Sınav­lar ne zaman tekrar­la­na­cak? (Coro­na)

ForumKate­go­ri: GewO § 34a’ya göre bilir­kişi­lik inc­e­le­me­si (gen­el)Sınav­lar ne zaman tekrar­la­na­cak? (Coro­na)
Max Mül­ler 3 yıl önce soruldu

Sanayi ve Tica­ret Odası’ndaki sına­vım Koro­na pan­de­mi­si nede­ni­yle iptal edil­di. Sına­va şim­di nere­de ve ne zaman girebilirim?

1 Yanıt­lar
Uzman­lık 34a Çalış­an­lar 3 sene önce cevaplandı

Şu anda tüm sınav­lar en az 24 Nisan 2020 tari­hi­ne kadar askıya alın­mış­tır. Ülke çapın­da sına­vı ger­çe­kleş­ti­ren bir Sanayi ve Tica­ret Odası bul­un­mam­akt­a­dır. Oda­lar web site­lerinde gün­cel bil­gi­ler yayınlamaktadır. 

Hali­ha­zır­da sına­va kay­dol­duy­sanız, plan­la­nan değiş­tir­me veya tela­fi tarih­le­ri belir­le­nir belir­len­mez IHK’nızdan daha faz­la bil­gi almalısınız.

Künye
tr_TRTR
Ger­çek Çerez Ban­ner’ı ile Çerez Onayı