Защита на данните

Опции за защита на данните

История на настройките за поверителност | Промяна на настройките за поверителност | Отмяна на съгласия


Политика за поверителност

Личните данни (наричани по-нататък “данни”) се обработват от нас само при необходимост и с цел предоставяне на функционален и удобен за ползване уебсайт, включително неговото съдържание и предлаганите в него услуги.

Съгласно чл. 4, т. 1. от Регламент (ЕС) 2016/679, т.е. Общия регламент относно защитата на данните (наричан по-долу “ОРЗД”), “обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват с лични данни, независимо дали с автоматични средства или не, като събиране, записване, организиране, подаване, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Със следната декларация за защита на данните ви информираме по-специално за вида, обхвата, целта, продължителността и правното основание на обработката на лични данни, доколкото сами или съвместно с други лица вземаме решение за целите и средствата на обработката. Освен това по-долу ви информираме за компонентите на трети страни, използвани от нас за целите на оптимизацията и за повишаване на качеството на използване, доколкото трети страни обработват данни на своя отговорност.

Нашата политика за поверителност е структурирана, както следва:

I. Информация за нас като отговорна страна
II. Права на потребителите и субектите на данни
III. Информация за обработката на данни

I. Информация за нас като отговорна страна

Отговорният доставчик на този уебсайт от гледна точка на закона за защита на данните е:

Fich­tel IT
Инх. Han­nes Fichtel
Mühl­gas­se 3A
D‑96152 Burghaslach
Телефон: +49 (0)9552 — 59 29 0 20
Факс: +49 (0)9552 — 59 29 0 21
Електронна поща: info@fichtel-it.de

II. Права на потребителите и субектите на данни

По отношение на обработката на данни, описана по-подробно по-долу, потребителите и субектите на данни имат право на

Освен това доставчикът е длъжен да информира всички получатели, на които доставчикът е разкрил данни, за всяко коригиране или изтриване на данни или ограничаване на обработването, което се извършва въз основа на член 16, член 17, параграф 1 и член 18 от DSGVO. Това задължение обаче не се прилага, ако такова уведомяване е невъзможно или е свързано с непропорционални усилия. Независимо от горното, потребителят има право на информация за тези получатели.

Потребителите и субектите на данни имат също така право да възразяват срещу бъдещото обработване на свързани с тях данни в съответствие с член 21 от ОРЗД, при условие че данните се обработват от доставчика в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. По-специално, разрешено е възражение срещу обработката на данни за целите на директната реклама.

III. Информация за обработката на данни

Вашите данни, обработени при използването на нашия уебсайт, ще бъдат изтрити или блокирани веднага щом целта на съхранението им отпадне, изтриването на данните не противоречи на законови задължения за съхранение и по-долу не е предоставена друга информация за отделните процедури за обработка.

Данни за сървъра

По технически причини, по-специално за да се осигури сигурно и стабилно присъствие в интернет, данните се предават от вашия интернет браузър към нас или към нашия доставчик на уеб пространство. Тези т.нар. сървърни лог-файлове се използват, за да се съберат, наред с други неща, типът и версията на Вашия интернет браузър, операционната система, уебсайтът, от който сте достъпили нашия уебсайт (референтен URL адрес), уебсайтът (уебсайтовете) на нашия уебсайт, който посещавате, датата и часът на съответния достъп, както и IP адресът на интернет връзката, от която се използва нашият уебсайт.

Събраните по този начин данни се съхраняват временно, но не заедно с други данни за вас.

Това съхранение се извършва на правното основание на чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO. Нашият легитимен интерес се състои в подобряването, стабилността, функционалността и сигурността на нашия уебсайт.

Данните ще бъдат изтрити отново най-късно след седем дни, освен ако не е необходимо по-нататъшно съхранение за целите на доказването. В противен случай данните са освободени от изтриване изцяло или частично до окончателното изясняване на инцидента.

Бисквитки

а) Бисквитки за сесии / бисквитки за сесии

Използваме така наречените “бисквитки” в нашия уебсайт. Бисквитките са малки текстови файлове или други технологии за съхранение, които се поставят и съхраняват на крайното ви устройство от използвания от вас интернет браузър. Чрез тези “бисквитки” се обработва в индивидуална степен определена информация за Вас, като например данни за Вашия браузър или местоположение или Вашия IP адрес.

Тази обработка прави нашия уебсайт по-удобен за ползване, по-ефективен и по-сигурен, тъй като обработката позволява например възпроизвеждането на нашия уебсайт на различни езици или предлагането на функция за количка за пазаруване.

Правното основание за това обработване е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, доколкото тези данни за бисквитки се обработват за целите на иницииране или изпълнение на договор.

Ако обработката не служи за сключване или изпълнение на договор, нашият легитимен интерес е да подобрим функционалността на нашия уебсайт. В този случай правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO.

Когато затворите интернет браузъра си, тези сесийни бисквитки се изтриват.

б) Бисквитки на трети страни

Където е приложимо, на нашия уебсайт се използват и “бисквитки” от партньорски компании, с които си сътрудничим за целите на рекламата, анализа или функционалностите на нашия уебсайт.

Моля, вижте следната информация за подробности относно това, по-специално целите и правните основания за обработката на такива бисквитки на трети страни.

в) Възможност за елиминиране

Можете да предотвратите или ограничите инсталирането на “бисквитки”, като настроите интернет браузъра си. Можете също така по всяко време да изтриете вече съхранени бисквитки. Необходимите за това стъпки и мерки обаче зависят от конкретния интернет браузър, който използвате. Ако имате някакви въпроси, моля, използвайте функцията за помощ или документацията на вашия интернет браузър или се свържете с неговия производител или поддръжка. При така наречените Flash бисквитки обаче обработката не може да бъде предотвратена чрез настройките на браузъра. Вместо това трябва да промените настройките на вашия Flash плейър. Необходимите за това стъпки и мерки също зависят от конкретния Flash плейър, който използвате. Ако имате някакви въпроси, моля, използвайте също функцията за помощ или документацията на вашия Flash плейър или се свържете с производителя или с отдела за поддръжка на потребителите.

Ако обаче забраните или ограничите инсталирането на “бисквитки”, това може да означава, че няма да можете да използвате пълноценно всички функции на нашия уебсайт.

Функция за клиентски акаунт / регистрация

Ако създадете клиентски профил при нас чрез нашия уебсайт, ние ще събираме и съхраняваме данните, които сте въвели по време на регистрацията (напр. вашето име, адрес или имейл адрес), изключително за преддоговорни услуги, за изпълнение на договора или за целите на обслужването на клиенти (напр. за да ви предоставим преглед на предишните ви поръчки при нас или за да можем да ви предложим т.нар. функция бележник). Същевременно съхраняваме и Вашия IP адрес и датата на Вашата регистрация заедно с часа на деня. Разбира се, тези данни няма да бъдат предавани на трети страни.

В рамките на по-нататъшния процес на регистрация се получава вашето съгласие за това обработване и се прави позоваване на настоящата декларация за защита на данните. Данните, събрани от нас в този процес, ще бъдат използвани изключително за предоставяне на клиентския акаунт.

Ако дадете съгласието си за тази обработка, правното основание за обработката е чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД.

Ако откриването на клиентската сметка служи и за преддоговорни мерки или за изпълнение на договора, правното основание за тази обработка е също член 6, параграф 1, буква б) от DSGVO.

В съответствие с член 7, параграф 3 от DSGVO можете да оттеглите съгласието, което сте ни дали за откриване и поддържане на клиентска сметка, по всяко време с действие за в бъдеще. За целта е необходимо само да ни информирате за оттеглянето си.

Събраните в тази връзка данни ще бъдат изтрити веднага щом обработката им престане да бъде необходима. Въпреки това трябва да спазваме сроковете за съхранение съгласно данъчното и търговското законодателство.

Заявки за контакт / възможност за контакт

Ако се свържете с нас чрез формуляра за контакт или по имейл, предоставените от вас данни ще бъдат използвани за обработка на вашето запитване. Предоставянето на данните е необходимо за обработката и отговора на Вашето запитване — без тяхното предоставяне не можем да отговорим на Вашето запитване или в най-добрия случай само в ограничена степен.

Правното основание за това обработване е чл. 6, ал. 1, буква б) от DSGVO.

Данните ви ще бъдат изтрити веднага след като получите окончателен отговор на запитването си и няма законови задължения за запазване на данните, например в случай на последваща обработка на договор.

Потребителски принос, коментари и оценки

Предлагаме ви възможност да публикувате въпроси, отговори, мнения или оценки, наричани по-долу “мнения”, на нашия уебсайт. Ако се възползвате от тази оферта, ние ще обработим и публикуваме вашия принос, датата и часа на изпращане и използвания от вас псевдоним, ако е приложимо.

Правното основание за това е чл. 6, ал. 1, буква а) от DSGVO. В съответствие с чл. 7, ал. 3 от DSGVO можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за в бъдеще. За целта е необходимо само да ни информирате за оттеглянето си.

Освен това обработваме и вашия IP адрес и имейл адрес. IP адресът се обработва, защото имаме легитимен интерес да предприемем или подкрепим по-нататъшни действия, ако вашият принос нарушава правата на трети страни и/или е незаконен по друг начин.

Правното основание в този случай е чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO. Нашият легитимен интерес се състои в правната защита, която може да се окаже необходима.

Абонамент за вноски

Ако публикувате материали на нашия уебсайт, ние ви предлагаме и възможността да се абонирате за последващи материали от трети страни. За да можем да ви информираме за тези последващи материали по имейл, обработваме вашия имейл адрес.

Правното основание за това е чл. 6, ал. 1, буква а) от DSGVO. В съответствие с чл. 7, ал. 3 от DSGVO можете да оттеглите съгласието си за този абонамент по всяко време с действие за в бъдеще. За целта трябва само да ни информирате за оттеглянето си или да кликнете върху връзката за отписване, съдържаща се в съответния имейл.

You­Tube

Поддържаме онлайн присъствие в You­Tube, за да представим нашата компания и нашите услуги и да общуваме с клиенти/заинтересовани страни. You­Tube е услуга на Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ire­land, дъщерно дружество на Goog­le LLC, 1600 Amphi­theat­re Park­way, Moun­tain View, CA 94043 USA.

В тази връзка бихме искали да отбележим, че съществува възможност данните на потребителите да бъдат обработвани извън Европейския съюз, по-специално в САЩ. Това може да доведе до повишени рискове за потребителите, тъй като например може да е по-трудно да се получи достъп до данните на потребителя на по-късна дата. Ние също така нямаме достъп до тези потребителски данни. Възможността за достъп се предоставя изключително на You­Tube. Goog­le LLC е сертифицирана по Щита за защита на личните данни и по този начин се е ангажирала да спазва европейските стандарти за защита на данните.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Можете да намерите политиката за поверителност на You­Tube на адрес

https://policies.google.com/privacy

Goog­le Анализ

Използваме Goog­le Ana­ly­tics на нашия уебсайт. Това е услуга за уеб анализ, предоставяна от Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ire­land, наричана по-долу “Goog­le”.

чрез сертифициране по Щита за поверителност между ЕС и САЩ (“Щит за поверителност между ЕС и САЩ”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le гарантира, че изискванията за защита на данните в ЕС се спазват и при обработката на данни в САЩ.

Услугата Goog­le Ana­ly­tics се използва за анализ на поведението на потребителите на нашия уебсайт. Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO. Нашият легитимен интерес се състои в анализа, оптимизацията и икономичното функциониране на нашия уебсайт.

Информацията за използването и свързаната с потребителя информация, като например IP адрес, местоположение, време или честота на посещенията на нашия уебсайт, се предава на сървър на Goog­le в САЩ и се съхранява там. Използваме обаче Goog­le Ana­ly­tics с така наречената функция за анонимизиране. Тази функция позволява на Goog­le да съкращава IP адреса в рамките на ЕС или ЕИП.

Събраните по този начин данни на свой ред се използват от Goog­le, за да ни предостави оценка на посещенията на нашия уебсайт и на дейностите по използването му. Тези данни могат да се използват и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на нашия уебсайт и използването на интернет.

Goog­le заявява, че не свързва вашия IP адрес с никакви други данни. Освен това Goog­le съхранява под

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Уебсайтът ви предоставя и допълнителна информация за закона за защита на данните, например за възможностите за предотвратяване на използването на данни.

