Dil bece­ri­le­ri, yaban­cı ola­rak sınav­la­ra girme

ForumCate­go­ry: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Dil bece­ri­le­ri, yaban­cı ola­rak sınav­la­ra girme
Nata­lia asked 3 yıl ago

İyi gün­ler!

Alman­ya’­da iş arıyo­rum. İş bul­ma kuru­mu güven­lik sek­törün­de bir iş öner­di. Bunu yap­mak iste­rim.
Ancak bun­un için gele­cek­te­ki işver­en­im uzman bil­gi sına­vı­na katıl­mamı isti­yor.
Yaban­cı ola­rak sına­va gire­bil­mem için her­han­gi bir kanı­ta ihti­yacım var mı?
Bir dil ser­ti­fik­ası (örneğin B2) ibraz etmem gere­ki­yor mu?

Teşek­kür­ler ve saygılarımla,

Nata­lia

1 Yanıt­lar
Uzman­lık 34a Staff ans­we­red 3 yıl ago

Mer­ha­ba!
Hayır. Res­mi ola­rak, her­han­gi bir dil beceri­si­ni kanıt­la­manı­za gerek yoktur.
Ancak, kesin­lik­le iyi bir Alman­ca bil­gi­si­ne sahip olmalısınız, aksi tak­dir­de sına­vı geçemezsiniz.
Önce­den bir dil kur­su kesin­lik­le fay­d­alı ola­cak­tır. Ayrı­ca koruma/güvenlik alanında­ki teknik terim­le­ri de bil­me­li­si­niz, örneğin yasal terim­ler ve kısalt­ma­lar veya güven­lik tekno­lo­ji­si terimleri.
Çok selam­lar ve en iyi dileklerimle!
Hannes

Künye
tr_TRTR