Arşiv­ler

GewO

Büyük bilet, küçük bilet — bu da ne demek oluyor?

Büyük bilet, küçük bilet - bu da ne demek oluyor?

Kafa karışıklığı büyük

Zaman zaman iş tekli­f­lerinde, iş baş­vu­ru­ların­da veya kurs tekli­f­lerinde büyük veya küçük “Güven­lik ser­ti­fik­ası” — bazen sade­ce büyük veya küçük nota ola­rak adlandırılır.
Bu tür terim­ler forum­lar­da, sosy­al ağlar­da ve hat­ta kurs sağlayıcılarının say­fa­ların­da da sıklık­la kul­lanılm­akt­a­dır. Ama dik­kat et: Büyük ya da küçük güven­lik kar­tı diye bir şey yoktur!

 

“Güven­lik ser­ti­fik­ası” ile ne kastedilmektedir?

Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Yasası’nın (Gewer­be­ord­nung) 34a mad­de­si, bir kişi­nin “baş­kalarının canını veya malını pro­fe­syo­nel ola­rak koru­mak” iste­me­si halin­de yeri­ne getir­mesi gere­ken­ler hak­kın­da önem­li hüküm­ler içer­mek­te­dir. Bu § 34a GewO önce­lik­le aşağı­daki­le­re yöne­likt­ir Güven­lik yük­le­ni­cisi ve bir koru­ma tica­re­ti­ni tescil ettir­mek için yeri­ne getir­mele­ri gere­ken­le­ri düzen­ler. Bun­un­la bir­lik­te, taci­rin koru­ma görev­ler­inin yeri­ne geti­ril­me­si­ni yal­nız­ca aşağı­da­ki kişi­le­re emanet ede­bil­eceği­ni de düzen­ler İşç­il­er Bir yan­dan gar­di­y­an­lar ola­rak, diğer yan­dan gere­kli Güve­ni­lir­lik diğer yan­dan, belir­li Asga­ri nite­li­k­ler gös­ter­mek zor­und­asın. Yeter­li­lik­le ilgi­li ola­rak, bu uğur­suz “ser­ti­fi­ka” sıklık­la devreye girer: “büyük ser­ti­fi­ka” ile bazıları başarılı sına­vı geç­ti, yani, bir baş­ka dey­iş­le test per­form­an­sını geç­ti Sanayi ve Tica­ret Odası’nda. “Küçük ser­ti­fi­ka” bazen şu şekil­de adlan­dırılır Brifin­ge katılım Bu, yal­nız­ca 40 öğre­tim biri­mi­ni tamam­la­manız ve bir katılım ser­ti­fik­ası, “katılım ser­ti­fik­ası” almanız gere­ken bir kur­stur. Tali­mat kanı­tıver­il­miş­tir. Eği­tim sırasın­da hiç­bir bil­gi sis­te­ma­tik ola­rak test edil­mez, sade­ce bir tür kısa anla­ma tes­ti yapılır. Uzman­lık bil­gi­si sına­vın­da ise 120 daki­kalık bir yazılı sınav ve ardın­dan bir söz­lü sınav ger­çe­kleş­ti­ri­lir. Bu Uzman­lık tes­ti buna göre açık­tır daha yük­sek kali­te­li ve kamu­ya açık tra­fik alan­ların­da devri­ye gez­mek veya mağa­za dedek­ti­fi ola­rak çalış­mak gibi özel göze­tim faa­li­y­et­le­ri­ni üst­len­me­si­ne de izin ver­il­mek­te­dir. Tali­mat pro­se­dürü­nün ve yeter­li­lik sına­vının nasıl işle­diği, nele­rin sorul­duğu ve var­sa kim­le­rin buna katıl­mak zor­unda olma­dığı (diğer husus­ların yanı sıra) Göze­tim Yönet­me­liği düzenlenmiş.

 

Uzman bil­gi­si inc­e­le­me­si için neden yan­lış terim­ler kullanılıyor?

Benim tah­mi­ni­me göre bun­un çeşit­li neden­le­ri var. Bazı ins­an­lar sade­ce daha iyisi­ni bil­mi­yorlar, bazıları tel­af­fuz eder Kolaylık sade­ce kısa­ca “görü­nüm” ve bazı kişi­ler (öze­l­lik­le şir­ket­ler) kasıt­lı ola­rak yan­lış terim­ler. Aslın­da yan­lış olan terim­ler belir­li çev­re­ler­de (öze­l­lik­le de daha az kali­fi­ye olan­lar arasın­da) olduk­ça yay­gın olduğun­dan, mes­le­ki yeter­li­lik sına­vı­na hazır­lan­mak istey­en bir­çok kişi örneğin “güven­lik ser­ti­fik­ası” teri­mi­ni aram­akt­a­dır. Ya da baş­ka Şir­ket­ler, potan­si­yel müşte­ri­le­ri ger­çek­te sahip oldu­kların­dan daha faz­lası­na sahip oldu­kları­na inan­dırar­ak yanıl­tıyor: Geç­miş­te her zaman “güven­lik uzmanı” yeter­li­liği sun­an eği­tim şir­ket­le­ri olmuş­tur. Bu daha faz­la gibi! Ancak ger­çek­te dahil olan şey gen­el­lik­le “sade­ce” yeter­li­lik için hazır­lık­tır. Yüz­ler­ce hat­ta bin avro­dan faz­la bir fiya­ta. Koru­ma ve güven­lik uzman­lığı ise 3 yıl­lık ger­çek bir mes­le­ki eği­tim­dir — kafa karışıklığı riski var­dır! Benim tav­si­y­em: Bu neden­le, kul­lanılan terim­le­re çok dik­kat edin ve şüphe­niz var­sa, bun­lar­la öze­l­lik­le ney­in kas­t­edil­diği­ni sor­un. En iyisi ken­di­ni­zi net bir şekil­de ifa­de etmek ve doğru ter­mi­no­lo­jiyi kul­lan­m­ak­tır. Bu, işi­ni­zi bil­diği­ni­zi gösterecektir 🙂

 

Yakın zaman­da Jörg Zitz­mann da koru­ma ve güven­lik pod­cas­t’i­nin 328. bölü­mün­de “büyük/küçük görü­nüm­ler” konu­sunu ele aldı. Güven­lik Akademisi’nin gen­el müdürü ola­rak, düzen­li ola­rak bu tür soru­lar alıyor ve açıklığa kavuş­turuyor: https://www.podcast-fuer-schutz-und-sicherheit.de/podcast/328-grosser-oder-kleiner-securityschein/

Uzman­lık bil­gi say­fası: Her şey yeni!

Uzmanlık bilgi sayfası: Her şey yeni!

Uzman­lık­la ilgi­le­nen her­ke­se merhaba!

Bugün iti­ba­ri­yle kon­uy­la ilgi­li bil­gi say­fası yeni bir görü­nü­me kavuş­tu. Site gra­fik­sel ola­rak tama­men yen­i­den tas­ar­lan­dı ve artık akıl­lı tele­fon­lar­da da kul­lanımı kolay! Ayrı­ca hiz­met yel­pa­ze­si de geniş­le­til­miş­tir. Sor­u­nu­zu şura­da sor­un Forum ya da Say­fa ara­maBelir­li bir konu hak­kın­da bil­gi­ye ihti­yacınız varsa.

Haber­ler her zaman blogda

Ayrı­ca şu anda bu yazıyı oku­duğu­nuz web gün­lüğü de yeni. 34a sına­vı veya diğer güven­lik konu­larıy­la ilgi­li haber­ler olduğun­da sizi bura­da kısa maka­le­lerle bilgilendireceğim!

Benim hak­kım­da

Adım Han­nes Fich­tel, IHK’­da koru­ma ve güven­lik alanın­da çeşit­li sınav kurul­ların­da dene­t­çiy­im. 2006’dan beri özel güven­lik sek­törün­de çalışıyo­rum. GewO § 34a’ya göre eği­tim ve koru­ma ve güven­lik uzmanı ola­rak eği­tim­den başla­ya­rak, koru­ma ve güven­lik ustası (IHK) ola­rak ile­ri eği­tim yoluy­la güven­lik endüs­trisin­de lisans ve yük­sek lisans çalış­maları­na kadar daha da geliş­tim. Uzman­lık bil­gi por­talını yöne­ti­yo­rum ve soru­larını­zı yanıt­lam­ak­tan mut­lu­luk duyarım!

Künye
tr_TRTR
Ger­çek Çerez Ban­ner’ı ile Çerez Onayı