Veri koru­ma

Veri koru­ma seçenekleri

Giz­li­lik ayarl­arının geç­mişi | Giz­li­lik ayarl­arını değiş­tir­me | Onayları iptal etme


Giz­li­lik Politikası

Kişi­sel ver­i­ler (bun­dan böyle “ver­i­ler” ola­rak anıla­cak­tır) tarafımız­dan yal­nız­ca gerek­tiği şekil­de ve içe­riği ve bura­da sunu­lan hiz­met­ler de dahil olmak üze­re işlev­sel ve kul­lanıcı dostu bir web site­si sağla­mak amacıy­la işlenir.

Mad­de 4 no. 1 uyarın­ca. (AB) 2016/679 say­ılı Tüzük, yani Gen­el Veri Koru­ma Tüzüğü (bun­dan böyle “GDPR” ola­rak anıla­cak­tır) uyarın­ca “işle­me”, topla­ma, kay­det­me, düzen­le­me, dosya­la­ma, depo­la­ma, uyar­la­ma veya değiş­tir­me, geri alma, danış­ma, kul­lan­ma, ile­tim yoluy­la ifşa etme, yay­ma veya baş­ka bir şekil­de kul­lanı­ma sun­ma, hizala­ma veya bir­leş­tir­me, kısıt­la­ma, sil­me veya imha gibi oto­ma­tik yol­lar­la olsun veya olmasın kişi­sel ver­i­ler üzerinde ger­çe­kleş­ti­ri­len her­han­gi bir işlem veya işlem­ler dizi­si anlamı­na gelecektir.

Aşağı­da­ki veri koru­ma bey­anı ile, işle­me ama­çları­na ve ara­çları­na tek başımı­za veya baş­kalarıy­la bir­lik­te karar ver­diği­miz ölçü­de, kişi­sel ver­i­le­rin işlen­me­s­i­nin türü, kap­samı, amacı, süre­si ve yasal daya­nağı hak­kın­da sizi öze­l­lik­le bil­gi­len­di­ri­yo­ruz. Ayrı­ca, üçün­cü taraf­ların ver­i­le­ri ken­di sor­um­lu­lu­kları altın­da işle­di­kle­ri ölçü­de, opti­mi­zasyon amacıy­la ve kul­lanım kali­te­si­ni artır­mak için kul­lan­dığımız üçün­cü taraf bileşen­le­ri hak­kın­da sizi aşağı­da bilgilendiriyoruz.

Giz­li­lik poli­ti­k­amız aşağı­da­ki şekil­de yapılandırılmıştır:

I. Sor­um­lu taraf ola­rak bizim hak­kımız­da bilgiler
II. Kul­lanıcıların ve veri sahip­ler­inin hakları
III. Veri işle­me hak­kın­da bilgi

I. Sor­um­lu taraf ola­rak bizim hak­kımız­da bilgiler

Bu web site­s­i­nin veri koru­ma yasası açısın­dan sor­um­lu sağlayıcısı:

Fich­tel IT
Inh. Han­nes Fichtel
Mühl­gas­se 3A
D‑96152 Burghaslach
Tele­fon: +49 (0)9552 — 59 29 0 20
Faks: +49 (0)9552 — 59 29 0 21
e‑Posta: info@fichtel-it.de

II. Kul­lanıcıların ve veri sahip­ler­inin hakları

Aşağı­da daha ayrın­tılı ola­rak açıkla­nan veri işle­me ile ilgi­li ola­rak, kul­lanıcılar ve veri sahip­le­ri aşağı­da­ki hakla­ra sahiptir

Buna ek ola­rak, sağlayıcı, DSGVO Mad­de 16, 17 (1), 18 teme­lin­de ger­çe­kleşen her­han­gi bir veri düzelt­me veya sil­me veya işle­me kısıt­la­ması hak­kın­da sağlayıcı tarafın­dan ver­i­le­rin ifşa edil­diği tüm alıcıları bil­gi­len­dir­mek­le yüküm­lü­dür. Ancak, böyle bir bil­di­ri­min imkan­sız olması veya oran­tısız bir çaba gerek­tir­mesi halin­de bu yüküm­lülük geçer­li değil­dir. Yukarı­daki­le­re bakıl­maksı­zın, kul­lanıcının bu alıcılar hak­kın­da bil­gi alma hak­kı vardır.

Kul­lanıcılar ve veri sahip­le­ri, ver­i­le­rin sağlayıcı tarafın­dan GDPR Mad­de 6 (1) (f) uyarın­ca işlen­me­si koşu­luy­la, GDPR Mad­de 21 uyarın­ca ken­di­le­ri­yle ilgi­li ver­i­le­rin gele­cek­te işlen­me­si­ne iti­raz etme hak­kı­na da sahiptir. Öze­l­lik­le, doğru­dan reklam amacıy­la veri işle­meye iti­raz edil­me­si­ne izin verilmektedir.

III. Veri işle­me hak­kın­da bilgi

Web site­mi­zi kul­lanır­ken işle­nen ver­i­ler­iniz, sakla­ma amacı artık geçer­li olma­dığın­da, ver­i­le­rin silin­me­si her­han­gi bir yasal sakla­ma yüküm­lülüğü ile çeliş­me­diğin­de ve aşağı­da birey­sel işle­me pro­se­dür­le­ri hak­kın­da baş­ka bir bil­gi ver­il­me­diğin­de sili­ne­cek veya engellenecektir.

Sunu­cu verileri

Teknik neden­ler­den dolayı, öze­l­lik­le güven­li ve istik­rar­lı bir inter­net var­lığı sağla­mak için, ver­i­ler inter­net tarayıcınız tarafın­dan bize veya web alanı sağlayıcımı­za ile­ti­lir. Bu söz­de sunu­cu gün­lük dosya­ları, diğer şey­le­rin yanı sıra, inter­net tarayıcını­zın türü ve sürümü, işle­tim sis­te­mi, web site­mi­ze eriş­tiği­niz web site­si (yön­lend­iren URL), web site­mi­zin ziya­ret ettiği­niz web site­si (site­le­ri), ilgi­li erişi­min tarihi ve saa­ti ile web site­mi­zin kul­lanımının ger­çe­kleş­tiği inter­net bağlan­tısının IP adresi­ni topla­mak için kullanılır.

Bu şekil­de topla­nan ver­i­ler geçi­ci ola­rak saklanır, ancak sizin­le ilgi­li diğer ver­i­ler­le bir­lik­te saklanmaz.

Bu depo­la­ma DSGVO’nun 6. mad­des­i­nin 1. fıkrasının f) ben­di­nin yasal daya­nağı­na göre ger­çe­kleşir. Meşru men­faa­ti­miz, web site­mi­zin iyileş­ti­ril­me­si, istik­rarı, işlev­sel­liği ve güvenliğidir.

Kanıt ama­çlı daha faz­la sakla­ma gerek­me­diği süre­ce ver­i­ler en geç yedi gün son­ra tekrar sili­ne­cek­tir. Aksi tak­dir­de, ver­i­ler bir olayın nihai ola­rak açıklığa kavuş­tur­ul­ması­na kadar tama­men veya kıs­men silin­mek­ten muaftır.

Çerez­ler

a) Oturum çerez­le­ri / oturum çerezleri

Web site­miz­de söz­de çerez­ler kul­lanıyo­ruz. Çerez­ler, kul­lan­dığınız inter­net tarayıcısı tarafın­dan son ciha­zını­za yer­leş­ti­ri­len ve sakla­nan küçük metin dosya­ları veya diğer depo­la­ma tekno­lo­ji­ler­idir. Bu çerez­ler, tarayıcınız veya konum ver­i­ler­iniz veya IP adres­i­niz gibi sizin­le ilgi­li belir­li bil­gi­le­ri birey­sel ola­rak işler.

Bu işle­me, örneğin web site­mi­zin far­klı dil­ler­de yen­i­den üre­til­me­si­ni veya bir alış­ver­iş sepe­ti işle­vi­nin sunul­masını sağla­dığın­dan, web site­mi­zi daha kul­lanıcı dostu, etki­li ve güven­li hale getirir.

Bu çerez ver­i­le­ri söz­leş­me başl­at­ma veya söz­leş­me işle­me için işlen­diği süre­ce, bu işle­me­nin yasal daya­nağı DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit b.)‘dir.

İşl­eme bir söz­leş­me başl­at­ma­ya veya yürüt­meye hiz­met etmi­yor­sa, meşru men­faa­ti­miz web site­mi­zin işlev­sel­liği­ni iyileş­tir­mek­tir. Bu dur­um­da, yasal daya­nak DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit. f)‘dir.

