Arşiv­ler

Eği­tim

Güven­lik hiz­me­tin­de yeter­li­lik ser­ti­fik­ası­na sahip bir çalışan ola­rak ne kadar para kazanılır?

Güvenlik hizmetinde yeterlilik sertifikasına sahip bir çalışan olarak ne kadar para kazanılır?

Bun­un etrafın­da kon­uş­mak fay­dasız­dır. Bir şey çok açık: Gel­en­ek­sel güven­lik sek­törü düşük ücret­li bir sek­tör­dür!
Bun­un­la bir­lik­te: güven­lik sek­törü çeşit­li­lik, sor­um­lu­luk, heye­can veri­ci ve aynı zaman­da ses­siz işler sunar. Ve eğer akıl­lıy­sanız, iki yakanı­zı bir ara­ya geti­re­bi­lir­si­niz. Ama — yeter­li­lik bel­ge­si­ne sahip bir güven­lik görev­li­si ola­rak ne kazanıyorsunuz?

Güven­lik sek­törün­de kazanç söz konu­su olduğun­da önem­li olan…

Özel güven­lik sek­törün­de çalış­ma­ya karar ver­diy­sen­iz veya yeni bir işve­ren arıyor­sanız, mali konu­lar kesin­lik­le önem­li bir rol oynar. İyi bir saat­lik ücre­te kat­kı­da bul­un­an çeşit­li faktör­ler var­dır. Daha cazip bir maaş için en önem­li husus­lar aşağı­da listelenmiştir.

Eği­tim ve öğre­tim düzeyi

Açık­çası, ne kadar iyi eği­tim alır­sanız, kazanç potan­si­ye­li­niz de o kadar yük­sek olur. Sade­ce GewO § 34a’ya göre eği­tim almış vasıfsız bir güven­lik görev­li­si ola­rak, çoğu zaman asga­ri ücret­ten daha faz­la ücret alamaz­sınız. Uzman bil­gi sına­vı ile, yöne­til­ebi­lir bir çabay­la biraz daha faz­la temel saat­lik ücret elde ede­bi­lir­si­niz.. Ser­ti­fi­kalı bir koru­ma ve güven­lik çalışanı olmak için daha faz­la eği­tim ala­rak veya koru­ma ve güven­lik uzmanı olmak için eği­tim ala­rak daha da ile­ri gide­bi­lir­si­niz. Bu ara­da, ülke gen­e­lin­de asga­ri ücret 1 Ocak 2023 tari­hin­den bu yana saat başı­na 12.43 Avro’­dur. Bu artış 1 Nisan 2023’ten iti­ba­ren saat başı­na 13 avro çok­tan karar verildi.

Ek nite­li­k­ler

Örneğin ilk yar­dım veya yangın­dan kor­un­ma (örn. yangın­dan kor­un­ma asistanı ola­rak) gibi ek nite­li­k­ler çok fay­d­alı­dır ve güven­lik per­so­neli­nin piya­sa değe­ri­ni artırır. Bun­lar her zaman saat­lik ücret üzerinde doğru­dan bir etki­ye sahip değil­dir, ancak iş baş­vu­ru­ların­da her zaman bir artı puan­dır. Aşağı­da dik­ka­te alına­bil­ecek ek nite­li­k­ler­den bazıları yer almaktadır:

Kül­tür­lera­rası bece­ri­ler ve yaban­cı dil, öze­l­lik­le de en azın­dan temel İng­il­izce bil­gi­si de göz ardı edilmemelidir.

Etkin­lik

Güven­lik sek­törü­nün bir­çok yönü var­dır ve bu neden­le güven­lik çalış­an­larının ger­çe­kleşt­ir­diği faa­li­y­et­ler de çok çeşit­li­dir. Buna bağlı ola­rak bazen cid­di ücret far­klılıkları orta­ya çık­m­akt­a­dır. Ayrı koruma­lar ve basit bek­çi­lik faa­li­y­et­le­ri gibi güven­lik faa­li­y­et­le­ri gen­el­lik­le olduk­ça düşük ücret­li­dir. Özel bece­ri gerek­ti­ren işler gen­el­lik­le iyi öde­me yapar. Örneğin Hava­cılık güven­liğiaralığın­da Nakit ve değer­li eşya taşı­macılığı’de­ki faa­li­y­et sırasın­da nük­leer tesi̇sleriçin­de Yer­al­tı ve ban­li­yö demiryo­lu güven­liği veya NSL uzmanı ola­rak Acil çağrı ve ser­vis kon­trol mer­kez­le­ri kazan­çlar gen­el­lik­le sek­tör ortala­masın­dan önem­li ölçü­de yük­sek­tir. İş için öde­ne­cek ücre­tin tam mik­tarı aşağı­da­ki bel­ge­de bul­una­bi­lir Top­lu söz­leş­me­l­er onlar­dan ala­bi­lir­ler. Gen­el ola­rak bağlayıcı ilan edil­miş­ler­se, ki gen­el­lik­le durum böy­le­dir, tüm çalış­an­lar için geçer­lid­ir­ler. (Sonu­çları daralt­mak için Goog­le ara­ması­na fede­ral eyale­ti ekle­mek en iyisidir).

Çalış­ma saatleri

Sek­tör­de hali­ha­zır­da aktif olan ve var­di­yalı çalışan her­kes bunu bilir: Değişen çalış­ma saat­lerinden gen­el­lik­le biyo­ritm ve özel hayat zarar görür. Ancak gece var­di­ya­ları, Pazar gün­le­ri ve res­mi tatil­ler­de çalış­mak çoğu zaman belir­leyici mali avan­ta­jlar sun­m­akt­a­dır. Fede­ral devlet/toplu söz­leş­meye bağlı ola­rak aşağı­da­ki avan­ta­jlar kazanıla­bi­lir Gece, Pazar ve res­mi tatil ek ücret­le­ri görül­meye değer. Dahası, bun­lar ver­gi­den muaf! Bir­çok yer­de res­mi tatil­ler­de 100% Ek ücret müm­künYani ger­çek gün­lük ücre­te ek ola­rak yine aynı mik­tarı alır­sınız — ama ver­gi­den muaf ola­rak! Ay boy­un­ca bakıl­dığın­da, elbet­te gece, Pazar ve res­mi tatil saat­ler­inin mik­tarı­na bağlı ola­rak, aşağı­daki­ler elde edi­le­bi­lir Üstü­ne bir­kaç yüz avro Kazan. Öze­l­lik­le yıl­başın­da veya Pas­ka­ly­a’­da, bu kazan­çlı bir iş olabilir.

Faz­la mesai/fazla mesai

Faz­la mesai elbet­te çalış­ma saat­ler­inin kıs­mi bir yönü­dür. Yine de bura­da bu kon­u­ya ayrı bir yer ayır­mak isti­yo­rum. Neden? Çün­kü deney­im­ler, güven­lik sek­törün­de gen­el­lik­le yasal ola­rak izin ver­i­len­den çok daha faz­la faz­la mesai yapıl­dığını ve görev­ler arasın­da çok az mola ver­il­diği­ni gös­ter­mek­te­dir. Bu şekil­de devam etmek isteyip iste­me­diği­ni­zi ve ger­çek­ten ayda 200, 220, 240 veya daha faz­la saat çalış­manız gere­kip gerek­me­diği­ni dik­kat­li­ce düşü­nün. Bu nokta­da benim tav­si­y­em, daha faz­la eği­ti­me yatırım yap­mak ve para için çok faz­la zaman takas etme­mek ola­cak­tır: Memen­to Mori — yaşam süre­niz de sınır­lı­dır. Önce­li­kler­ini­zi belir­ley­in ve hem ken­di­niz hem de gele­ceği­niz için iyi bir karar verin.

Eyalet

Diğer sek­tör­ler­de olduğu gibi özel güven­lik sek­törün­de de Batı-Doğu ayrımı var­dır. Geç­miş­te bu ücret far­klılıkları ger­çek­ten göze batıyor­du. Ber­lin’­de­ki güven­lik çalış­an­ları bazı böl­ge­l­er­de Bavy­er­a’­da çalış­an­ların yarısı kadar bile kaz­ana­mıyor­du.  Kural ola­rak, en iyi maaş alan fede­ral eyalet­ler arasın­da Bavy­era, Baden-Würt­tem­berg ve Kuzey Ren-Ves­t­fa­lya bul­un­m­akt­a­dır. Bran­den­burg ya da Meck­len­burg-Batı Pome­ranya gibi yeni fede­ral eyalet­ler hala en düşük ücret­li­ler arasın­da yer alıyor. Daha bir­kaç yıl önce­si­ne kadar, Doğu Alman eyalet­lerinde güven­lik görev­li­si ola­rak çalışa­rak başını­zı suy­un üstün­de zor tuta­bi­lir­di­niz. Ancak, asga­ri ücret ve top­lu söz­leş­mele­rin gide­rek bir­bi­ri­ne yakın­laş­ması, far­klılıkları gide­rek daha iyi bir per­spek­ti­fe otur­tuyor. Ayrı­ca, ins­an­ların daha faz­la kazan­dıkları yer­ler­de gen­el­lik­le daha az kazan­dıkları da unut­ul­m­amalı­dır. Yaşam mali­y­e­ti (öze­l­lik­le kira­lar) daha yük­sek­tir. Bu neden­le — eğer bu fik­ri düşünüyor­sanız — taşın­manın sizin için ger­çek­ten buna değip değ­meye­ceği­ni dik­kat­li­ce düşünün.

Endüs­tri

Bir­çok kişi güven­lik hiz­me­ti işle­ri­ni klas­ik bir şekil­de güven­lik şir­ke­ti ola­rak düşünür. bir hiz­met sağlayıcı ola­rak dış müşte­ri­ler. Geç­miş­te fabri­kalard­a­ki kıdem­li çalış­an­lar, kari­y­er­ler­inin son yıl­larını daha az yoru­cu işler yapa­rak geçir­mek için çalış­ma hayat­larının sonuna doğru tesis güven­lik hiz­me­ti­ne gelir­ken, günümüz­de durum önem­li ölçü­de değiş­miş­tir. Pro­fe­syo­nel, hari­ci güven­lik hiz­me­ti sağlayıcıları, iş ve sanayi sek­törün­den veya kamu sek­törün­den çok say­ı­da şir­ke­te müş­te­ri ola­rak bak­m­akt­a­dır. Ancak onlar­ca yıl­dır süren dış kay­nak kul­lanımı eği­li­mi­ne rağ­men hala varlar. Bu Dahi­li tesis güven­liği. Öze­l­lik­le sanay­ide, mül­ki­y­et ve bit­ki koru­ma faa­li­y­et­le­ri, doğru­dan üre­ti­ci şir­ket tarafın­dan istih­dam edil­diği­niz zaman­dır, çok iyi maaş. Bun­un nede­ni, işgücü­nün büyük kıs­mının ait olduğu sek­tör ücret ska­lası­na göre öde­me almanız­dır. Şuna bir göz atın Metal ve elek­trik endüs­tri­si için oran tab­lo­ları! Bu aylık maaşlar far­klı bir ligde.

Öde­ne­kler

Top­lu söz­leş­me ile düzen­le­nen öde­ne­kler gen­el­lik­le nöbetçi/vardiya lider­le­ri, köpek bakıcıları veya aske­ri tesis­ler gibi belir­li tesis­ler için öde­nir. Aynı şekil­de, örneğin fabri­ka itfai­ye­sin­de (ek) çalış­ma gibi çağrı üze­ri­ne görev­ler için de gen­el­lik­le öde­ne­kler var­dır. Bun­lar saat başı­na bir­kaç sent arasın­da değişir 10%‘ye kadar daha faz­la öde­me. Bavy­er­a’­da, Münih böl­ge­sin­de çalışıyor­sanız biraz daha faz­la para kazanabilirsiniz.
Güven­lik şir­ket­le­ri veya müşte­ri­le­ri de bazen öde­me yapar Gönül­lü (geri alına­bi­lir) öde­ne­kler. Bazen, öze­l­lik­le başarılı görev­ler veya üstün iş per­form­an­sı için bir kereye mahs­us ikra­mi­ye­ler de var­dır. Ne yazık ki, bu tür ikra­mi­ye­ler istis­na olma eği­li­min­de­dir. Bun­un­la bir­lik­te, gide­rek yay­gın­laşan bir şekil­de Anahtar pri­mi Ya da ister­se­niz, bir tür “hoş gel­din parası”. Ancak, işve­ren değiş­tir­menin tek nede­ni bu olmamalıdır.

