Yazılı uzman­lık

Sari­na .B asked 1 yıl ago

Mer­ha­ba, bir sorum ola­cak, yazılı sına­vı geç­tiğim tak­dir­de yasal ola­rak çalış­ma­ya devam ede­bi­lir miyim?

1 Yanıt­lar
Uzman­lık 34a Staff ans­we­red 1 yıl ago

Mer­ha­ba!

Sade­ce GewO § 34a’ya göre uzman­lık bil­gi­si sına­vını geç­me­niz halin­de yasay­la düzen­le­nen faa­li­y­et­ler­den biri­ni yürüt­me ola­nağı­na sahip­si­niz: https://www.sachkunde-34a.de/grosser-34a-schein-pflicht/

Aşağı­da­ki dur­um­lar­da sına­vı geç­miş say­ılır­sınız her iki par­çayani sına­vın yazılı ve söz­lü bölü­mü­nü başarıy­la tamam­lamış olmak. Muayene odası (IHK) tarafın­dan size ver­i­len “ser­ti­fi­ka” kanıt niteliğindedir.

Önem­liBuna ek ola­rak, söz­de güve­ni­lir­lik de ver­il­mel­i­dir. Uygu­la­ma­da bu, yetki­li makamın ilgi­li sabı­ka kay­dını­zın olup olma­dığını kon­trol etme­si anlamı­na gel­mek­te­dir. İşv­ere­nin­iz sizi Koru­ma Kay­dı (BWR) ve bir koru­ma kim­liği ala­caksınız (işver­eni­niz aracılığıy­la). Bun­un dışın­da, bir iş ilişki­si bağlamın­da gen­el­lik­le uyul­ması gere­ken diğer tüm husus­ların elbet­te düzen­len­me­si gere­kir — bura­da güven­lik şir­ke­ti birin­ci derece­de sor­um­lu­dur (anahtar kelime­l­er: sosy­al güven­lik bil­di­ri­mi, iş söz­leş­me­si, kaza önle­me düzen­le­mele­ri vb.)

Künye
tr_TRTR