34a-cer­ty­fi­kat i 34a-egzamin

ForumKate­go­ria: Inne34a-cer­ty­fi­kat i 34a-egzamin
Ali Can zapy­tał 2 mie­siące temu

Kole­ga kupił licen­c­ję 34a. Szef mówi, że mus­zę zdać spec­ja­lis­ty­cz­ny egza­min! Co mam teraz zro­bić? Mam ofer­tę pra­cy dla detek­ty­wa w cen­trum handlowym.

Nadruk
pl_PLPL
Zgo­da na pli­ki coo­kie z bane­rem Real Cookie