zacții lega­le, adică în con­tex­tul unei cere­ri de anga­ja­re sau pen­tru a vă înre­gis­tra com­pa­nia de secu­ri­ta­te, comi­teți un fals în con­for­mi­ta­te cu secți­unea 267 din Codul penal:

(1) Ori­ce per­so­ană care, în sco­pul de a indu­ce în eroare în tran­zacții­le juri­di­ce, pro­du­ce un docu­ment fals, fal­si­fică un docu­ment auten­tic sau uti­li­zea­ză un docu­ment fals sau fal­si­fi­cat este pasi­bilă de o pede­apsă pri­va­ti­vă de liber­ta­te de cel mult cin­ci ani sau de o sancți­une pecu­niară.
(2) Ten­ta­ti­va se pedep­seș­te.
(3) În cazu­ri deo­se­bit de gra­ve, pede­ap­sa este înch­iso­area de la șase luni la zece ani. […]

Fur­niz­orii de ast­fel de ser­vicii dubi­o­a­se știu, de ase­men­ea, că ofer­i­rea de cer­ti­fi­ca­te de exami­na­re IHK, cer­ti­fi­ca­te de absol­vi­re a șco­lii și alte cer­ti­fi­ca­te, inclu­siv doc­to­ra­te, este dis­cu­ta­bilă din punct de vede­re juri­dic. Ei sunt inte­re­sați în prin­ci­pal să facă bani rapid. Fur­niz­orii își au de obicei sediul în străină­ta­te sau nu sunt dis­po­ni­bi­li, evi­tând ast­fel dis­pu­te­le juri­di­ce. Acest lucru se dato­rea­ză fap­tu­lui că vân­ză­to­rii pot fi, de ase­men­ea, pasi­bi­li de urmăr­i­re pen­ală, deoare­ce uti­li­zea­ză măr­ci comer­cia­le și, prin urma­re, ele­men­te de iden­ti­fi­ca­re pro­te­ja­te din punct de vede­re juri­dic (de exemp­lu, sig­la) ale orga­ni­zațiil­or emi­ten­te. În plus, unii vân­ză­to­ri chi­ar cree­ază în mod deli­be­rat impre­sia că este vor­ba de un docu­ment eli­be­rat legal și, în ace­lași timp, anunță că se pot folo­si aces­te docu­men­te fal­se în tran­zacții lega­le. Ast­fel, vân­ză­to­rii pre­tind ade­sea și fap­te fal­se și, în par­te, înde­am­nă, cel puțin indi­rect, la uti­li­zarea fal­su­lui vân­dut ca docu­ment real. În cali­ta­te de cumpără­tor, puteți fi oricând urmărit penal și puteți fi tras la răspun­de­re pen­ală dacă folo­siți în mod pro­fe­sio­nist un ast­fel de docu­ment imaginar.

De unde pot cumpăra cer­ti­fi­ca­tul de competență?

Sin­gu­ra moda­li­ta­te legală de a obți­ne “cer­ti­fi­ca­tul de absol­vi­re a unui examen de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te” (aces­ta este ter­me­nul corect) este de a absol­vi cu suc­ces examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te IHK. Puteți găsi num­e­r­oa­se Sfa­tu­ri pen­tru pre­gă­ti­rea examenu­lui, Între­bări de test și un Forum de aju­tor pe acest site. Apro­po, sus­ți­ne­rea examenu­lui real poa­te fi chi­ar mai ieftină decât unele dint­re ofer­te­le ile­ga­le de cer­ti­fi­ca­te fal­se.
Ones­t­i­ta­tea este cea mai bună poli­tică! Nu vă impli­cați în ofer­te fal­se cu dove­zi fal­se! Nu meri­tă, pen­tru că veți fi demas­cați. Iar pen­tru prețul pe care îl veți plă­ti atun­ci, ați fi putut să vă pre­gă­tiți core­s­pun­ză­tor pen­tru examen și să îl tre­ceți des­tul de regulat.

Cât cos­tă un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență fals?

Prețu­ri­le încep de la puțin sub 10 euro pen­tru un cer­ti­fi­cat fals per­so­na­lizat care poa­te fi descăr­cat direct în for­mat PDF.

Certificat de competență fals pentru permisul 34a
Cer­ti­fi­cat fals 34a ca descăr­ca­re PDF
Acest “fur­niz­or low-cost” de dove­zi fal­se sub­li­nia­ză că nu aveți voie să folo­siți docu­men­te­le cumpăra­te, dar, pen­tru pro­pria secu­ri­ta­te, a indi­cat totuși un sediu de fir­mă în SUA. El știe de ce.

Pro­ba­bil că vârful ais­ber­gu­lui este un fur­niz­or care oferă toate tipu­ri­le de cer­ti­fi­ca­te de exami­na­re și diplo­me — inclu­siv diver­se cali­ficări pro­fe­sio­na­le, cer­ti­fi­ca­te de absol­vi­re a șco­lii, diplo­me de lice­n­ță și de mas­te­rat de la cole­gii, diplo­me uni­ver­si­t­are și chi­ar doc­to­ra­te. Ast­fel de docu­men­te tipări­te sunt dis­po­ni­bi­le la un “preț rid­icol” de câteva sute de euro — apa­rent o aface­re pro­fi­ta­bilă. De ase­men­ea, el își pro­mo­vea­ză ofer­ta în scop comer­cial printr‑o reclamă pe Goog­le, care apa­re în par­tea de sus a pagi­nii de rezul­ta­te pen­tru ter­me­nii de cău­t­a­re rele­vanți — a se vedea ilus­trația de mai jos. Acest comer­ci­ant frau­du­los anunță chi­ar că este o ofer­tă legală și că “100% docu­men­te auten­ti­ce și înre­gis­tra­te, care pot fi veri­fi­ca­te de universitate/societatea de for­ma­re pro­fe­sio­nală sau chi­ar de angaja­torul dum­nea­vo­as­tră”. Pro­s­tii complete!

34a nota de publicitate pe Google (dovadă falsă)
Publi­ci­ta­te Goog­le pen­tru o “dova­dă originală
Să vorb­im desp­re cur­can: dacă cumpărați un fals sau faceți unul sin­gur și îl tipăriți, veți fi prins ori­cum — și atun­ci va fi foar­te neplă­cut și foar­te scump. Veți afla de ce acest lucru este ine­vi­ta­bil în secți­unea urmă­toare.

De ce este foar­te pros­tesc să pre­zinți un cer­ti­fi­cat 34a falsificat.…

Cu doar câți­va ani în urmă, cine­va ar fi con­side­rat un faptunSin­gu­rul mod în care un agent de secu­ri­ta­te avi­zat ar fi putut fi noro­cos ar fi fost dacă cer­ti­fi­ca­tul fal­si­fi­cat nu ar fi fost obser­vat în tim­pul pro­ce­su­lui de soli­ci­t­are, în tim­pul unui con­trol vamal sau al poliți­ei, sau în tim­pul unei inte­ro­gări la came­ra de comerț și indus­trie exami­na­toare. Dar, de la 1 iunie 2019, exis­tă regis­trul cen­tral de gar­dă, unde con­verg toate date­le. Angaja­torul tre­bu­ie să vă rapor­te­ze aco­lo înain­te de a înce­pe să lucrați și să aștep­te auto­ri­zația. Numai atun­ci veți pri­mi un legi­ti­mație de agent de pază și vi se va per­mi­te să înce­peți. În cur­sul aces­tei veri­ficări și al com­parării datel­or, devi­ne rapid evi­dent dacă ați pre­zen­tat un docu­ment fals.. Supor­tați toate con­se­cințe­le în drep­tul penal și civil!

Mai bine să inves­teș­ti în lucr­u­ri rea­le Exami­narea cun­oș­tințe­lor experțil­or la IHK. Infor­mați-vă gra­tuit aici, în Infoportal. 
Impri­ma­re
ro_RORO