Güven­lik sek­törün­de eği­tim ve yeterlilikler

İleri eği­tim yoluy­la ilerleme

Güven­lik sek­törün­de yeter­li­li­k­ler yoluy­la ken­di­ni­zi geliş­tir­mek veya uzman­laş­mak için çok say­ı­da fır­sa­tınız var. Bura­da, tanınan ile­ri eği­tim fırs­at­ları ve yeter­li­li­kle­rin yük­sel­til­me­si­ne ilişkin kısa bir gen­el bakış bulacaksınız.


IHK eği­tim ve öğre­tim yeterlilikleri

Sanayi ve Tica­ret Odalarının mes­le­ki ve ile­ri eği­tim yeter­li­li­kle­ri, ülke çapın­da tek tip çer­çe­ve plan­ları teme­lin­de tas­ar­lanır ve ilgi­li eği­ti­min yük­sek kali­te­si­ni garan­ti eder.


Tanınan diğer yeterlilikler

Diğer kur­um­lar, der­ne­kler ve güven­lik okul­ları da ülke çapın­da talep gören ve tanınan eği­tim­ler sunmaktadır:


Eği­ti­mi­ni­zi iler­let­mek mi istiyorsunuz?

Alm­ak­tan çekin­mey­in İlet­işim ya da Forum bir tav­si­y­eden sonra!

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR