Sabı­ka kay­dı­na rağ­men bir yeter­li­lik sına­vı ve güven­lik sek­törün­de bir iş mi?

ForumCate­go­ry: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Sabı­ka kay­dı­na rağ­men bir yeter­li­lik sına­vı ve güven­lik sek­törün­de bir iş mi?
anonim asked 2 yıl ago

Mer­ha­ba!

Nar­ko­tik Yasası’nı ihl­al ettiğim için hap­se gir­dim ve bu neden­le sabı­ka kay­dım var. GewO Mad­de 34a’ya göre yeter­li­lik sına­vı­na girip daha son­ra güven­lik görev­li­si ola­rak çalış­mak hala müm­kün mü?

1 Yanıt­lar
Uzman­lık 34a Staff ans­we­red 2 yıl ago

Mer­ha­ba!

Sanayi ve Tica­ret Odası, adli sicil kayıt­larını veya gere­kli güve­ni­lir­lik konu­sun­da şüphe uyan­dıra­bil­ecek diğer unsurl­arı kon­trol etmemektedir.
Bu, her dur­um­da sına­va gire­bil­eceği­niz anlamı­na gelir. Tabii ki, bu sade­ce güve­ni­lir ola­rak kabul edil­diği­niz­de (para­graf 1 cüm­le 4 § 34a GewO anlamın­da) ve daha son­ra çalış­manı­za izin ver­i­lir­se anlam­lı­dır. Aksi tak­dir­de, IHK sına­vını geç­miş ola­caksınız, ancak güven­lik sek­törün­de­ki işver­enin sizi istih­dam etme­si­ne izin verilmeyecektir.

Önce­ki mah­ku­mi­y­et­ler­le ilgi­li ola­rak, kişi­nin daha önce aşağı­da­ki suçları işle­miş olması halin­de güve­ni­lir­liğin gen­el­lik­le sağlan­ma­dığı belirtilmektedir
Baş­vu­run­un yapıl­masın­dan önce­ki son beş yıl için­de, aşağı­da lis­te­l­e­n­en suçlar­dan biri­ne teşeb­büs etmek veya işle­mek­ten dolayı kesin ola­rak hapis cez­ası­na, çocuk cez­ası­na, en az 90 gün­lük para cez­ası­na veya en az iki kez daha az para cez­ası­na mah­kum edil­miş veya son cezanın kesin­leş­me­s­i­nin üzerinden henüz beş yıl geç­me­miş­se, çocuk cez­asının uygu­lan­ması ertelenmişse:
(a) Ceza Kanunu’nun 12(1) mad­de­si kap­samında­ki suçlar,
b) cin­sel öze­r­k­liğe karşı suçlar, insan tica­re­ti veya insan tica­re­ti­ni teş­vik, kas­ten yaralama, özgür­lük­ten yoks­un bırak­ma, hır­sız­lık, zim­me­te para geçir­me, gasp, dolan­dırıcılık, zim­me­te para geçir­me, çalın­tı mal kabul etme, sah­teci­lik, huzu­ru boz­ma veya izin­siz gir­me veya kol­luk kuv­vet­le­ri­ne veya kol­luk kuv­vet­le­ri­ne eşdeğer kişi­le­re diren­me veya saldırma,
c) Nar­ko­tik Yasası, İlaç Yasası, Silah Yasası, Pat­layıcı Mad­de­ler Yasası, İkam­et Yasası, Per­so­nel Trans­fer Yasası veya Giz­li İst­ihd­amla Müca­de­le Yasası­na karşı işle­nen suçlar; veya
(d) dev­le­tin kor­un­masını teh­li­keye atan veya kamu için teh­li­keli olan bir suç.

Gör­düğü­nüz gibi, işle­nen suç, cezanın mik­tarı ve süre­si bura­da önem­li etki faktörleridir.
Nihay­e­tin­de, tica­ret­te çalış­manı­za izin ver­il­ip ver­il­meye­ceği­ne karar verecek olan yerel yetki­li makam­dır. Bu neden­le, yetki­li bel­e­di­y­e­niz veya şehir yöne­timi­niz­le pro­ak­tif bir şekil­de ile­tişi­me geç­me­ni­zi tav­si­ye eder­im. Sor­gu­la­ma, (gele­cek­te­ki) işver­eni­niz aracılığıy­la yetki­li makam veya koru­ma sici­li üzerinden de yapıla­bi­lir. Ancak bu durum mali­y­et­ler­le ilişkilidir.

Künye
tr_TRTR