Künye

Site ope­ra­törü

Bu web site­s­i­nin sorumlusu

Fich­tel IT
Inh. Han­nes Fichtel
Mühl­gas­se 3A
D‑96152 Burghaslach

Tele­fon: +49 (0)9552 — 59 29 0 20
Faks: +49 (0)9552 — 59 29 0 21
e‑Posta: info@fichtel-it.de

KDV Kim­lik No: DE303730111

Sor­um­lu­luk Reddi

Bu say­fa, § 34a GewO (bek­çi­lik mes­leği) uyarın­ca mes­le­ki yeter­li­lik sına­vı hak­kın­da ücret­siz bir bil­gi por­talı ola­rak tas­ar­lan­mış­tır ve öze­l­lik­le bek­çi­lik ve güven­lik sek­törü­ne yeni başla­y­an­lar için ilk bil­gi kay­nağı ola­rak hiz­met etmel­i­dir. Por­talımız­da mes­le­ki yeter­li­lik sına­vı §34a GewO hak­kın­da bula­cağınız tüm bil­gi­ler öze­n­le araş­tırıl­mış­tır. Bun­un­la bir­lik­te, bil­gi­le­rin doğru­luğu, eksik­siz­liği ve gün­cel­liği konu­sun­da hiç­bir garan­ti ver­i­le­meye­ceği­ni lüt­fen unutmayın.
Kul­lanıcılar tarafın­dan gön­de­ri­len içe­rik­ler (örneğin for­um­da) tarafımız­ca düzen­li ola­rak kon­trol edil­mek­te­dir. Ayrı­ca, web site­miz­de­ki hari­ci bağlan­tılar aracılığıy­la erişi­le­bi­len hari­ci web site­ler­inin içe­riği­ni de düzen­li ola­rak kon­trol edi­yo­ruz. Ancak, hari­ci bağlan­tılı web site­ler­inin (örneğin Face­book) içe­riği için her­han­gi bir sor­um­lu­luk kabul edemeyiz.
Ayrı­ca, mes­le­ki yeter­li­liğin ince­len­me­si­ne ilişkin özel ve bağlayıcı bil­gi­ler için doğru­dan ilgi­li Sanayi ve Tica­ret Odası ile veya koru­ma ve tica­ret huku­ku ile ilgi­li endişe­ler söz konu­su olduğun­da yetki­li makam­la ile­tişi­me geç­me­ni­zi öner­i­riz. Lüt­fen ayrı­ca aşağı­da­ki ek bil­gi­le­re de dik­kat edin Veri koru­ma, the Resim kre­di­le­ri ve aşağı­da­ki telif hak­kı bildirimi.
Sınav veya por­talımız hak­kın­da her­han­gi bir sor­u­nuz, yoru­mu­nuz veya ek bil­gi­niz var­sa, siz­den haber alm­ak­tan memn­uni­y­et duyarız!

Telif Hak­kı

Bu web site­s­i­nin içe­riği ve çalış­maları Alman telif hak­kı yasası­na tabi­dir. Telif hak­kı yasasının sınırl­arı dışında­ki her tür­lü kul­lanım, telif hak­kı sahib­i­nin yazılı onayını gerek­tir­ir. Tarafımız­ca kul­lanılan gör­sel mate­rya­lin yazarl­arı, gör­sel kre­di­le­ri altın­da lis­te­l­e­n­en kişi­le­ri içer­ir. Yasal gere­kli­li­k­ler ve üçün­cü taraf­ların hakları göze­ti­lir. Her­han­gi bir ihl­al fark eder­se­niz, lüt­fen bizi bil­gi­lend­irin. Gere­kir­se ilgi­li içe­rik­ler değiş­ti­ril­ecek veya kaldırılacaktır.

Veri koru­ma

Veri koru­ma (veri koru­ma bey­anı) ve öze­l­leş­tir­me seçe­ne­kle­ri (veri koru­ma seçe­ne­kle­ri) hak­kında­ki bil­gi­le­ri aşağı­da bula­bi­lir­si­niz https://www.sachkunde-34a.de/sachkunde-34a-datenschutz/

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR