Недоволен от работата си: Какви възможности имате като охранител?

Недоволен от работата си: Какви възможности имате като охранител?

Какво представлява регистърът за охрана?

Какво представлява регистърът за охрана?

През 2019 г. беше въведен нов държавен и национален регистър на охранителите, който е задължителен за частната охранителна дейност. В тази статия ще научите какво е предназначението на регистъра на охранителите, кой извършва вписванията в него, какво представлява идентификационният номер на охранителя и много други неща, които трябва да знаете като служител в сферата на сигурността — но най-вече като професионалист в охранителния бранш.
Между другото, регистърът на охраната може да бъде намерен в интернет на адрес www.bewacherregister.de

Основна информация за регистъра за защита (BWR)

Германският регистър на охранителите е централен и цифров регистър, който съдържа информация за охранителния персонал (служители по сигурността), както и за търговския оператор на охранителна дейност (изпълнител на охранителни услуги) и търговското предприятие (охранителна фирма). От юли 2020 г. Федералното министерство на вътрешните работи и вътрешните работи (BMI) отговаря за закона за охранителите, а следователно и за регистъра на охранителите. Като федерален орган, отговорен за оперативното управление на регистъра от октомври 2022 г. е Федерална статистическа служба (Desta­tis):

След въвеждането на Регистъра на охранителите (РСО) всички търговци в сектора на охранителната дейност са задължени да регистрират фирмите си и охранителния си персонал в РСО. В бъдеще само органите, отговарящи за прилагането на законите за охрана, могат да правят промени във вписванията на физическите лица. За тази цел търговците предоставят информация в BWR относно квалификацията, надеждността, самоличността и достъпността на охранителния персонал.

Около 1300 общински служби за обществен ред и други компетентни органи на провинциите проверяват предоставената информация, одобряват или отхвърлят търговските предприятия и персонала по сигурността. При това те използват BWR, за да получат достъп до информация от Асоциацията на германските индустриално-търговски камари (DIHK) относно квалификацията и от Федералната служба за защита на конституцията (BfV) относно надеждността.

Ако някой иска да работи в сферата на охранителната дейност, трябва да премине проверка на миналото. Резултатите от тази проверка се вписват в регистъра на охранителите. Регистърът съдържа и информация за професионалната квалификация, както и информация за самоличността на регистрираното лице.

Работодателите в сектора на сигурността са длъжни да извършат проверка в регистъра на охранителите, преди да наемат служител по сигурността (охранител). Това се прави, за да се гарантира, че в сектора за сигурност се наемат само подходящи и надеждни лица.

По този начин регистърът на охранителите има за цел да спомогне за подобряване на сигурността и качеството на охранителната дейност и да укрепи общественото доверие в частната охранителна дейност.

Какъв е идентификационният номер на охранителния регистър?

Идентификационният номер на охранителния регистър (накратко: идентификационен номер на охранителния регистър) е уникален идентификационен номеркоето позволява ясно идентифициране и приписване. Идентификаторът на охранителя се присвоява при първото му вписване в регистъра. Идентификационният номер на охранител е валиден дори при смяна на работодателя, т.е. той винаги остава един и същ за дадено лице — поне ако то е постоянно заето в сектора за сигурност без по-дълги прекъсвания. Охранителите, т.е. изпълнителите на охранителна дейност, също получават такъв 7‑цифрен идентификационен номер.

Как мога да получа удостоверение за охрана като служител?

Ако сте нов служител в сферата на частната охранителна дейност, ще получите своя идентификационен номер на охранител при първото си вписване в регистъра на охранителите. Първоначалната регистрация се извършва от вашия (потенциален) работодател. Ако смените фирмата за охрана, трябва да поискате своя идентификационен номер на охранител директно от предишния си работодател. Предимството на това е, че можете да бъдете освободени веднага, тъй като проверката в регистъра при новия работодател може да се извърши по-бързо. Също така трябва да намерите идентификационния си номер на охранител като указание в служебната си карта.

Трябва ли да плащам за удостоверение за охранител, ако искам да работя в сферата на частната охрана?

Не. По принцип работодателят трябва да поеме тези разходи, които произтичат от (първото) вписване на охранителя в регистъра на охранителите. Някои работодатели имат идеята да начислят тези разходи на новия служител или да ги приспаднат от първата заплата. Подобно поведение не е много сериозно. Разбира се, ситуацията е различна, ако потенциалните служители умишлено предоставят невярна информация (например за предишни присъди): честна игра и за двете страни!

Мога ли да извършвам всички дейности в сферата на частната охранителна дейност с удостоверение за охранител?

Не. За определени дейности е необходимо Изследване на експертни познания съгласно § 34а GewO или допълнителна квалификация, например опит в областта на оръжията. Освен това е възможно компетентният орган да постави определени условия за наемане на работа или да забрани напълно наемането на работа, например поради предишни присъди.

Мога ли да работя в охранителна фирма, без да имам документ за охранител?

По принцип не, но това зависи от конкретната дейност: Ако се занимавате професионално с охрана на живота или имуществото на други лица, е необходимо вписване в регистъра на охранителите. Без документ за самоличност и разрешение за охрана не можете да работите като охранител в охранителна фирма. Съществуват обаче дейности, които не попадат в обхвата на охраната, например чисто стюардски дейности или валидиране на входни билети. В този случай не работите като охранител за търговски цели и не се нуждаете от удостоверение за охранител.

На какво трябва да обърна специално внимание като работодател в регистъра на охранителите?

На първо място е важно да се докладва за всички наети охранители и да се Освобождаване е извършена, преди те да започнат работа в службата за сигурност дори за първата минута. В допълнение, конкретните Обхват на приложение да бъдат уточнени и редовно актуализирани, например ако охранителят поеме по-взискателни задачи (например като детектив в магазин или определени управленски задачи) вместо досегашните прости охранителни задачи (например при охрана на имущество), особено ако за това Изисква се експертиза съгласно § 34а Gewo е.
A Уволнение на служител например, трябва да се уведоми компетентният орган чрез регистъра на охранителите не по-късно от 7 седмици след прекратяване на трудовото правоотношение, за да може служителят да бъде дерегистриран.
Също така Промени в основните данни като например промяна на адреса на служителите, предприемачите и фирмите, нови телефони и т.н., разбира се, трябва да се съобщават, за да се поддържа тази информация актуална.

Следва да се отбележи също, че в зависимост от местната власт регистрацията на нови служители по сигурността понякога може да доведе до значително време за изчакване по време на проверката на регистрацията до окончателното освобождаване. Освен това всяка нова инсталация за охранители е Такса да плати. В момента тя обикновено е поне 50 евро, но в някои региони може да бъде и значително по-висока.
Ако охранителят вече е регистриран, т.е. има наличен идентификационен номер, той трябва само да бъде пресвързан — тогава предприемачът не плаща никакви такси.

Между другото, понастоящем вписванията се заличават автоматично след 12 месеца от заличаването на регистрацията на охранителите. Това означава, че ако кандидатът се регистрира с идентификационен номер на охранител и не е работил в бранша повече от една година, много вероятно е проверката да трябва да се извърши изцяло наново.

Какво се съдържа в регистъра на охраната?

Данните, които могат да бъдат вписани в регистъра и обработвани от регистърния орган, са посочени в § 11б, ал. 2 от Закона за регулиране на търговията, търговията и промишлеността (GewO) комплект.

 • За Търговци се записва: Фамилия, рождено име, име; пол; дата на раждане, място на раждане, държава; гражданство; телефонен номер, електронен адрес; адрес на регистрация, състоящ се от улица, номер на къща, пощенски код, град, добавка, държава, държава и регионален ключ; места на пребиваване през последните пет години, състоящи се от улица, номер на къща, пощенски код, държава и държава; вид на документа за самоличност с издаващия орган, издаващата държава, дата на издаване, номер на документа за самоличност, дата на изтичане на валидността, машинно четимо име, ако има такова, и съдържание на машинно четимата зона; ако е приложимо. Допълнителни данни за юридически лица (напр. правна форма, регистрационен номер и съд по регистрацията, служебен адрес, данни за контакт).
 • За Търговско предприятие (охранителна фирма), се съхранява информация като фирмено наименование, правна форма, вид на регистъра и допълнителни данни за вписването в регистъра, както и фирмения адрес на основния клон и, ако е приложимо, този на други търговски обекти, а освен това се съхраняват и допълнителни данни за достъпност като телефонен номер и адрес на електронна поща.
 • За Охранители (охранители/служители по сигурността) се съхраняват следните лични данни: Фамилия, фамилно име по рождение, имена; пол; дата на раждане, място на раждане, държава на раждане; националност; адрес на регистрация, състоящ се от улица, номер на къща, пощенски код, град, добавка, държава, щат и регионален ключ; места на пребиваване през последните пет години, състоящи се от улица, номер на къща, пощенски код, държава и щат; вид документ за самоличност с издаващ орган, издаваща държава, дата на издаване, номер на документа за самоличност, дата на изтичане на валидността, машинно четимо име, ако има такова, и съдържание на машинно четимата зона.

Освен това, наред с други неща, се съхранява и следното:

 • Дата на издаване на разрешението
 • Обхват на разрешението
 • Изтичане на срока на валидност на разрешителното, ако е приложимо
 • Индикация за дейността на охраната
 • Забрана за наемане на работа, ако е приложимо
 • Данни за проверка на надеждността (дата, вид и резултат от проверката и др.)
 • Посочване на данните за контакт на компетентния орган за издаване на лицензи
 • Статус на процедурата за издаване на разрешение
 • Данни от интерфейса на регистъра на охранителите към Федералната служба за защита на конституцията
 • Данни за удостоверенията за квалификация и обучение от търговските и промишлените камари на охранители и търговци
 • Данни за контакт с местния компетентен орган

Какви са предимствата и недостатъците на охранителния регистър?

Разбира се, поддръжката на регистъра на охранителите отнема много време. Въпреки това, като електронен регистър, той предлага и предимства, които се крият в цифровизацията и хармонизацията на досегашните аналогови (хартиени) процеси.

Това са съществени предимства на регистъра за защита:

 1. Контрол на квалификациите: Регистърът на охранителите дава възможност за систематичен контрол на квалификацията на охранителите, тъй като за да бъдат регистрирани, те трябва да докажат поне квалификация съгласно § 34а GewO.
 2. Безопасност на клиентитеВписването в регистъра на охранителите осигурява на клиентите по-високо ниво на сигурност, тъй като те знаят, че наетите охранители са проверени и квалифицирани.
 3. Защита на обществеността: Регистърът на охранителите спомага за повишаване на сигурността на гражданите, като не допуска до извършване на охранителни дейности лица, които не притежават необходимия опит и лична надеждност.
 4. ПрозрачностРегистърът на охранителите създава прозрачност относно квалификацията и надеждността на охранителите и по този начин осигурява по-голямо доверие в сектора.
 5. Намаляване на злоупотребите: Вписването в регистъра на охранителите намалява злоупотребата с охранителни услуги от страна на неквалифицирани или ненадеждни лица (например лица със съответното криминално досие).
 6. Правно основание и обвързваща сила: В регистъра на охранителите се вписват правните разпоредби, които стандартизират и регулират обучението и квалификацията на охранителите.
 7. Ефективен контрол: Регистърът на охранителите дава възможност на компетентните органи ефективно да контролират дали охранителните фирми и служителите спазват законовите изисквания.
 8. Професионално развитиеВписването в регистъра на охранителите понякога насърчава професионалното развитие на охранителите, тъй като създава стимули за по-нататъшно образование и обучение.
 9. Доверие към индустрията: Регистърът на охранителите допринася за доверието в сектора на сигурността, като подчертава професионализма и сериозността на регистрираните дружества и служители.
 10. Ефективен обмен От информация: Регистърът на охранителите дава възможност на властите в цялата страна бързо да обменят съответната информация за силите за сигурност, което подобрява сътрудничеството и взаимодействието.

Това са основните недостатъци на охранителния регистър:

 1. Административна тежест: Създаването и поддържането на регистъра на охранителите изисква известна бюрокрация и административна работа както за органите, така и за дружествата, които желаят да се регистрират и за своя персонал.
 2. РазходиВписването в регистъра на охранителите е свързано с разходи. Разбира се, има предварителни разходи за тези, които трябва да преминат инструктаж, експертен преглед или специално обучение — въпреки че това се изискваше и без BWR.
 3. Ограничаване на достъпа до пазара: Изискванията за квалификация и регистрация могат да затруднят навлизането на пазара на потенциални нови участници в сектора за сигурност.
 4. Забавяния: Обработката на заявленията за регистрация и издаването на идентификационни документи на охранителите може да отнеме време, което може да доведе до забавяне на набирането на охранители.
 5. Защита на личните данни: Регистърът на охранителите съдържа чувствителна информация за охранителите, затова е важно данните да бъдат защитени от злоупотреба или неоторизиран достъп.
 6. Усилие за наблюдение: За да се гарантира ефективността на регистъра на охранителите, компетентните органи трябва да извършват редовни проверки и мерки за наблюдение, което означава допълнителна работа.
 7. Изключения и пропуски: В някои случаи силите за сигурност или компаниите могат да се опитат да заобиколят изискването за регистрация или да използват пропуски, което може да застраши ефективността на регистъра.

Регистър на охраната: визия и реалност

Във връзка с въвеждането на регистъра на охранителите от 1 януари 2019 г. адвокат Йорг Цицман анализира в Подкаст за защита и сигурност фон. Той се запознава с предисторията на въвеждането на регистъра, обяснява какво означава регистърът на охранителите за търговците и служителите по сигурността, кой носи отговорност, какви данни се събират и колко високи са разходите за проверка и вписване в регистъра:

(Източник: Подкаст за защита и сигурност / Йорг Цицман)

Резюме

Като цяло може да се каже, че регистърът на охранителите има повече предимства, отколкото недостатъци. Той осигурява прозрачност, може да повиши сигурността и доверието в частната охранителна индустрия. Ако идентификационният номер на охранителя вече е бил присвоен, от ускорената електронна обработка се възползват както служителите, които търсят нова работа, така и охранителните фирми. Въпреки това съществуват и недостатъци, като например отнемащото време първоначално създаване и проверка на служителите, съчетано с немалки разходи, които не са еднакви в цялата страна, както и непрекъснатото поддържане на данните. Възможни са и пропуски — особено ако действителните проверки на място на командированите служители по сигурността са рядкост.

Работа като охранител 34а: какво да правя, когато шефът отмени услугите?

Работа като охранител 34а: какво да правя, когато шефът отмени услугите?

В частния сектор за сигурност работата на смени, нощният труд и работата по време на празници са често срещани условия на труд. Охранителите често изпълняват трудна работа, за да гарантират безопасността на съоръжения, събития и хора. За съжаление Заплатите в този сектор често са в сектора на ниските заплати например в отделната служба за сигурност. Ако часовете се загубят неочаквано, например защото работодателят е загубил важен договор, и поради това (или по други причини) не се достигне месечната целева продължителност на работното време, работата на охранител 34а може да стане финансово несигурна. В тази статия се разглеждат причините, които водят до отмяната на работните дни, и се показват възможностите, които има служителят в сферата на сигурността.

Какви са възможните причини, поради които работодателят ми назначава по-малко дни за работа?

На първо място, в този момент трябва да се разгледа накратко и гледната точка на охранителната фирма. Фактът, че сте в списъка на дежурните по-рядко, в повечето случаи (надяваме се) няма нищо общо с вас лично, а има оперативни причини. Ако те са обяснени прозрачно от работодателя и вие можете да ги разберете, това предлага по-добра отправна точка за решение на проблема, което може да бъде подкрепено и от двете страни. Възможно е обаче това да доведе до смяна на местоработата или да започнете да си търсите нова работа. А може би “постният период” е само кратък и можете да компенсирате часовете, като работите допълнително през следващия месец, или работодателят се съобрази с вас по някакъв друг начин.

Ето десет възможни причини, поради които работодателят ви може да иска да намали работното ви време:

 1. По-ниско търсене от страна на клиентите: Възможно е търсенето на услуги за сигурност да бъде по-малко, което ще доведе до намаляване на броя на необходимите човекочасове.
 2. Икономическо забавяне: Възможно е икономическото положение да се е влошило, което да е довело до ограничаване на ресурсите и намаляване на разходите.
 3. Промени в бизнес стратегията: Възможно е вашият работодател да е променил бизнес стратегията си, което да доведе до адаптиране на човешките ресурси.
 4. Ротация на персонала: Възможно е ротация на персонала, за да се даде възможност на всички служители да работят и да се разпредели работното време по-справедливо.
 5. Нови технологии или автоматизация: The Въвеждане на нови технологии или автоматизирани системи може да доведе до намаляване на броя на служителите.
 6. Сезонни колебания: Работното време може да бъде обект на сезонни колебания, например ако през определени месеци е необходим по-малък брой служители по сигурността.
 7. Промени в договорите с клиенти: Възможно е договорите с клиентите да са се променили и това да е довело до намаляване на обема на работата.
 8. Правни ограничения: Възможно е да има (нови) законови ограничения, като например максимална продължителност на работното време или периоди на почивка между смените. Или пък съществуващите изисквания (например от Закона за работното време) вече се спазват по-добре.
 9. Фирмени празници или сезонни почивки в компаниятаВъзможно е работодателят ви да е решил да намали работното време през определени периоди, като например фирмени празници или сезонни почивки (от клиенти). Също така, например, пандемията от Covid е предизвикала временни сътресения в индустрията. 
 10. Вътрешно преструктуриране на дружеството: Вашият работодател може да извърши вътрешно преструктуриране, което да доведе до преоценка на работното време и разпределението на ресурсите.

Какви възможности имам, ако работодателят ми възложи по-малко работа?

Разбира се, не си струва да се спори за един или два часа. Загубата на 20, 30, 40 или дори повече процента от работните часове обаче е голям проблем, защото трябва да се издържате. Ако шефът ви извади от графика на дежурствата, назначи ви на значително по-малко смени от обичайното и не получите часовете си — тогава имате следните възможности:

 1. Проверете трудовия договор!
  Това е най-важният момент. По принцип решаващо е това, което е договорено в трудовия ви договор. Например, ако в него е записано “на пълно работно време”, работодателят е длъжен да ви наеме по този начин. Какво се има предвид под пълно работно време, обикновено се урежда в съответния колективен трудов договор. Често се договаря и конкретен брой часове. Ако например в трудовия ви договор са предвидени 170 часа месечно, този брой часове трябва да се спазва (с изключение на малки колебания, например поради болнични).
 2. Вижте списъка с дежурствата!
  Разпределението на дежурствата в службите за сигурност, например в охраната на заводи, често се извършва въз основа на фиксиран сменния ритъм. По този начин е възможно да се планира приблизително предварително — разбира се, с известна степен на несигурност (напр. поради вечното планиране на отпуските). Решаващо значение обаче има действителният график на дежурствата за следващия месец: ако в него са посочени например 20 смени, то имате право да работите на този брой смени. След като веднъж е публикуван графикът на дежурствата, той може да бъде променен отново само след консултация със служителите.
 3. Търсете диалог и активно предлагайте резултати от работата!
  Много неща могат да бъдат изяснени чрез комуникация. Потърсете разговор с вашия ръководител и постигнете консенсус. Важно: Съобщете, че не сте съгласни с промените, и изрично предложете изпълнението на работата си! Вашият работодател е длъжен да ви възлага работа съгласно съществуващия трудов договор, вие предоставяте трудовото си изпълнение съгласно договора. 
 4. Вашият работодател не реагира? Изпратете писмено напомняне!
  Информирайте работодателя си писмено за горепосочените аспекти. Писмената форма е важна, за да имате доказателства. Поставете краен срок на шефа си, но продължете да бъдете учтиви и сговорчиви. В края на краищата обикновено искате да продължите да работите за работодателя си.
 5. Ако нищо не помогне: подайте жалба!
  Ако всичко останало се провали, работодателят не реагира и разговорите (евентуално и с работническия съвет) не доведат до успех, единствената възможност е да се предприемат правни действия пред трудовия съд.

Адвокат Йорг Цицман е представил прекрасно фактите по делото в You­Tube канал на Академията за сигурност:

Запомняне на изпитни въпроси и отговори: Достатъчно ли е това за успешното полагане на изпита 34a?

Запомняне на изпитни въпроси и отговори: Достатъчно ли е това за успешното полагане на изпита 34a?

Изпитът за експертни познания в областта на охранителната дейност съгласно § 34а от Закона за регулиране на търговията, търговията и промишлеността (Gewer­be­ord­nung) е важна предпоставка за започване на работа в тази област. Той има за цел да гарантира, че кандидатите притежават необходимите знания за гарантиране на безопасността на хората и защитата на имуществото.
В този контекст възниква въпросът дали има смисъл просто да научите наизуст всички възможни изпитни въпроси и отговори, без да се задълбочавате в съдържанието на изпита.

Изпитни въпроси: Теория и практика

Няма съмнение — обучението с изпитни въпроси за 34а има много предимства. Чистото запаметяване на изпитните въпроси и отговори не е подходящ метод за подготовка в този контекст, тъй като изпитът може да включва и ситуационни въпроси. Това важи особено за устната част на изпита. Освен това е важно да се разберат връзките между различните тематични области и да се умее да се прилагат в конкретни практически случаи. Повърхностната подготовка може да доведе до това, че някои кандидати ще издържат изпита, но няма да могат да приложат знанията си на практика. По правило обаче успешното полагане на изпита се превръща в предизвикателство и ако човек само учи наизуст и не е придобил реална представа за съдържанието.

Предизвикателства

Освен това е важно не само да се познават правните основи и съответните разпоредби, но и да се разбират психологическите и комуникативните аспекти на професията. В края на краищата частните охранители трябва не само да разпознават и отблъскват опасностите, но и да умеят да прилагат техники за деескалация и да се справят с трудни ситуации. Това включва и ефективна комуникация и разрешаване на конфликти. Разбира се, тук роля играе не само учебното съдържание, а преди всичко професионалният опит и предаването на опит, например в рамките на подготвителен курс или при обмен с опитни колеги. Между другото, акцентът е поставен върху правните теми на изпита за професионална квалификация 34а. Теми като наказателно право или гражданско право са Претеглени два пъти при писмения изпит. Човек не бива да оставя точките настрана с лека ръка, като разбира правната материя тук, да не говорим за рисковете от правно невежество, когато по-късно работи в службата за сигурност.

Разбиране на съдържанието на изпита

Кандидатите за изпита трябва да се занимават интензивно със съдържанието на изпита и да се опитат да го разберат по-добре. Те трябва да се занимават не само с фактите, но и с контекста и значението на наученото. Един от начините да направят това е да разговарят с други хора, които също се подготвят за изпита или вече работят в бранша. Практическият опит също може да помогне за задълбочаване на разбирането и прилагане на наученото. Като цяло се препоръчва Книги, онлайн курсове и обучение в класната стаяКурсът има за цел да предостави контекст, а не да работи единствено с тестови въпроси и решения. Обясненията, основани на казуси, могат да допринесат значително за разбирането, особено на правни въпроси.

Заключение

В обобщение, няма смисъл просто да запомняте всички възможни изпитни въпроси и отговори, без да се задълбочавате в съдържанието на изпита. Вместо това кандидатите трябва да се занимават интензивно със съдържанието на изпита и да се опитат да го разберат по-задълбочено. Това може да им помогне не само да издържат изпита, но и да могат да прилагат знанията си на практика и да работят успешно в сферата на частната охранителна дейност.

Това са предимствата на обучението с изпитни въпроси за изпита 34a

Това са предимствата на обучението с изпитни въпроси за изпита 34a

Обучението с изпитни въпроси е доказан метод, използван от много ученици, за да подобрят разбирането и знанията си по определени теми. 

Защо има смисъл да се подготвяте за 34a с изпитни въпроси

Когато отговаряте на изпитните въпроси, получавате обратна информация за това, доколко добре сте разбрали материала, и можете да работите специално върху трудните части, за да подобрите знанията си. Можете да установите пропуските в разбирането си и да се насочите към тях. Чрез редовна обратна връзка можете да се уверите, че непрекъснато се подобрявате и да проследявате напредъка си.
Друго предимство на обучението с изпитни въпроси е по-дълбокото ангажиране с учебното съдържание. Когато отговаряте на изпитни въпроси, трябва да се занимавате по-интензивно със съдържанието и да правите връзки между различните теми. Чрез по-дълбоко вникване в информацията човек може да придобие по-задълбочено разбиране на темата. Чрез повтаряне и прилагане на информацията се подобрява паметта. Когато изучавате дадена тема интензивно и активно прилагате наученото, то се запечатва по-добре в паметта ви.
Въпросите към изпита също така насочват вниманието към най-важните аспекти на учебния материал и помагат да се отстрани несъществената информация. Като се фокусира върху релевантната информация, мозъкът е в състояние да я усвои и обработи по-добре. Това води до по-добро разбиране на учебния материал.
Едно от най-важните предимства на обучението с изпитни въпроси е симулирането на изпитна ситуация. Това може да помогне и за намаляване на изпитната тревожност. Изпитната тревожност може да бъде сериозна пречка за успешното учене, тъй като може да ви накара да се представите по-зле, отколкото бихте могли в действителност. Чрез упражняването на изпитните въпроси можете да се ориентирате по-добре във вида на въпросите и изпитния процес. Това може да помогне за намаляване на изпитната тревожност и за повишаване на увереността.

Други предимства на обучението с изпитни въпроси

Заключение

Като цяло обучението с изпитни въпроси има много предимства. То помага да се подобри разбирането на учебното съдържание, да се засили паметта и да се намали страхът от изпитите. Чрез редовна обратна връзка и целенасочена практика можете да работите конкретно върху трудните части и да проследявате напредъка си. Ученето с изпитни въпроси е ефективен начин да се подготвите за изпити и да постигнете успех. Ето защо подготовката за изпита с изпитни въпроси е важен фактор за успешното полагане на изпита за IHK. Защо само запомнянето не е непременно достатъчно за успешното полагане на изпита по 34а, можете да разберете от тази публикация в блога.

Съвет: Изпитни въпроси в YouTube

Съвети за кандидатстване за частни охранители: как да кандидатствате успешно!

Съвети за кандидатстване за частни охранители: как да кандидатствате успешно!

Охранителите играят важна роля в частната охранителна дейност и често са първата точка за контакт с клиентите и посетителите. Ако сте охранител и търсите нова работа, успешното кандидатстване може да направи разликата между успеха и провала. Шансовете са доста добри поради ситуацията на пазара на труда. Той се нарича още пазар на служители — което означава: едва ли има достатъчно квалифицирани кандидати за настоящите свободни работни места. Имате — разбира се, в зависимост от някои фактори като образованието ви и желаното работно място — по принцип добър избор!

В тази статия ще ви дадем съвети как да кандидатствате успешно и да намерите мечтаната работа в сферата на частната охранителна дейност.

10 съвета за кандидатстване за охранители в частния сектор за сигурност

 1. Създаване на смислено мотивационно писмо

Мотивационното писмо е първото впечатление, което правите на потенциалния работодател. Важно е да отделите време, за да създадете силно мотивационно писмо, което да подчертава вашия опит, умения и мотивация. Уверете се, че сте пригодили мотивационното писмо към компанията и обявената работа в сферата на сигурността и че сте се запознали с компанията и нейните дейности.

 1. Актуализирайте автобиографията си

Автобиографията ви е най-важният документ за кандидатстване и трябва да представя вашия професионален опит, умения и квалификации. Актуализирайте автобиографията си, преди да кандидатствате, и се уверете, че тя е ясна и лесна за четене. Използвайте точки и ясно форматиране, за да подчертаете важната информация. Включете също така какви обучения и сертификати сте преминали и какъв опит имате в сферата на сигурността. Предоставете сертификатите си за компетентност, препоръките и всички сертификати за обучение. Не включвайте Фалшиви документи и да ви убедим с професионален правилно изразяване.

 1. Подчертайте своите умения и опит

Като охранител трябва да можете бързо да разпознавате опасни ситуации и да реагирате адекватно на тях. В кандидатурата си наблегнете на уменията и опита си в областта на сигурността и не забравяйте да подчертаете компетенциите си в областта на комуникацията, разрешаването на конфликти и деескалацията. Не преувеличавайте обаче, например чрез ексцентрично разгръщане на разкази за миналите ви подвизи като служител по сигурността!

 1. Подгответе се за интервюто

Интервюто е вашият шанс да се представите от най-добрата си страна и да убедите работодателя в уменията си. Подгответе се за интервюто, като прочетете информация за компанията, подготвите въпроси и обмислите отговорите, които ще дадете. Уверете се, че сте дошли навреме и добре подготвени за интервюто, както и че ясно представяте квалификацията и опита си.

 1. Останете позитивни и уверени

Като охранител е важно да изглеждате позитивен и уверен. Бъдете уверени в уменията и опита си и внушете на потенциалния си работодател, че сте най-добрият избор за тази работа. Запазете професионализъм и учтивост по време на целия процес на кандидатстване и се уверете, че оставяте положително впечатление. В този момент не говорете лошо за стария или предишния си работодател. Това не прави добро впечатление, а ръководните кадри в сферата на частната охранителна дейност често имат по-добри връзки, отколкото си мислите!

 1. Използвайте мрежата си

Използвайте професионалната си мрежа, за да намерите потенциални работодатели и да научите за свободни работни места. Разговаряйте с бивши колеги, ръководители и други контакти в сферата на сигурността и поискайте препоръки или информация за свободни работни места. Онлайн платформи като Lin­ke­dIn или XING също могат да ви помогнат да намерите потенциални работодатели и да установите контакти. Там също така можете да посочите, че сте отворени за предложения. Понякога се свързват и с хедхънтъри, които могат да бъдат полезни при намирането на работа.

 1. Бъдете гъвкави и отворени към нови предизвикателства

В сферата на частната охранителна дейност има различни задачи и позиции, които изискват различни умения и опит. Бъдете гъвкави и отворени за нови предизвикателства и проверете дали сте подходящи за други позиции или задачи. Възможно е да можете да допринесете по-добре с уменията и опита си на друга позиция или да се интересувате от ново предизвикателство.

 1. Представете се професионално

Като охранител вие сте лице на компанията и затова трябва да се представяте професионално. Уверете се, че носите подходящо облекло и правите добре поддържано впечатление по време на интервюта за работа или други професионални поводи. Обърнете внимание и на езика на тялото и външния си вид и се уверете, че общувате учтиво и професионално.

 1. Не се плашете от високите изисквания

Максимум 20 години и 10 години професионален опит — разбира се, това е невъзможно. Работодателите често пишат доста изисквания в обявите за работа. Не се страхувайте от това, но бъдете честни, ако (все още) не отговаряте на някое изискване. Все още можете да натрупате опит на новото си работно място, можете да подобрите чуждоезиковите си умения, като посещавате курсове настрани (например в центъра за обучение на възрастни) и можете да компенсирате пропуснатото допълнително обучение. Работодателите често са по-гъвкави, отколкото си мислите, особено ако иначе става дума за добра (човешка) съвместимост!

 1. Гледайте напред и не се страхувайте от неуспехите!

Директното попадение при първото ви кандидатстване и получаването на мечтаната работа са по-скоро изключение, отколкото правило. Не се страхувайте, ако не успеете с първото си кандидатстване, а опитайте отново някъде другаде. Често е полезно да поискате открита обратна връзка относно причините, поради които не сте попаднали в краткия списък, или да проведете професионално обучение за кандидатстване, при което документите ви за кандидатстване също се преглеждат и оптимизират. Просто останете нащрек тук, абонирайте се за съответните предложения за работа в порталите за работа. След това ще бъдете автоматично уведомявани, когато се появят нови свободни работни места във вашия радиус на търсене.

Заключение

Успешното кандидатстване в сферата на частната сигурност изисква време, усилия и ангажираност. Използвайте горните съвети, за да оптимизирате кандидатурата си и да намерите мечтаната работа. Не спирайте да работите и продължавайте да се образовате. Сравнявайте предложенията за работа и се опитайте да се продадете по най-добрия възможен начин. Бъдете уверени, гъвкави и професионални и покажете на потенциалния си работодател, че сте идеалният избор за работата.

Бъдещето на частната охранителна индустрия в Германия: човек или машина?

Бъдещето на частната охранителна индустрия в Германия: човек или машина?

Частната охранителна индустрия е важен икономически сектор в Германия, в който са заети много хора. През 2022 г. в сектора на частната охрана в Германия са работили общо малко под 260 000 служители в около 5700 фирми за охрана и сигурност. Това са значителни цифри. Частната охрана все повече поема предишни чисто суверенни задачи в определени области и по този начин се превръща във важен играч — отчасти и в областта на обществената сигурност и ред.

Но как ще се развива частната сигурност в бъдеще? Ще бъдат ли все по-често замествани човешките охранители от машини? Или хората ще продължат да играят важна роля в сектора за сигурност и в бъдеще? В тази статия разглеждаме бъдещето на частната охранителна дейност в Германия.

Ролята на хората в частната охранителна дейност

Човешкият персонал по сигурността има много предимства пред машините. Те могат да възлагат човешки действия по-точно и да реагират адекватно. Те могат по-добре да оценяват опасните ситуации и да действат адекватно. Те имат способността да реагират на непредвидени събития и да действат гъвкаво. Особено в ситуации, в които емпатията, разбирането и междуличностната комуникация са важни, човешкият персонал по сигурността е незаменим.

Освен това в сектора за сигурност има някои дейности, които трудно се автоматизират. Например наблюдението на хора и проверката на документи за самоличност изискват високо ниво на експертни познания, опит и съпричастност. Тези дейности изискват и когнитивни умения, като критично мислене, решаване на проблеми и вземане на решения, които понастоящем не могат да бъдат изцяло поети от машините.

Ролята на машините в частната охранителна дейност

В сектора на сигурността обаче също има дейности, които могат да бъдат подпомагани от машини. Например, камерите и други технически устройства могат да се използват за наблюдение на сгради и обществени места. Записите могат да бъдат анализирани от охранители, за да разпознават и реагират на опасни ситуации. Въпреки това системите, които оценяват записания снимков материал директно с помощта на компютър и задействат алармата, ако е необходимо, са по-бързи и по-надеждни в масовия случай.
Първите автоматизирани системи, например в областта на контрола на достъпа, са съществували още преди много години. От известно време се използват и охранителни роботи, които са оборудвани с детектори и например патрулират напълно автоматично в складове. Технологията на безпилотните летателни апарати също става все по-популярна за приложения в частния сектор за сигурност — например, когато става въпрос за проследяване или проверка на аларми. Тук обаче правните пречки все още са доста високи и често възпрепятстват използването ѝ на практика.

Освен това технологии като изкуствен интелект и машинно обучение могат да се използват за откриване на модели и аномалии в големи количества данни. По този начин силите за сигурност могат да бъдат предупредени за потенциални заплахи на ранен етап и да реагират по подходящ начин.

Бъдещето на частната охранителна индустрия

Малко вероятно е машините да заменят напълно хората от охраната. Хората ще продължат да играят важна роля в сектора за сигурност. Машините обаче ще играят все по-важна роля и ще подпомагат човешките охранители в определени дейности. Частните охранителни фирми трябва да се адаптират към тези промени и да обучават и развиват персонала си по подходящ начин, за да отговорят на изискванията на бъдещето.

Заключение

Бъдещето на частната охранителна индустрия в Германия ще се определя от комбинацията между човешкия труд и възможностите на машините. Хората няма да бъдат заменени, а ще се развиват и ще поемат други дейности. Това означава, че ще настъпи промяна в задачите. Докато задачите, свързани с възприемането, могат до голяма степен да бъдат поети от машини, частните охранителни служби все повече ще поемат други, по-взискателни задачи.

34а-Приготвяне: Коя форма на преподаване е най-подходяща за вас?

34а-Приготвяне: Коя форма на преподаване е най-подходяща за вас?

Коя форма на преподаване е най-подходяща за вас?

В следващата статия бих искал да предложа различните варианти на обучение, с техните предимства и недостатъци, за подготовка за Sach­kunde­prüf­ung § 34a GewO — гост статия от Гуруто по безопасност.

Фронтално преподаване

Занятията се провеждат в академия, обикновено на целодневна база.
В структурираната класна стая за учениците се създава учебна ситуация, в която лекторът влиза в ролята на посредник на знания. Преподавателят може да използва различни методи на обучение, за да улесни учениците. Те могат да включват лекции, дискусии, работа по групи, демонстрации или експерименти. В клас учениците могат също така да задават директно въпроси и да получават обратна връзка от преподавателя или съучениците си, което подобрява разбирането на учебния материал. Класовете могат също така да предоставят възможности за развиване на социални умения и сътрудничество, тъй като учениците работят и учат заедно.

Онлайн уроци

Онлайн обучението е подобно на традиционното, но се провежда по интернет. Преподавателят използва различни цифрови инструменти, за да улесни обучението на студентите. Примери за цифрови инструменти могат да бъдат: видео и аудио чат, онлайн курсове, платформи за обучение, виртуални класни стаи или модули за електронно обучение. Онлайн преподаването може да бъде особено полезно в днешния свят, тъй като предлага възможност да се продължи преподаването дори по време на пандемии или други обстоятелства, които засягат нормалното преподаване. Друго предимство на онлайн преподаването е, че учениците могат да учат отвсякъде, стига да имат връзка с интернет. И също както при присъствените занятия, учениците могат да задават въпроси и да получават обратна връзка от преподавателя или съучениците си, което може да подобри разбирането им на учебния материал.

Самостоятелно учене с книга и видеоклипове в YouTube

Самообучаващ се с книга и Видеоклипове в You­Tube са хора, които учат самостоятелно, като получават информация от книги или видеоклипове в интернет. Тази форма на учене е по-слабо структурирана и изисква повече дисциплина и инициатива от страна на учащите. За разлика от ученето в класната стая или онлайн, самообучаващите се имат свободата сами да определят темпото си и да избират съдържанието на учебния материал. Съществува обаче и риск самообучаващите се да срещнат трудности при постигането на учебните си цели поради липсата на структура и насоки. Учащите се трябва да се мотивират и дисциплинират, за да учат непрекъснато. Също така е по-трудно да се задават въпроси и да се получава обратна връзка, тъй като няма пряк контакт с учител или други учащи.

Предимства и недостатъци

Като цяло и трите форми на учене — преподаване лице в лице, онлайн преподаване и самостоятелно учене с книги и видеоклипове в You­Tube — имат предимства и недостатъци:

Фронтално преподаване

Предимства:

Недостатъци:

Онлайн уроци

Предимства:

Недостатъци:

Самостоятелно учене с книги и видеоклипове в YouTube

Предимства:

Недостатъци:

Резюме

Като цяло е важно да се отбележи, че нито един от стиловете на учене не е съвършен и че зависи от това кой стил на учене отговаря най-добре на индивидуалните нужди и предпочитания на учащия.
Освен това различните стилове на учене, разбира се, могат да се комбинират помежду си. Особено добра е възможността за използване на видеоклипове от You­Tube като допълнение към всеки вид обучение. И тук моята препоръка се отнася до видеоклиповете в You­Tube на SecurityGuru34a. Тези видеоклипове са ясно структурирани, информативни, лесни за разбиране и следователно много полезни. С помощта на тези видеоклипове човек може да учи със собствено темпо и да задълбочи съдържанието, което не е било толкова добре предадено в клас.
Има пълни уроци и Примерни изпити с обяснения на въпросите и отговорите.

Надявам се, че с тази статия съм успял да ви дам представа за различните методи на обучение и че ще намерите подходящия за вас метод.

Код на ваучера: 10% Отстъпка за подготовка на Sach­kun­de със Sachkun.de

Код на ваучера: 10% Отстъпка за подготовка на Sachkunde със Sachkun.de

Платформата за обучение Sachkun.de е една от най-известните онлайн оферти за подготовка за 34a. Платформата с електронно обучение, тестови въпроси, примерни изпити и онлайн помощ съществува от 2005 г. и повече от 10 000 души са я използвали, за да се подготвят онлайн за изпита 34а.

Ново: Sachkun.de 2.0

Неотдавна електронното обучение в www.sachkun.de беше изцяло преработено. Сега учащите се очакват повече от 1000 тестови въпроса, свързани с изпитите, учебни текстове, ориентирани към целта, видеоклипове с инструкции и дори седмични онлайн семинари на живо. Подготовката за 34а се предлага в три различни версии: Класическа, Pro и VIP. Тези, които резервират VIP, имат достъп и до група в Whats­App, в която могат да задават въпроси и да обменят информация с други учащи в Sach­kun­de. Новото е, че подготовката вече протича изцяло чрез удобно приложение за мобилни телефони, в което можете да учите с въпросите на 34а денонощно, т.е. 24/7 — в зависимост от тарифата за 30, 60 или дори 100 дни. 

Код за купон за www.sachkun.de

С кода на ваучера SK10YT в момента получавате 10% отстъпка за всички тарифи.
Щракнете тук, за да отидете директно в Оферта на www.sachkun.de.

За подготовката на експертизата на Sachkun.de

Sachkun.de със сигурност не е най-евтиният доставчик на пазара, но се е доказал в продължение на години. Положителните отзиви в мрежата говорят за качеството на платформата. Това се гарантира и от квалификацията на операторите на учебната платформа 34а около Йорг Цицман. Трябва също така да се отбележи, че въпросите, свързани с изпита, и съкратените учебни текстове дават възможност за много ефективна подготовка за изпита по IHK, т.е. по особено спестяващ време начин. Ако въпросите за разбиране останат без отговор, лекторът е на разположение — в зависимост от тарифата — в седмичната видеосесия или допълнително и в учебната група Whats­App 34a. Така се гарантира, че въпросите на участниците винаги получават отговор — както при курс лице в лице — и че цялото съдържание е разбрано. При цени приблизително между 1,80 и 3,00 евро на ден (към 5 март 2023 г.) съотношението цена/качество е много разумно. За сигурността допринася и гаранцията за връщане на парите, която влиза в сила, ако въпреки подготовката не успеете да вземете изпита 34а няколко пъти.

Wir wer­den hier im Blog nach und nach wei­te­re Anbie­ter vor­stel­len. Wir freu­en uns über Ihre Mei­nun­gen und Erfah­run­gen zur 34a-Prü­fungs­vor­be­rei­tung! Hin­ter­las­sen Sie ger­ne einen Kommentar 🙂

Експертиза — защо? Просто си купете лиценз 34а…

Експертиза - защо? Просто си купете лиценз 34а...

Не ви се иска да се явявате на изпит и да се подготвяте за него, вече няколко пъти сте се провалили на изпита за експертни познания на Търговско-промишлената палата или просто искате да спестите време и пари — всички тези причини могат да бъдат причина хората да продължат да търсят “купи лиценз 34а”. В тази статия се обяснява защо това не е особено добра идея.

Можете ли действително да купите банкнотата от 34а?

Кратък Търсене в Goog­le това показва: Да, можете да си купите лист хартия, който изглежда като официален документ на търговско-промишлена камара. Но бъдете внимателни! Ако използвате такива фалшиви удостоверения за изпит, подлежите на съдебно преследване.
Това, което можете да направите, е да окачите такова парче фантазия в коридора си за забавление или да го използвате като запалка за следващото барбекю. Ако обаче използвате такова парче хартия в правни сделки, т.е. във връзка с кандидатстване за работа или за регистрация на охранителна фирма, вие извършвате фалшификация съгласно член 267 от Наказателния кодекс:

(1) Всяко лице, което с цел измама при правни сделки състави неистински документ, подправи истински документ или използва неистински или подправен документ, се наказва с лишаване от свобода до пет години или с парична глоба.
(2) Опитът е наказуем.
(3) В особено тежки случаи наказанието е лишаване от свобода за срок от шест месеца до десет години. […]

Доставчиците на такива съмнителни услуги също така знаят, че предлагането на сертификати за изпити на IHK, удостоверения за завършено образование и други сертификати, включително докторски, е съмнително от правна гледна точка. Те се интересуват главно от бързото печелене на пари. Доставчиците обикновено се намират в чужбина или не са на разположение и по този начин избягват правни спорове. Това е така, защото продавачите също могат да бъдат подведени под съдебна отговорност, тъй като използват търговски марки и по този начин правно защитени идентификационни белези (напр. логото) на издаващите организации. Освен това някои продавачи дори умишлено създават впечатлението, че става въпрос за законно издаден документ и в същото време рекламират, че тези фалшиви документи могат да се използват в правни сделки. По този начин продавачите често преструват и неверни факти и по този начин отчасти призовават, поне косвено, да се използва продаденият фалшив документ като истински. В качеството си на купувач винаги можете да бъдете подведени под съдебна отговорност, ако действително използвате професионално такъв фантастичен документ.

Къде мога да закупя сертификата за компетентност?

Единственият законен начин за получаване на “удостоверение за успешно положен изпит за специализирани знания” (това е правилният термин) е успешното полагане на изпит за специализирани знания на IHK. Можете да намерите много безплатни Съвети за подготовка за изпита, Тестови въпроси и Форум за помощ на този уебсайт. Между другото, полагането на истинския изпит може да бъде дори по-евтино от някои от незаконните оферти за фалшиви сертификати.
Честността е най-добрата политика! Не участвайте във фалшиви оферти с фалшиви доказателства! Не си заслужава, защото ще бъдете разкрити. А за цената, която ще платите след това, бихте могли да се подготвите правилно за изпита и да го издържите съвсем редовно.

Колко струва фалшиво свидетелство за правоспособност?

Цените започват от малко под 10 евро за персонализиран фалшив сертификат за директно изтегляне в PDF формат.

Фалшиво свидетелство за правоспособност за лиценз 34а
Фалшив сертификат 34а за изтегляне в PDF формат
Този “евтин доставчик” на фалшиви документи подчертава, че нямате право да използвате закупените документи, но за собствена сигурност все пак е посочил седалище на компанията в САЩ. Той знае защо.

Вероятно върхът на айсберга е доставчик, който предлага всички видове сертификати за изпити и дипломи — включително различни професионални квалификации, свидетелства за завършено образование, бакалавърски и магистърски степени от колежи, университетски дипломи и дори докторски степени. Такива отпечатани документи се предлагат на “смешна цена” от няколкостотин евро — очевидно изгоден бизнес. Той популяризира офертата и с търговска цел чрез реклама в Goog­le, която се появява в горната част на страницата с резултати за съответните термини за търсене — вж. илюстрацията по-долу. Този измамен търговец дори рекламира, че това е законна оферта и “100% истински и регистрирани документи, които могат да бъдат проверени от университета/обучаващата фирма или дори от вашия работодател”. пълни глупости!

34a бележка за реклама в Google (фалшиво доказателство)
Реклама в Goog­le за “оригинално доказателство
Да поговорим за пуйка: ако си купите фалшива или си я направите сами и я разпечатате, така или иначе ще ви хванат — и тогава ще бъде много неприятно и много скъпо. Защо това е неизбежно, ще научите в следващия раздел.

Защо е много глупаво да представяте фалшиво удостоверение 34а.…

Само допреди няколко години човек би сметнал, че фактическаunЕдинственият начин, по който един компетентен служител по сигурността би могъл да има късмет, е фалшивото удостоверение да не е било забелязано по време на процеса на кандидатстване, при митническа или полицейска проверка или в хода на запитване до Промишлено-търговската камара (IHK). Но от 1 юни 2019 г. има централен регистър на охраната, в който се събират всички данни.. Работодателят ви трябва да ви регистрира там, преди да започнете работа, и да изчака разрешението. Едва след това ще получите удостоверение за охранител като охранител и ще можете да започнете работа. В хода на тази проверка и сравняване на данните бързо става ясно дали сте подали фалшив документ.. Понасяте всички последици по силата на наказателното и гражданското право!

По-скоро инвестирайте в истинско нещо Проучване на експертните знания в IHK. Информирайте се безплатно тук, в информационния портал. 
Отпечатък
bg_BGBG

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Съгласие за бисквитки с банер за истински.