Archi­vy

Sta­ré federální státy

Kolik peněz si vydělá zaměst­nan­ec bez­peč­nost­ní služ­by s osvě­dčením o způsobilosti?

Kolik peněz si vydělá zaměstnanec bezpečnostní služby s osvědčením o způsobilosti?

Mlu­vit kolem toho je zbyteč­né. Jed­na věc je jas­ná: Tra­diční bez­peč­nost­ní prů­mysl je odvět­vím s níz­ký­mi mzda­mi.!
Nic­mé­ně: bez­peč­nost­ní prů­mysl nabí­zí roz­ma­ni­tou, zod­po­věd­nou, vzrušu­jí­cí a také klid­nou prá­ci. A pokud jste chytří, doká­že­te vyjít s peně­zi. Ale — kolik si vydělá­te jako strá­žný s osvě­dčením o způsobilosti?

Na čem záleží, pokud jde o výděl­ky v bez­peč­nost­ním průmyslu…

Pokud se roz­hod­ne­te pra­co­vat v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru nebo hle­dá­te nové­ho zaměst­nava­te­le, finanční aspek­ty hra­jí jis­tě význa­mnou roli. K dob­ré hodi­no­vé mzdě přispí­vá něko­lik fak­torů. Níže jsou uve­de­ny nej­dů­leži­tě­jší aspek­ty pro zís­ká­ní atrak­tiv­ně­jší­ho platu.

Úro­veň vzdělá­ní a odbor­né přípravy

Je zřej­mé, že čím lépe jste vyš­ko­leni, tím vyšší je váš výdě­lečný poten­ciál. Jako nek­va­li­fi­kovaný strá­žný pou­ze s výcvi­kem pod­le § 34a GewO vel­mi čas­to ned­ost­a­ne­te o mno­ho vyšší mzdu, než je minimální mzda. S odbor­nou zkouš­kou zna­los­tí může­te dosáhn­out o něco vyšší základ­ní hodi­no­vé mzdy při zvlád­nu­tel­ném úsilí.. Může­te se dále vzdělá­vat a zís­kat cer­ti­fi­kát pra­cov­ní­ka ochra­ny a bez­peč­nos­ti nebo se stát spe­cia­lis­tou na ochra­nu a bez­peč­nost. Mimocho­dem, minimální mzda v celé zemi činí od 1. led­na 2023 12,43 eura za hodinu. Zvýšení na 13 eur za hodinu od 1. dub­na 2023 již bylo rozhodnuto.

Další kva­li­fik­a­ce

Další kva­li­fik­a­ce, napří­klad v oblas­ti prv­ní pomo­ci nebo požární ochra­ny (např. asis­tent požární ochra­ny), je vel­mi uži­tečná a zvyšu­je tržní hod­no­tu bez­peč­nost­ních pra­cov­ní­ků. Ne vždy mají pří­mý vliv na hodi­no­vou mzdu, ale vždy jsou plus­o­vým bodem při žád­osti o zaměst­ná­ní. Nás­le­du­jí něk­te­ré z dalších kva­li­fi­kačních před­po­kla­dů, kte­ré lze zohlednit:

Nemě­ly by se podceňo­vat ani inter­kul­turní doved­nos­ti a zna­lost cizích jazy­ků, zej­mé­na ale­s­poň zákla­dů angličtiny.

Akti­vi­ta

Bez­peč­nost­ní prů­mysl má mno­ho aspek­tů, a pro­to jsou i čin­nos­ti, kte­ré bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci vykon­á­va­jí, vel­mi roz­ma­ni­té. Pro­to něk­dy dochá­zí k vel­kým mzdo­vým roz­dí­lům. Bez­peč­nost­ní čin­nos­ti, jako je samostat­ná ost­ra­ha a pro­s­té hlí­dá­ní, jsou čas­to poměrně špat­ně pla­ce­né. Prá­ce, kte­ré vyža­du­jí spe­ciální doved­nos­ti, jsou čas­to dobře pla­ce­né. Napří­klad v Bez­peč­nost letect­ví, v roz­me­zí Pře­pra­va hoto­vos­ti a cen­nos­tí, během čin­nos­ti v jaderná zaří­zení, v němž Střežení pod­zem­ní a pří­měst­ské drá­hy nebo jako spe­cia­lis­ta NSL v Stře­dis­ka tísňo­vé­ho volá­ní a dis­pečink služeb výděl­ky jsou čas­to výraz­ně vyšší než průměr v odvět­ví. Přes­nou výši mzdy za tuto prá­ci naj­de­te v doku­men­tu Kolek­tiv­ní sml­ou­vy si od nich vzít. Pokud byly proh­lá­še­ny za obe­cně závaz­né, což je obvy­klé, vzta­hu­jí se na všech­ny zaměst­nan­ce. (Pro zúžení výs­led­ků vyh­le­dá­vá­ní je nej­lepší při­dat do vyh­le­dá­vače Goog­le federální stát).

Pra­cov­ní doba

Kaž­dý, kdo již v oboru půs­o­bí a pra­cu­je na smě­ny, to ví: Změ­nou pra­cov­ní doby čas­to trpí bio­ryt­my a sou­kromý život. Prá­ce na noční smě­ny, v nedě­li a o svát­cích však čas­to přiná­ší roz­ho­du­jí­cí finanční výho­dy. V závis­los­ti na federální státní/kolektivní sml­ou­vě lze zís­kat nás­le­du­jí­cí výho­dy Noční, nedělní a svá­teční bonu­sy kte­ré sto­jí za vidění. A co víc, tyto osvo­bo­zení od daně! O stát­ních svát­cích na mno­ha mís­tech 100% Pří­pla­tek možnýTj. kromě sku­teč­né den­ní mzdy obdrží­te ste­j­nou část­ku ješ­tě jed­nou — ale nez­daně­nou! Z poh­le­du měsí­ce, samo­zřej­mě v závis­los­ti na poč­tu nočních, nedělních a svá­tečních hodin, lze dosáhn­out nás­le­du­jí­cí­ho. Něko­lik set eur navrch vydělat. Zej­mé­na na pře­lo­mu roku nebo o Veli­ko­n­o­cích to může být lukra­tiv­ní záležitost.

Přesčasy/přesčasy

Přesča­sy jsou samo­zřej­mě dílčím aspek­tem pra­cov­ní doby. Přes­to bych tom­uto aspek­tu rád věn­o­val samostat­ný bod. Proč? Zkušen­os­ti totiž uka­zu­jí, že v bez­peč­nost­ním sek­toru se pra­cu­je hod­ně přesčasů, čas­to mno­hem více, než je zákonem povo­le­no, a s pří­liš malý­mi přes­táv­ka­mi mezi jed­not­li­vý­mi úkoly. Dobře si roz­mys­le­te, jes­t­li se s tím chce­te smí­řit a sku­tečně bys­te měli pra­co­vat 200, 220, 240 nebo i více hodin měsí­čně.. Můj tip v tuto chví­li je inves­to­vat do další­ho vzdělá­vá­ní a nevymě­nit tolik času za pení­ze: Memen­to Mori — i váš život je ome­zený. Sta­nov­te si prio­ri­ty a udě­lej­te dob­ré roz­hod­nu­tí pro sebe i pro svou budoucnost.

Stát

Ste­jně jako v jiných odvět­vích i v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru exis­tu­je roz­dě­lení na západ a východ. V minu­los­ti byly tyto roz­dí­ly ve mzdách oprav­du mar­kant­ní. Bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci v Ber­lí­ně si v něk­terých oblas­tech nevy­dě­la­li ani polo­vinu těch, kteří pra­c­ova­li v Bavor­sku.  Mezi nejlé­pe pla­ce­né spol­ko­vé země patří zpra­vid­la Bavor­sko, Bádens­ko-Würt­tem­ber­sko a Sever­ní Porýní-Ves­t­fáls­ko.. Mezi nejhůře pla­ce­né země stá­le patří nové spol­ko­vé země, napří­klad Bra­ni­borsko nebo Meklen­burs­ko-Před­ní Pomořans­ko. Ješ­tě před něko­li­ka lety se člo­věk ve vých­odoně­me­ckých zemích sot­va udržel nad vodou, když pra­c­oval jako strá­žný. Minimální mzda a pos­tup­né sbližo­vá­ní kolek­tiv­ních smluv však tyto roz­dí­ly stá­le více posou­va­jí do pozadí. Kromě toho bychom nemě­li zapomí­nat, že tam, kde lidé vydělá­va­jí více, obvyk­le vydělá­va­jí méně. Život­ní nákla­dy (zej­mé­na nájem­né) jsou vyšší. Pokud si tedy s tou­to myš­len­kou pohrá­vá­te, dobře si roz­mys­le­te, zda se vám stěho­vá­ní oprav­du vyplatí.

