Arşiv­ler

§ 34a

34a-Hazır­lık: Han­gi öğre­tim şekli sizin için en iyisidir?

34a-Hazırlık: Hangi öğretim şekli sizin için en iyisidir?

Han­gi öğre­tim şekli sizin için en iyisi?

Aşağı­da­ki maka­le­de, Sach­kunde­prüf­ung § 34a GewO’ya hazır­lan­mak için avan­taj ve deza­van­ta­jlarıy­la bir­lik­te çeşit­li öğren­me seçe­ne­kle­ri­ni öner­mek isti­yo­rum — bir konuk maka­le Güven­lik Guru­su.

Önden öğre­tim

Ders­ler bir aka­de­mi­de, gen­el­lik­le tam gün ola­rak yapılır.
Yapı­lan­dırıl­mış bir sınıf ortamın­da, öğren­ci­ler için bir öğre­tim görev­li­si­nin bil­gi aracısı rolü­nü üst­len­diği bir öğren­me duru­mu yara­tılır. Öğret­men, öğren­ci­le­rin öğren­me­si­ni kolaylaş­tır­mak için far­klı öğren­me yön­tem­le­ri kul­lana­bi­lir. Bun­lar arasın­da ders­ler, tar­tış­ma­lar, grup çalış­maları, göste­ri­ler veya deney­ler yer ala­bi­lir. Sınıfta öğren­ci­ler doğru­dan soru sora­bi­lir ve öğre­tim görev­lisin­den veya sınıf arka­daşların­dan geri bil­di­rim ala­bi­lir, bu da öğren­me mate­rya­li­nin anlaşıl­masını geliş­tir­ir. Sınıflar, öğren­ci­ler bir­lik­te çalışıp öğren­di­k­çe sosy­al bece­ri­le­ri ve işbir­liği­ni teş­vik etme fırs­at­ları da sağlayabilir.

Çevri­mi­çi dersler

Çevri­mi­çi öğre­tim gel­en­ek­sel öğre­time ben­zer, ancak inter­net üzerinden ger­çe­kleşir. Eğit­men, öğren­ci­le­rin öğren­me­si­ni kolaylaş­tır­mak için çeşit­li diji­tal ara­çlar kul­lanır. Diji­tal ara­çla­ra örnek ola­rak görün­tülü ve ses­li soh­bet, çevri­mi­çi kurs­lar, öğren­me plat­form­ları, sanal sınıflar veya e‑öğrenme modül­le­ri ver­i­le­bi­lir. Çevri­mi­çi öğre­tim, pan­de­mi dönem­lerinde veya nor­mal öğre­timi etki­ley­en diğer dur­um­lar­da bile öğre­time devam etme imkanı sun­duğu için günümüz dün­yasın­da öze­l­lik­le fay­d­alı ola­bi­lir. Çevri­mi­çi öğre­timin bir diğer avan­ta­jı da öğren­ci­le­rin inter­net bağlan­tısı olduğu süre­ce her yer­den öğre­ne­bil­meler­idir. Ayrı­ca yüz yüze ders­ler­de olduğu gibi, öğren­ci­ler soru sora­bi­lir ve eğit­men­den veya sınıf arka­daşların­dan geri bil­di­rim ala­bi­lir, bu da öğren­me mate­rya­li­ni anla­malarını geliştirebilir.

Kitap ve You­Tube video­ları ile ken­di ken­di­ne öğrenme

Kita­p­la ken­di ken­di­ne öğre­nen ve You­Tube video­ları kita­plar­dan veya inter­net­te­ki video­lar­dan bil­gi edi­nerek bağım­sız ola­rak öğre­nen kişi­ler­dir. Bu öğren­me biçi­mi daha az yapı­lan­dırıl­mış­tır ve öğren­cil­erden daha faz­la disi­plin ve ini­siya­tif gerek­tir­ir. Sınıf içi veya çevri­mi­çi öğren­me­nin aksine, ken­di ken­di­ne öğre­nen­ler ken­di hız­larını belir­le­me ve öğren­me mate­rya­li­nin içe­riği­ni seç­me özgür­lüğü­ne sahiptir. Bun­un­la bir­lik­te, ken­di ken­di­ne öğre­nen­le­rin yapı ve reh­ber­lik eksik­liği nede­ni­yle öğren­me hedef­le­ri­ne ulaşm­ak­ta zor­luk çek­me riski de var­dır. Öğre­ni­ci­le­rin süre­kli öğren­mek için ken­di­le­ri­ni moti­ve etmele­ri ve disi­pli­ne etmele­ri gere­kir. Ayrı­ca soru sor­mak ve geri bil­di­rim almak daha zor­dur çün­kü bir öğret­men veya diğer öğren­ci­ler­le doğru­dan temas yoktur.

Avan­ta­jlar ve dezavantajlar

Gen­el ola­rak, her üç öğren­me biçi­mi­nin de — yüz yüze öğre­tim, çevri­mi­çi öğre­tim ve kita­plar ve You­Tube video­larıy­la ken­di ken­di­ne öğren­me — avan­ta­jları ve deza­van­ta­jları vardır:

Önden öğre­tim

Avan­ta­jlar:

Deza­van­ta­jlar:

Çevri­mi­çi dersler

Avan­ta­jlar:

Deza­van­ta­jlar:

Kita­plar ve You­Tube video­ları ile ken­di ken­di­ne öğrenme

Avan­ta­jlar:

Deza­van­ta­jlar:

Özet

Gen­el ola­rak, öğren­me stil­ler­inin hiç­bi­ri­nin mükem­mel olma­dığını ve han­gi öğren­me sti­li­nin öğren­ci­nin birey­sel ihti­yaç ve ter­cih­le­ri­ne en uygun olduğu­na bağlı olduğunu belirt­mek önem­li­dir.
Ayrı­ca, far­klı öğren­me stil­le­ri elbet­te bir­bir­le­ri­yle bir­leş­ti­ri­le­bi­lir. Öze­l­lik­le You­Tube video­larını her tür­lü öğren­me­de des­te­kleyici ola­rak kul­lan­ma imkanı çok iyi. Ve bura­da benim tav­si­y­em You­Tube video­ların­da yatıyor SecurityGuru34a. Bu video­lar net bir şekil­de yapı­lan­dırıl­mış, bil­gi­len­di­ri­ci, anlaşıl­ması kolay ve bu neden­le çok yar­ar­lı. Bu video­ların yar­dımıy­la, kişi ken­di hızın­da öğre­ne­bi­lir ve sınıfta çok iyi akt­arıl­ma­yan içe­rikle­ri der­in­leş­ti­re­bi­lir.
Bura­da tam ders­ler ve Örnek sınav­lar soru­ların ve ceva­pların açıkla­malarıy­la birlikte.

Umarım bu maka­le ile size far­klı öğren­me yön­tem­le­ri hak­kın­da bir anlayış kazan­dıra­bil­dim ve sizin için doğru yön­te­mi bula­cağını­zı umuyorum.

Neden bu kadar çok katılımcı uzman bil­gi­si sına­vın­da başarısız oluyor? (§ 34a GewO)

Neden bu kadar çok katılımcı uzman bilgisi sınavında başarısız oluyor? (§ 34a GewO)

Güven­lik sek­törün­de Sanayi ve Tica­ret Odası (IHK) sına­vın­da bu kadar çok kişi­nin başarısız olmasının neden­le­ri nelerdir?

Bu soru Jörg Zitz­mann ve Kai Delio­mi­ni tarafın­dan da tav­si­ye edi­len Koru­ma ve güven­lik için Pod­cast (Video aşağıda!).

Her iki­si de Jörg Zitz­mann yanı sıra Kai Delio­mi­ni özel güven­lik sek­törün­de çok iyi bilinmektedir.
Diğer şey­le­rin yanı sıra, her iki­si de koru­ma ve güven­lik alanın­da IHK sınav komi­telerinde tem­sil edil­mek­te, uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na hazır­lık için kitap yazarl­arı ola­rak aktif­tir ve You­Tube’­da ve pod­cas­t’­ler­de bir­çok yar­ar­lı video ile tem­sil edilmektedir.

Her ikin­ci veya üçün­cü kişi 34a testin­de başarısız oluyor!

30–50% arasın­da sey­rek olma­yan arı­za oran­larıy­la bir­lik­te, doğal ola­rak şu soru orta­ya çıkıyor: Nede­ni nedir?
Başarı veya başarısız­lık için bazı faktör­ler açık­tır. Bazı pro­blem­ler hız­lı ve kolay bir şekil­de çözü­le­bi­lir, bazıları ise yoğun öğren­me, pra­tik ve azim gerek­tir­ir. Ana (yan­lış) başarı faktör­le­ri ola­rak gör­dü­k­le­rime değin­me­den önce, Jörg Zitz­mann ve Kai Delio­mi­ni arasın­da You­Tube’­da geçen çok ilginç bir soh­be­te yer ver­mek istiyorum:

Bu kadar çok insanın yazılı ve söz­lü IHK uzman­lık bil­gi­si sına­vın­da başarısız olmasının en önem­li 5 nedeni

Deney­im­le­rime göre, aşağı­da­ki faktör­ler “34a-lisans” ile başarısız­lığın ana nedenleridir:

 1. Moti­vasyon eksik­liği / ilgi eksikliği
  Bir­çok katılımcı sınav­da her­han­gi bir kat­ma değer gör­me­mek­te­dir. İçer­ikle ger­çek­ten ilgi­len­mi­yorlar, bu yüz­den de öğren­mek iste­mi­yorlar. Bu durum öze­l­lik­le işver­en­le­ri veya iş bul­ma kuru­mu tarafın­dan “gön­de­ri­len” ve aslın­da özel güven­lik sek­törüyle hiç ilgi­len­mey­en kişi­ler arasın­da daha belirg­indir. Ancak katılımın ken­di­si ken­di rızalarıy­la olsa bile: Muayene gen­el­lik­le bir fır­sat ola­rak değil, gere­kli bir kötülük ola­rak görül­mek­te­dir. Ancak moti­vasyon ve ilgi eksik­liği sınav başarısıy­la tab­an tab­a­na zıttır.
 2. İçer­ik için yeter­li hazır­lık yok
  Bazı ins­an­lar sına­vı hafi­fe alıyor. Ceva­pları önce­den belir­len­miş çok­tan seç­me­li soru­lar ve geç­mek için yal­nız­ca 50% gere­kli doğru ceva­plar — ne yan­lış gide­bi­lir ki diye soruyor­sunuz ken­di­ni­ze. Ama bun­dan çok uzak. Öze­l­lik­le huku­ki konu­lar zor­lu­dur. Ayrı­ca öze­l­lik­le söz­lü sınav­da heye­can ve biraz kalı­pların dışın­da düşün­me­niz gere­ke­bil­ecek soru­lar var. Gere­kli bil­gi­ye ve dolayısıy­la hare­ke­te geçe­cek güve­ne sahip değil­se­niz, hız­la ele­nir­si­niz. Kap­sam­lı hazır­lık, sınav başarısı için her şey­in başı ve sonudur!
 3. Yeter­siz Alman­ca bilgisi
  Alman­ca dil bece­ri­le­ri hak­kın­da zaten çok şey sorul­du ve söy­len­di. Kesin olan bir şey var: Güven­lik sek­törün­de çalışan pek çok kişi­nin ana dili Alman­ca değil. Çok dil­li­lik gen­el­lik­le iş için önem­li­dir, ancak yeter­li Alman­ca bil­gi­si de öyle­dir. Bun­un nede­ni, sına­vın yal­nız­ca Alman­ca ola­rak sunul­ması ve güven­lik görev­li­si ola­rak gün­lük işler­iniz­de de Alman­ca ola­rak güven­le ile­tişim kura­bil­me­niz gerek­tiği­dir. Huku­ki metin­ler zor bir dil­le yazılır, “res­mi dil” gen­el­lik­le anlaşıl­ması bir o kadar zor­dur ve sınav soru­ları bazen anlamı bir yön­de değiş­ti­re­bil­ecek veya çözüm­ler için ipu­çları sağla­ya­bil­ecek tek tek kelimel­e­re bağlıdır.
 4. Sına­vın yapısı ve şekli belirsizdir
  Bir­çok kişi sına­vın çer­çe­ve koşul­ları hak­kın­da tam ola­rak net değil­dir. Ancak han­gi konu­ların nasıl önem­li olduğunu ve sına­vın nasıl yapı­lan­dırıl­dığını bilir­se­niz, sına­va özel ve ver­im­li bir şekil­de hazır­lana­bi­lir­si­niz. Örneğin, hız­lı­ca üste­sin­den gele­bil­eceği­niz, gen­el­lik­le sağ­duyu ile ceva­plana­bil­ecek konu­lar var­dır. Öte yan­dan, bazı konu­lar iki kez say­ılır ve bazıları daha yoğun çalış­ma gerek­tir­ir. Buna ek ola­rak, söz­lü sınav için ampi­rik değer­ler ve örneğin yet­kin bir öğre­tim görev­li­si veya yazar tarafın­dan akt­arıl­ması gere­ken sınav soru­ları üzerinde çalış­mak için tak­tik ipu­çları vardır.
 5. Zor­lu birey­sel koşullar
  Elbet­te ins­an­lar far­klı­dır. Her­ke­sin far­klı kişi­sel önkoşul­ları var­dır ve gen­el koşul­lar da (örneğin aile yüküm­lülü­k­le­ri, öğren­me için boş zaman, öğren­me ortamı, vb. Ayrı­ca “hız­lı bir bakış­la” bir şey­le­ri ezber­ley­e­bi­len ve bu bil­giyi bir par­mak şıkl­at­masıy­la hatır­la­ya­bi­len ins­an­lar da tanıyor ola­bi­lir­si­niz. Diğer­le­ri ise bunu çok daha zor bulm­akt­a­dır. Bazı ins­an­lar da sınav duru­mun­da baş­kalarının önünde kon­uşur­ken hiç sor­un yaşamaz, çoğu doğal ola­rak gerg­indir, bazı katılımcılar ise düpe­düz sınav kay­gısı yaşar.

Yukarı­da­ki nok­taların sizin için ne ölçü­de geçer­li olduğunu, hazır­lıklarınız­da hat­a­lar­dan nasıl kaçına­bil­eceği­ni­zi ve eksik­li­kle­ri nasıl tela­fi ede­bil­eceği­ni­zi ken­di­ni­ze sor­un. Bu konu­da daha faz­la bil­giyi bura­da, konu bil­gi por­talın­da bula­bi­lir­si­niz çok say­ı­da ipu­cu ve You­Tube gibi diğer site­le­re veya medy­a­ya bağlan­tılar.


34a için en son kitap ipuçları:

Sına­va baş­ka bir dil­de gir­mek müm­kün mü?

Sınava başka bir dilde girmek mümkün mü?

Hayır. 34a sına­vı­na gir­mek sade­ce Alman­ca dilin­de mümkündür.

Güven­lik uzman­lığı tes­ti yakın­da Rus­ça, Arap­ça veya İng­il­izce olacak

GewO § 34a’ya göre uzman­lık bil­gi­si sına­vının, Alman­ya’­da diğer dil­le­rin yanı sıra İng­il­izce, Fran­sız­ca, Yun­an­ca, İtal­ya­nca, Hır­va­t­ça, Leh­çe, Por­tekiz­ce, Romence, Rus­ça, İspany­olca ve Tür­k­çe dil­lerinde de yapılan ehli­y­et sına­vın­da olduğu gibi, baş­ka bir dil­de de yapılıp yapıla­ma­ya­cağı sık sık sor­ulm­akt­a­dır. Uzman bil­gi­si inc­e­le­me­si duru­mun­da bu müm­kün değildir!
Ve bence bu iyi bir şey. Karay­o­lu tra­fiğin­de­ki kurallar, örneğin tra­fik işa­ret­ler­inin görü­nümü ve anlamı bakımın­dan AB’­de olduk­ça ben­zer olsa da, özel güven­lik alanın­da durum daha hassa­stır. Bir yan­dan, burad­aki yasal norm­lar arasın­da çok güven­li bir şekil­de gezi­ne­bil­me­niz, yani ülke­n­in ilgi­li yasa ve yönet­me­li­kle­ri­ni ayrın­tılı ola­rak bil­me­niz gere­kir. Bir diğe­ri, her zaman doğru­dan ins­an­lar­la muhat­ap oluyor­sunuz ve ile­tişim, örneğin geri­li­mi azalt­ma gibi baş­kalarıy­la muhat­ap olmak için önem­li bir faktör. Alman­ca huku­ki metin­le­rin dil­sel ola­rak anlaşıl­masının bazen zor olmasının yanı sıra, bu dilin uygu­la­ma­da da ince­li­kle­ri var­dır. Bu neden­le, işi­ni­zi yap­tığınız ülke­n­in dilin­de ile­tişim kura­bil­mek kesin­lik­le man­tıklı­dır. Elbet­te, fes­ti­val­ler veya fuarlar gibi ulus­lara­rası bir izleyici kit­le­si­ne sahip etkin­li­kle­ri düşünüyor­sanız, yaban­cı dil bece­ri­le­ri de çok önem­li­dir. Çok dil­li­lik güven­lik sek­törün­de büyük bir avantajdır.

 

IHK için yete­rin­ce iyi Alman­ca kon­uş­tuğu­ma dair kanı­ta ihti­yacım var mı?

Alman dili, zor bir dil­dir — iyi bili­nen bir ifa­de­dir. Deney­im­ler, ana dili İng­il­izce olma­y­an­ların GewO § 34a’ya göre uzman­lık bil­gi­si sına­vını ilk dene­me­de geç­mek­te öze­l­lik­le zor­lan­dıklarını gös­ter­miş­tir. Bun­un bir nede­ni, sınav soru­larının gen­el­lik­le kolay anlaşılır olm­aması­dır. Bu neden­le, bir yan­dan sına­va içe­rik açısın­dan iyi hazır­lanıl­malı, diğer yan­dan da hem gün­lük yaşamd­an hem de teknik dil­den (huku­ki terim­ler, güven­lik alanın­dan teknik terim­ler vb.) Dil bece­ri­le­ri henüz bir kabul şar­tı değil­dir. Bu, uzman bil­gi sına­vı­na katıl­manı­za izin ver­il­me­si için bir dil ser­ti­fik­ası veya ben­ze­ri bir kanıt sun­manı­za gerek olma­dığı anlamı­na gelir.

 

Yaban­cı dil­de eği­tim alan katılımcılar için yardım

Alman­ya’­da yeniy­sen­iz ve henüz çok iyi Alman­ca kon­uşamıyor­sanız, IHK sına­vı­na hazır­lan­mak için de bir dil kur­su almak kesin­lik­le man­tıklı­dır. Gen­el­lik­le, yetişkin eği­tim mer­kez­le­ri (VHS) dil kurs­ları sun­m­akt­a­dır. Fede­ral Göç­men ve Mül­teci Dai­re­si (BAMF) de dil veya ente­grasyon kurs­ları­na katılımı teş­vik etmek­te­dir. Buna ek ola­rak, öğren­me uygu­la­maları ve tabii ki Alman­ca dili­ni gün­lük yaşam­da kul­lan­mak çok yar­ar­lı ola­bi­lir. Teknik terim­ler içe­ren söz­lü­k­ler güven­lik sek­törü için tica­ri ola­rak mevcuttur.

Büyük bilet, küçük bilet — bu da ne demek oluyor?

Büyük bilet, küçük bilet - bu da ne demek oluyor?

Kafa karışıklığı büyük

Zaman zaman iş tekli­f­lerinde, iş baş­vu­ru­ların­da veya kurs tekli­f­lerinde büyük veya küçük “Güven­lik ser­ti­fik­ası” — bazen sade­ce büyük veya küçük nota ola­rak adlandırılır.
Bu tür terim­ler forum­lar­da, sosy­al ağlar­da ve hat­ta kurs sağlayıcılarının say­fa­ların­da da sıklık­la kul­lanılm­akt­a­dır. Ama dik­kat et: Büyük ya da küçük güven­lik kar­tı diye bir şey yoktur!

 

“Güven­lik ser­ti­fik­ası” ile ne kastedilmektedir?

Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Yasası’nın (Gewer­be­ord­nung) 34a mad­de­si, bir kişi­nin “baş­kalarının canını veya malını pro­fe­syo­nel ola­rak koru­mak” iste­me­si halin­de yeri­ne getir­mesi gere­ken­ler hak­kın­da önem­li hüküm­ler içer­mek­te­dir. Bu § 34a GewO önce­lik­le aşağı­daki­le­re yöne­likt­ir Güven­lik yük­le­ni­cisi ve bir koru­ma tica­re­ti­ni tescil ettir­mek için yeri­ne getir­mele­ri gere­ken­le­ri düzen­ler. Bun­un­la bir­lik­te, taci­rin koru­ma görev­ler­inin yeri­ne geti­ril­me­si­ni yal­nız­ca aşağı­da­ki kişi­le­re emanet ede­bil­eceği­ni de düzen­ler İşç­il­er Bir yan­dan gar­di­y­an­lar ola­rak, diğer yan­dan gere­kli Güve­ni­lir­lik diğer yan­dan, belir­li Asga­ri nite­li­k­ler gös­ter­mek zor­und­asın. Yeter­li­lik­le ilgi­li ola­rak, bu uğur­suz “ser­ti­fi­ka” sıklık­la devreye girer: “büyük ser­ti­fi­ka” ile bazıları başarılı sına­vı geç­ti, yani, bir baş­ka dey­iş­le test per­form­an­sını geç­ti Sanayi ve Tica­ret Odası’nda. “Küçük ser­ti­fi­ka” bazen şu şekil­de adlan­dırılır Brifin­ge katılım Bu, yal­nız­ca 40 öğre­tim biri­mi­ni tamam­la­manız ve bir katılım ser­ti­fik­ası, “katılım ser­ti­fik­ası” almanız gere­ken bir kur­stur. Tali­mat kanı­tıver­il­miş­tir. Eği­tim sırasın­da hiç­bir bil­gi sis­te­ma­tik ola­rak test edil­mez, sade­ce bir tür kısa anla­ma tes­ti yapılır. Uzman­lık bil­gi­si sına­vın­da ise 120 daki­kalık bir yazılı sınav ve ardın­dan bir söz­lü sınav ger­çe­kleş­ti­ri­lir. Bu Uzman­lık tes­ti buna göre açık­tır daha yük­sek kali­te­li ve kamu­ya açık tra­fik alan­ların­da devri­ye gez­mek veya mağa­za dedek­ti­fi ola­rak çalış­mak gibi özel göze­tim faa­li­y­et­le­ri­ni üst­len­me­si­ne de izin ver­il­mek­te­dir. Tali­mat pro­se­dürü­nün ve yeter­li­lik sına­vının nasıl işle­diği, nele­rin sorul­duğu ve var­sa kim­le­rin buna katıl­mak zor­unda olma­dığı (diğer husus­ların yanı sıra) Göze­tim Yönet­me­liği düzenlenmiş.

 

Uzman bil­gi­si inc­e­le­me­si için neden yan­lış terim­ler kullanılıyor?

Benim tah­mi­ni­me göre bun­un çeşit­li neden­le­ri var. Bazı ins­an­lar sade­ce daha iyisi­ni bil­mi­yorlar, bazıları tel­af­fuz eder Kolaylık sade­ce kısa­ca “görü­nüm” ve bazı kişi­ler (öze­l­lik­le şir­ket­ler) kasıt­lı ola­rak yan­lış terim­ler. Aslın­da yan­lış olan terim­ler belir­li çev­re­ler­de (öze­l­lik­le de daha az kali­fi­ye olan­lar arasın­da) olduk­ça yay­gın olduğun­dan, mes­le­ki yeter­li­lik sına­vı­na hazır­lan­mak istey­en bir­çok kişi örneğin “güven­lik ser­ti­fik­ası” teri­mi­ni aram­akt­a­dır. Ya da baş­ka Şir­ket­ler, potan­si­yel müşte­ri­le­ri ger­çek­te sahip oldu­kların­dan daha faz­lası­na sahip oldu­kları­na inan­dırar­ak yanıl­tıyor: Geç­miş­te her zaman “güven­lik uzmanı” yeter­li­liği sun­an eği­tim şir­ket­le­ri olmuş­tur. Bu daha faz­la gibi! Ancak ger­çek­te dahil olan şey gen­el­lik­le “sade­ce” yeter­li­lik için hazır­lık­tır. Yüz­ler­ce hat­ta bin avro­dan faz­la bir fiya­ta. Koru­ma ve güven­lik uzman­lığı ise 3 yıl­lık ger­çek bir mes­le­ki eği­tim­dir — kafa karışıklığı riski var­dır! Benim tav­si­y­em: Bu neden­le, kul­lanılan terim­le­re çok dik­kat edin ve şüphe­niz var­sa, bun­lar­la öze­l­lik­le ney­in kas­t­edil­diği­ni sor­un. Drü­cken Sie sich selbst am bes­ten klar aus und ver­wen­den Sie die rich­ti­gen Begriff­lich­kei­ten. Sie zei­gen damit, dass Sie sich auskennen 🙂

 

Yakın zaman­da Jörg Zitz­mann da koru­ma ve güven­lik pod­cas­t’i­nin 328. bölü­mün­de “büyük/küçük görü­nüm­ler” konu­sunu ele aldı. Güven­lik Akademisi’nin gen­el müdürü ola­rak, düzen­li ola­rak bu tür soru­lar alıyor ve açıklığa kavuş­turuyor: https://www.podcast-fuer-schutz-und-sicherheit.de/podcast/328-grosser-oder-kleiner-securityschein/

Uzman­lık bil­gi say­fası: Her şey yeni!

Uzmanlık bilgi sayfası: Her şey yeni!

Uzman­lık­la ilgi­le­nen her­ke­se merhaba!

Bugün iti­ba­ri­yle kon­uy­la ilgi­li bil­gi say­fası yeni bir görü­nü­me kavuş­tu. Site gra­fik­sel ola­rak tama­men yen­i­den tas­ar­lan­dı ve artık akıl­lı tele­fon­lar­da da kul­lanımı kolay! Ayrı­ca hiz­met yel­pa­ze­si de geniş­le­til­miş­tir. Sor­u­nu­zu şura­da sor­un Forum ya da Say­fa ara­maBelir­li bir konu hak­kın­da bil­gi­ye ihti­yacınız varsa.

Haber­ler her zaman blogda

Ayrı­ca şu anda bu yazıyı oku­duğu­nuz web gün­lüğü de yeni. 34a sına­vı veya diğer güven­lik konu­larıy­la ilgi­li haber­ler olduğun­da sizi bura­da kısa maka­le­lerle bilgilendireceğim!

Benim hak­kım­da

Adım Han­nes Fich­tel, IHK’­da koru­ma ve güven­lik alanın­da çeşit­li sınav kurul­ların­da dene­t­çiy­im. 2006’dan beri özel güven­lik sek­törün­de çalışıyo­rum. GewO § 34a’ya göre eği­tim ve koru­ma ve güven­lik uzmanı ola­rak eği­tim­den başla­ya­rak, koru­ma ve güven­lik ustası (IHK) ola­rak ile­ri eği­tim yoluy­la güven­lik endüs­trisin­de lisans ve yük­sek lisans çalış­maları­na kadar daha da geliş­tim. Uzman­lık bil­gi por­talını yöne­ti­yo­rum ve soru­larını­zı yanıt­lam­ak­tan mut­lu­luk duyarım!

Künye
tr_TRTR