Uzmanlık bilgisi sınavına (§ 34a GewO) ne kadar süreyle hazırlanmalıyım?

Uzman bil­gi sına­vı­na (§ 34a GewO) ne kadar süreyle hazırlanmalıyım?

Kon­u­ya hazır­lık alanında­ki en önem­li soru: Ne kadar öğren­me­li, ne kadar pra­tik yapmalı?

Hazır­lık süre­si­yle ilgi­li soru ger­çek­ten de bana tekrar tekrar soru­lan klas­ik bir soru. Ancak bun­un gen­el bir cev­a­bı yoktur.

Cevap: Duru­ma göre değişir!

Hazır­lık süresi­ni etki­ley­en bir dizi faktör var­dır. Bun­lar­dan en önem­li­le­ri öğre­nen­in ken­di­si, diğer­le­ri ise öğren­me ortamı ve koşul­ları ile kişi­nin hazır­lan­ma biçi­mi­dir. İşte biraz deney­imBu da elbet­te mün­fe­rit dur­um­lar­da far­klılık gösterebilir:

En İyi Uygu­la­ma: Yan hazır­lık için tavsiyem

Bir veya iki ay için­de uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na hazır­lan­mak ve § 34a ser­ti­fi­kanı­zı güven­li bir şekil­de almak isti­yor­sanız, aşağı­daki­ler ken­di­ni kanıt­lamış­tır aşağı­da­ki öğren­me tak­ti­kle­ri kanıtlanmış:
Her gün 1–2 saat boy­un­ca öğren­me mate­rya­li­niz­le çalışın. Hafta son­ları bir gün, toplam­da en az 8 saat çok yoğun bir şekil­de çalışın — test soru­ları üzerinde çalış­mak da dahil. (Hafta son­ları çalışıyor­sanız, haftalık yoğun öğren­me günü ola­rak bir gün daha izin alın). Her öğren­me aşa­masının son­un­da, öğren­me sevi­y­e­ni­zi kon­trol etmek için bazı dene­me sınav­ları yapın (öğren­me hede­fi kon­trolü). Henüz yete­rin­ce yet­kin olma­dığınız alan­lar, son­ra­ki gün­ler­de daha yoğun bir şekil­de çalışıl­malı­dır. Kar­ar­lı 90% dene­me sınav­ların­da doğru çözüm­le­re ulaşa­na kadar bunu yap­ma­ya devam edin. O zaman sınav için uygun olmalısınız. Söz­lü sına­va hazır­lan­mak için de daha faz­la ipu­cunu şu adres­te bula­bi­lir­si­niz www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR