Sınav gere­kli­li­kle­ri

Önce­ki nite­li­k­ler gere­kli mi?

Hayır! Hayır! Uzman bil­gi sına­vı­na katıla­bil­mek için şun­ları yap­malısınız Hiç­bi­ri belir­li şart­ların yeri­ne geti­ril­me­si gerek­mek­te­dir. Sanayi ve Tica­ret Odası, bir hazır­lık kursuna katılıp katıl­ma­dığını­zı veya kişi­sel gere­kli­li­kle­ri (güve­ni­lir­lik) karşılayıp karşıla­ma­dığını­zı önce­den kon­trol etmez. Ayrı­ca Sanayi ve Tica­ret Odası’nda veya baş­ka bir eği­tim kuru­mun­da hazır­lık kursuna katıl­mış olmanız da gerek­mez. Tica­ret Düzen­le­me Yasası’nın 34a mad­de­si uyarın­ca yeter­li­lik bel­ge­ni­zi ala­bil­me­niz için “sade­ce” Sanayi ve Tica­ret Odası’nda yazılı ve söz­lü sına­vı geç­me­niz gerekmektedir.
Bun­un için gere­kir İyi derece­de yazılı ve söz­lü Alman­ca bil­gi­si­ne sahip olmalısınız. Bun­un nede­ni, yazılı alan bil­gi­si test­in­de­ki gen­el­lik­le anlaşıl­ması zor soru­ları ve cevap seçe­ne­kle­ri­ni anla­manız gerek­tiği­dir. Sınav sade­ce Alman­ca ola­rak sunulm­akt­a­dır! Söz­lü sınav­da da sınav konu­ları hak­kın­da size soru­lan soru­ları Alman­ca ola­rak raha­t­ça cevaplayabilmelisiniz.
Buna ek ola­rak, her­ke­sin uzman bil­gi­si sına­vı konu­larıy­la ger­çek­ten yoğun bir şekil­de ilgi­len­me­si tav­si­ye edi­lir. Çün­kü 50% veya daha yük­sek başarısız­lık oran­ları nadir değil­dir. Gen­el­lik­le çok say­ı­da katılımcı sına­vın ilk bölümü olan yazılı sınav­da başarısız olm­ak­ta ve bu neden­le sına­vın ikin­ci bölümü olan söz­lü sına­va kabul edilmemektedir.

Yeter­li Alman­ca dil bil­gi­si­ni sağla­mak için aşağı­daki­ler gere­kli­dir Öğre­tim pro­se­dürü Bu ara­da, dil bece­ri­le­ri Dil sevi­ye­si B1 Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi’nin (CEFR) bir par­çası­dır. Ancak, bu yönet­me­lik aşağı­daki­ler için geçer­li­dir değil uzman­lık bil­gi­si sına­vı için!


Han­gi hazır­lık seçe­ne­kle­ri var?

Öğren­ci­nin türü­ne, zamanı­na ve mali ola­nakları­na bağlı ola­rak aşağı­da­ki hazır­lık seçe­ne­kle­ri mevcuttur:

Daha faz­lasını okuyun!


Han­gi eği­tim sağlayıcısını seçmeliyim?

Öze­l­lik­le nis­pe­ten pahalı yüz yüze kurs­lar­da, paranı­zın iyi har­can­dığın­dan ve sına­va iyi hazır­lan­dığınız­dan emin olun. Önce­den uygun bir eği­tim kuru­mu seç­mek önem­li­dir. Örneğin, AZA­V’a (İst­ihd­am Teş­vi­ki için Akre­di­tasyon ve Onay Yönet­me­liği) göre onay, ser­ti­fi­kalı kali­te yöne­timi (DIN EN ISO 9001’e göre), BDSW (= Güven­lik Endüs­tri­si Fede­ral Bir­liği) tarafın­dan tanın­ma veya ben­zer kali­te öze­l­li­kle­ri gibi uygun ser­ti­fi­kaları ara­malısınız. İş arıyor­sanız ve kurs için İş ve İşçi Bul­ma Kurumu’ndan fin­ans­man almak isti­yor­sanız, eği­tim sağlayıcı da buna uygun bir ted­bir numa­rası suna­bil­mel­i­dir! İyi ve pra­tik bir ipu­cu, diğer ins­an­lar­la ile­tişi­me geç­mek ve deney­im alış­ver­işin­de bul­un­m­ak­tır. Güven­lik sek­törün­de (henüz) kim­seyi tanımıyor­sanız veya hız­lı bir şekil­de çevri­mi­çi bir öne­ri ara­mak isti­yor­sanız Forum bura­da sachkunde-34a.de adresinde

Daha faz­lasını okuyun!


34a uzman bil­gi sına­vının konu­ları ve içe­riği hak­kın­da daha faz­la bil­giyi bir son­ra­ki say­fa­da bulabilirsiniz!

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR