Bil­gi kart­ları / dizin kartları

Kağıt har­ital­ar­la veya uygu­la­ma aracılığıy­la hazırlanın

Kağıt bil­gi kart­lı öğren­me kutu­ları, onları her yere yanınız­da götü­re­bil­me ve teknik cihaz­la­ra (bil­gi­sayar, akıl­lı tele­fon, tablet vb.) veya inter­net alımı­na güven­mek zor­unda olm­ama avan­ta­jı­na sahiptir. Zaten bil­diği­niz öğren­me içe­riği­ne sahip kart­ların daha az tekrar­lan­ması gere­kir. Bu öğren­me sis­te­mi ver­im­li öğren­meyi müm­kün kılm­akt­a­dır. Bun­un­la bir­lik­te, bil­gi kart­ları diji­tal ola­rak bir uygu­la­ma şeklin­de ve tarayıcı üzerinden çevri­mi­çi ola­rak da mev­cut­tur. Bu, PC’nizde veya akıl­lı tele­fonunuz­da mobil ola­rak aynı şekil­de öğren­me­ni­zi sağlar.


Tav­si­ye­ler:

İpucu: Araş­tır­ma zamanın­dan bu yana fiyat­lar değiş­miş ola­bi­lir. Lüt­fen bağlan­tılı mağa­za say­fasında­ki bil­gi­le­re dik­kat edin!

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR