Arşiv­ler

Güven­lik notu

Uzman­lık sına­vı — neden? Sade­ce 34a lis­an­sını satın alın…

Uzmanlık sınavı - neden? Sadece 34a lisansını satın alın...

Sına­va gir­mek ve hazır­lan­mak iste­mi­yor­sunuz, Sanayi ve Tica­ret Odası’nın uzman­lık bil­gi­si sına­vın­da bir­kaç kez başarısız oldunuz veya sade­ce zaman­dan ve parad­an tas­ar­ruf etmek isti­yor­sunuz — tüm bun­lar ins­an­ların “34a lis­an­sı satın al” arayışı­na devam etmeler­inin neden­le­ri ola­bi­lir. Bu maka­le, bun­un neden öze­l­lik­le iyi bir fikir olma­dığını açıklamaktadır.

Ger­çek­ten “34a notu” satın ala­bi­lir misiniz?

Kısa bir Goog­le ara­ma şunu gös­te­ri­yor: Evet, bir tica­ret ve sanayi odasının res­mi bel­ge­si gibi görü­nen bir kağıt par­çası satın ala­bi­lir­si­niz. Ancak dik­kat­li olun! Bu tür sah­te sınav ser­ti­fi­kaları kul­lanır­sanız, kovuş­tur­ma­ya maruz kala­bi­lir­si­niz.
Böyle bir fan­te­zi kâğı­dını eğlen­mek için kori­dor­u­nu­za asa­bi­lir ya da bir son­ra­ki bar­be­kü par­tisin­de çak­mak ola­rak kul­lana­bi­lir­si­niz. Ancak böyle bir kağıt par­çasını yasal işlem­ler­de, örneğin bir iş baş­vu­ru­su bağlamın­da veya güven­lik şir­ke­t­i­ni­zi kay­det­tir­mek için kul­lanır­sanız, Ceza Kanunu’nun 267. Mad­des­i­ne göre sah­teci­lik yap­mış olursunuz:

(1) Huku­ki işlem­ler­de ald­at­mak amacıy­la sah­te bel­ge düzen­ley­en, ger­çek bir bel­geyi tah­rif eden veya sah­te ya da tah­rif edil­miş bir bel­geyi kul­la­nan kişi, beş yıld­an faz­la olm­amak üze­re hapis veya para cez­ası ile ceza­lan­dırılır.
(2) Teşeb­büs ceza­lan­dırıla­bi­lir.
(3) Öze­l­lik­le cid­di dur­um­lar­da, ceza altı aydan on yıla kadar hapis cezasıdır. […]

Bu tür şüphe­li hiz­met­le­rin sağlayıcıları, IHK sınav ser­ti­fi­kaları, okul bitir­me ser­ti­fi­kaları ve dok­to­ra­lar da dahil olmak üze­re diğer ser­ti­fi­kaları sun­manın yasal ola­rak sor­gu­lana­bi­lir olduğunu da bil­mek­te­dir. Onlar esas ola­rak hız­lı bir şekil­de para kaz­an­ma­k­la ilgi­le­ni­yorlar. Sağlayıcılar gen­el­lik­le yurt­dışın­da bulun­urlar veya müsait değild­ir­ler ve böyle­ce yasal anlaş­maz­lıklar­dan kaçınırlar. Çün­kü satıcılar, ser­ti­fi­ka veren kuru­luşların tica­ri markalarını ve dolayısıy­la yasal ola­rak kor­un­an tanım­layıcı öze­l­li­kle­ri­ni (örneğin logo) kul­lan­dıkları için kovuş­tur­ma­ya tabi tutu­la­bi­lir­ler. Buna ek ola­rak, bazı satıcılar kasıt­lı ola­rak bir kuru­luş olduğu izle­n­imi­ni yar­atm­akt­a­dır. yasal ola­rak düzen­len­miş bel­ge ve aynı zaman­da bu sah­te bel­ge­le­rin yasal işlem­ler­de kul­lanıla­bil­eceği­nin reklamını yap­m­akt­a­dır. Böyle­ce, satıcılar gen­el­lik­le sah­te ger­çe­kle­ri de iddia etmek­te ve böyle­ce kıs­men, en azın­dan dolaylı ola­rak, satılan sah­teyi ger­çek bir bel­ge gibi kul­lan­ma­ya çağırm­akt­a­dır. Bir alıcı ola­rak, böyle bir fan­te­zi bel­geyi ger­çek­ten pro­fe­syo­nel ola­rak kul­lanır­sanız, her zaman kovuş­tur­ma­ya uğra­ya­bi­lir ve ken­di­ni­zi kovuş­tur­ma­ya karşı sor­um­lu hale getirebilirsiniz.

Yeter­li­lik bel­ge­si­ni nere­den satın alabilirim?

“Bir uzman­lık bil­gi­si sına­vını başarıy­la tamam­la­ma ser­ti­fik­ası” (doğru terim budur) almanın tek yasal yolu, IHK uzman­lık bil­gi­si sına­vını başarıy­la tamam­lam­ak­tır. Bir­çok ücret­siz Sına­va hazır­lık için ipu­çları, Test soru­ları ve bir Yar­dım foru­mu bu web site­sin­de. Bu ara­da, ger­çek sına­va gir­mek, bazı yasa­dışı sah­te ser­ti­fi­ka tekli­f­lerinden bile daha ucuz ola­bi­lir.
Dürüst­lük en iyi poli­ti­k­adır! Sah­te kanıt­lar­la sah­te tekli­f­le­re dahil olmayın! Buna değ­mez, çün­kü ifşa olursunuz. Ve öde­diği­niz ücret karşılığın­da, sına­va düz­gün bir şekil­de hazır­lana­bi­lir ve olduk­ça düzen­li bir şekil­de geçebilirdiniz.

Sah­te bir yeter­li­lik bel­ge­si ne kadara mal olur?

Doğru­dan PDF ola­rak indi­ri­le­bi­len kişi­sel­leş­ti­ril­miş bir sah­te ser­ti­fi­ka için fiyat­lar 10 Euro’nun biraz altın­dan başlamaktadır.

34a lisansı için sahte yeterlilik belgesi
Sah­te 34a ser­ti­fik­asını PDF ola­rak indirin
Bu “düşük mali­y­et­li sah­te bel­ge sağlayıcısı”, satın aldığınız bel­ge­le­ri kul­lan­manı­za izin ver­il­me­diği­ni vur­gu­luyor, ancak ken­di güven­liği için yine de ABD’­de bir şir­ket mer­ke­zi olduğunu belir­ti­yor. Nede­ni­ni ken­di­si de biliyor.

Muh­te­melen buz­dağının görü­nen kıs­mı, çeşit­li mes­le­ki yeter­li­li­k­ler, okul bitir­me ser­ti­fi­kaları, kole­j­ler­den lisans ve yük­sek lisans derece­le­ri, üni­ver­si­te diplo­ma­ları ve hat­ta dok­to­ra­lar dahil olmak üze­re her tür­lü sınav ser­ti­fik­ası ve derece sun­an bir sağlayıcı­dır. Bu tür basılı kağıt­lar bir­kaç yüz avro gibi “gülünç bir fiya­ta” temin edi­le­bi­li­yor — görünüşe göre değer­li bir iş. Ayrı­ca, Goo­g­le’­da ilgi­li ara­ma terim­le­ri için sonuç say­fasının en üstün­de görü­nen bir reklam aracılığıy­la tekli­fi­ni tica­ri ola­rak tanı­tıyor — aşağı­da­ki res­me bakın. Bu dolan­dırıcı tüc­car, bun­un yasal bir teklif olduğunu ve “üniversite/eğitim şir­ke­ti veya hat­ta işver­eni­niz tarafın­dan kon­trol edi­le­bil­ecek 100% ori­jinal ve kayıt­lı bel­ge” olduğunu bile ilan edi­yor. Tama­men saçmalık!

Google'da 34a not reklamı (sahte kanıt)
“Ori­jinal kanıt” için Goog­le reklamları
Tür­ki­y­e’­den bah­se­de­lim: Sah­tesi­ni satın alır­sanız veya ken­di­niz yapıp basar­sanız, her halü­kar­da yakal­anır­sınız — ve son­ra bu ger­çek­ten tatsız ve ger­çek­ten pahalı olur. Bun­un neden kaçınıl­maz olduğunu bir son­ra­ki bölüm­de öğre­n­e­cek­siniz.

