uzman­lik-para­gr-34a-gewo

Karl-Heinz Wein­aug asked 3 yıl ago

Çevri­mi­çi kursunuz­da (Para­graf 34a GewO) çok­tan seç­me­li soru­ları yanıt­lar­ken, yanıt­lar da ver­i­li­yor mu (örneğin BVA’nın Para­graf 7 WaffG uyarın­ca yanıt­lı ve yanıtsız ola­rak sunu­lan uzman­lık kata­loğun­da olduğu gibi) yoksa işa­ret­li kutu­lar yal­nız­ca doğru veya yan­lış ola­rak mı işaretleniyor?

1 Yanıt­lar
Uzman­lık 34a Staff ans­we­red 3 yıl ago

Muh­te­melen şu e‑eğitimi kas­t­edi­yor­sunuz http://www.sachkun.de?
Far­klı öğren­me ve test mod­ları var­dır. Sınav simül­asyon­un­da, en son­un­da bir değer­len­dir­me alır­sınız. Test soru­larını öğren­mek için han­gi cev­a­bın doğru, han­gi­si­nin yan­lış olduğu hemen görün­tü­le­nir. Test­le­rin içe­riği hak­kın­da soru­larınız var­sa (örneğin yasal konu­lar, pra­tik örne­kler vb.), bun­ları ek ücret öde­me­den çevri­mi­çi yar­dım­da sora­bi­lir­si­niz. Bu birey­sel soru­lar ora­da yet­kin bir ekip (avu­kat, iş güven­liği uzmanı, yangın­dan kor­un­ma görev­li­si, güven­lik mühen­di­si vb.) 

Künye
tr_TRTR