Sınıf kurs­ları

Yerin­de eği­tim ve öğretim

Yerel bir eği­tim kuru­mun­un hazır­lık kursuna katıl­mak, sına­va hazır­lan­mak için çok yoğun bir fır­sat sunar. En büyük avan­ta­jı, soru­ları doğru­dan sınıfta sora­bil­me­niz ve birey­sel sor­un­ların somut ola­rak ele alına­bil­me­si­dir. Gere­kli konu­ların saf bir şekil­de öğre­til­me­si­ne ek ola­rak, gen­el­lik­le dene­me sınav­ları yapılır ve tüm pro­se­dür­ler tar­tışılır. Ayrı­ca, diğer katılımcılar­la doğru­dan fikir alış­ver­işin­de bul­un­ma fır­sa­tı­na sahip olursunuz.
Hazır­lık kurs­ları gen­el­lik­le yarı zaman­lı ola­rak sunulm­akt­a­dır. Bura­da, hali­ha­zır­da güven­lik sek­törün­de çalışan ve § 34a GewO uyarın­ca eği­tim­den geçen kişi­ler, bir yan­dan da sına­va hazır­lan­ma fır­sa­tı­na sahip olurlar. Kurs­lar gen­el­lik­le hafta son­ları veya akşam­ları blo­klar halin­de gerçekleşir.
Tek par­ça halin­de kom­pakt bir şekil­de hazır­lan­mayı ter­cih edi­yor­sanız, tam zaman­lı kurs­lar ilk ter­cih­tir. Tatil­de, sınav tari­hin­den kısa bir süre önce veya süb­van­si­yon­lu bir yeter­li­lik önle­mi ola­rak, daha son­ra sına­vın içe­riği­ne tama­men konsant­re ola­bi­lir­si­niz. (Fin­ans­man ola­nakları­na ilişkin bil­gi­le­ri “İşg­ücü piya­sası için yeterlilik”)


Doğru sağlayıcı­dan doğru uzman­lık kursu

Doğru kurs pro­gramı­na sahip say­gın ve yet­kin bir sağlayıcı seç­mek önem­li­dir. Çün­kü güven­lik endüs­tri­si­nin eği­tim sek­törün­de bile, daha çok cebi­niz­den para alma­ya yöne­lik olduk­ça dayanıksız tekli­f­le­ri olan bazı eği­tim sağlayıcıları var­dır. Gen­el­lik­le, ken­di icat etti­kle­ri ser­ti­fi­kalar­la (örneğin “güven­lik uzmanı”) süs­len­miş ve bazen bir­kaç bin avroya mal olan olduk­ça yük­sek fiyat­lı kurs­lar sunulm­akt­a­dır. Belir­li koşul­lar altın­da, kişi ek, olduk­ça ilginç nite­li­k­ler de alır. Ancak eği­ti­min tamamı tanın­mam­ak­ta ve (kıs­men tanınan) alt modül­ler birey­sel ola­rak daha düşük bir fiya­ta alına­bil­mek­te­dir. Eğer söz konu­su olan “sade­ce” § 34a GewO uyarın­ca yeter­li­lik sına­vı için makul bir hazır­lık ise, bu tür tekli­f­ler olma­dan da güven­le yapabilirsiniz.
Cid­di hazır­lık kurs­ları 250 Euro’nun biraz altın­dan başla­yan fiyat­lar­la sunuluyor!


Kali­te öze­l­li­kle­ri ve ipuçları

Uygun bir eği­tim sağlayıcısının seçi­mi, sınav başarınız için belir­leyici faktör­ler­den biri­dir. Aşağı­da­ki kri­ter­ler gen­el­lik­le ilgi­li eği­tim kuru­mun­un ve ilgi­li kursun kali­te­si­ni gösterir:

İpucu: Araş­tır­ma zamanın­dan bu yana fiyat­lar değiş­miş ola­bi­lir. Lüt­fen bağlan­tılı mağa­za say­fasında­ki bil­gi­le­re dik­kat edin!

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR