Korona krizine rağmen Gewo § 34a uyarınca bilirkişi incelemesi yapılması

Koro­na kri­zi­ne rağ­men Gewo § 34a’ya göre bilir­kişi inc­e­le­me­si­ni geçmek

Geç­tiği­miz aylar­da, Koro­na kri­zi (COVID-19) nede­ni­yle GewO § 34a’ya (koru­ma) göre yapılan sınav­lar iptal edil­di. Şim­di sınav­lar yine Sanayi ve Tica­ret Odası’nda (IHK) ger­çe­kleş­ti­ril­ecek. Zamanın­da kayıt yap­tıran veya tarihi ertel­e­n­en her­kes için yazılı sınav yarın, 18 Hazi­ran 2020’de yapıla­cak­tır. Şu anda bir­çok yer­de sına­va gir­mek için özel düzen­le­me­l­er uygu­lan­m­akt­a­dır, örn:

Sınav için IHK’­dan gelen mektupta veya ilgi­li IHK’nın web site­sin­de tam ola­rak han­gi düzen­le­mele­rin geçer­li olduğunu öğrenebilirsiniz.
Yarın sına­va gire­cek olan her­ke­se başarılar dilerim! 

Not: Örneğin Nisan ayın­da ger­çe­kleş­me­si gere­ken sına­vınız değiş­ti­ril­me­den iptal edil­diy­se, yeni bir tarih için kayıt yap­tır­manız gerekir!
Mev­cut yük­sek talep nede­ni­yle sına­va erken kayıt yap­tır­manız gerek­mek­te­dir. Asga­ri mesa­fel­e­re uyul­ması gerek­tiğin­den, zaten az olan yer­ler daha da kısıt­lı hale gel­mek­te­dir. Tüm sınav tarih­le­ri­ni şu adres­te bula­bi­lir­si­niz https://www.sachkunde-34a.de/wann-termine-34a/

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Yorum yok 

Bir cevap bırakın

Künye
tr_TRTR