Sah­te bir 34a ser­ti­fik­ası sun­mak neden ger­çek­ten aptalca.…

Sade­ce bir­kaç yıl önce, bir kişi ger­çek birunBil­gi­li bir güven­lik görev­li­si­nin şans­lı olmasının tek yolu, sah­te ser­ti­fi­kanın baş­vu­ru süre­cin­de, güm­rük veya polis kon­trolü sırasın­da ya da Sanayi ve Tica­ret Odası’nın (IHK) inc­e­le­me­si sırasın­da fark edil­me­miş olması­dır. Ancak 1 Hazi­ran 2019’dan bu yana, tüm ver­i­le­rin bir ara­ya geti­ril­diği mer­ke­zi koru­ma kay­dı bul­un­m­akt­a­dır. İşv­ere­nin­iz işe başla­ma­dan önce sizi ora­ya bil­dir­meli ve izin için bekle­mel­i­dir. Ancak o zaman bir güven­lik görev­li­si kim­liği ala­cak ve işe başla­manı­za izin ver­il­ecek­tir. Bu kon­trol ve veri karşılaş­tır­ması sırasın­da, sah­te bir bel­ge sun­up sun­ma­dığınız hız­la anlaşılır. Ceza huku­ku ve mede­ni hukuk kap­samında­ki tüm sonu­çla­ra katlanırsınız!

Ger­çek ola­na yatırım yap­mayı ter­cih edin IHK’­da uzman bil­gi­si­nin ince­len­me­si. Ken­di­ni­zi bil­gi­lend­irin ücret­siz bura­da Infoportal’da. 

Büyük bilet, küçük bilet — bu da ne demek oluyor?

Büyük bilet, küçük bilet - bu da ne demek oluyor?

Kafa karışıklığı büyük

Zaman zaman iş tekli­f­lerinde, iş baş­vu­ru­ların­da veya kurs tekli­f­lerinde büyük veya küçük “Güven­lik ser­ti­fik­ası” — bazen sade­ce büyük veya küçük nota ola­rak adlandırılır.
Bu tür terim­ler forum­lar­da, sosy­al ağlar­da ve hat­ta kurs sağlayıcılarının say­fa­ların­da da sıklık­la kul­lanılm­akt­a­dır. Ama dik­kat et: Büyük ya da küçük güven­lik kar­tı diye bir şey yoktur!

 

“Güven­lik ser­ti­fik­ası” ile ne kastedilmektedir?

Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Yasası’nın (Gewer­be­ord­nung) 34a mad­de­si, bir kişi­nin “baş­kalarının canını veya malını pro­fe­syo­nel ola­rak koru­mak” iste­me­si halin­de yeri­ne getir­mesi gere­ken­ler hak­kın­da önem­li hüküm­ler içer­mek­te­dir. Bu § 34a GewO önce­lik­le aşağı­daki­le­re yöne­likt­ir Güven­lik yük­le­ni­cisi ve bir koru­ma tica­re­ti­ni tescil ettir­mek için yeri­ne getir­mele­ri gere­ken­le­ri düzen­ler. Bun­un­la bir­lik­te, taci­rin koru­ma görev­ler­inin yeri­ne geti­ril­me­si­ni yal­nız­ca aşağı­da­ki kişi­le­re emanet ede­bil­eceği­ni de düzen­ler İşç­il­er Bir yan­dan gar­di­y­an­lar ola­rak, diğer yan­dan gere­kli Güve­ni­lir­lik diğer yan­dan, belir­li Asga­ri nite­li­k­ler gös­ter­mek zor­und­asın. Yeter­li­lik­le ilgi­li ola­rak, bu uğur­suz “ser­ti­fi­ka” sıklık­la devreye girer: “büyük ser­ti­fi­ka” ile bazıları başarılı sına­vı geç­ti, yani, bir baş­ka dey­iş­le test per­form­an­sını geç­ti Sanayi ve Tica­ret Odası’nda. “Küçük ser­ti­fi­ka” bazen şu şekil­de adlan­dırılır Brifin­ge katılım Bu, yal­nız­ca 40 öğre­tim biri­mi­ni tamam­la­manız ve bir katılım ser­ti­fik­ası, “katılım ser­ti­fik­ası” almanız gere­ken bir kur­stur. Tali­mat kanı­tıver­il­miş­tir. Eği­tim sırasın­da hiç­bir bil­gi sis­te­ma­tik ola­rak test edil­mez, sade­ce bir tür kısa anla­ma tes­ti yapılır. Uzman­lık bil­gi­si sına­vın­da ise 120 daki­kalık bir yazılı sınav ve ardın­dan bir söz­lü sınav ger­çe­kleş­ti­ri­lir. Bu Uzman­lık tes­ti buna göre açık­tır daha yük­sek kali­te­li ve kamu­ya açık tra­fik alan­ların­da devri­ye gez­mek veya mağa­za dedek­ti­fi ola­rak çalış­mak gibi özel göze­tim faa­li­y­et­le­ri­ni üst­len­me­si­ne de izin ver­il­mek­te­dir. Tali­mat pro­se­dürü­nün ve yeter­li­lik sına­vının nasıl işle­diği, nele­rin sorul­duğu ve var­sa kim­le­rin buna katıl­mak zor­unda olma­dığı (diğer husus­ların yanı sıra) Göze­tim Yönet­me­liği düzenlenmiş.

 

Uzman bil­gi­si inc­e­le­me­si için neden yan­lış terim­ler kullanılıyor?

Benim tah­mi­ni­me göre bun­un çeşit­li neden­le­ri var. Bazı ins­an­lar sade­ce daha iyisi­ni bil­mi­yorlar, bazıları tel­af­fuz eder Kolaylık sade­ce kısa­ca “görü­nüm” ve bazı kişi­ler (öze­l­lik­le şir­ket­ler) kasıt­lı ola­rak yan­lış terim­ler. Aslın­da yan­lış olan terim­ler belir­li çev­re­ler­de (öze­l­lik­le de daha az kali­fi­ye olan­lar arasın­da) olduk­ça yay­gın olduğun­dan, mes­le­ki yeter­li­lik sına­vı­na hazır­lan­mak istey­en bir­çok kişi örneğin “güven­lik ser­ti­fik­ası” teri­mi­ni aram­akt­a­dır. Ya da baş­ka Şir­ket­ler, potan­si­yel müşte­ri­le­ri ger­çek­te sahip oldu­kların­dan daha faz­lası­na sahip oldu­kları­na inan­dırar­ak yanıl­tıyor: Geç­miş­te her zaman “güven­lik uzmanı” yeter­li­liği sun­an eği­tim şir­ket­le­ri olmuş­tur. Bu daha faz­la gibi! Ancak ger­çek­te dahil olan şey gen­el­lik­le “sade­ce” yeter­li­lik için hazır­lık­tır. Yüz­ler­ce hat­ta bin avro­dan faz­la bir fiya­ta. Koru­ma ve güven­lik uzman­lığı ise 3 yıl­lık ger­çek bir mes­le­ki eği­tim­dir — kafa karışıklığı riski var­dır! Benim tav­si­y­em: Bu neden­le, kul­lanılan terim­le­re çok dik­kat edin ve şüphe­niz var­sa, bun­lar­la öze­l­lik­le ney­in kas­t­edil­diği­ni sor­un. Drü­cken Sie sich selbst am bes­ten klar aus und ver­wen­den Sie die rich­ti­gen Begriff­lich­kei­ten. Sie zei­gen damit, dass Sie sich auskennen 🙂

 

Yakın zaman­da Jörg Zitz­mann da koru­ma ve güven­lik pod­cas­t’i­nin 328. bölü­mün­de “büyük/küçük görü­nüm­ler” konu­sunu ele aldı. Güven­lik Akademisi’nin gen­el müdürü ola­rak, düzen­li ola­rak bu tür soru­lar alıyor ve açıklığa kavuş­turuyor: https://www.podcast-fuer-schutz-und-sicherheit.de/podcast/328-grosser-oder-kleiner-securityschein/

Künye
tr_TRTR