Освен това Goog­le предлага

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

т.нар. добавка за деактивиране, както и допълнителна информация за това. Тази добавка може да бъде инсталирана с най-разпространените интернет браузъри и ви предлага допълнителен контрол върху данните, които Goog­le събира, когато посещавате нашия уебсайт. Добавката информира Java­Script (ga.js) на Goog­le Ana­ly­tics, че информацията за Вашето посещение на нашия уебсайт не трябва да се предава на Goog­le Ana­ly­tics. Това обаче не предотвратява предаването на информация към нас или към други услуги за уеб анализ. Разбира се, в тази политика за поверителност можете да разберете дали и кои други услуги за уеб анализ използваме.

Goog­le reCAPTCHA

Използваме Goog­le reCAPTCHA на нашия уебсайт, за да проверяваме и предотвратяваме взаимодействия на нашия уебсайт чрез автоматичен достъп, например от т.нар. ботове. Това е услуга, предоставяна от Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ire­land, наричана по-нататък “Goog­le”.

чрез сертифициране по Щита за поверителност между ЕС и САЩ (“Щит за поверителност между ЕС и САЩ”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le гарантира, че изискванията за защита на данните в ЕС се спазват и при обработката на данни в САЩ.

Чрез тази услуга Goog­le може да определи от кой уебсайт е изпратена заявката и от кой IP адрес използвате така нареченото поле за въвеждане на reCAPTCHA. В допълнение към вашия IP адрес Goog­le може да събира и друга информация, която е необходима за предлагането и гарантирането на тази услуга.

Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO. Нашият легитимен интерес се състои в сигурността на нашия уебсайт, както и в защитата срещу нежелан, автоматизиран достъп под формата на спам или други подобни.

Goog­le предлага под

https://policies.google.com/privacy

за допълнителна информация относно общата обработка на вашите потребителски данни.

Шрифтове на Google

Използваме Goog­le Fonts в нашия уебсайт за показване на външни шрифтове. Това е услуга, предоставяна от Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ire­land, наричана по-долу “Goog­le”.

чрез сертифициране по Щита за поверителност между ЕС и САЩ (“Щит за поверителност между ЕС и САЩ”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le гарантира, че изискванията за защита на данните в ЕС се спазват и при обработката на данни в САЩ.

За да се даде възможност за показване на определени шрифтове на нашия уебсайт, при влизане в нашия уебсайт се установява връзка със сървъра на Goog­le в САЩ.

Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO. Нашият легитимен интерес се състои в оптимизирането и икономичното функциониране на нашия уебсайт.

Чрез връзката с Goog­le, установена при извикването на нашия уебсайт, Goog­le може да определи от кой уебсайт е изпратена заявката ви и към кой IP адрес трябва да се предаде показването на шрифта.

Goog­le предлага под

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

за допълнителна информация, по-специално относно възможностите за предотвратяване на използването на данни.

Fon­tA­we­so­me

За да можем да показваме шрифтовете и визуалните елементи на нашия уебсайт, използваме външните шрифтове на Fon­tA­we­so­me. Fon­tA­we­so­me е услуга, предоставена от

Fon­ti­cons Inc, 6 Por­ter Road, Apart­ment 3R, Cam­bridge, MA 02140, USA, наричана по-долу само “Fon­tA­we­so­me”.

Когато влизате в нашия уебсайт, се установява връзка със сървъра на Fon­tA­we­so­me в САЩ, за да се активира и актуализира показването на шрифтове и визуални елементи.

Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO. Нашият легитимен интерес се състои в оптимизирането и икономичното функциониране на нашия уебсайт.

Чрез връзката със сървъра на Fon­tA­we­so­me, установена при извикването на нашия уебсайт, Fon­tA­we­so­me може да определи от кой уебсайт е изпратена заявката ви и на кой IP адрес трябва да се предаде показването на шрифта.

Fon­tA­we­so­me предлага под

https://fontawesome.com/privacy

за допълнителна информация, по-специално относно възможностите за предотвратяване на използването на данни.

Партньорска програма на Amazon

Използваме партньорската програма на AMA­ZON в нашия уебсайт. Това е услуга, предоставяна от Ama­zon Euro­pe Core S.à r.l., 5 Rue Plae­tis, L ‑2338 Luxem­bourg. Чрез партньорската програма на AMA­ZON на нашия уебсайт се поставят реклами от Amazon.de. Ако кликнете върху някоя от тези реклами, ще бъдете препратени към съответната оферта в интернет портала на AMZON. Ако впоследствие решите да закупите рекламирания продукт, ние ще получим “комисиона” от Amazon.

