Sabı­ka kay­dı­na rağ­men güven­lik işi­ne mi girdiniz?

ForumSabı­ka kay­dı­na rağ­men güven­lik işi­ne mi girdiniz?
Erdoğan Mugan asked 1 yıl ago

Ya sabı­ka kay­dım var­sa, yine de 34a lis­an­sını ala­bi­lir miyim?

1 Yanıt­lar
Uzman­lık 34a Staff ans­we­red 1 yıl ago

Her halü­kar­da Gewo § 34a’ya göre uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na gir­meni­ze izin ver­i­lir. IHK önce­ki mah­ku­mi­y­et­le­ri kon­trol etmez. Bu IHK’nın göre­vi değil, gere­kli yeter­li­liğin ince­len­me­si­dir. Ancak şüphe duru­mun­da, gere­kli güve­ni­lir­lik­ten yoks­un olduğu­nuz için çalış­manı­za izin ver­il­meye­cek­tir. Bu durum, (potan­si­yel) işve­ren koru­ma sici­li üzerinden baş­vur­duğun­da yetki­li makam tarafın­dan kon­trol edi­lir. İkam­et makamı, örneğin Fede­ral Mer­ke­zi Sicil veya Fede­ral Ana­ya­sayı Koru­ma Dai­re­si gibi diğer makam­lar­dan da bil­gi alır.

Önce­ki mah­ku­mi­y­et­ler­le ilgi­li olarak:
Gün­lük 90 veya daha faz­la para cez­ası alır­sanız, sabı­ka kay­dınız olduğu kabul edi­lir. Ayrı­ca, önce­ki mah­ku­mi­y­e­tin türü­ne ve ne kadar zaman önce işlen­diği­ne de bağlı ola­bi­lir. Çocuk ceza huku­ku kap­samın­da işle­nen suçlar gen­el­lik­le daha son­ra artık geçer­li değil­dir. Bir suç­tan hüküm giy­diy­sen­iz, suçun türü­ne bağlı ola­rak bu durum çalış­manı­zı açık­ça engelleyebilir.
Nihai kar­arı yetki­li makam ver­ir. Karar sade­ce (geniş­le­til­miş) iyi hal bel­ge­s­in­de­ki ver­i­le­re değil, aynı zaman­da polis makam­ların­dan, Ana­ya­sayı Koru­ma Dairesi’nden veya ika­met makamınız­dan elde edi­len devam eden olası soruş­tur­ma­lar ve bul­gu­lar hak­kında­ki bil­gi­le­re de dayan­m­akt­a­dır. Bu kap­sam­lı kon­trol, güven­lik şir­ke­t­i­nin yap­ma­k­la yüküm­lü olduğu bek­çi sici­li­ne bil­di­ri­min bir par­çası ola­rak gerçekleştirilir.
Sor­um­lu yerel makam­la önce­den pro­ak­tif bir şekil­de kon­uş­manı­zı tav­si­ye ederim.
Geç­miş­te, ilgi­li önce­ki mah­ku­mi­y­et­le­rin bile bir kişi­nin güven­lik görev­li­si ola­rak çalış­masını engel­le­me­diği çok say­ı­da örnek var­dır. Bun­un­la bir­lik­te, şüphe duru­mun­da, bu, belir­li bir ölçü­de ken­di tak­dir yet­ki­si­ne sahip olan makamın birey­sel bir kararıdır.

Künye
tr_TRTR