Arhi­ve

§ 903 BGB

Poa­te un hoț să fie pro­prie­ta­rul unui lucru furat?

Poate un hoț să fie proprietarul unui lucru furat?

În mod repe­tat mi se pun între­bări desp­re conți­nu­tul examenului.

De acum înco­lo, voi deta­lia oca­zio­nal pe blog și între­bări­le frec­ven­te lega­te de subiec­te­le de examen, în spe­cial cele care cree­ază con­fu­zie pen­tru mulți participanți.
Chi­ar recent, am pri­mit o cere­re de la un curs­ant care dorea să uti­li­ze­ze Port­a­lul de învăța­re în mate­rie pre­gă­tit pen­tru examenul 34a online. Mi‑a spus că ar fi exi­stat o eroare în între­bări­le de test de pe portal:

“Când cine­va fură ceva, a furat de la alt­ci­ne­va. Răs­punsul corect în port­a­lul de învăța­re este că hoțul este pro­prie­ta­rul lucru­lui. Nu se poa­te să fie corect. Cum poa­te un hoț să fie pro­prie­tar dacă a luat ceva de la o altă per­so­ană împo­tri­va voin­ței sale? Asta tre­bu­ie să fie greșit!”

 

Să facem o scur­tă tre­ce­re în revis­tă a fap­tel­or sub aspec­tul drep­tu­lui penal și civil

În pri­mul rând, atun­ci când vine vor­ba de a răspun­de la între­bări­le din cadrul examenu­lui, este important să știți dacă între­barea se referă la drep­tul penal sau la drep­tul civil — sau la ambe­le. În con­se­cință, tre­bu­ie să vă uitați în spe­cial la ce infracți­uni din Codul penal (StGB) și/sau a Codul civil ger­man (BGB) se aplică.

Dacă vă uitați în Codul penal în tem­eiul § 242 furt și ana­li­zea­ză fapt­e­le descri­se, ne dăm sea­ma rapid că acest lucru se apli­că la fapt­e­le cazu­lui. O per­so­ană ia un bun mobil de la o altă per­so­ană, fără a avea voie, pen­tru a și‑l însuși. Hoțul vrea să păst­re­ze pen­tru el bun­uri­le fura­te. Aces­ta acțio­nea­ză ilegal.
Cu toate aces­tea, nu se poa­te găsi nimic în acest moment pe cuvin­te­le cheie Pro­prieta­tea sau pose­sia — Tre­bu­ie să vă uitați la BGB pen­tru asta.

În BGB, în § 854 Achi­zițio­narea pose­si­ei sti­pu­lea­ză că pro­prie­ta­rul este cel care deți­ne pute­rea reală asu­pra lucru­lui are. Iar acest lucru ne adu­ce direct la între­barea iniți­ală: “Cum se Hoțul este pro­prie­ta­rul ime­di­at al lucru­lui furatpen­tru că el exer­ci­tă pute­rea reală asu­pra lucru­lui. El poa­te, de exemp­lu, să folo­se­ască lucrul sau să îl mute în alt loc. Ace­as­ta nu depin­de de voin­ța de a trans­fera, adică hoțul devi­ne pro­prie­tar, chi­ar dacă pro­prie­ta­rul ante­rior nu doreș­te acest lucru. Cu toate aces­tea, se întâm­plă, de ase­men­ea, ca Pose­sie a hoțu­lui defec­tuo­asă este. Pro­prie­ta­rul de drept are o pre­tenție din cau­za pri­vării de pose­sie de căt­re hoț. Reven­dica­re pen­tru a‑și recăpă­ta proprietatea.

În Ger­ma­nia, pro­prieta­tea este deja garan­ta­tă de Legea fun­da­men­tală la art. 14 pro­te­jat — toată lumea are drep­tul de a dobân­di ea însăși pro­prieta­tea asu­pra lucr­u­ril­or, iar sta­tul garan­tează acest drept.
Care este situația în cazul descris în ceea ce pri­veș­te pro­prieta­tea? Devi­ne oare hoțul și pro­prie­ta­rul lucru­lui? Nu!
În timp ce un pro­prie­tar are pute­rea efec­ti­vă asu­pra unui lucru, pro­prie­ta­rul are pute­rea juri­dică. Pro­prie­ta­rul și pose­sorul pot fi iden­ti­ci. De exemp­lu, dacă cumpărați o pun­gă de orez în super­mar­ket, dobân­diți pro­prieta­tea asu­pra bunu­lui atun­ci când plă­tiți. În ace­lași timp, sun­teți pro­prie­ta­rul pun­gii de orez, pen­tru că aveți pute­rea reală asu­pra aces­tui lucru. Dacă împru­mu­tați mași­na de gău­rit unui vecin, rămâ­neți pro­prie­ta­rul aces­teia. Cu toate aces­tea, vecinul devi­ne pro­prie­tar și poa­te folo­si mași­na de gău­rit pen­tru a face gău­ri în pere­te­le cas­ei sale după bunul plac.
The Com­pe­tențe­le pro­prie­ta­ru­lui sunt defi­ni­te la arti­co­lul 903 BGB. regle­men­ta­te. În demar­cație față de pro­prie­tar, se află Pro­prie­tar nu pute­rea efec­ti­vă asu­pra unui lucru, ci pute­rea auto­ri­ta­te legală. Dacă, ori­cum, nu este pro­prie­ta­rul lucru­lui în ace­lași timp, poa­te obți­ne de la pro­prie­ta­rul lucru­lui, de exemp­lu, de la Publi­cat ast­fel încât pro­prie­ta­rul dobân­deș­te acum și pute­rea efec­ti­vă (pose­sia) asu­pra lucrului.

Pe scurt rezumate

Un hoț este pro­prie­ta­rul lucru­lui furat din momen­tul în care exer­ci­tă o pute­re reală asu­pra obiec­tu­lui. Cu toate aces­tea, pose­sia este con­side­ra­tă ca fiind defec­tuo­asă. Pro­prie­ta­rul iniți­al sau pro­prie­ta­rul are o cere­re de resti­tui­re (dacă este cazul, o cere­re de despă­gu­bi­re) împo­tri­va hoțu­lui care a comis ile­gal (în inter­venție ili­ci­tă) a acțio­nat. Cu toate aces­tea, hoțul nu este pro­prie­ta­rul lucru­lui, deoare­ce obiec­tul furat aparți­ne de drept altcuiva.
 

Aveți, de ase­men­ea, între­bări cu pri­vi­re la exami­narea cun­oș­tințe­lor de expert în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO în dome­niul pazei?

Apoi, pur și simp­lu postați-le pe forum: https://www.sachkunde-34a.de/sachkundepruefung-34a-forum-fragen
Un alt citi­tor sau eu, în cali­ta­te de autor al aces­tei pagi­ni, vă pot răspun­de cu sigu­ranță la întrebare.

 

Apro­po: Dacă sun­teți com­plet Pre­gă­tiți-vă în mod cup­rin­ză­tor pen­tru examen și între­bări indi­vi­dua­le a răs­puns cu com­pe­tență în ori­ce moment Pot să vă dau eLear­ning la www.sachkun.de reco­man­dă. Puteți găsi în acest Por­tal de învăța­re cerce­tați între­bări­le deja puse și puneți pro­pri­ile între­bări fără limi­te. Între­bări­le vor pri­mi răs­puns aco­lo în timp util de căt­re Lec­to­rii spe­cia­liș­ticare sunt bine ver­sați în materie!

Impri­ma­re
ro_RORO