Arhi­ve

§ 15 OWiG

Este auto­apărarea posi­bilă și în caz de furt sau de vio­la­re de domiciliu?

Este autoapărarea posibilă și în caz de furt sau de violare de domiciliu?

Legi­ti­ma apăra­re este acea apăra­re nece­s­ară pen­tru a evi­ta un atac ile­gal actu­al împo­tri­va sa sau a altei persoane.

Auto­apărarea este un cla­sic în dome­niul examinării cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te — și, bineînțe­les, ele­men­tar și pen­tru prac­ti­ca profesională!

Întâl­nim auto­apărarea în trei legi deo­da­tă, și anu­me în § 32 StGB, în § 227 BGB și, de ase­men­ea, în Legea privind con­tra­venții­le admi­nis­tra­ti­ve din § 15 OWiG.
Cu toate aces­tea, în arti­co­lul de astă­zi, nu sunt direct preo­cu­pat de auto­apăra­re ca jus­ti­fi­ca­re și de ele­men­te­le sale indi­vi­dua­le. Când puteți invo­ca auto­apărarea, și anu­me să ata­cați fizic pe cine­va fără a vă expu­ne la urmăr­i­re pen­ală, este descris în deta­liu în tex­tul de lege. Atun­ci când ne pre­gă­tim pen­tru examenul 34a în cur­su­ri sau cărți, para­graful privind auto­apărarea este întot­deau­na descris în deta­liu și cu exemp­le ilustrative.

Un pumn, un atac! Apără-te, auto­apăra­re! Ești bine?

În cadrul examenu­lui de exper­ti­ză în mese­ria de agent de pază, în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a din GewO, cel puțin o între­ba­re vizea­ză apro­a­pe întot­deau­na auto­apărarea, de exemp­lu, con­diții­le pre­ala­bi­le în care se poa­te acțio­na în auto­apăra­re. Legi­ti­ma apăra­re este o jus­ti­fi­ca­re importan­tă pen­tru a acțio­na împo­tri­va agres­o­ril­or fără a fi urmărit penal. Deoare­ce auto­apărarea este un “drept al tutu­r­or”, ori­ce per­so­ană îl poa­te invo­ca, inclu­siv agenții de pază, desi­gur, cu con­diția să fie înde­pli­ni­te con­diții­le pen­tru auto­apăra­re. În cazul în care port­arul este ata­cat brusc cu pum­nul, încălcând legea, aces­ta se poa­te apăra împo­tri­va ata­ca­toru­lui. El nu este pasi­bil de urmăr­i­re pen­ală, chi­ar dacă ata­ca­torul suferă lezi­uni și (sperăm) pier­de. Până acum, totul este clar. Dar:

Dar fur­tul sau încăl­carea proprietății?

Fur­tul sau viol­area de domic­i­liu con­sti­tu­ie, de ase­men­ea, un atac ile­gal, și anu­me asu­pra drep­tu­lui legal de pro­prieta­te sau asu­pra drep­tu­lui la domic­i­liu. În aces­te exemp­le, este cu sigu­ranță per­mis să te ape­ri și să folo­seș­ti forța pen­tru a res­pin­ge ata­cul! Cu toate aces­tea, tre­bu­ie să se țină sea­ma întot­deau­na de pro­porțio­na­li­ta­te și de mij­loace­le uti­liza­te pen­tru apărare.

Ce inte­re­se juri­di­ce sunt capa­bi­le de autoapărare?

Mulți cursanți pre­su­pun, în mod ero­nat, că se poa­te recur­ge la forță în legi­timă apăra­re doar în cazul unui atac fizic asu­pra pro­priei per­so­ane (auto­apăra­re) sau asu­pra unei alte per­so­ane (asis­tență de urgență). Dar acest lucru este greșit! În prin­ci­piu, ori­ce inte­res juri­dic (indi­vi­du­al) este capa­bil de auto­apăra­re. Pe lân­gă viață, inte­gri­ta­te cor­po­rală și sănă­ta­te, ace­as­ta include, de ase­men­ea, pro­prieta­tea, ono­area, bun­uri­le (etc.) unei persoane. 

Impri­ma­re
ro_RORO