Apli­ka­c­ja

Suley­man zapy­tał 2 lata temu

Czy macie jakąś apli­ka­c­ję, w któ­rej moż­na się doksz­tał­cać w zak­re­sie wied­zy przedmiotowej?

1 odpo­wie­dź
Eks­per­ty­za 34a Per­so­nel odpo­wied­ział 1 rok temu

Witam!

Tutaj ofe­ru­je­my kil­ka darm­o­wych pytań tes­to­wych z wied­zy o przedmiotach bez­poś­red­nio online (bez instal­ac­ji apli­ka­c­ji): https://www.sachkunde-34a.de/testfragen-pruefungsfragen-probepruefung-security/

Apli­ka­c­je do przy­go­to­wa­nia są dostęp­ne w skle­pach — oto lin­ki do nich:

Goog­le Play (Android)
https://play.google.com/store/search?q=34a+sachkundepr%C3%BCfung&c=apps&hl=de&gl=DE

App Store (Apple)
https://www.apple.com/de/search/34a-sachkunde?src=globalnav

Wska­zów­ka: Spraw­dź oce­ny innych użyt­kow­ni­ków. Jest kil­ka apli­ka­c­ji darm­o­wych (z rekla­ma­mi), a także płat­nych za kil­ka euro. Lepiej zwrócić więks­zą uwa­gę na jakość, zami­ast uczyć się przy pomo­cy nie­tra­fionych lub wręcz błęd­nych pytań i odpowiedzi.

Nadruk
pl_PLPL