Arşiv­ler

Hijy­en

COVID-19 gün­cel­le­me­si — IHK uzman­lık bil­gi­si sınavı

COVID-19 güncellemesi - IHK uzmanlık bilgisi sınavı

Nisan 2021’de, blog yazısın­da “Şu anda Sanayi ve Tica­ret Odası’nda Koro­na nede­ni­yle her­han­gi bir inc­ele­me var mı?” başlıklı yazısın­da İHK mes­le­ki sınav­larının uygu­lan­ması­na ilişkin o dönem­de­ki mev­cut durum hak­kın­da bil­gi ver­miş­tir. Bir süre için sınav­lar iptal edil­di veya ertel­en­di. Sıkı bir hijy­en reji­mi uygulanmıştır.
Kovid koru­ma önlem­le­ri ve far­klı kurall­ar­la ilgi­li, bazılarının ger­çek­te anlaşıl­ması zor olan ile­ri geri poli­ti­k­aların ardın­dan, önce­ki gere­kli­li­kle­rin büyük bir kıs­mı artık çoğu fede­ral eyalet­te yürür­lük­ten kaldırılmıştır.

SARS-CoV‑2 testi­niz pozi­tif çık­tıy­sa ve sınav tarihi­niz yaklaşıyor­sa, en iyisi sor­um­lu IHK’­dan şu anda olası eylem planı hak­kın­da bil­gi alm­ak­tır. Sınav­dan çekil­mek ve daha son­ra­ki bir tarih­te tekrar gir­mek veya — fede­ral eyale­te bağlı ola­rak — belir­li koruyu­cu önlem­ler altın­da sına­va gir­mek mümkündür.

Not: Tüm bil­gi­ler garan­ti­siz­dir (20.11.2022 tarihi iti­ba­ri­yle). Lüt­fen muayene eden IHK’nın veya fede­ral dev­le­tin gün­cel gere­kli­li­kle­ri­ne dik­kat edin!

Şu anda Sanayi ve Tica­ret Odası’nda Koro­na nede­ni­yle her­han­gi bir inc­ele­me var mı?

Şu anda Sanayi ve Ticaret Odası'nda Korona nedeniyle herhangi bir inceleme var mı?

Pan­de­mi­yle ilgi­li 34a sınav­larının şu anda yapılıp yapıl­ma­dığı sıcak bir soru

Mev­cut dur­um­da, Sanayi ve Tica­ret Odaları (IHK’lar) sınav­lar için mev­cut tarih­le­re sadık kal­ma­ya çalışm­akt­a­dır. Evet! Sınav­lar gen­el­lik­le ger­çe­kleşir. Bun­un­la bir­lik­te, sap­ma­lar ola­bi­lir, çün­kü pren­sip ola­rak her dai­re bir inc­ele­me­nin yapılıp yapıl­ma­ya­cağı­na, değiş­ti­ril­me­den iptal edil­ip edil­meye­ceği­ne veya ertel­e­nip ertel­en­meye­ceği­ne ken­di­si karar ver­e­bi­lir. Mev­cut koro­na kri­zi söz konu­su olduğun­da, bu aynı zaman­da bölg­esel insidans değe­ri­ne, mev­cut yasal gere­kli­li­k­le­re ve siya­si kar­arl­a­ra da bağlıdır.

İHK’nın pan­de­mi planları/hijyen kav­ram­ları ve özellikleri

Çoğu oda, muay­enele­rin han­gi koşul­lar altın­da yapıla­bil­eceği­ni belir­ley­en hijy­en kon­sept­le­ri­ne sahiptir.
Bir­çok oda için aşağı­da­ki kurallar geçer­li­dir (garan­ti olmaksızın):

Gün­cel bilgiler!

Diğer baş­vu­ru­lar: Nele­ri göz­lem­le­me­niz gerek­tiği­ni doğru­dan muayene eden IHK’­dan öğren­me­niz en iyisi­dir — örneğin bir sağlık ser­ti­fik­asının ibraz edil­me­si gere­kip gerek­me­diği veya değişi­k­li­kle­rin kısa süre­de ger­çe­kleşip ger­çe­kleş­me­diği. İlg­ili IHK’nın web site­si (anahtar keli­me Haber­ler / Coro­na) bura­da hız­lı bir şekil­de önem­li bil­gi­ler sağlar.

Künye
tr_TRTR