Somut say­ılar

Somut rakam­lar mı öğren­mek istiyorsunuz?
Maka­leyi bu nok­ta­ya kadar oku­duy­sanız, fede­ral dev­let, iş, çalış­ma saat­le­ri ve (ek) nite­li­kle­ri gibi bir dizi faktö­re bağlı ola­bil­eceğin­den, bun­un zor olduğunu fark ede­cek­siniz. Bun­un­la bir­lik­te, somut bir örnek:

Bu da yaklaşık 2520 avro ver­gi­ye tabi gelir (brüt) ve 420 avro­nun biraz altın­da ver­gi­den muaf ek gelir anlamı­na gelir. 1. gelir ver­gi­si sınıfın­da olan ve çocuğu olma­yan bekar bir kişi bu dur­um­da yaklaşık 2170 Euro net trans­fer edil­di. Ancak bu hesa­pla­ma sade­ce açıkla­ma ama­çlı­dır. Öde­nen ger­çek maaşınız çok say­ı­da faktö­re bağlı olabilir!

İpucu: Bu maka­le en son Şubat 2023’te gün­cel­len­miş­tir. Hem asga­ri ücret hem de top­lu söz­leş­me düzen­le­melerinde düzen­li ola­rak değişi­k­li­k­ler yapıl­dığın­dan, çer­çe­ve koşul­lar bu ara­da değiş­miş ola­bi­lir! (Tüm bil­gi­ler garantisizdir.)

Kimin bir sına­vı geç­me­si­ne gerek yoktur?

Kimin bir sınavı geçmesine gerek yoktur?

Sade­ce güven­lik per­so­neli için yeter­li­lik bel­ge­si gere­kli­dir. özel koru­ma faali̇yetleri̇ GewO § 34a’ya göre veya ken­di güven­lik işle­ri­ni kur­mak isti­yorlar. Sade­ce 34a ruh­sa­tı ile ger­çe­kleş­ti­ri­le­bil­ecek faa­li­y­et­ler arasın­da öze­l­lik­le kamu­ya açık alan­lar­da, giriş alan­ların­da veya yöne­ti­ci pozisyon­un­da çeşit­li güven­lik faa­li­y­et­lerinde bek­çi­lik yer alm­akt­a­dır: Daha faz­lası bura­da.
Ancak, bir yeter­li­lik bel­ge­si sına­vını başarıy­la geç­me­nin aslın­da zor­un­lu olduğu bir faa­li­y­et yürüt­mek isteseniz bile, bazı istis­na­lar var­dır. Düzen­len­miş koru­ma faa­li­y­et­le­ri­ni yürütse­ler veya ken­di güven­lik şir­ket­lerinde güven­lik yük­le­ni­cisi ola­rak ser­best çalış­salar bile, her­ke­sin yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacı yoktur.

34a sına­vın­dan kim­ler muaftır…

Temel ola­rak geçer­li­dir: Güven­lik sek­törün­de tanın­mış (IHK) bir yeter­li­lik ile daha üst düzey bir eği­ti­mi veya ile­ri eği­ti­mi tamam­lamış olan her­ke­sin ek bir yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacı yoktur!

Ama dik­kat­li olun! Bir­kaç tuzak daha var. İşte uzman bil­gi sına­vın­dan mua­fi­ye­te ilişkin detaylar:

Bir kişi, aşağı­da­ki dur­um­lar­da uzman bil­gi­si sına­vın­dan muaftır…

…ilgi­li final sına­vını başarıy­la geç­miş­tir. Bun­un kanı­tı, ilgi­li sınav ser­ti­fik­asının ibraz edil­me­si­yle sağlanabilir.

Söz­de “tesis güven­liği kurs­larını” başarıy­la tamam­la­dım. Bu, uzman bil­gi­si için yapılan sınav­la aynı mıdır?

Hayır! Hayır! Fabri­ka güven­lik kurs­ları (fabri­ka güven­lik kur­su 1–2 veya 1–4) — fabri­ka güven­lik uzmanı olmak için sına­vı başarıy­la geç­me­den — değil Eşdeğer! Uzman muay­ene­si­ne ihti­yacınız var. Buna ek ola­rak, IHK iş koru­ma uzman­lığı sına­vı artık sunulmamaktadır. 

Silahlı kuv­vet­ler­dey­dim. Yine de sına­va gir­mek zor­unda mıyım?

Temel ola­rak zaten. Bura­da dik­kat­li olun­ması tav­si­ye edi­lir: Temel asker­lik hiz­me­ti yapan bir kişi, geçi­ci asker veya pro­fe­syo­nel asker ola­rak, özel güven­lik sek­törün­de çalış­mak ve ilgi­li koru­ma görev­le­ri­ni yeri­ne getir­mek isti­yor­sanız (ek ola­rak) uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na gir­meniz gere­kir — şu anda asker olmak zor­unda olup olma­dığını­za bakıl­maksı­zın. Bun­un tek istis­nası aske­ri polis, yani Alman Silahlı Kuvvetleri’nin aske­ri polisi­dir. Aske­ri polis mem­url­arı uzman­lık bil­gi sına­vın­dan muaf­tır, çün­kü aske­ri polis mem­url­arı uzman­lık bil­gi sına­vın­da gere­kli olan bil­gi­nin büyük bir kıs­mını eği­tim­le­ri sırasın­da edin­miş­ler­dir. Örneğin, aske­ri polis mem­url­arı veya çavuşların Sanayi ve Tica­ret Odası (IHK) sına­vı­na gir­mele­ri­ne gerek yok­tur; kanıt, Bun­des­wehr’in eği­tim veya hiz­met bel­ge­si tarafın­dan sağlanır. Diğer tüm asker­ler 34a ser­ti­fik­ası almak zorundadır.

Polis memu­ru ola­rak yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacım var mı?

Hem eyalet düzey­in­de­ki (Land Poli­ce) hem de fede­ral düzey­de­ki (Bun­des­po­li­zei) polis mem­url­arı için istis­na­lar var­dır. Bu ara­da, aynı durum ıslah hiz­me­tin­de çalış­an­lar ve güm­rük hiz­me­t­i­nin silah taşı­ma alanı için de geçer­li­dir. Sına­va gir­me zor­un­lu­luğun­dan yal­nız­ca kol­luk kuv­vet­lerinde çalışıyor­sanız ve ilgi­li kari­y­er sına­vını başarıy­la tamam­la­dıy­sanız — en azın­dan ara hiz­met için — fera­gat edil­diği­ni unut­ma­mak önem­li­dir. Emni­y­et teşki­la­tın­da dev­let memu­ru ola­rak çalışan polis mem­url­arının bu neden­le yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacı yok­tur. Bir­çok polis memu­ru özel ola­rak, örneğin kapıcılık yapa­rak ek gelir elde etmek­te­dir. Öze­l­lik­le Münih, Stutt­gart, Frank­furt, Ham­burg, Ber­lin veya Düs­sel­dorf gibi haya­tın pahalı olduğu şehir­ler­de, bir güven­lik şir­ke­tin­de yarı zaman­lı bir iş, eks­tra para kaz­an­mak için iyi bir yol­dur. Ek iş için ipu­cu: (Ana) işver­eni­ni­zi ek işi­niz hak­kın­da bil­gi­len­dir­diği­niz­den ve ide­al ola­rak bunu yazılı ola­rak onay­lat­tığınız­dan emin olun.

Hukuk oku­dum, LL.B. veya dev­let huku­ku diplom­am var. Ger­çek­ten hala uzman bil­gi­si sına­vı­na gir­mem gere­ki­yor mu?

İna­nm­ası zor ama elbet­te güven­lik sek­törün­de (yarı zaman­lı) bir iş, ister eği­tim­le­ri­ni fin­an­se etmek ister sek­tör hak­kın­da izle­nim edin­mek için olsun, avu­kat adayları için de ilgi çeki­ci ola­bi­lir. Tabii ki: Hukuk alanın­da (kamu güven­liği ve düze­ni, tica­ret huku­ku, veri koru­ma huku­ku, ceza huku­ku ve ceza muh­ak­e­me­si huku­ku, mede­ni kanun, ceza muh­ak­e­me­si kanunu vb. Bu neden­le sade­ce güven­lik sek­törün­de kaza önle­me (UVV, DGUV yönet­me­liği 23), ins­an­lar­la ilgi­len­me ve güven­lik tekno­lo­ji­si­nin temel­le­ri konu­larını öğren­me­niz yeter­li­dir. IHK eği­tim pro­se­dürü­ne katılım ser­ti­fik­ası bun­un kanı­tı­dır. Üni­ver­si­te diplo­ması­na eşdeğer bir derece veren bir üni­ver­si­te veya aka­de­mi­de hukuk diplo­masını başarıy­la tamam­la­dığı­na dair bir ser­ti­fi­ka ile bir­lik­te, §34a GewO uyarın­ca bilir­kişi bil­gi sına­vının ayrı­ca tamam­lan­ması gerekmez.

