În cât timp ar trebui să mă pregătesc pentru examenul de cunoștințe de specialitate (§ 34a GewO)?.

Cât timp tre­bu­ie să mă pre­gă­tesc pen­tru examenul de exper­ti­ză (§ 34a GewO)?

Între­barea cru­cială în dome­niul pre­gă­ti­rii mate­riei: Cât timp să înveți, cât să exersezi?

Între­barea desp­re tim­pul de pre­gă­ti­re este cu ade­vărat o între­ba­re cla­sică, care mi se pune mereu și mereu. Dar nu exis­tă un răs­puns gene­ral la ace­as­tă întrebare.

Răs­punsul este: depinde!

Exis­tă o serie de fac­to­ri care influențea­ză dura­ta pre­gă­ti­rii. Unul dint­re cele mai importan­te este ele­vul însuși, alt­ele sunt mediul și con­diții­le de învăța­re și modul în care se pre­gă­teș­te. Aici o anu­mită expe­ri­ențăcare, desi­gur, pot fi dife­ri­te în cazu­ri individuale:

Cea mai bună prac­tică: Reco­mandarea mea pen­tru pre­pararea pe lângă

Dacă doriți să vă pre­gă­tiți pen­tru examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în una sau două luni și să obți­neți în sigu­ranță cer­ti­fi­ca­tul § 34a, s‑a dove­dit a fi ceea ce urmea­ză urmă­to­are­le tac­ti­ci de învăța­re dovedit:
Stu­diați cu mate­ri­al­ul de învăța­re timp de 1–2 ore în fie­ca­re zi. În weekend, stu­diați o zi, pen­tru un total de cel puțin 8 ore foar­te inten­siv — inclu­siv lucrând la între­bări­le de la test. (Dacă lucrați în weekend, mai luați o zi liberă ca zi de învăța­re inten­si­vă săp­tămânală). La sfârși­tul fiecă­rei etape de învăța­re, faceți câteva examene simu­la­te pen­tru a vă veri­fi­ca nivelul de învăța­re (veri­fi­carea obiec­tivelor de învăța­re). Dome­nii­le în care nu sun­teți încă sufi­ci­ent de pri­ce­puți tre­bu­ie stu­dia­te mai intens în zile­le urmă­toare. Con­ti­nu­ați să faceți acest lucru până când obți­neți soluții corec­te la examen­ele simu­la­te sta­bi­le 90%. Atun­ci ar tre­bui să fiți apt pen­tru examen. Puteți găsi mai mul­te sfa­tu­ri — inclu­siv pen­tru pre­gă­ti­rea examenu­lui oral — la adre­sa www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO