Archi­vy

§ 34a GewO

Zapa­ma­to­vá­ní si otá­zek a odpo­vě­dí ke zkoušce: stačí to ke složení zkoušky 34a?

Zapamatování si otázek a odpovědí ke zkoušce: stačí to ke složení zkoušky 34a?

Důleži­tým před­po­k­la­dem pro vst­up do pro­f­ese v tom­to oboru je zkouš­ka odborných zna­los­tí v oboru strá­žný pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní (Gewer­be­ord­nung). Jejím cílem je zajis­tit, aby ucha­zeči měli potřeb­né zna­los­ti k zajiš­tění bez­peč­nos­ti osob a ochra­ny majetku.
V této sou­vis­los­ti vyvs­tá­vá otáz­ka, zda má smysl se pou­ze naučit naz­paměť všech­ny mož­né otáz­ky a odpo­vě­di ke zkoušce, aniž bychom se hlou­bě­ji zabý­va­li jejím obsahem.

Zkušeb­ní otáz­ky: Teo­rie a praxe

Žád­ná otáz­ka — učení se pomocí otá­zek ke zkoušce 34a nabí­zí mno­ho výhod. Pouhé memo­rová­ní zkouš­ko­vých otá­zek a odpo­vě­dí není v tom­to kon­tex­tu vhod­nou meto­dou pří­pra­vy, pro­tože zkouš­ka může obs­aho­vat i situační otáz­ky. To pla­tí zej­mé­na pro úst­ní část zkoušky. Kromě toho je důleži­té pocho­pit sou­vis­los­ti mezi jed­not­li­vý­mi tema­tický­mi oblast­mi a umět je apli­ko­vat na kon­krét­ní prak­tické pří­pa­dy. Povrch­ní pří­pra­va může vést k tomu, že něk­teří ucha­zeči zkouš­ku složí, ale nebu­dou schop­ni své zna­los­ti uplat­nit v pra­xi. Zpra­vid­la se však složení zkoušky stá­vá pro­blé­mem i v pří­pa­dě, že se člo­věk učí pou­ze naz­paměť a nezí­s­kal sku­teč­né poro­zu­mění obsahu.

Výz­vy

Kromě toho je důleži­té znát nejen práv­ní zákla­dy a přís­luš­né před­pi­sy, ale také poro­zu­mět psy­cho­lo­gickým a komu­ni­kačním aspek­tům této pro­f­ese. Kon­eck­on­ců sou­kromí bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci musí nejen roz­poz­nat a odvrá­tit nebez­pečí, ale také umět použí­vat dees­ka­lační tech­niky a řešit obtí­ž­né situ­ace. To zahr­nu­je také efek­tiv­ní komu­ni­ka­ci a řešení kon­flik­tů. Roli zde samo­zřej­mě neh­raje pou­ze obs­ah výuky, ale pře­de­vším pro­fes­ní zkušen­os­ti a jejich pře­dá­vá­ní, např. v rámci pří­prav­né­ho kur­zu nebo výmě­nou se zkušený­mi kolegy. Mimocho­dem, na práv­ní téma­ta se zaměřu­je i zkouš­ka odbor­né způ­so­bi­los­ti 34a. Téma­ta jako trest­ní prá­vo nebo občan­s­ké prá­vo jsou V písem­né zkoušce se váží dva­krát. Člo­věk by neměl nechat žád­né body ležet ladem tím, že pochopí práv­ní pro­ble­ma­ti­ku, nem­lu­vě o rizicích práv­ní nez­na­los­ti při poz­dě­jší prá­ci v bez­peč­nost­ní službě.

Poro­zu­mění obs­a­hu zkoušky

Kan­di­dá­ti na zkouš­ku by se měli inten­ziv­ně zabý­vat obs­a­hem zkoušky a snažit se mu hlou­bě­ji poro­zu­mět. Nemě­li by se zabý­vat pou­ze fak­ty, ale také sou­vis­lost­mi a výz­na­mem toho, co se nauči­li. Jed­ním ze způ­s­o­bů, jak toho dosáhn­out, je hovořit s další­mi lid­mi, kteří se na zkouš­ku také při­pra­vu­jí nebo již v oboru pra­cu­jí. K proh­lou­bení poro­zu­mění a uplat­nění nauče­né­ho mohou přispět i prak­tické zkušen­os­ti. Obe­cně se dopo­ruču­je Kni­hy, online kur­zy a ško­lení v učeb­něKurz je kon­ci­po­ván tak, aby pos­kytl kon­text a nepra­c­oval výhrad­ně s tes­to­vý­mi otáz­ka­mi a řešení­mi. K poro­zu­mění může význa­mně přispět vys­vět­lení na zákla­dě pří­pa­do­vých stu­dií, zej­mé­na práv­ních otázek.

Závěr

Shr­ne­me-li to, nemá smysl se pou­ze učit naz­paměť všech­ny mož­né otáz­ky a odpo­vě­di ke zkoušce, aniž bychom se hlou­bě­ji pono­ři­li do její­ho obs­a­hu. Mís­to toho by se kan­di­dá­ti měli inten­ziv­ně zabý­vat obs­a­hem zkoušky a snažit se mu hlou­bě­ji poro­zu­mět. To jim může pomo­ci nejen ke složení zkoušky, ale také k tomu, aby byli schop­ni své zna­los­ti uplat­nit v pra­xi a úspěšně pra­co­vat v oboru sou­kro­mé bezpečnosti.

Kolik peněz si vydělá zaměst­nan­ec bez­peč­nost­ní služ­by s osvě­dčením o způsobilosti?

Kolik peněz si vydělá zaměstnanec bezpečnostní služby s osvědčením o způsobilosti?

Mlu­vit kolem toho je zbyteč­né. Jed­na věc je jas­ná: Tra­diční bez­peč­nost­ní prů­mysl je odvět­vím s níz­ký­mi mzda­mi.!
Nic­mé­ně: bez­peč­nost­ní prů­mysl nabí­zí roz­ma­ni­tou, zod­po­věd­nou, vzrušu­jí­cí a také klid­nou prá­ci. A pokud jste chytří, doká­že­te vyjít s peně­zi. Ale — kolik si vydělá­te jako strá­žný s osvě­dčením o způsobilosti?

Na čem záleží, pokud jde o výděl­ky v bez­peč­nost­ním průmyslu…

Pokud se roz­hod­ne­te pra­co­vat v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru nebo hle­dá­te nové­ho zaměst­nava­te­le, finanční aspek­ty hra­jí jis­tě význa­mnou roli. K dob­ré hodi­no­vé mzdě přispí­vá něko­lik fak­torů. Níže jsou uve­de­ny nej­dů­leži­tě­jší aspek­ty pro zís­ká­ní atrak­tiv­ně­jší­ho platu.

Úro­veň vzdělá­ní a odbor­né přípravy

Je zřej­mé, že čím lépe jste vyš­ko­leni, tím vyšší je váš výdě­lečný poten­ciál. Jako nek­va­li­fi­kovaný strá­žný pou­ze s výcvi­kem pod­le § 34a GewO vel­mi čas­to ned­ost­a­ne­te o mno­ho vyšší mzdu, než je minimální mzda. S odbor­nou zkouš­kou zna­los­tí může­te dosáhn­out o něco vyšší základ­ní hodi­no­vé mzdy při zvlád­nu­tel­ném úsilí.. Může­te se dále vzdělá­vat a zís­kat cer­ti­fi­kát pra­cov­ní­ka ochra­ny a bez­peč­nos­ti nebo se stát spe­cia­lis­tou na ochra­nu a bez­peč­nost. Mimocho­dem, minimální mzda v celé zemi činí od 1. led­na 2023 12,43 eura za hodinu. Zvýšení na 13 eur za hodinu od 1. dub­na 2023 již bylo rozhodnuto.

Další kva­li­fik­a­ce

Další kva­li­fik­a­ce, napří­klad v oblas­ti prv­ní pomo­ci nebo požární ochra­ny (např. asis­tent požární ochra­ny), je vel­mi uži­tečná a zvyšu­je tržní hod­no­tu bez­peč­nost­ních pra­cov­ní­ků. Ne vždy mají pří­mý vliv na hodi­no­vou mzdu, ale vždy jsou plus­o­vým bodem při žád­osti o zaměst­ná­ní. Nás­le­du­jí něk­te­ré z dalších kva­li­fi­kačních před­po­kla­dů, kte­ré lze zohlednit:

Nemě­ly by se podceňo­vat ani inter­kul­turní doved­nos­ti a zna­lost cizích jazy­ků, zej­mé­na ale­s­poň zákla­dů angličtiny.

Akti­vi­ta

Bez­peč­nost­ní prů­mysl má mno­ho aspek­tů, a pro­to jsou i čin­nos­ti, kte­ré bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci vykon­á­va­jí, vel­mi roz­ma­ni­té. Pro­to něk­dy dochá­zí k vel­kým mzdo­vým roz­dí­lům. Bez­peč­nost­ní čin­nos­ti, jako je samostat­ná ost­ra­ha a pro­s­té hlí­dá­ní, jsou čas­to poměrně špat­ně pla­ce­né. Prá­ce, kte­ré vyža­du­jí spe­ciální doved­nos­ti, jsou čas­to dobře pla­ce­né. Napří­klad v Bez­peč­nost letect­ví, v roz­me­zí Pře­pra­va hoto­vos­ti a cen­nos­tí, během čin­nos­ti v jaderná zaří­zení, v němž Střežení pod­zem­ní a pří­měst­ské drá­hy nebo jako spe­cia­lis­ta NSL v Stře­dis­ka tísňo­vé­ho volá­ní a dis­pečink služeb výděl­ky jsou čas­to výraz­ně vyšší než průměr v odvět­ví. Přes­nou výši mzdy za tuto prá­ci naj­de­te v doku­men­tu Kolek­tiv­ní sml­ou­vy si od nich vzít. Pokud byly vyhlá­še­ny jako obe­cně závaz­né, což je obvy­klé, vzta­hu­jí se na všech­ny zaměst­nan­ce. (Pro zúžení výs­led­ků je nej­lepší při­dat do vyh­le­dá­vače Goog­le federální stát).

Pra­cov­ní doba

Kaž­dý, kdo již v oboru půs­o­bí a pra­cu­je na smě­ny, to ví: Změ­nou pra­cov­ní doby čas­to trpí bio­ryt­my a sou­kromý život. Prá­ce na noční smě­ny, v nedě­li a o svát­cích však čas­to přiná­ší roz­ho­du­jí­cí finanční výho­dy. V závis­los­ti na federální státní/kolektivní sml­ou­vě lze zís­kat nás­le­du­jí­cí výho­dy Noční, nedělní a svá­teční bonu­sy kte­ré sto­jí za vidění. A co víc, tyto osvo­bo­zení od daně! O stát­ních svát­cích na mno­ha mís­tech 100% Pří­pla­tek možnýTj. kromě sku­teč­né den­ní mzdy obdrží­te ste­j­nou část­ku ješ­tě jed­nou — ale nez­daně­nou! Z poh­le­du měsí­ce, samo­zřej­mě v závis­los­ti na poč­tu nočních, nedělních a svá­tečních hodin, lze dosáhn­out nás­le­du­jí­cí­ho. Něko­lik set eur navrch vydělat. Zej­mé­na na pře­lo­mu roku nebo o Veli­ko­n­o­cích to může být lukra­tiv­ní záležitost.

Přesčasy/přesčasy

Přesča­sy jsou samo­zřej­mě dílčím aspek­tem pra­cov­ní doby. Přes­to bych tom­uto aspek­tu rád věn­o­val samostat­ný bod. Proč? Zkušen­os­ti totiž uka­zu­jí, že v bez­peč­nost­ním sek­toru se pra­cu­je hod­ně přesčasů, čas­to mno­hem více, než je zákonem povo­le­no, a s pří­liš malý­mi přes­táv­ka­mi mezi jed­not­li­vý­mi úkoly. Dobře si roz­mys­le­te, jes­t­li se s tím chce­te smí­řit a sku­tečně bys­te měli pra­co­vat 200, 220, 240 nebo i více hodin měsí­čně.. Můj tip v tuto chví­li je inves­to­vat do další­ho vzdělá­vá­ní a nevymě­nit tolik času za pení­ze: Memen­to Mori — i váš život je ome­zený. Sta­nov­te si prio­ri­ty a udě­lej­te dob­ré roz­hod­nu­tí pro sebe i pro svou budoucnost.

Stát

Ste­jně jako v jiných odvět­vích i v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru exis­tu­je roz­dě­lení na západ a východ. V minu­los­ti byly tyto roz­dí­ly ve mzdách oprav­du mar­kant­ní. Bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci v Ber­lí­ně si v něk­terých oblas­tech nevy­dě­la­li ani polo­vinu těch, kteří pra­c­ova­li v Bavor­sku.  Mezi nejlé­pe pla­ce­né spol­ko­vé země patří zpra­vid­la Bavor­sko, Bádens­ko-Würt­tem­ber­sko a Sever­ní Porýní-Ves­t­fáls­ko.. Mezi nejhůře pla­ce­né země stá­le patří nové spol­ko­vé země, napří­klad Bra­ni­borsko nebo Meklen­burs­ko-Před­ní Pomořans­ko. Ješ­tě před něko­li­ka lety se člo­věk ve vých­odoně­me­ckých zemích sot­va udržel nad vodou, když pra­c­oval jako strá­žný. Minimální mzda a pos­tup­né sbližo­vá­ní kolek­tiv­ních smluv však tyto roz­dí­ly stá­le více posou­va­jí do pozadí. Kromě toho bychom nemě­li zapomí­nat, že tam, kde lidé vydělá­va­jí více, obvyk­le vydělá­va­jí méně. Život­ní nákla­dy (zej­mé­na nájem­né) jsou vyšší. Pokud si tedy s tou­to myš­len­kou pohrá­vá­te, dobře si roz­mys­le­te, zda se vám stěho­vá­ní oprav­du vyplatí.

Prů­mysl

Mno­ho lidí si prá­ci v bez­peč­nost­ní služ­bě předsta­vu­je kla­si­cky, jako bez­peč­nost­ní agen­turu, která jako pos­ky­to­va­tel služeb externí zákaz­ní­ci. Zatím­co v minu­los­ti přichá­ze­li vete­rá­ni z tová­ren ke kon­ci své­ho pra­cov­ní­ho živo­ta do závod­ní bez­peč­nost­ní služ­by, aby strá­vi­li pos­led­ní roky své karié­ry méně namá­ha­vou prací, v součas­nos­ti se situ­ace výraz­ně změ­ni­la. Pro­fe­si­onální externí pos­ky­to­va­telé bez­peč­nost­ních služeb se stara­jí o vel­ké množst­ví firem z oblas­ti obcho­du a prů­mys­lu nebo veře­j­né­ho sek­toru jako o kli­en­ty. Stá­le však exis­tu­jí, a to navz­do­ry deseti­le­tí trva­jí­cí­mu tren­du out­sour­cin­gu. Na strán­kách Vni­třní bez­peč­nost závo­du. Zej­mé­na v prů­mys­lu se jed­ná o čin­nos­ti v oblas­ti ochra­ny majet­ku a rost­lin, kdy jste pří­mo zaměst­ná­ni ve výrob­ním pod­ni­ku, vel­mi dobře pla­cený. Důvo­dem je to, že jste pla­ceni pod­le mzdo­vé tabul­ky v odvět­ví, do kte­ré­ho patří větši­na zaměst­nan­ců. Podí­vej­te se na Saz­bo­vé tabul­ky pro kovo­prů­mysl a elek­tro­tech­nický prů­mysl! Tyto měsí­ční pla­ty jsou jiná liga.

Pří­spěv­ky

Pří­spěv­ky upra­ve­né kolek­tiv­ní sml­ou­vou jsou obvyk­le pla­ce­ny pro veli­te­le strá­žní služ­by nebo smě­ny, pro pso­vo­dy nebo v urči­tých zaří­zeních, jako jsou vojens­ké objek­ty. Ste­jně tak čas­to exis­tu­jí pří­plat­ky za pra­cov­ní poho­to­vost, např. za (doda­teč­nou) prá­ci v závod­ním hasičs­kém sboru. Ty se pohy­bu­jí od něko­li­ka cen­tů za hodinu až o více než 10% vyšší mzda. V Bavor­sku je také o něco více peněz, pokud pra­cu­jete ve větší oblas­ti Mnichova.
Bez­peč­nost­ní spo­leč­nos­ti nebo jejich kli­en­ti také něk­dy pla­tí Dobro­vol­né (odvo­l­atel­né) pří­spěv­ky. Něk­dy se také vypláce­jí jed­norá­zo­vé odmě­ny za mimořád­ně úspěš­né úkoly nebo za vyni­ka­jí­cí pra­cov­ní výk­o­ny. Bohužel tyto bonu­sy býva­jí spí­še výjim­kou. Stá­le čas­tě­jší je však Přepí­ná­ní pré­mií nebo, chce­te-li, jaké­si “pení­ze na uví­ta­nou”. To by však nemě­lo být jediným důvo­dem pro změnu zaměstnavatele.

Kon­krét­ní čísla

Chce­te znát kon­krét­ní čísla?
Pokud jste člá­nek dočet­li až sem, zjis­tí­te, že je to obtí­ž­né, pro­tože to může závi­set na řadě fak­torů, jako je spol­ko­vá země, pra­cov­ní mís­to, pra­cov­ní doba a jejich (další) kva­li­fik­a­ce. Nic­mé­ně kon­krét­ní příklad:

Z toho vyplý­vá při­b­ližně 2520 eur zda­ni­tel­né­ho příj­mu (hru­bé­ho) a necelých 420 eur nez­da­ni­telných příplatků.Při 1. tří­dě daně z příj­mu a bez­dět­nos­ti tak svo­bod­ná oso­ba obdrží. cca 2170 Euro net­to pře­ne­se­no. Ten­to výpočet je však pou­ze ilus­tra­tiv­ní. Sku­tečně vypla­cená mzda může závi­set na mno­ha faktorech!

Nápo­vě­da: Ten­to člá­nek byl napos­le­dy aktua­lizo­ván v úno­ru 2023. Vzhle­dem k tomu, že dochá­zí k pra­vi­delným úpra­vám před­pisů o minimální mzdě i kolek­tiv­ní sml­ou­vy, moh­ly se mezi­tím změ­nit rám­co­vé pod­mín­ky! (Všech­ny infor­mace jsou bez záruky.)

Co je to vyše­tření 34a?

Co je to vyšetření 34a?

Zkouš­ka odborných zna­los­tí pod­le § 34a záko­na o živ­nos­ten­ském pod­ni­ká­ní je vstup­ní kva­li­fi­ka­cí pro zaměst­nan­ce v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti. Slouží jako doklad o základ­ních zna­los­tech, zej­mé­na pokud jde o základ­ní práv­ní aspek­ty sou­vi­sejí­cí s prací ve strá­žní a bez­peč­nost­ní služ­bě. Úspěšně složená zkouš­ka odborných zna­los­tí s pot­vr­zením od prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry je navíc před­po­k­la­dem pro pro­vá­dění spe­ciálních úkolů v oblas­ti ost­ra­hy a povo­lení k samostat­né výdě­leč­né čin­nos­ti jako dodava­tel ostrahy.

Osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti je vyža­do­vá­no pro nás­le­du­jí­cí činnosti

Jako strá­žný (zaměst­nan­ec) potře­bu­jete doklad o úspěš­ném složení zkoušky odbor­né způ­so­bi­los­ti u Hos­po­dá­řs­ké komo­ry (IHK) (pod­le § 34a GewO), pokud zajišťu­jete ost­ra­hu vstup­ních pros­tor dis­ko­ték v pohost­inst­ví (vyha­zo­vači), hlíd­ky na veře­jných pros­transt­vích (např. měst­ské hlíd­ky), hlíd­ky na pros­transt­vích se sku­tečným veře­jným pro­vo­zem, čin­nos­ti na ochra­nu před zlo­dě­ji v obcho­dech (detek­tivo­vé obchod­ních domů nebo pro­de­jen). (např. měst­ské hlíd­ky), hlíd­ky v pro­s­torách s aktuálním pohy­bem veře­j­nos­ti, čin­nos­ti na ochra­nu před zlo­dě­ji v obcho­dech (detek­tivo­vé v obcho­dech), ost­ra­ha azy­l­o­vých a uprch­lických zaří­zení (pou­ze v řídí­cí funk­ci) a ost­ra­ha vel­kých akcí s chrá­něným vstu­pem (pou­ze v řídí­cí funkci).

Účel zkoušky odborných znalostí

Proč je znalecké zko­umá­ní něko­lik důvo­dů. Pokud sou­kro­mé oso­by — včet­ně zaměst­nan­ců bez­peč­nost­ních agen­tur — střeží živo­ty nebo majet­ek jiných osob, zna­mená to pro ně zvlá­št­ní povin­nos­ti a vel­kou odpo­věd­nost. Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník musí­te znát svá prá­va a zákon­né limi­ty, tj. co je povo­le­no a co zaká­zá­no. Na dru­hou stra­nu jste z pozice ruči­te­le povin­ni zab­rá­nit poš­ko­zení kli­en­ta. Na roz­díl od poli­cie nemá­te žád­né zvlá­št­ní pra­vo­mo­ci, a pro­to musí­te být schop­ni přes­ně zvá­žit, do jaké míry smí­te v kon­krét­ní situ­aci zasáhn­out do práv tře­tích osob. Pokud zaj­de­te pří­liš dale­ko, hro­zí vám obvinění z trest­ných činů, jako je zba­vení osob­ní svo­bo­dy nebo ublí­žení na zdra­ví. Pokud spí­te ve služ­bě a neplní­te svou povin­nost chrá­nit, může­te se v pří­pa­dě způ­so­bení ško­dy dostat před soud za spá­chá­ní trest­né­ho činu z ned­ba­los­ti. Mimo jiné i z těch­to důvo­dů, kte­ré jsou zde uve­de­ny jako pří­kla­dy, je důleži­té zís­kat odbor­né zna­los­ti, abys­te poz­dě­ji zís­ka­li potřeb­nou jis­to­tu pro čin­nost v oblas­ti ostrahy.

Proč tolik účast­ní­ků neu­spě­je u zkoušky odborných zna­los­tí? (§ 34a GewO)

Proč tolik účastníků neuspěje u zkoušky odborných znalostí? (§ 34a GewO)

Jaké jsou důvo­dy, proč tolik zkoušených neu­spě­je při zkoušce u Prů­mys­lo­vé a obchod­ní komo­ry (IHK) v oboru bezpečnost?

Tuto otáz­ku si kla­dou také Jörg Zitz­mann a Kai Delio­mi­ni v dopo­ruču­jí­cí kni­ze Pod­cast pro ochra­nu a zabez­pečení (Video níže!).

Obě strán­ky Jörg Zitz­mann a také Kai Delio­mi­ni jsou v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti vel­mi dobře známé.
Oba jsou mimo jiné zas­tou­pe­ni ve zkušeb­ních komi­sích IHK v oblas­ti ochra­ny a bez­peč­nos­ti, jsou aktiv­ní jako autoři knih pro pří­pra­vu zkoušky odborných zna­los­tí a jsou zas­tou­pe­ni mno­ha uži­tečný­mi videi na You­Tube a v podcastech.

Kaž­dá druhá nebo tře­tí oso­ba neproj­de tes­tem 34a!

Při nezříd­ka se vys­ky­tu­jí­cích poruchách mezi 30 a 50% se při­ro­zeně nabí­zí otáz­ka: Jaký je důvod?
Něk­te­ré fak­to­ry úspěchu či neúspěchu jsou zřej­mé. Něk­te­ré pro­blé­my lze vyřešit snad­no a rych­le, jiné vyža­du­jí inten­ziv­ní učení, pra­xi a vytrva­lost. Ješ­tě než se poku­sím pouká­zat na to, co považu­ji za hlav­ní fak­to­ry (ne)úspěchu, při­klá­dám vel­mi zají­ma­vý roz­ho­vor mezi Jör­gem Zitz­man­nem a Kai­em Delio­mi­nim na YouTube:

Mých 5 nejčas­tě­jších důvo­dů, proč tolik lidí neu­spě­je u písem­né a úst­ní zkoušky odborných zna­los­tí na IHK

Pod­le mých zkušen­os­tí jsou hlav­ní­mi důvo­dy neúspěchu s “licen­cí 34a” nás­le­du­jí­cí faktory:

 1. Ned­ost­a­tek moti­va­ce / nezájem
  Mno­ho účast­ní­ků nevi­dí ve zkoušce žád­nou přid­anou hod­no­tu. Nema­jí sku­tečný zájem o obs­ah, takže se vůbec nech­tě­jí učit. To se pro­je­vu­je zej­mé­na u osob, kte­ré jsou “vys­lá­ny” svým zaměst­nava­te­lem nebo pra­cov­ní agen­tur­ou a ve sku­teč­nos­ti nema­jí o sou­kromý bez­peč­nost­ní sek­tor vůbec zájem. Ale i když se účast­ní­te z vlast­ní vůle: Vyše­tření čas­to není vní­má­no jako pří­leži­tost, ale jako nut­né zlo. Ned­ost­a­tek moti­va­ce a záj­mu se však dia­me­trálně liší od úspěchu u zkoušky.
 2. Ned­ost­a­tečná pří­pra­va obsahu
  Něk­teří lidé berou zkouš­ku na leh­kou váhu. Otáz­ky s výbě­rem odpo­vě­dí s před­na­sta­vený­mi odpo­věď­mi, kte­ré je tře­ba zaš­krtn­out, a pou­ze 50% potřeb­né správ­né odpo­vě­di k absol­vo­vá­ní — co by se moh­lo poka­zit, ptá­te se sami sebe. Ale zda­le­ka ne. Zej­mé­na práv­ní téma­ta jsou náročná. Kromě toho vás čeká vzrušení, zej­mé­na při úst­ní zkoušce, a otáz­ky, u kterých bude­te muset pře­mýš­let tro­chu jinak. Pokud nemá­te potřeb­né zna­los­ti, a tím i důvěru k jed­ná­ní, bude­te rych­le vyřa­ze­ni. Kom­plex­ní pří­pra­va je zák­la­dem úspěchu u zkoušky!
 3. Ned­ost­a­tečná zna­lost němčiny
  Na zna­lost němči­ny již bylo polože­no mno­ho otá­zek a řeče­no mno­ho slov. Jed­no je jis­té: mno­ho lidí pra­cu­jí­cích v bez­peč­nost­ním sek­toru není rodilý­mi mlu­včí­mi němči­ny. Pro prá­ci je čas­to důleži­tá více­ja­zyč­nost, ale také dosta­tečná zna­lost němči­ny. Zkouš­ka se totiž sklá­dá výhrad­ně v němčině a vy musí­te být schop­ni sebe­jis­tě komu­ni­ko­vat něme­cky i při své kaž­do­den­ní prá­ci strá­žní­ka. Práv­ní tex­ty jsou psá­ny obtí­žným jazy­kem, “úřed­ní řeč” je obvyk­le ste­jně obtí­žná k pocho­pení a otáz­ky ke zkoušce něk­dy závi­sí na jed­not­li­vých slovech, která mohou změ­nit výz­nam tím či oním smě­rem nebo pos­kytn­out nápo­vě­du k řešení.
 4. Struk­tu­ra a způ­s­ob zkoušky jsou nejasné.
  Mno­ha lidem nej­sou zce­la jas­né rám­co­vé pod­mín­ky zkoušky. Ale pou­ze pokud víte, která téma­ta jsou důleži­tá a jak, a jak je zkouš­ka struk­tur­o­vaná, může­te se na ni při­pra­vit kon­krét­ně a efek­tiv­ně. Exis­tu­jí napří­klad téma­ta, která lze rych­le pře­ko­nat a na která lze obvyk­le odpo­vě­dět zdra­vým rozu­mem. Něk­terá téma­ta se nao­pak počí­ta­jí dva­krát a něk­terá vyža­du­jí inten­ziv­ně­jší stu­di­um. Kromě toho exis­tu­jí empi­rické hod­no­ty pro úst­ní zkouš­ku a tak­tické tipy pro prá­ci s tes­to­vý­mi otáz­ka­mi, kte­ré by měl zpro­s­třed­ko­vat napří­klad kom­pe­tent­ní lek­tor nebo autor.
 5. Obtí­ž­né indi­vi­duální podmínky
  Lidé jsou samo­zřej­mě růz­ní. Kaž­dý má jiné osob­ní před­po­kla­dy a význa­mnou roli při úspěchu či neúspěchu hra­jí také obe­c­né pod­mín­ky (např. rodin­né povin­nos­ti, volný čas na učení, pro­s­tře­dí, ve kte­rém se učí atd.). Možná také zná­te lidi, kteří si doká­ží zapa­ma­to­vat věci “rychlým poh­le­dem” a vyba­vit si je lus­knu­tím prstu. Pro jiné je to nao­pak pod­stat­ně obtí­žně­jší. Něk­teří lidé také nema­jí pro­blém mlu­vit před ost­at­ní­mi ve zkouš­ko­vé situ­aci, větši­na je při­ro­zeně nap­ja­tá, něk­teří účast­ní­ci trpí pří­mo zkouš­ko­vou úzkostí.

Polož­te si otáz­ku, do jaké míry se na vás vzta­hu­jí výše uve­de­né body, jak se může­te vyva­ro­vat chyb v pří­pra­vě a jak může­te kom­pen­zo­vat pří­pad­né ned­ost­at­ky. Více infor­mací o této pro­ble­ma­ti­ce naj­de­te zde na infor­mačním por­tá­lu o před­mě­tu. čet­né tipy a Odka­zy na jiné strán­ky nebo média, napří­klad You­Tube.


Nej­no­vě­jší knižní tipy pro model 34a:

Jak dlo­u­ho se mám při­pra­vo­vat na zkouš­ku odborných zna­los­tí (§ 34a GewO)?

Jak dlouho se mám připravovat na zkoušku odborných znalostí (§ 34a GewO)?

Zásad­ní otáz­ka v oblas­ti pří­pra­vy na před­mět: Jak dlo­u­ho se učit, kolik procvičovat?

Otáz­ka ohled­ně doby pří­pra­vy je sku­tečně kla­sick­ou otáz­kou, na kte­rou se mě pta­jí zno­vu a zno­vu. Na tuto otáz­ku však neexis­tu­je uni­ver­zální odpověď.

Odpo­věď zní: záleží na tom!

Dél­ku pří­pra­vy ovli­vňu­je řada fak­torů. Jed­ním z hlav­ních je samot­ný žák, další­mi jsou pro­s­tře­dí a rám­co­vé pod­mín­ky učení a způ­s­ob pří­pra­vy. Zde něk­te­ré zkušen­os­tikte­ré se samo­zřej­mě mohou v jed­not­li­vých pří­pa­dech lišit:

Osvě­dčený post­up: Moje dopo­ručení pro pří­pra­vu na boku

Pokud se chce­te během jed­no­ho až dvou měsí­ců při­pra­vit na zkouš­ku z odborných zna­los­tí bokem a bez­pečně zís­kat osvě­dčení pod­le § 34a, osvě­dči­lo se vám nás­le­du­jí­cí nás­le­du­jí­cí tak­tiky učení osvědčené:
Stu­duj­te s učeb­ní­mi mate­riá­ly 1–2 hodi­ny den­ně. O víken­du se učte jeden den, cel­kem ale­s­poň 8 hodin vel­mi inten­ziv­ně — včet­ně prá­ce na tes­to­vých otáz­kách. (Pokud pra­cu­jete o víken­dech, vez­mě­te si další volný den jako týden­ní den inten­ziv­ní­ho učení). Na kon­ci kaž­dé fáze učení si udě­lej­te něko­lik zkušeb­ních tes­tů, abys­te si ověři­li úro­veň své­ho učení (kon­tro­la učeb­ních cílů). Oblas­ti, ve kterých ješ­tě nejs­te dosta­tečně zběhlí, bys­te měli v nás­le­du­jí­cích dnech stu­do­vat inten­ziv­ně­ji. Takto pos­tu­puj­te, dokud nedosáh­ne­te správ­ných řešení ve sta­bilních zkušeb­ních tes­tech 90%. Pak bys­te měli být ke zkoušce způ­so­bilí. Další tipy — i pro pří­pra­vu na úst­ní zkouš­ku — naj­de­te na adre­se www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a.

Je mož­né složit zkouš­ku v jiném jazyce?

Je možné složit zkoušku v jiném jazyce?

Ne, zkouš­ku 34a je mož­né složit pou­ze v němčině.

Bez­peč­nost­ní odborná zkouš­ka, která bude brzy v ruš­tině, ara­bš­tině nebo angličtině

Čas­to jsem byl dota­zo­ván, zda lze zkouš­ku odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO sklá­dat také v jiném jazy­ce — jako je tomu v pří­pa­dě zkoušky na řidičs­ký prů­kaz, která se v Něme­cku pro­vá­dí mimo jiné také v anglič­tině, fran­cou­zš­tině, řeč­tině, italš­tině, chor­va­tš­tině, polš­tině, por­tu­galš­tině, rumunš­tině, ruš­tině, španělš­tině a tureč­tině. To v pří­pa­dě zkoušky odborných zna­los­tí není možné!
A to je pod­le mého názoru dobře. Zatím­co pra­vid­la sil­niční­ho pro­vo­zu jsou v EU poměrně pod­ob­ná, např. co se týče vzhle­du a výz­na­mu doprav­ních značek, v oblas­ti sou­kro­mé bez­peč­nos­ti je to složi­tě­jší. Na jed­né straně se musí­te umět vel­mi bez­pečně ori­en­to­vat v práv­ních nor­mách, tj. musí­te podrob­ně znát přís­luš­né zák­o­ny a před­pi­sy dané země. Za další, vždy jed­ná­te pří­mo s lid­mi a komu­nik­a­ce je zásad­ním fak­torem při jed­ná­ní s ost­at­ní­mi, např. při dees­ka­l­a­ci. Kromě toho, že něme­cké práv­ní tex­ty jsou něk­dy obtí­žně sro­zu­m­itel­né z jazy­ko­vé­ho hle­dis­ka, má ten­to jazyk své zálud­nos­ti i v pra­xi. Pro­to má roz­hod­ně smysl umět komu­ni­ko­vat v jazy­ce země, kde pra­cu­jete. Zna­lost cizích jazy­ků je samo­zřej­mě také vel­mi důleži­tá, pokud mys­lí­te na akce s meziná­rod­ním publi­kem, např. fes­ti­valy nebo velet­rhy. Více­ja­zyč­nost je v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu vel­kou výhodou.

 

Potře­bu­ji pro IHK doklad o tom, že mlu­vím dosta­tečně dobře německy?

Němči­na, těžký jazyk — to je zná­mé tvr­zení. Zkušen­os­ti uka­zu­jí, že nero­dilí mlu­včí mají obzv­lá­šť vel­ké pro­blé­my se složením zkoušky odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO na prv­ní pokus. Jed­ním z důvo­dů je sku­teč­nost, že otáz­ky ke zkoušce jsou čas­to nes­ro­zu­m­itel­né. Pro­to je tře­ba se na zkouš­ku jed­nak dobře při­pra­vit po obs­aho­vé strán­ce, jed­nak mít urči­té jazy­ko­vé zna­los­ti z běž­né­ho živo­ta i z odbor­né­ho jazy­ka (práv­ní ter­mí­ny, odbor­né ter­mí­ny z oblas­ti bez­peč­nos­ti atd.). Jazy­ko­vé zna­los­ti zatím nej­sou pod­mín­kou pro při­je­tí.. To zna­mená, že k účas­ti na zkoušce odborných zna­los­tí není tře­ba před­klá­dat jazy­ko­vý cer­ti­fi­kát nebo pod­ob­ný doklad.

 

Nápo­vě­da pro cizo­ja­zyč­né účastníky

Pokud jste v Něme­cku noví a neumí­te ješ­tě dobře něme­cky, má jazy­ko­vý kurz roz­hod­ně smysl, a to i kvů­li pří­pra­vě na zkouš­ku IHK. Jazy­ko­vé kur­zy čas­to nabí­ze­jí cen­tra pro vzdělá­vá­ní dospělých (VHS). Spol­ko­vý úřad pro migra­ci a uprch­lí­ky (BAMF) také pod­po­ru­je účast na jazy­ko­vých nebo inte­gračních kurz­ech. Kromě toho může být vel­mi uži­tečná výu­ka apli­ka­cí a samo­zřej­mě použí­vá­ní něme­cké­ho jazy­ka v kaž­do­den­ním živo­tě. Lexi­ko­ny s odborný­mi ter­mí­ny pro bez­peč­nost­ní sek­tor jsou kom­erčně dostupné.

Otisk
cs_CZCS
Souh­las se sou­bo­ry coo­kie s ban­ne­rem sku­tečných sou­borů cookie