Ama­zon използва бисквитки, за да активира тази услуга. С помощта на тези “бисквитки” Ama­zon може да проследи дали сте били пренасочени от нашия уебсайт към интернет портала на AMAZON.

Ama­zon предлага под

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

за допълнителна информация относно защитата на данните.

Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO. Нашият легитимен интерес се състои в това да осигурим обработката и плащането на нашите искания за комисионни от страна на Amazon.

Ако не сте съгласни с тази обработка, имате възможност да предотвратите съхраняването на “бисквитки”, като направите настройка в интернет браузъра си. Можете да намерите повече информация за това по-горе в раздел “Бисквитки”.

Goog­le AdSense

Използваме Goog­le AdSen­se в нашия уебсайт за интегриране на реклами. Това е услуга, предоставяна от Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ire­land, наричана по-долу “Goog­le”.

чрез сертифициране по Щита за поверителност между ЕС и САЩ (“Щит за поверителност между ЕС и САЩ”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le гарантира, че изискванията за защита на данните в ЕС се спазват и при обработката на данни в САЩ.

Goog­le AdSen­se съхранява бисквитки и т.нар. уеб маяци на крайното ви устройство чрез вашия интернет браузър. Това позволява на Goog­le да анализира как използвате нашия уебсайт. Събраната по този начин информация, заедно с Вашия IP адрес и показаните Ви рекламни формати, се прехвърля на Goog­le в САЩ и се съхранява там. Освен това Goog­le може да предаде тази информация на договорни партньори. Въпреки това Goog­le декларира, че Вашият IP адрес няма да бъде обединен с други данни за Вас.

Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO. Нашият легитимен интерес се състои в анализа, оптимизацията и икономичното функциониране на нашия уебсайт.

Ако не сте съгласни с тази обработка, имате възможност да предотвратите инсталирането на “бисквитки”, като направите съответните настройки в интернет браузъра си. Подробности за това можете да намерите по-горе в точка “Бисквитки”.

Освен това Goog­le предлага

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

за допълнителна информация, по-специално относно възможностите за предотвратяване на използването на данни.

бисквитки за проследяване на affilinet

Също така рекламираме оферти и услуги на трети страни на нашия уебсайт. Ако сключите договор с доставчик от трета страна в резултат на нашата реклама на тези оферти на трети страни, ние получаваме комисиона за това.

За да можем да регистрираме правилно успешните препращания, използваме така наречената бисквитка за проследяване affil­i­net. Тази бисквитка обаче не съхранява никакви ваши лични данни. Записват се само нашият идентификационен номер като препращащ доставчик и номерът на поръчката на рекламния материал, върху който сте кликнали (напр. банер или текстова връзка). Тази информация ни е необходима за целите на обработката на плащанията или изплащането на нашите комисиони.

Ако не сте съгласни с тази обработка, имате възможност да предотвратите съхраняването на “бисквитки”, като направите настройка в интернет браузъра си. Можете да намерите повече информация за това по-горе в раздел “Бисквитки”.

Банер за истински бисквитки

Zur Ver­wal­tung der ein­ge­setz­ten Coo­kies und ähn­li­chen Tech­no­lo­gien (Track­ing-Pixel, Web-Bea­cons etc.) und dies­be­züg­li­cher Ein­wil­li­gun­gen set­zen wir das Con­sent Tool „Real Coo­kie Ban­ner“ ein. Details zur Funk­ti­ons­wei­se von „Real Coo­kie Ban­ner“ fin­den Sie unter https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Rechts­grund­la­gen für die Ver­ar­bei­tung von per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten in die­sem Zusam­men­hang sind Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO und Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Unser berech­tig­tes Inter­es­se ist die Ver­wal­tung der ein­ge­setz­ten Coo­kies und ähn­li­chen Tech­no­lo­gien und der dies­be­züg­li­chen Einwilligungen.

Die Bereit­stel­lung der per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten ist weder ver­trag­lich vor­ge­schrie­ben noch für den Abschluss eines Ver­tra­ges not­wen­dig. Sie sind nicht ver­pflich­tet die per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten bereit­zu­stel­len. Wenn Sie die per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten nicht bereit­stel­len, kön­nen wir Ihre Ein­wil­li­gun­gen nicht verwalten.

Примерна политика за поверителност на Адвокатска кантора Weiß & Partner

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Отпечатък
bg_BGBG