Meşru müdafaa hırsızlık veya izinsiz giriş durumlarında da mümkün müdür?

Meşru müdafaa hır­sız­lık veya izin­siz gir­me dur­um­ların­da da müm­kün müdür?

Meşru müdafaa, kişi­nin ken­di­si­ne veya bir baş­kası­na yöne­lik mev­cut bir huku­ka aykırı sal­dırıyı önle­mek için gere­kli olan savunmadır.

Ken­di­ni sav­un­ma, uzman bil­gi­si­nin ince­len­me­si alanın­da bir klas­ik­tir — ve elbet­te mes­le­ki uygu­la­ma için de temeldir!

Meşru müdafaa ile aynı anda üç yasa­da, yani § 32 StGB, için­de § 227 BGB ve ayrı­ca İdari Suçlar Kanunu’nda § 15 OWiG.
Ancak bugün­kü yazım­da, bir gerek­çe ola­rak meşru müdafaa ve onun mün­fe­rit unsurl­arı ile doğru­dan ilgi­len­mi­yo­rum. Meşru müdafaa­ya ne zaman baş­vu­ra­bil­eceği­niz, yani ken­di­ni­zi kovuş­tur­ma­ya tabi tut­ma­dan biri­ne fizik­sel ola­rak sal­dıra­bil­eceği­niz, yasa metnin­de ayrın­tılı ola­rak açıklan­mış­tır. Kurs­lar­da veya kita­plar­da 34a sına­vı­na hazır­lanır­ken, ken­di­ni sav­un­ma para­grafı her zaman ayrın­tılı ola­rak ve açıklayıcı örne­kler­le anlatılır.

Tek yum­ruk, tek sal­dırı! Ken­di­ni savun, nef­si müdafaa! Tamam mı?

GewO’nun 34a mad­des­i­ne göre bek­çi­lik mes­leğin­de­ki uzman­lığın ince­len­me­sin­de, en az bir soru nere­dey­se her zaman meşru müdafaa­ya yöne­likt­ir, örneğin bir kişi­nin meşru müdafaa­da bul­un­ması­na izin ver­il­me­s­i­nin ön koşul­ları gibi. Meşru müdafaa, kişi­nin ken­di­si­ni kovuş­tur­ma­ya maruz bırak­ma­dan sal­dırg­an­la­ra karşı hare­ke­te geç­me­si için önem­li bir gerek­çe­dir. Meşru müdafaa “her­ke­sin hak­kı” olduğu için, meşru müdafaa koşul­larının yeri­ne geti­ril­me­si kay­dıy­la, güven­lik görev­li­le­ri de dahil olmak üze­re her­kes bu hak­ka baş­vu­ra­bi­lir. Kapıcı, yasala­ra aykırı ola­rak ani­den yum­ruğuy­la sal­dırıya uğrar­sa, sal­dır­ga­na karşı ken­di­ni savuna­bi­lir. Sal­dır­gan yaral­an­sa ve (umarız) kay­bet­se bile kovuş­tur­ma­ya tabi tutu­lamaz. Bura­ya kadar her şey açık. Ama:

Peki ya hır­sız­lık ya da izin­siz giriş?

Hır­sız­lık veya izin­siz giriş de, yasal mül­ki­y­et hak­kı­na veya ika­met hak­kı­na yöne­lik huku­ka aykırı bir sal­dırı teşkil eder. Bu örne­kler­de, ken­di­ni sav­un­mak ve sal­dırıyı püs­kürt­mek için güç kul­lan­mak kesin­lik­le caiz­dir! Ancak, oran­tılılık ve sav­un­ma için kul­lanılan ara­çlar her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Han­gi yasal men­faat­ler meşru müdafaa hak­kı­na sahiptir?

Bir­çok öğren­ci yan­lışlık­la, kişi­nin sade­ce ken­di­si­ne (nef­si müdafaa) veya baş­ka bir kişi­ye (acil yar­dım) yöne­lik fizik­sel bir sal­dırı duru­mun­da ken­di­ni sav­un­mak için güç kul­lana­bil­eceği­ni var­saym­akt­a­dır. Ama bu yan­lış! Pren­sip ola­rak, her­han­gi bir (birey­sel) huku­ki men­faat meşru müdafaa hak­kı­na sahiptir. Yaşam, uzu­v­lar ve sağlığa ek ola­rak, bu aynı zaman­da bir kişi­nin mül­kü­nü, onu­runu, mal var­lığını (vb.) da içerir. 

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR