Arşiv­ler

Dil

34a sına­vı­na ilişkin bil­gi por­talı artık çok dilli!

34a sınavına ilişkin bilgi portalı artık çok dilli!

Alman­ca değil de baş­ka bir dil mi konuşuyorsunuz?
Alman­ya’­da şu anda bir­çok alan­da aci­len kali­fi­ye elem­an­la­ra ihti­yaç duyulm­akt­a­dır. Bu alan­lar­dan biri de özel güven­lik sek­törü­dür. Alman­ya’­da bir güven­lik hiz­me­tin­de çalışa­bil­mek için bir­çok koru­ma faa­li­y­e­tin­de aşağı­da­ki öze­l­li­k­le­re sahip olmanız gerek­mek­te­dir Tica­ret Düzen­le­me Yasasının 34a mad­des­i­ne göre uzman bil­gi­si­nin ince­len­me­si. Artık 34a yeter­li­lik bel­ge­si­ne sahip nite­li­kli bir baş­vu­ru sahi­bi­si­niz ve mükem­mel Karşılık gelen ücret ile iş ola­nakları!

Alman­ca 34a-Sach­kunde­prüf­ung (Güven­lik) hak­kın­da ken­di dili­niz­de bilgi

Güven­lik per­so­neli için Alman yeter­li­lik sına­vı hak­kın­da bir­çok ücret­siz bil­giyi bura­da, yeter­li­lik bil­gi por­talın­da bula­bi­lir­si­niz. En üst­te­ki ana menü aracılığıy­la Bil­gi say­fa­ları, göz atın gün­cel blog yazıları veya hede­fe yöne­lik ola­rak Ara­ma. Birey­sel bir tale­bi­niz var­sa, ist­ediği­niz zaman bizim­le ile­tişi­me geçe­bi­lir­si­niz. Sor­u­nu­zu yar­dım foru­mu­na gön­de­rin.

Konu Kıla­vu­zu Info­por­tal’­da mev­cut diller

Nor­mal­de, sis­tem han­gi dili kul­lan­dığını­zı oto­ma­tik ola­rak algılar ve 34a por­talını bu dile ayarlar. Şu anda aşağı­da­ki dil­ler desteklenmektedir:

Web site­si dili­ni her zaman sol üst­te­ki seçim menü­sü (bay­rak ve dil kodu) aracılığıy­la ayar­la­ya­bi­lir­si­niz. Ya da sade­ce aşağı­da­ki düğ­me aracılığıyla:

Baş­ka bir dil­de hazır­lık ve sınav?

Uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na sade­ce Alman­ca dilin­de giri­le­bi­lir. Bun­un­la bir­lik­te, yaban­cı dil öğre­nen­le­ri hazır­lıkların­da des­te­kley­en bazı tekli­f­ler kesin­lik­le var­dır — örneğin, diğer­le­ri arasın­da ede­bi­yat 34a teknik terim­le­ri ve çevi­ri­le­ri­ni içe­ren söz­lü­k­ler.

Dili­niz mev­cut değil mi?
Bu blog yazısının altında­ki bu say­fa­ya yorum yazm­ak­tan çekin­mey­in. Bize 34a bil­gi­le­ri­mi­zin han­gi dile çevril­me­si­ni ist­ediği­ni­zi söy­ley­in. İyi­leşt­irme öne­ri­ler­ini­zi alm­ak­tan ve müm­kün­se uygu­lam­ak­tan mut­lu­luk duyacağız.

Sına­va baş­ka bir dil­de gir­mek müm­kün mü?

Sınava başka bir dilde girmek mümkün mü?

Hayır. 34a sına­vı­na gir­mek sade­ce Alman­ca dilin­de mümkündür.

Güven­lik uzman­lığı tes­ti yakın­da Rus­ça, Arap­ça veya İng­il­izce olacak

GewO § 34a’ya göre uzman­lık bil­gi­si sına­vının, Alman­ya’­da diğer dil­le­rin yanı sıra İng­il­izce, Fran­sız­ca, Yun­an­ca, İtal­ya­nca, Hır­va­t­ça, Leh­çe, Por­tekiz­ce, Romence, Rus­ça, İspany­olca ve Tür­k­çe dil­lerinde de yapılan ehli­y­et sına­vın­da olduğu gibi, baş­ka bir dil­de de yapılıp yapıla­ma­ya­cağı sık sık sor­ulm­akt­a­dır. Uzman bil­gi­si inc­e­le­me­si duru­mun­da bu müm­kün değildir!
Ve bence bu iyi bir şey. Karay­o­lu tra­fiğin­de­ki kurallar, örneğin tra­fik işa­ret­ler­inin görü­nümü ve anlamı bakımın­dan AB’­de olduk­ça ben­zer olsa da, özel güven­lik alanın­da durum daha hassa­stır. Bir yan­dan, burad­aki yasal norm­lar arasın­da çok güven­li bir şekil­de gezi­ne­bil­me­niz, yani ülke­n­in ilgi­li yasa ve yönet­me­li­kle­ri­ni ayrın­tılı ola­rak bil­me­niz gere­kir. Bir diğe­ri, her zaman doğru­dan ins­an­lar­la muhat­ap oluyor­sunuz ve ile­tişim, örneğin geri­li­mi azalt­ma gibi baş­kalarıy­la muhat­ap olmak için önem­li bir faktör. Alman­ca huku­ki metin­le­rin dil­sel ola­rak anlaşıl­masının bazen zor olmasının yanı sıra, bu dilin uygu­la­ma­da da ince­li­kle­ri var­dır. Bu neden­le, işi­ni­zi yap­tığınız ülke­n­in dilin­de ile­tişim kura­bil­mek kesin­lik­le man­tıklı­dır. Elbet­te, fes­ti­val­ler veya fuarlar gibi ulus­lara­rası bir izleyici kit­le­si­ne sahip etkin­li­kle­ri düşünüyor­sanız, yaban­cı dil bece­ri­le­ri de çok önem­li­dir. Çok dil­li­lik güven­lik sek­törün­de büyük bir avantajdır.

 

IHK için yete­rin­ce iyi Alman­ca kon­uş­tuğu­ma dair kanı­ta ihti­yacım var mı?

Alman dili, zor bir dil­dir — iyi bili­nen bir ifa­de­dir. Deney­im­ler, ana dili İng­il­izce olma­y­an­ların GewO § 34a’ya göre uzman­lık bil­gi­si sına­vını ilk dene­me­de geç­mek­te öze­l­lik­le zor­lan­dıklarını gös­ter­miş­tir. Bun­un bir nede­ni, sınav soru­larının gen­el­lik­le kolay anlaşılır olm­aması­dır. Bu neden­le, bir yan­dan sına­va içe­rik açısın­dan iyi hazır­lanıl­malı, diğer yan­dan da hem gün­lük yaşamd­an hem de teknik dil­den (huku­ki terim­ler, güven­lik alanın­dan teknik terim­ler vb.) Dil bece­ri­le­ri henüz bir kabul şar­tı değil­dir. Bu, uzman bil­gi sına­vı­na katıl­manı­za izin ver­il­me­si için bir dil ser­ti­fik­ası veya ben­ze­ri bir kanıt sun­manı­za gerek olma­dığı anlamı­na gelir.

 

Yaban­cı dil­de eği­tim alan katılımcılar için yardım

Alman­ya’­da yeniy­sen­iz ve henüz çok iyi Alman­ca kon­uşamıyor­sanız, IHK sına­vı­na hazır­lan­mak için de bir dil kur­su almak kesin­lik­le man­tıklı­dır. Gen­el­lik­le, yetişkin eği­tim mer­kez­le­ri (VHS) dil kurs­ları sun­m­akt­a­dır. Fede­ral Göç­men ve Mül­teci Dai­re­si (BAMF) de dil veya ente­grasyon kurs­ları­na katılımı teş­vik etmek­te­dir. Buna ek ola­rak, öğren­me uygu­la­maları ve tabii ki Alman­ca dili­ni gün­lük yaşam­da kul­lan­mak çok yar­ar­lı ola­bi­lir. Teknik terim­ler içe­ren söz­lü­k­ler güven­lik sek­törü için tica­ri ola­rak mevcuttur.

Künye
tr_TRTR