GewO и BewachV

Ясно обобщени правни изисквания

В този момент ще намерите Основни правни изисквания от § 34а от Закона за регулиране на търговията, търговията и промишлеността (GewO) и от Наредбата за надзора (BewachV) по отношение на проверката на експертни знания в сектора за сигурност са обобщени на една страница. Пълните текстове на регламентите са достъпни тук:

Забележка: През последните години разпоредбите за охранителната дейност бяха адаптирани няколко пъти. Наред с другото, беше въведен регистър на охранителите, проверката на експертните познания за по-нататъшни дейности (напр. за управителите на имоти в областта на убежището) стана задължителна, а съдържанието на разпоредбите (напр. на служебната карта) беше променено. Понастоящем се планира приемането на национален закон за службите за сигурност. Освен това, след промяна на ведомството, Министерството на вътрешните работи, а не Министерството на икономиката, вече отговаря за частния сектор за сигурност. Може да се предположи, че правните изисквания за сектора ще бъдат подложени на допълнителни корекции в бъдеще. За проучване на или в съответните, валидни към момента правни източници, препоръчваме онлайн офертата на Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите на адрес www.gesetze-im-internet.de


§ 34a GewO (Закон за регулиране на търговията, търговията и промишлеността)

§ Раздел 34a GewO, параграф 1

Всеки, който желае да охранява живота или имуществото на трети лица на професионална основа (охранителна дейност), се нуждае от разрешение от компетентния орган. Разрешението може да бъде обвързано с условия, ако това е необходимо за защита на широката общественост или на клиентите; при същите условия е допустимо и последващо включване, изменение и допълване на условия. Лицензът се отказва, ако

1. фактите обосновават предположението, че заявителят или едно от лицата, на които е поверено управлението на предприятието или клона, не притежава необходимата надеждност за осъществяване на стопанската дейност,
2. заявителят живее в недобросъвестно финансово положение,
3. кандидатът или лицето, на което е възложено управлението на предприятието или на клона, не докаже чрез успешно положен изпит пред Търговско-промишлената палата, че притежава експертни познания в областта на правните и професионалните принципи, необходими за упражняването на охранителна дейност.; в случай на юридически лица това се отнася за законните представители, доколкото те участват пряко в изпълнението на задачите по охрана или нито едно лице, на което е възложено управлението на предприятието или клона, не притежава сертификат за компетентност, или
4. заявителят не представя доказателство за застраховка “Гражданска отговорност”.

§ Раздел 34a GewO, параграф 1а

Търговецът може да наема лица (охранители) за изпълнение на задачи по охрана само ако те са
1. притежават необходимата надеждност и
2. да докажат с удостоверение, издадено от Търговско-промишлената палата, че са преминали обучение и са запознати с правните и техническите принципи, необходими за упражняването на професията.

За извършване на следните дейности, освен изискванията на изречение 1, номер 1, се изисква доказателство за успешно положен изпит за експертни знания пред Търговско-промишлената палата:
1. патрулиране в зоната за обществено движение или в зоните на къщите с реално обществено движение,
2. защита от крадци в магазина,
3. охрана на входа на дискотеки в сферата на хотелиерството,
4. охрана на приемни помещения съгласно член 44 от Закона за убежището в редакцията, обнародвана на 2 септември 2008 г. (Федерален държавен вестник I, стр. 1798), последно изменен с член 6 от Закона от 31 юли 2016 г. (Федерален държавен вестник I, стр. 1939), общински помещения за настаняване съгласно член 53 от Закона за убежището или други имоти и съоръжения, служещи за официално настаняване, дори временно, на лица, търсещи убежище, или бежанци в качеството на ръководител,
5. охрана на големи събития със защитен достъп в качеството на ръководител.

За да провери надеждността на охранителя и на лицето, на което е поверено управлението на предприятието или на клона, органът, отговарящ за прилагането на закона за земята по основното местожителство на физическото лице, получава най-малко неограничена информация съгласно член 41, параграф 1, номер 9 от Федералния закон за централния регистър, както и декларация от органа на полицията на земята, отговарящ за мястото на пребиваване, на централния полицейски участък или на съответната компетентна служба на криминалната полиция на провинцията относно това дали и кои фактически данни са известни, които биха могли да породят съмнения относно достоверността, доколкото целите на наказателното преследване или предотвратяването на опасност не изключват предаването на фактическите данни. В случай на охранители и лица, на които е възложено управлението на предприятието или на клона без основно местожителство във Федерална република Германия, надеждността се проверява от органа, отговарящ за изпълнението по мястото на стопанска дейност на търговеца, който първи регистрира физическото лице. Параграф 1, изречение 5, номер 4 се прилага съответно за охранители, които трябва да изпълняват една от следните задачи:

1. охрана съгласно изречение 2, номера 4 и 5, включително в качеството на лице, което не е ръководител, или
2. задачи за защита на обекти в умиротворената територия, от които може да произтече особена опасност за населението в случай на престъпна намеса.


Bewa­chungs­ver­ord­nung (BewachV)

BewachV Раздел 3 — Изследване на експертни знания

BewachV § 9 Цел и предмет на експертното изследване

(1) Целта на проверката на експертните познания съгласно член 34а, параграф 1, изречение 3, номер 3 и параграф 1а, изречение 2 от Закона за регулиране на търговията, търговията и промишлеността (Gewer­be­ord­nung) е да се докаже, че посочените в него лица са придобили познания за правните разпоредби и професионалните задължения и правомощия, необходими за самостоятелното изпълнение на задълженията по охрана и тяхното практическо приложение.

(2) Предметът на изпита са учебните дисциплини, изброени в § 7 във връзка с приложение 2; изпитът обхваща всяка от изброените в него дисциплини.

BewachV § 10 Компетентен орган и изпитна комисия

(1) Изпитът за професионална компетентност може да бъде положен във всяка индустриално-търговска камара, която го предлага.

(2) Индустриално-търговската камара създава най-малко една изпитна комисия за провеждане на изпита. Той назначава членовете на съвета, както и председателя и неговия заместник. Членовете трябва да са компетентни в областта на изпитите и да са подходящи за участие в изпитната система.

BewachV § 11 Проверка, процедура

(1) Изпитът се състои от устна и писмена част.

(2) До петима кандидати могат да бъдат изпитвани едновременно по време на устната част на изпита; тя продължава приблизително 15 минути за всеки кандидат. При устната част на изпита вниманието се насочва към областите, посочени в § 7, т. 1 и 6.

(3) Писмената част на изпита може да се проведе на различни носители.

(4) Резултатите на кандидата се оценяват от изпитната комисия като положителни или отрицателни. Изпитът се счита за успешно положен, ако представянето на кандидата на писмената и устната част на изпита е оценено най-малко като достатъчно.

(5) Изпитът не е публичен. Освен членовете на изпитната комисия и лицата, които ще бъдат изпитвани, могат да присъстват и следните лица:
1. упълномощени представители на надзорните органи,
2. членове на друга изпитна комисия,
3. представители на търговските и промишлените камари,
4. лица, натоварени с контрола на качеството на тестовете, или
5. лицата, определени за членове на изпитната комисия.Тези лица не могат да се намесват в хода на изпита или да участват в обсъждането на резултата от изпита.

(6) Изпитът може да бъде повторен.

(7) Индустриално-търговската камара издава удостоверение съгласно приложение № 3, ако изпитваното лице е положило успешно изпита.

(8) Подробностите за изпитната процедура се уреждат от промишлените и търговските камари с правилник в съответствие с член 32 от Закона за регулиране на търговията, търговията и промишлеността.

BewachV § 12 Признаване на други доказателства

Притежателите на сертификатите, посочени в § 8, номера 1–3, не е необходимо да полагат изпита по § 9.

BewachV § 8 Признаване на други доказателства
(Препратка към BewachV § 12 Признаване на други доказателства [за експертизата])

Ако са налице следните доказателства, не се изисква доказателство за инструктаж:

1. доказателство за успешно положен финален изпит
а) като сертифициран специалист по сигурността на растенията,
б) като сертифициран работник по охрана и сигурност,
в) като служител за защита и сигурност,
г) като специалист по защита и сигурност,
д) като сертифициран майстор или сертифицирана майсторка за защита и сигурност,
е) като сертифициран бригадир или майстор по сигурността на предприятието,

2. удостоверение за успешно положен изпит за кариерно развитие най-малко за междинна служба в областта на обучението за полицейската служба на страната или на Федерацията, за затворническата служба, за оръжейната област на митническата служба и за военнополицейската служба на Федералните въоръжени сили,

3. удостоверение за положен изпит, потвърждаващо успешното завършване на курс по право в университет или академия, издаваща диплома, равностойна на университетска, ако е представено и доказателство за обучение от промишлената и търговската камара по предметите съгласно раздел 7, номера от 5 до 7,

4. удостоверение за успешно положен изпит за експертни знания съгласно § 11, ал. 7.

BewachV Приложение 2 (към § 7) Области, които са предмет на процедурата за инструктаж в областта на охраната
Охранители (40 учебни часа)
(Препратка към BewachV, § 9, ал. 2 Цел и предмет на проверката на експертни знания [съдържанието се отнася и за проверката на експертни знания])

1. право на обществена сигурност и ред, включително търговско право
— Задачи и разграничаване на дейностите на охранителните фирми от задачите на полицията и органите на обществения ред
— § 34а Закон за регулиране на търговията, търговията и промишлеността, Наредба за надзора

2. законодателство за защита на данните

3. граждански кодекс
— Самозащита (§ 227 BGB), състояние на крайна необходимост (§§ 228, 904 BGB), самопомощ (§§ 229, 859 BGB), забранена незаконна намеса (§ 858 BGB), отговорност и деликтно право (§§ 823 и следващите BGB), собственост и владение (§§ 903, 854 BGB), забрана на тормоза (§ 226 BGB), при което се посочват въпроси за демаркация към съответните разпоредби на Наказателния кодекс (§§ 32–35).

4. наказателно и процесуално право, боравене с оръжие — отделни престъпления (напр. § 123, §§ 185 и следващите, §§ 223 и следващите, § 239, § 240, §§ 244 и следващите StGB)
— временен арест (§ 127 StPO)
— Основни характеристики на задачите на прокуратурата и полицията (членове 152, 163 от Наказателно-процесуалния кодекс)
— боравене с оръжия (палки, дразнещи спрейове и др.)

5. предотвратяване на злополуки

6. работа с хора, по-специално поведение в опасни ситуации и техники за деескалация в конфликтни ситуации, както и междукултурна компетентност със специално внимание към многообразието и социалното разнообразие
— Самочувствие (предпоставка за правилно взаимодействие със себе си и с другите хора)
— Прекомерно чувство за собствена стойност/недостойнство (причини и загуба на стандарти)
— Конфликти/стрес (произход, нива на конфликти, трудни ситуации, решения)
— Правилно обръщение и водене на разговор (основни правила за правилно/неправилно поведение)
— междукултурна компетентност със специално внимание към многообразието.
— работа с особено уязвими бежанци (като жени, пътуващи сами, хомосексуалисти, транссексуални лица, лица с увреждания, жертви на тежко насилие) и тяхната защита.

7. основни принципи на инженерната безопасност
— Технология за механична безопасност
— Системи за откриване на опасности; проследяване на аларми
— Противопожарна защита

[Информацията за часовете на преподаване (единици време за предметна област) в оригиналния текст не играе роля при полагането на изпита за експертни знания, а само при провеждането на обучение в съответствие с § 34а GewO].

BewachV Приложение 3 (към член 11, параграф 7) — Удостоверение за успешно завършен експертен преглед в съответствие с член 34а, параграф 1, изречение 3, номер 3 и параграф 1а, изречение 2 от Закона за регулиране на търговията, търговията и промишлеността (Gewer­be­ord­nung)

(Фамилия и име)

Роден на
в
Жител на
има върху
пред Търговско-промишлената палата

успешно е издържал изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “охранител”.

Одитът обхвана по-специално техническите задължения и правомощия в следните тематични области:
1. право в областта на обществената сигурност и ред, включително търговско право,
2. закон за защита на данните,
3‑ти граждански кодекс,
4. наказателно право и наказателен процес, боравене с оръжие,
5. наредба за предотвратяване на злополуки при охранителни и охранителни услуги,
6. работа с хора, особено поведение в опасни ситуации и техники за деескалация в конфликтни ситуации, както и междукултурна компетентност със специално внимание към многообразието и социалното разнообразие,
7. основни принципи на инженерната безопасност.

(печат/печалба)

(място и дата)(подпис)

Футер: Идентификационен номер и код за валидиране на Търговско-промишлената палата


Имате ли някакви въпроси относно изпита или подготовката за него съгласно § 34а? На следващата страница сме събрали отговори на често задавани въпроси:

Още…

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Отпечатък
bg_BGBG