Uzun yıl­lar­dır güven­lik görev­li­si ola­rak çalışıyo­rum. İş deney­imi yeter­li tanınır­lık değil mi?

Hayır, nor­mal­de değil! Ancak, “uzun süre­dir hiz­met veren” güven­lik çalış­an­ları için bazı geçiş düzen­le­mele­ri bul­un­m­akt­a­dır. Özel güven­lik sek­törün­de 1 Nisan 1996 tari­hin­den bu yana gere­kli eği­ti­me katıl­mış olan veya 31 Mart 1996 tari­hin­den önce güven­lik sek­törün­de çalışm­ak­ta olan ve bu son tarih düzen­le­me­si nede­ni­yle daha önce eği­tim­den muaf tutu­lan çalış­an­lar, dey­im yer­in­dey­se “büyük­baba” ola­rak kabul edil­mek­te­dir. Dik­kat: Bu mua­fi­y­et­ten yar­ar­lanıla­bil­me­si için, son tarih olan 1 Ocak 2003’ten önce en az üç yıl­lık kes­in­ti­siz bir süre boy­un­ca bir koru­ma faa­li­y­e­t­i­nin var olduğu da göste­ri­le­bi­lir. Güven­lik sek­törün­de 2003 yılın­dan bu yana aktif olan diğer kişi­ler için bu tür mua­fi­y­et­ler geçer­li değil­dir.
Yani biraz karışık! Tav­si­y­em: Yeter­li­lik sına­vı­na gir­mek için yatırım yap­mak ve deney­im­li bir güven­lik çalışanı ola­rak bile “bil­gi gün­cel­le­me­sin­den” fay­d­al­an­mak daha iyidir!

Dik­kat: Özel durumlar!

Yaban­cı yeter­li­lik bel­ge­ler­inin tanın­ması gibi bazı özel dur­um­lar da söz konu­su­dur. Ger­çe­kleş­ti­ril­ecek faa­li­y­et türü­nün bir yeter­li­lik sına­vı gerek­ti­rip gerek­tirm­ediği de her zaman net değil­dir. Eğer söz konu­su olan basit bir ste­war­ding faa­li­y­e­tiy­se (örneğin oto­park görev­li­le­ri) veya sade­ce giriş bilet­le­ri­ni kon­trol edip yırt­mak­sa, gen­el­lik­le bir uzman bil­gi­si inc­e­le­me­si­ne ve hat­ta bazı dur­um­lar­da § 34a GewO’ya göre bir tali­ma­ta bile gerek yok­tur. Ancak, müzel­er­de­ki göze­tim veya güven­lik hiz­met­le­ri ya da etkin­lik koru­mad­aki belir­li faa­li­y­et dizi­le­ri gibi sınır­da kal­an dur­um­lar bazen tar­tış­malı­dır. (Bu tür sınır­da kal­an vaka­lar Info­por­tal’­da ayrı maka­le­l­erde tekrar ele alın­m­akt­a­dır).
Önem­li bir not: Her iht­i­ma­le karşı, Sanayi ve Tica­ret Odası’na (IHK) ve yetki­li maka­ma yeter­li­liği­ni­zin yeter­li olup olma­dığını veya GewO § 34a uyarın­ca IHK sına­vı­na da gir­meniz gere­kip gerek­me­diği­ni sor­un. Daha son­ra yasal ola­rak güven­li, kişi­sel bil­gi­ler ala­caksınız. Özel güven­lik­te yeniy­sen­iz, güve­ni­lir­liği­niz kon­trol edil­dik­ten ve size bek­çi kim­liği ver­il­dik­ten son­ra ilgi­li faa­li­y­et­le­ri yürüt­me­ni­ze izin verilir!

Künye
tr_TRTR
Ger­çek Çerez Ban­ner’ı ile Çerez Onayı