Prů­mysl

Mno­ho lidí si prá­ci v bez­peč­nost­ní služ­bě předsta­vu­je kla­si­cky, jako bez­peč­nost­ní agen­turu, která jako pos­ky­to­va­tel služeb externí zákaz­ní­ci. Zatím­co v minu­los­ti přichá­ze­li vete­rá­ni z tová­ren ke kon­ci své­ho pra­cov­ní­ho živo­ta do závod­ní bez­peč­nost­ní služ­by, aby strá­vi­li pos­led­ní roky své karié­ry méně namá­ha­vou prací, v součas­nos­ti se situ­ace výraz­ně změ­ni­la. Pro­fe­si­onální externí pos­ky­to­va­telé bez­peč­nost­ních služeb se stara­jí o vel­ké množst­ví firem z oblas­ti obcho­du a prů­mys­lu nebo veře­j­né­ho sek­toru jako o kli­en­ty. Stá­le však exis­tu­jí, a to navz­do­ry deseti­le­tí trva­jí­cí­mu tren­du out­sour­cin­gu. Na strán­kách Vni­třní bez­peč­nost závo­du. Zej­mé­na v prů­mys­lu se jed­ná o čin­nos­ti v oblas­ti ochra­ny majet­ku a rost­lin, kdy jste pří­mo zaměst­ná­ni ve výrob­ním pod­ni­ku, vel­mi dobře pla­cený. Der Grund hier­für ist, dass Sie nach dem Bran­chen­ta­rif bezahlt wer­den, dem die Mas­se der Beleg­schaft ange­hört. Wer­fen Sie einen Blick in die Saz­bo­vé tabul­ky pro kovo­prů­mysl a elek­tro­tech­nický prů­mysl! Tyto měsí­ční pla­ty jsou jiná liga.

Pří­spěv­ky

Pří­spěv­ky upra­ve­né kolek­tiv­ní sml­ou­vou jsou obvyk­le pla­ce­ny pro veli­te­le strá­žní služ­by nebo smě­ny, pro pso­vo­dy nebo v urči­tých zaří­zeních, jako jsou vojens­ké objek­ty. Ste­jně tak čas­to exis­tu­jí pří­plat­ky za pra­cov­ní poho­to­vost, např. za (doda­teč­nou) prá­ci v závod­ním hasičs­kém sboru. Ty se pohy­bu­jí od něko­li­ka cen­tů za hodinu až o více než 10% vyšší mzda. V Bavor­sku je také o něco více peněz, pokud pra­cu­jete ve větší oblas­ti Mnichova.
Bez­peč­nost­ní spo­leč­nos­ti nebo jejich kli­en­ti také něk­dy pla­tí Dobro­vol­né (odvo­l­atel­né) pří­spěv­ky. Manch­mal gibt es auch Ein­mal-Prä­mi­en für beson­ders erfolg­rei­che Ein­sät­ze oder für her­aus­ra­gen­de Arbeits­leis­tun­gen. Lei­der sind die­se Art Zula­gen aber eher die Aus­nah­me. Immer häu­fi­ger vor­zu­fin­den ist aber eine Wech­sel­prä­mie, also so eine Art „Begrü­ßungs­geld“. Das allein soll­te aber aber nicht unbe­dingt der allei­ni­ge Grund für einen Arbeit­ge­ber­wech­sel sein.

Kon­krét­ní čísla

Chce­te znát kon­krét­ní čísla?
Pokud jste člá­nek dočet­li až sem, zjis­tí­te, že je to obtí­ž­né, pro­tože to může závi­set na řadě fak­torů, jako je spol­ko­vá země, pra­cov­ní mís­to, pra­cov­ní doba a jejich (další) kva­li­fik­a­ce. Nic­mé­ně kon­krét­ní příklad:

Z toho vyplý­vá při­b­ližně 2520 eur zda­ni­tel­né­ho příj­mu (hru­bé­ho) a necelých 420 eur nez­da­ni­telných příplatků.Při 1. tří­dě daně z příj­mu a bez­dět­nos­ti tak svo­bod­ná oso­ba obdrží. cca 2170 Euro net­to pře­ne­se­no. Ten­to výpočet je však pou­ze ilus­tra­tiv­ní. Sku­tečně vypla­cená mzda může závi­set na mno­ha faktorech!

Nápo­vě­da: Ten­to člá­nek byl napos­le­dy aktua­lizo­ván v úno­ru 2023. Vzhle­dem k tomu, že dochá­zí k pra­vi­delným úpra­vám před­pisů o minimální mzdě i kolek­tiv­ní sml­ou­vy, moh­ly se mezi­tím změ­nit rám­co­vé pod­mín­ky! (Všech­ny infor­mace jsou bez záruky.)

Otisk
cs_CZCS