İnt­ern­et tarayıcını­zı kapat­tığınız­da, bu oturum çerez­le­ri silinir.

b) Üçün­cü taraf çerezleri

Uygu­lana­bi­lir olduğun­da, reklam, ana­liz veya web site­mi­zin işlev­le­ri amacıy­la işbir­liği yap­tığımız ortak şir­ket­le­rin çerez­le­ri de web site­miz­le bir­lik­te kullanılır.

Bun­un­la ilgi­li ayrın­tılar, öze­l­lik­le de bu tür üçün­cü taraf çerez­ler­inin işlen­me­s­i­nin ama­çları ve yasal daya­nakları için lüt­fen aşağı­da­ki bil­gi­le­re bakın.

c) Ele­me seçeneği

İnt­ern­et tarayıcını­zı ayar­la­ya­rak çerez­le­rin yük­len­me­si­ni önley­e­bi­lir veya kısıt­la­ya­bi­lir­si­niz. Daha önce kay­de­dil­miş olan çerez­le­ri de ist­ediği­niz zaman sile­bi­lir­si­niz. Ancak, bun­un için gere­ken adım­lar ve önlem­ler kul­lan­dığınız inter­net tarayıcısı­na bağlı­dır. Her­han­gi bir sor­u­nuz var­sa, lüt­fen İnt­ern­et tarayıcını­zın yar­dım işle­vi­ni veya bel­ge­le­ri­ni kul­lanın ya da üre­ti­cisi­ne veya des­teği­ne baş­vu­run. Ancak Flash çerez­ler söz konu­su olduğun­da, tarayıcı ayarl­arı aracılığıy­la işle­me engel­le­ne­mez. Bun­un yeri­ne, Flash oyna­tıcını­zın ayarl­arını değiş­tir­meniz gere­kir. Bun­un için gere­ken adım­lar ve önlem­ler de kul­lan­dığınız Flash oyna­tıcısı­na bağlı­dır. Her­han­gi bir sor­u­nuz var­sa, lüt­fen Flash oyna­tıcını­zın yar­dım işle­vi­ni veya bel­ge­le­ri­ni kul­lanın ya da üre­ti­ci­yle veya kul­lanıcı des­teği­yle ile­tişi­me geçin.

Ancak, çerez­le­rin yük­len­me­si­ni engel­ler veya kısıt­lar­sanız, bu, web site­mi­zin tüm işlev­ler­inin tam ola­rak kul­lanıla­ma­ya­cağı anlamı­na gelebilir.

Müş­te­ri hes­a­bı / kayıt fonksiyonu

Web site­miz aracılığıy­la biz­de bir müş­te­ri hes­a­bı oluş­tur­ursanız, kayıt sırasın­da gir­diği­niz ver­i­le­ri (örn. adınız, adres­i­niz veya e‑posta adres­i­niz) yal­nız­ca söz­leş­me önce­si hiz­met­ler, söz­leş­me­nin yeri­ne geti­ril­me­si veya müş­te­ri hiz­met­le­ri amacıy­la (örn. bizim­le önce­ki sipa­riş­ler­ini­ze gen­el bir bakış sağla­mak veya size söz­de not def­te­ri işle­vi­ni suna­bil­mek için) toplaya­cak ve sakla­ya­cağız. Aynı zaman­da IP adres­i­ni­zi ve kayıt tarihi­ni­zi de günün saa­ti­yle bir­lik­te kay­de­di­yo­ruz. Elbet­te bu ver­i­ler üçün­cü taraf­la­ra aktarılmayacaktır.

Daha son­ra­ki kayıt süre­ci kap­samın­da, bu işle­me için onayınız alınır ve bu veri koru­ma bey­anı­na atıfta bulunul­ur. Bu süre­ç­te tarafımız­dan topla­nan ver­i­ler yal­nız­ca müş­te­ri hes­a­bının sağlan­ması için kullanılacaktır.

Bu işle­me izin ver­me­niz halin­de, DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit. a) işle­me için yasal dayanaktır.

Müş­te­ri hes­a­bının açıl­ması aynı zaman­da söz­leş­me önce­si önlem­le­re veya söz­leş­me­nin yeri­ne geti­ril­me­si­ne hiz­met edi­yor­sa, bu işle­me­nin yasal daya­nağı da DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit. b)‘dir.

DSGVO Mad­de 7 (3) uyarın­ca, müş­te­ri hes­a­bını açmak ve sür­dür­mek için bize ver­diği­niz izni ist­ediği­niz zaman gele­cek için geçer­li olmak üze­re iptal ede­bi­lir­si­niz. Bunu yap­mak için, ipta­li­ni­zi bize bil­dir­meniz yeterlidir.

Bu bağlam­da topla­nan ver­i­ler, işle­me artık gere­kli olma­dığın­da sili­ne­cek­tir. Ancak, ver­gi ve tica­ret huku­ku uyarın­ca sakla­ma sürele­ri­ne uymak zorundayız.

İlet­işim tale­p­le­ri / ile­tişim imkanı

İlet­işim for­mu veya e‑posta yoluy­la bizim­le ile­tişi­me geçer­se­niz, sağla­dığınız ver­i­ler tale­bi­ni­zi işle­me koy­mak için kul­lanıla­cak­tır. Ver­i­le­rin sağlan­ması, tale­bi­ni­zin işlen­me­si ve yanıt­lan­ması için gere­kli­dir — bun­lar sağlan­ma­dan tale­bi­ni­zi yanıt­la­ya­mayız veya en iyi iht­i­mal­le yal­nız­ca sınır­lı bir ölçü­de yanıtlayabiliriz.

Bu işle­min yasal daya­nağı DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit. b)‘dir.

Ver­i­ler­iniz, sor­u­nuz nihai ola­rak yanıt­lan­dığın­da ve ver­i­le­rin saklan­ması için her­han­gi bir yasal zor­un­lu­luk bul­un­ma­dığın­da, örneğin müteakip söz­leş­me işle­me duru­mun­da silinecektir.

Kul­lanıcı kat­kıları, yor­um­lar ve derecelendirmeler

Size, bun­dan böyle “kat­kılar” ola­rak anıla­cak soru, cevap, görüş veya değer­len­dir­meler­ini­zi web site­miz­de yayın­la­ma fır­sa­tı sun­uyo­ruz. Bu tek­lif­ten yar­ar­lan­manız halin­de, kat­kını­zı, gön­der­me tarih ve saa­ti­ni ve var­sa kul­lan­dığınız tak­ma adı işleye­cek ve yayınlayacağız.

Bun­un yasal daya­nağı DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit. a)‘dır. DSGVO Mad­de 7 (3) uyarın­ca, onayını­zı ist­ediği­niz zaman gele­cek için geçer­li olmak üze­re iptal ede­bi­lir­si­niz. Bunu yap­mak için, ipta­li­ni­zi bize bil­dir­meniz yeterlidir.

Ayrı­ca IP ve e‑posta adres­i­ni­zi de işli­yo­ruz. IP adre­si, kat­kını­zın üçün­cü taraf­ların haklarını ihl­al etme­si ve/veya baş­ka bir şekil­de yasa dışı olması duru­mun­da daha faz­la işlem yap­mak veya des­te­kle­mek konu­sun­da meşru bir men­faa­ti­miz olduğu için işlenir.

Bu dur­um­da yasal daya­nak DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit. f)‘dir. Meşru men­faa­ti­miz, gere­kli ola­bil­ecek yasal sav­un­ma­ya dayanmaktadır.

Kat­kı payı aboneliği

Web site­miz­de kat­kılar yayın­lar­sanız, size üçün­cü taraf­ların takip eden kat­kıları­na abo­ne olma seçe­neği de sun­uyo­ruz. Bu takip kat­kıları hak­kın­da sizi e‑posta ile bil­gi­len­di­re­bil­mek için e‑posta adres­i­ni­zi işliyoruz.

Bun­un yasal daya­nağı DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit. a)‘dır. DSGVO Mad­de 7 (3) uyarın­ca, bu abo­neliğe ilişkin onayını­zı ist­ediği­niz zaman gele­cek için geçer­li olmak üze­re iptal ede­bi­lir­si­niz. Bunu yap­mak için, yal­nız­ca ipta­li­ni­zi bize bil­dir­meniz veya ilgi­li e‑postada bul­un­an abo­nelik­ten çık­ma bağlan­tısını tıkla­manız gerekir.

You­Tube

Şir­ke­timi­zi ve hiz­met­le­ri­mi­zi tanıt­mak ve müşterilerimizle/ilgili taraf­lar­la ile­tişim kur­mak için You­Tube’­da çevri­mi­çi bir var­lık sür­dürüyo­ruz. You­Tube, Goog­le LLC, 1600 Amphi­theat­re Park­way, Moun­tain View, CA 94043 ABD’nin bir yan kuru­luşu olan Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, İrlanda’nın bir hizmetidir.

Bu bağlam­da, kul­lanıcı ver­i­ler­inin Avrupa Bir­liği dışın­da, öze­l­lik­le de ABD’­de işlen­me olasılığı bulun­duğunu belirt­mek iste­riz. Bu durum, örneğin kul­lanıcı ver­i­le­ri­ne daha son­ra­ki bir tarih­te eriş­me­nin daha zor ola­bil­me­si nede­ni­yle kul­lanıcılar için ris­kle­rin art­ması­na neden ola­bi­lir. Ayrı­ca bu kul­lanıcı ver­i­le­ri­ne erişim­i­miz yok­tur. Erişim imkanı yal­nız­ca You­Tube’a ait­tir. Goog­le LLC, Giz­li­lik Kalkanı kap­samın­da ser­ti­fi­kalı­dır ve bu neden­le Avrupa veri koru­ma stand­art­ları­na uymayı taah­hüt etmiştir.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

You­Tube’un giz­li­lik poli­ti­k­asını şu adres­te bulabilirsiniz

https://policies.google.com/privacy

Goog­le Analytics

Web site­miz­de Goog­le Ana­ly­tics kul­lanıyo­ruz. Bu, bun­dan böyle “Goog­le” ola­rak anıla­cak olan Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, İrl­anda tarafın­dan sağla­nan bir web ana­liz hizmetidir.

AB-ABD Giz­li­lik Kalkanı (“AB-ABD Giz­li­lik Kalkanı”) kap­samın­da ser­ti­fik­asyon yoluyla

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le, ABD’­de veri işler­ken AB’nin veri koru­ma gere­kli­li­kle­ri­ne de uyul­duğunu garan­ti eder.

Goog­le Ana­ly­tics hiz­me­ti, web site­mi­zin kul­lanım dav­ranışını ana­liz etmek için kul­lanılır. Yasal daya­nak DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit. f)‘dir. Meşru men­faa­ti­miz, web site­mi­zin ana­li­zi, opti­mi­zasyo­nu ve eko­no­mik ola­rak işle­til­me­sin­de yatmaktadır.

IP adre­si, konum, zaman veya web site­mi­zi ziya­ret sıklığı gibi kul­lanım ve kul­lanıcıy­la ilgi­li bil­gi­ler, ABD’­de­ki bir Goog­le sunu­cusuna ile­ti­lir ve ora­da saklanır. Ancak, Goog­le Ana­ly­tics’i söz­de anonim­leş­tir­me işle­vi­yle kul­lanıyo­ruz. Bu işlev, Goo­g­le’ın IP adresi­ni AB veya AEA için­de kes­me­si­ne ola­nak tanır.

Bu şekil­de topla­nan ver­i­ler, Goog­le tarafın­dan bize web site­mi­ze yapılan ziya­ret­le­rin ve burad­aki kul­lanım faa­li­y­et­ler­inin bir değer­len­dir­mesi­ni sağla­mak için kul­lanılır. Bu ver­i­ler, web site­mi­zin kul­lanımı ve inter­net kul­lanımı ile ilgi­li diğer hiz­met­le­ri sağla­mak için de kullanılabilir.

Goog­le, IP adres­i­ni­zi baş­ka her­han­gi bir ver­i­yle ilişki­len­dirm­ediği­ni belirt­mek­te­dir. Buna ek ola­rak, Google

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Web site­si ayrı­ca veri koru­ma yasası hak­kın­da, örneğin veri kul­lanımını önle­me seçe­ne­kle­ri hak­kın­da daha faz­la bil­gi sağlar.

Buna ek ola­rak, Goog­le şun­ları sunar

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

bu konu­da daha faz­la bil­gi ile bir­lik­te dev­re dışı bırak­ma eklen­ti­si ola­rak adlan­dırılan bir eklen­ti. Bu eklen­ti en yay­gın inter­net tarayıcıları­na yük­len­ebi­lir ve web site­mi­zi ziya­ret ettiği­niz­de Goo­g­le’ın top­la­dığı ver­i­ler üzerinde daha faz­la kon­trol sahi­bi olmanı­zı sağlar. Eklen­ti, Goog­le Ana­ly­tics’in Java­Scrip­t’i­ne (ga.js) web site­mi­zi ziya­re­t­i­niz­le ilgi­li bil­gi­le­rin Goog­le Ana­ly­tics’e ile­til­me­me­si gerek­tiği­ni bil­dir­ir. Ancak bu, bil­gi­le­rin bize veya diğer web ana­liz hiz­met­le­ri­ne ile­til­me­si­ni engel­le­mez. Elbet­te, bu giz­li­lik poli­ti­k­asın­da baş­ka web ana­liz hiz­met­le­ri kul­lanıp kul­lan­ma­dığımı­zı ve han­gi­le­ri­ni kul­lan­dığımı­zı da öğrenebilirsiniz.

Goog­le reCAPTCHA

Web site­miz­de­ki etki­leşim­le­ri oto­ma­tik erişim­le, örneğin söz­de bot­lar tarafın­dan kon­trol etmek ve önle­mek için web site­miz­de Goog­le reCAPTCHA kul­lanıyo­ruz. Bu, bun­dan böyle “Goog­le” ola­rak anıla­cak olan Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, İrl­anda tarafın­dan sağla­nan bir hizmettir.

AB-ABD Giz­li­lik Kalkanı (“AB-ABD Giz­li­lik Kalkanı”) kap­samın­da ser­ti­fik­asyon yoluyla

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le, ABD’­de veri işler­ken AB’nin veri koru­ma gere­kli­li­kle­ri­ne de uyul­duğunu garan­ti eder.

Bu hiz­met saye­sin­de Goog­le, bir tale­bin han­gi web site­sin­den gön­de­ril­diği­ni ve reCAPTCHA ola­rak adlan­dırılan giriş kutu­sunu han­gi IP adresin­den kul­lan­dığını­zı belir­ley­e­bi­lir. Goog­le, IP adres­i­ni­ze ek ola­rak, bu hiz­me­ti sun­mak ve garan­ti etmek için gere­kli olan diğer bil­gi­le­ri de toplayabilir.

Yasal daya­nak DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit. f)‘dir. Meşru men­faa­ti­miz, web site­mi­zin güven­liği­nin yanı sıra spam veya ben­ze­ri isten­mey­en, oto­ma­tik erişi­me karşı sav­un­ma­da yatmaktadır.

Goo­g­le’ın sun­duğu teklifler

https://policies.google.com/privacy

kul­lanıcı ver­i­ler­ini­zin gen­el kul­lanımı hak­kın­da daha faz­la bil­gi için.

Goog­le Yazı Tipleri

Web site­miz­de hari­ci yazı tiple­ri­ni görün­tü­le­mek için Goog­le Fonts kul­lanıyo­ruz. Bu, bun­dan böyle “Goog­le” ola­rak anıla­cak olan Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, İrl­anda tarafın­dan sağla­nan bir hizmettir.

AB-ABD Giz­li­lik Kalkanı (“AB-ABD Giz­li­lik Kalkanı”) kap­samın­da ser­ti­fik­asyon yoluyla

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le, ABD’­de veri işler­ken AB’nin veri koru­ma gere­kli­li­kle­ri­ne de uyul­duğunu garan­ti eder.

Web site­miz­de belir­li yazı tipler­inin görün­tü­len­me­si­ni sağla­mak için, web site­mi­ze erişil­diğin­de ABD’­de­ki Goog­le sunu­cusuna bir bağlan­tı kurulur.

Yasal daya­nak DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit. f)‘dir. Meşru men­faa­ti­miz, web site­mi­zin opti­mi­zasyo­nu ve eko­no­mik ola­rak işle­til­me­sin­de yatmaktadır.

Web site­mi­zi ara­dığınız­da Goog­le ile kuru­lan bağlan­tı aracılığıy­la Goog­le, isteği­ni­zin han­gi web site­sin­den gön­de­ril­diği­ni ve yazı tipi­nin görün­tü­len­me­s­i­nin han­gi IP adres­i­ne ile­til­eceği­ni belirleyebilir.

Goo­g­le’ın sun­duğu teklifler

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Öze­l­lik­le ver­i­le­rin kul­lanımını engel­le­me ola­nakları hak­kın­da daha faz­la bil­gi için.

Fon­tA­we­so­me

Web site­mi­zin yazı tiple­ri­ni ve gör­sel öğe­le­ri­ni görün­tü­ley­e­bil­mek için Fon­tA­we­so­me’ın hari­ci yazı tiple­ri­ni kul­lanıyo­ruz. Fon­tA­we­so­me, Fon­tA­we­so­me tarafın­dan sağla­nan bir hizmettir.

Fon­ti­cons Inc, 6 Por­ter Road, Apart­ment 3R, Cam­bridge, MA 02140, ABD, bun­dan böyle sade­ce “Fon­tA­we­so­me” ola­rak anılacaktır.

Web site­mi­ze eriş­tiği­niz­de, yazı tipler­inin ve gör­sel öğe­le­rin görün­tü­len­me­si­ni sağla­mak ve gün­cel­le­mek için ABD’­de­ki Fon­tA­we­so­me sunu­cu­suy­la bir bağlan­tı kurulur.

Yasal daya­nak DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit. f)‘dir. Meşru men­faa­ti­miz, web site­mi­zin opti­mi­zasyo­nu ve eko­no­mik ola­rak işle­til­me­sin­de yatmaktadır.

Web site­mi­zi ara­dığınız­da Fon­tA­we­so­me sunu­cu­suy­la kuru­lan bağlan­tı saye­sin­de Fon­tA­we­so­me, isteği­ni­zin han­gi web site­sin­den gön­de­ril­diği­ni ve yazı tipi­nin görün­tü­len­me­s­i­nin han­gi IP adres­i­ne ile­til­eceği­ni belirleyebilir.

Fon­tA­we­so­me altın­da sunuyor

https://fontawesome.com/privacy

Öze­l­lik­le ver­i­le­rin kul­lanımını engel­le­me ola­nakları hak­kın­da daha faz­la bil­gi için.

Ama­zon Ortaklık Programı

Web site­miz­de AMA­ZON ortaklık pro­gramını kul­lanıyo­ruz. Bu, Ama­zon Euro­pe Core S.à r.l., 5 Rue Plae­tis, L ‑2338 Luxem­bourg tarafın­dan sağla­nan bir hiz­mett­ir. AMA­ZON ortaklık pro­gramı aracılığıy­la, Amazon.de’nin reklam­ları web site­mi­ze yer­leş­ti­ri­lir. Bu reklam­lar­dan biri­ne tıklar­sanız, AMZON İnt­ern­et por­talında­ki ilgi­li tekli­fe yön­len­di­ri­lir­si­niz. Daha son­ra reklamı yapılan ürü­nü satın alma­ya karar ver­ir­se­niz, Ama­zon’­dan bir “komisyon” alacağız.

Ama­zon bu hiz­me­ti etkin­leş­tir­mek için çerez­ler kul­lanır. Bu çerez­le­rin yar­dımıy­la Ama­zon, web site­miz­den AMA­ZON inter­net por­talı­na yön­len­di­ril­diği­ni­zi takip edebilir.

Ama­zon aşağı­da sunuyor

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

veri koru­ma hak­kın­da daha faz­la bil­gi için.

Yasal daya­nak DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit. f)‘dir. Meşru men­faa­ti­miz, komisyon tale­p­le­ri­mi­zin Ama­zon tarafın­dan işlen­me­si­ni ve öden­me­si­ni sağlamaktır.

Bu işle­meyi kabul etmi­yor­sanız, inter­net tarayıcınız­da bir ayar yapa­rak çerez­le­rin saklan­masını önle­me seçe­neği­niz var­dır. Bu konu­da daha faz­la bil­giyi yukarı­da “Çerez­ler” başlığı altın­da bulabilirsiniz.

Goog­le AdSense

Reklam­ları ente­gre etmek için web site­miz­de Goog­le AdSen­se kul­lanıyo­ruz. Bu, bun­dan böyle “Goog­le” ola­rak anıla­cak olan Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, İrl­anda tarafın­dan sağla­nan bir hizmettir.

AB-ABD Giz­li­lik Kalkanı (“AB-ABD Giz­li­lik Kalkanı”) kap­samın­da ser­ti­fik­asyon yoluyla

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le, ABD’­de veri işler­ken AB’nin veri koru­ma gere­kli­li­kle­ri­ne de uyul­duğunu garan­ti eder.

