bzr onayi

Toni asked 1 yıl ago

Mer­ha­ba, şu anda 34a GewO’yu yapıyo­rum. Bir konut hır­sız­lığı ve bir­kaç küçük şey için 12 yıl önce dene­tim­li ser­best­lik cez­ası­na çarp­tırıl­dım… Sabı­ka kay­dım temiz ve o zaman­dan beri hiç­bir şey olma­dı… Sabı­ka kay­dı kon­trolü ne ola­cak ve ehli­y­et ala­ma­ya­cağım ola­bi­lir mi? Mfg

1 Yanıt­lar
Uzman­lık 34a Staff ans­we­red 1 yıl ago

Mer­ha­ba!
2017 yılın­dan bu yana konut hır­sız­lığı artık kaba­hat değil, ağır suç ola­rak kabul edil­mek­te­dir. Bu, bu suçun artık daha katı bir şekil­de sınıf­lan­dırıl­dığı ve en az bir yıl hapis cez­ası gerekt­ir­diği anlamı­na gelmektedir.

Ancak, işle­diği­niz suç bir süre önce işlen­di ve o zaman­dan beri hiç­bir şey olma­dı. Bu da — ne kadar süre dene­tim­li ser­best­lik­te kal­dığını­za da bağlı ola­rak — kay­dın bir­kaç yıl önce silin­miş olması gerek­tiği anlamı­na gelir, eğer tüm beklen­ti­le­re rağ­men silin­me­diy­se bile, en azın­dan artık her­han­gi bir ilgi­si­nin olm­aması gere­kir. Bu kon­uy­la ilgi­li ola­rak § 34 BZRG.

Ancak, ben bir avu­kat deği­lim ve bu nokta­da huku­ki tav­si­ye veremem ve vermemeliyim. 
Nihai karar, işver­enin iş yer­in­de­ki koru­madan sor­um­lu yerel makam tarafın­dan verilir.
Pren­sip ola­rak, kişi­sel ola­rak — ver­diği­niz bil­gi­le­re daya­n­a­rak — her­han­gi bir sor­un olma­ya­cağını varsayıyorum.

Künye
tr_TRTR