Referans ve ders kitapları

Bilir­kişi inc­e­le­me­si için hazırlık

Piyasa­da sizi GewO § 34a’ya göre mes­le­ki yeter­li­lik sına­vı­na hazır­la­mayı ama­çla­yan çeşit­li referans kita­pları ve ders kita­pları mev­cut­tur. Kural ola­rak, sına­va başarılı bir şekil­de hazır­lan­mak için siz­den önce bir­çok sınav adayı tarafın­dan kul­lanıl­mış, denen­miş ve test edil­miş eser­le­ri kul­lan­malısınız. Ken­di öğren­me mate­ryal­le­ri­ni sun­an sağlayıcıla­ra karşı dik­kat­li olmalısınız (örneğin eBay üzerinden). Bir yan­dan, konu için ger­çek­ten doğru mate­rya­lin eksik­siz ve hat­a­sız ola­rak öğre­til­eceği­nin garan­ti­si yok­tur ve diğer yan­dan, kurs mate­rya­li gen­el­lik­le yasa­dışı ola­rak kul­lanılan diğer yazarl­ar­dan çıl­gın­ca kopy­a­l­an­mış mate­ryal­dir. Eği­tim mate­rya­li­ni­zi yerel kitap­çınız­dan, tanın­mış çevri­mi­çi kitap­çılar­dan, doğru­dan yayın­cının çevri­mi­çi mağa­za­sın­dan veya aşağı­da lis­te­l­e­n­en bağlan­tılar aracılığıy­la edin­mek en iyisidir.


Tav­si­ye­ler:

İpucu: Fiyat­lar araş­tır­ma zamanın­dan bu yana değiş­miş ola­bi­lir. Lüt­fen bağlan­tılı mağa­za say­fasında­ki bil­gi­le­ri dik­ka­te alın!

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR