Pro­fe­syo­nel nedenler

Güven­lik sek­törü­ne giriş

Uzman­lık sına­vının başarıy­la tamam­lan­ması, güven­lik sek­törün­de­ki ilk ger­çek yeter­li­lik sevi­ye­si­ni tem­sil etmek­te­dir. Yeter­li­lik bel­ge­si ile Sanayi ve Tica­ret Odası (IHK) tarafın­dan tanınan bir ser­ti­fi­ka alır­sınız ve bun­dan böyle IHK ser­ti­fi­kalı bir güven­lik çalışanı ola­rak aktif olursunuz.
Sına­vı geç­tik­ten son­ra, gere­kli ara­çla­ra sahip olduğu­nuz­dan emin ola­bi­lir­si­niz. Elbet­te bir­çok şey pro­fe­syo­nel uygu­la­may­la bir­lik­te gele­cek­tir, ancak öze­l­lik­le yasal açı­dan en başın­dan iti­ba­ren her­han­gi bir belir­siz­liğin orta­ya çık­ması­na kesin­lik­le izin vermemelisiniz!


İşg­ücü piya­sası için yeterlilik

Açık­çası, güven­lik sek­törü her zaman kolay değil­dir. Var­di­yalı çalış­ma, res­mi tatil­ler­de, hafta son­ların­da veya diğer­le­ri uyur­ken görev yap­ma. Ancak bu deza­van­ta­jın yanı sıra, iş bir­çok fır­sat ve çeşit­li­lik de sun­uyor. Güven­lik sek­törü çok çeşit­li­dir (devri­ye hiz­met­le­ri, etkin­li­k­ler, karşıla­ma, para ve değer taşı­ma, alarm karşıla­ma mer­kez­le­ri, fabri­ka güven­liği, …) ve işe bağlı ola­rak bazen olduk­ça iyi kazanç fırs­at­ları da sunar. Öze­l­lik­le, kanun­la belir­len­miş olan ücret­len­dir­meyi (ikra­mi­ye­le­ri) göz ardı etme­me­li­si­niz! Şu anda bir iş arıyor­sanız, Sanayi ve Tica­ret Odası (IHK) sına­vı­na gir­mek iş dün­yası­na çok iyi bir adım ola­bi­lir. Nite­li­kli çalış­an­lar için iş ola­nakları şu anda çok iyi — öze­l­lik­le büyü­kşe­hir­ler­de güven­lik görev­li­le­ri­ne büyük talep var. 
Mev­cut mes­le­ki duru­mu­nu­za bağlı ola­rak, sınav ve/veya § 34a uzman­lık hazır­lık kur­su için fin­ans­man sağla­manın çeşit­li yol­ları vardır.

Ne tür fin­ans­man ola­nakları var?

İpucu: İş arıyor­sanız ya da iş değiş­tir­mek üzerey­sen­iz, bazen özel iş ajans­ları ya da yeni işver­eni­niz yet­kin bir güven­lik görev­li­si ola­rak daha faz­la kali­fik­asyon mas­raf­larını karşıla­ya­cak­tır. Sor­manın hiç­bir mali­y­e­ti yok!


Yeni faa­li­y­et­ler üstlenmek

Hali­ha­zır­da bir çalışan­sınız Bil­gi GewO § 34a’ya göre bir güven­lik şir­ke­tin­de çalışmak?

O zaman uzman­lık bil­gi­si sına­vını geç­mek sizin için muh­te­melen biraz daha kolay ola­cak­tır. Bun­un nede­ni, eği­tim pro­se­dürün­den ve pra­tik deney­im­den zaten bil­gi ve deney­ime sahip olmanız­dır. Gen­el­lik­le §34a uyarın­ca (giriş şar­tı ola­rak) eği­tim almış güven­lik hiz­me­ti çalış­an­larının gele­cek­te daha faz­la veya daha nite­li­kli faa­li­y­et­ler üst­len­me­si söz konu­su­dur. Eğer fedai, kamu sek­törün­de güven­lik görev­li­si ya da mağa­za dedek­ti­fi ola­rak çalış­mayı düşünüyor­sanız, yeter­li­lik sına­vın­dan (ya da daha yük­sek bir yeter­li­lik­ten) kaçın­manız zaten müm­kün olma­ya­cak­tır. Aynı durum, mül­teci ve sığın­macı barın­ma yer­ler­inin kor­un­ması ve korumalı erişi­me sahip büyük etkin­li­kle­rin kor­un­ması bağlamın­da yöne­ti­ci pozisyon­und­a­ki (örneğin operasyon veya mülk yöne­ti­cisi ola­rak) faa­li­y­et­ler için de geçer­li­dir. Ancak diğer yük­sek sor­um­lu­luk gerek­ti­ren faa­li­y­et­ler için de, §34a GewO’ya göre yeter­li­lik tes­ti, yasal bir zor­un­lu­luk olma­sa bile (örneğin güven­lik ve mülk koru­ma alanın­da, güven­lik mer­kez­lerinde, ekip lide­ri ola­rak vb. çalışır­ken) müş­te­ri tarafın­dan asga­ri bir yeter­li­lik ola­rak ve gen­el­lik­le bir kali­te öze­l­liği ola­rak gide­rek daha faz­la talep edilmektedir.

Ne tür fin­ans­man ola­nakları var?


Şir­ket kuru­luşu ve bir güven­lik şir­ke­t­i­nin ken­di patronu

“Hiç­bir şey ris­ke atıl­maz, hiç­bir şey kazanıl­maz” slo­ganı ola­bi­lir. Ger­çek şu ki, güven­lik sek­törü son derece reka­be­t­çi bir sek­tör­dür. Kâr mar­jları gen­el­lik­le küçük­tür. Ancak doğru fikir ve sağlam bir kon­sept, azim ve gere­kli fin­an­sal kay­naklar­la her şey müm­kün! Güven­lik sek­törü gele­ceğin sek­törü­dür. Son zaman­lar­da pazar, öze­l­lik­le mül­teci barınaklarının ve sığın­macıların evler­inin kor­un­masının yanı sıra per­a­ken­de (süper­mar­ket koru­ması) gibi diğer bir­çok alan­da da pat­la­ma yaşa­dı. Koru­ma ve güven­lik sek­törün­de ken­di işi­ni­zin patro­nu olun. Tica­ret, Sanayi ve Tica­ret Düzen­le­me Kanunu’nun (Gewer­be­ord­nung) 34a mad­des­i­ne göre zor­un­lu şart, uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na başarılı bir şekil­de katılm­ak­tır. (Aralık 2016’dan bu yana, güven­lik sek­törün­de ser­best mes­lek sahi­bi olmak için en az 80 öğre­tim biri­min­den oluşan bir kurs artık yeter­li değil­dir). Elbet­te, ser­best mes­lek iyice düşünül­me­li ve bir iş kur­ar­ken daha bir­çok adım dik­ka­te alın­malı­dır. Bir güven­lik şir­ke­t­i­nin (gele­cek­te­ki) gen­el müdürü ola­rak siz de kusur­suz bir şekil­de tar­a­na­caksınız ve sici­li­niz­de hiç­bir şey olm­amalı­dır. Ser­best mes­lek, pro­fe­syo­nel bir karar olmanın yanı sıra aynı zaman­da çok kişi­sel bir karar­dır. Ayaklarını­zın yere bas­ması için girişimci bir tip olmanız ve der­in­le­me­si­ne mes­le­ki bil­gi­nin yanı sıra sosy­al ve lider­lik bece­ri­le­ri­ne de sahip olmanız gerekir.

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR