Arşiv­ler

§ 854 BGB

Bir hır­sız çal­dığı bir şey­in sahi­bi ola­bi­lir mi?

Bir hırsız çaldığı bir şeyin sahibi olabilir mi?

Bana tekrar tekrar sına­vın içe­riği hak­kın­da soru­lar soruluyor.

Bun­dan böyle blog­da zaman zaman sınav konu­larıy­la ilgi­li sık­ça soru­lan soru­lara, öze­l­lik­le de bir­çok katılımcı için tekrar tekrar kafa karışıklığı­na neden olan konu­lara daha ayrın­tılı ola­rak değineceğim.
Kısa bir süre önce bir öğren­ci­den bir talep aldım. Uzman­lık öğren­me por­talı 34a sına­vı­na online ola­rak hazır­lan­dım. Bana por­tald­a­ki test soru­ların­da bir hata olduğunu söyledi:

“Eğer biri­si bir şey çalıyor­sa, o zaman onu baş­kasın­dan çal­mış­tır. Öğren­me por­talında­ki doğru cevap, hır­sı­zın o şey­in sahi­bi olduğu­dur. Bu doğru olamaz. Bir hır­sız, bir baş­kasın­dan rız­ası dışın­da bir şey almış­sa nasıl onun sahi­bi ola­bi­lir? Bu yan­lış olmalı!”

 

Ceza ve mede­ni hukuk kap­samında­ki ger­çe­kle­re kısa­ca bir göz atalım

Her şey­den önce, sınav­da­ki soru­ları ceva­pla­mak söz konu­su olduğun­da, sor­un­un ceza huku­kuy­la mı yoksa mede­ni hukuk­la mı veya her iki­si­yle mi ilgi­li olduğunu bil­mek önem­li­dir. Buna göre, öze­l­lik­le han­gi suçların işlen­diği­ne bak­manız gerek­mek­te­dir. Ceza Kanunu (StGB) ve/veya Alman Mede­ni Kanunu (BGB) Başvur.

Eğer bak­ar­san Ceza Kanunu § 242 hır­sız­lık kap­samın­da ve açıkla­nan ger­çe­kle­re bakıl­dığın­da, bun­un davanın ger­çe­kle­ri için geçer­li olduğu hemen anlaşılır. Bir kişi taşına­bi­lir bir şeyi ken­di­si­ne mal etmek için baş­ka bir kişi­den izin­siz ola­rak alır. Hır­sız çal­dığı mall­arı ken­di­si için sakla­mak ister. Yasala­ra aykırı hare­ket ediyor.
Ancak, bu nokta­da anahtar kelimel­er­le ilgi­li hiç­bir şey bul­una­mamış­tır Sahip­lik veya zily­et­lik — Bun­un için BGB’ye bak­manız gerekir.

BGB’­de § 854 Mül­ki­y­e­tin iktis­a­bı mal sahib­i­nin, mül­ki­y­e­ti elin­de bulun­d­uran kişi olduğunu belir­tir. şey üzerinde ger­çek güç var. Bu da bizi doğru­dan başlan­gı­ç­ta­ki soru­ya geri götürüyor. Hır­sız, çalınan şey­in doğru­dan sahi­bi­dirÇün­kü o şey üzer­inde­ki ger­çek gücü o kul­lan­m­akt­a­dır. Örneğin, o şeyi kul­lana­bi­lir veya baş­ka bir yere taşıya­bi­lir. Dev­ret­me ira­des­i­ne bağlı değil­dir, yani önce­ki sahi­bi bunu iste­me­se bile hır­sız mal sahi­bi olur. Ancak, şu da bir ger­çek­tir ki Hır­sı­zın kusur­lu olması öyle. Hak sahib­i­nin, hır­sız tarafın­dan zily­et­lik­ten yoks­un bırakıl­ması nede­ni­yle bir tale­bi var­dır. İdd­ia mül­kü­nü geri almak için.

Alman­ya’­da, mül­ki­y­et hak­kı hali­ha­zır­da Anayasa’nın 14. Mad­de­si korumalı­dır — her­ke­sin bir şey­le­rin mül­ki­y­e­ti­ni ken­di­si­nin edin­me­si­ne izin ver­i­lir ve dev­let bu hak­kı garan­ti eder.
Anla­tılan vaka­da mül­ki­y­et­le ilgi­li durum nedir? Hır­sız da o şey­in sahi­bi olur mu? Hayır! Hayır!
Bir mal sahi­bi bir şey üzerinde fii­li güce sahip­ken, mal sahi­bi yasal güce sahiptir. Mal sahi­bi ve zily­et aynı ola­bi­lir. Örneğin, süper­mar­ket­ten bir tor­ba pirinç satın alır­sanız, öde­me yap­tığınız­da o şey­in mül­ki­y­e­ti­ni edin­miş olursunuz. Aynı zaman­da pirinç çuvalının sahi­bi de siz­si­niz, çün­kü o şey üzerinde fii­li güce sahip­si­niz. Mat­ka­bını­zı bir komşu­nu­za ödünç ver­ir­se­niz, mat­ka­bın sahi­bi siz olma­ya devam eder­si­niz. Ancak, komşu mal sahi­bi olur ve son­daj maki­ne­si­ni evi­nin duvarın­da ist­ediği gibi delik açmak için kullanabilir.
Bu Mal sahib­i­nin yetki­le­ri § 903 BGB’­de tanım­lan­mış­tır. düzen­len­miş. Mal sahibin­den ayrılır­ken Sahi­bi bir şey üzer­inde­ki ger­çek güç değil, ama yasal yet­ki. Yine de aynı zaman­da şey­in sahi­bi değil­se, şey­in sahibin­den, örneğin Yayın­lan­dı Böyle­ce mal sahi­bi artık şey üzer­inde­ki fii­li gücü (zily­et­liği) de elde etmiş olur.

Kısa­ca öze­t­le­mek gerekirse

Hır­sız, çal­dığı nes­ne üzerinde fii­li güç kul­lan­dığı andan iti­ba­ren çal­dığı şey­in sahi­bi­dir. Ancak, zily­et­liğin kusur­lu olduğu kabul edi­lir. Asıl mal sahi­bi veya mali­kin, huku­ka aykırı bir şekil­de hır­sız­lık yapan kişi­ye karşı bir iade tale­bi (var­sa bir taz­mi­nat tale­bi) var­dır. huku­ka aykırı müdaha­le) hare­ke­te geç­miş­tir. Ancak, çalınan nes­ne haklı ola­rak baş­kası­na ait olduğu için hır­sız o şey­in sahi­bi değildir.
 

Koru­ma alanın­da GewO § 34a’ya göre bilir­kişi inc­e­le­me­si hak­kın­da da soru­larınız var mı?

Ardın­dan bun­ları foru­ma gön­der­me­niz yeter­li­dir: https://www.sachkunde-34a.de/sachkundepruefung-34a-forum-fragen
Baş­ka bir okuyu­cu veya bu say­fanın yazarı ola­rak ben sor­u­nu­zu kesin­lik­le yanıtlayabiliriz.

 

Bu ara­da: Eğer tama­men Sınav için kap­sam­lı bir şekil­de hazır­lanın ve birey­sel soru­lar her zaman yet­kin bir şekil­de cevap ver­di Sana ver­e­bi­li­rim www.sachkun.de adresin­de e‑Öğrenim tav­si­ye eder­im. Bun­un için­de bula­bi­lir­si­niz Öğren­me por­talı Daha önce sor­ul­muş soru­ları araş­tırın ve ken­di soru­larını­zı sınır­sız­ca sor­un. Soru­lar ora­da zamanın­da aşağı­da­ki kişi­ler tarafın­dan yanıt­la­na­cak­tır Uzman eğit­men­lerkonu hak­kın­da çok bil­gi­li kişiler!

Künye
tr_TRTR