Goog­le AdSen­se, inter­net tarayıcınız aracılığıy­la son ciha­zınız­da çerez­ler ve söz­de web işa­re­t­çi­le­ri depo­lar. Bu, Goo­g­le’ın web site­mi­zi nasıl kul­lan­dığını­zı ana­liz etme­si­ni sağlar. Bu şekil­de topla­nan bil­gi­ler, IP adres­i­niz ve size göste­ri­len reklam biçim­le­ri­yle bir­lik­te ABD’­de­ki Goo­g­le’a akt­arılır ve ora­da saklanır. Ayrı­ca, Goog­le bu bil­gi­le­ri söz­leş­me­li orta­kları­na akt­ara­bi­lir. Ancak Goog­le, IP adres­i­ni­zin sizin­le ilgi­li diğer ver­i­ler­le bir­leş­ti­ril­meye­ceği­ni bey­an eder.

Yasal daya­nak DSGVO Mad­de 6 para­graf 1 lit. f)‘dir. Meşru men­faa­ti­miz, web site­mi­zin ana­li­zi, opti­mi­zasyo­nu ve eko­no­mik ola­rak işle­til­me­sin­de yatmaktadır.

Bu işle­meyi kabul etmi­yor­sanız, inter­net tarayıcınız­da uygun ayarl­arı yapa­rak çerez­le­rin yük­len­me­si­ni önle­me seçe­neği­niz var­dır. Bun­un­la ilgi­li ayrın­tılar yukarı­da “Çerez­ler” başlığı altın­da bulunabilir.

Buna ek ola­rak, Goog­le şun­ları sunar

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

Öze­l­lik­le ver­i­le­rin kul­lanımını engel­le­me ola­nakları hak­kın­da daha faz­la bil­gi için.

affil­i­net izle­me çerezleri

Web site­miz­de üçün­cü taraf tekli­f­ler­inin ve hiz­met­ler­inin reklamını da yapıyo­ruz. Bu üçün­cü taraf tekli­f­le­ri için reklam ver­me­mi­zin bir sonu­cu ola­rak üçün­cü taraf sağlayıcı ile bir söz­leş­me yapar­sanız, bun­un için bir komisyon alırız.

Başarılı yön­len­dir­mele­ri doğru bir şekil­de kay­de­de­bil­mek için affil­i­net izle­me çere­zi kul­lanıyo­ruz. Ancak, bu çerez kişi­sel ver­i­ler­ini­zin hiç­bi­ri­ni saklamaz. Yal­nız­ca yön­lend­iren sağlayıcı ola­rak kim­lik numa­ramız ve tıkla­dığınız reklam mate­rya­li­nin (örneğin bir ban­ner veya metin bağlan­tısı) sipa­riş numa­rası kay­de­di­lir. Öde­mele­ri işle­me koy­mak veya komisyon­larımı­zı öde­mek amacıy­la bu bil­gi­le­re ihti­yacımız var.

Bu işle­meyi kabul etmi­yor­sanız, inter­net tarayıcınız­da bir ayar yapa­rak çerez­le­rin saklan­masını önle­me seçe­neği­niz var­dır. Bu konu­da daha faz­la bil­giyi yukarı­da “Çerez­ler” başlığı altın­da bulabilirsiniz.

Ger­çek Kura­bi­ye Afişi

Zur Ver­wal­tung der ein­ge­setz­ten Coo­kies und ähn­li­chen Tech­no­lo­gien (Track­ing-Pixel, Web-Bea­cons etc.) und dies­be­züg­li­cher Ein­wil­li­gun­gen set­zen wir das Con­sent Tool „Real Coo­kie Ban­ner“ ein. Details zur Funk­ti­ons­wei­se von „Real Coo­kie Ban­ner“ fin­den Sie unter https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Rechts­grund­la­gen für die Ver­ar­bei­tung von per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten in die­sem Zusam­men­hang sind Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO und Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Unser berech­tig­tes Inter­es­se ist die Ver­wal­tung der ein­ge­setz­ten Coo­kies und ähn­li­chen Tech­no­lo­gien und der dies­be­züg­li­chen Einwilligungen.

Die Bereit­stel­lung der per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten ist weder ver­trag­lich vor­ge­schrie­ben noch für den Abschluss eines Ver­tra­ges not­wen­dig. Sie sind nicht ver­pflich­tet die per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten bereit­zu­stel­len. Wenn Sie die per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten nicht bereit­stel­len, kön­nen wir Ihre Ein­wil­li­gun­gen nicht verwalten.

Örnek giz­li­lik poli­ti­k­ası ve Hukuk fir­ması Weiß & Partner

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR