Uzman­lık için nedenler

Neden sına­va girmelisiniz?

1. yasal yükümlülük

Tica­ret, Sanayi ve Tica­ret Düzen­le­me Kanunu’nun (Gewer­be­ord­nung) 34a mad­des­i­ne göre, uzman­lık bil­gi­si sına­vının başarıy­la tamam­lan­ması, güven­lik sek­törün­de­ki belir­li faa­li­y­et­ler için yasal bir ön koşul­dur. Özel güven­lik sek­törü­nün, § 34a’ya göre (IHK sına­vı olma­dan) tek başı­na eği­ti­min yeter­li olma­dığı alan­ların­da ancak uygun uzman­lığın kanıt­lan­masıy­la istih­dam edilebilirsiniz.

Daha faz­lasını okuyun!

2. pro­fe­syo­nel bakış açısı

Yet­kin, IHK ser­ti­fi­kalı bir güven­lik çalışanı ola­rak, güven­lik hiz­me­tin­de bir çalışan ola­rak daha faz­la faa­li­y­et yürüt­me­ni­ze izin ver­i­lir. Bu size yeni kari­y­er ola­nakları ve sizin için uygun ola­bil­ecek daha faz­la iş tekli­fi sunar. Buna ek ola­rak, uzman­lık sına­vını geç­tiği­niz­de, güven­lik sek­törün­de ken­di güven­lik şir­ke­t­i­ni­zi kur­manı­za izin ver­il­me­si için gere­kli şart­lar­dan biri­ni yeri­ne getir­miş olacaksınız.

Daha faz­lasını okuyun!

3. özel daha faz­la geliştirme

Tüm yasal gere­kli­li­k­le­re ek ola­rak, Sanayi ve Tica­ret Odası sına­vı­na hazır­lık için kurs­lar­da veya ken­di ken­di­ni­ze çalışa­rak elbet­te bir­çok yeni bil­gi edi­ne­cek­siniz. Bu bil­gi, iş yerin­de kendin­den emin bir görü­nü­mün ve buna karşılık gelen hare­ket yet­kin­liği­nin teme­lini oluş­turur, ancak büyük olasılık­la özel yaşamınız­da da işi­ni­ze yara­ya­cak­tır. Buna ek ola­rak, başarılı bir ile­ri yeter­li­lik­ten son­ra, gen­el­lik­le fin­an­sal ola­rak daha kazan­çlı ve daha çeşit­li işler­den de yararlanacaksınız.

Daha faz­lasını okuyun!

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR