Archi­wum

Kod kupo­nu: 10% Rabat na przy­go­to­wa­nie Sach­kun­de z Sachkun.de

Kod kuponu: 10% Rabat na przygotowanie Sachkunde z Sachkun.de

Plat­for­ma edu­ka­cy­j­na Sachkun.de jest jed­ną z naj­bard­ziej znanych ofert online doty­c­zą­cych przy­go­to­wa­nia do 34a. Plat­for­ma z e‑learningiem, pyta­nia­mi tes­to­wy­mi, prób­ny­mi egza­mi­na­mi i pomocą online ist­nie­je od 2005 roku i ponad 10.000 osób skor­zystało z niej, aby przy­go­to­wać się online do egza­mi­nu 34a.

Nowość: Sachkun.de 2.0

Ost­at­nio e‑learning na stro­nie www.sachkun.de został cał­ko­wi­cie prze­pro­jek­to­wa­ny. Na uczą­cych się cze­ka teraz ponad 1000 pytań tes­to­wych zwią­zanych z egza­mi­nem, teks­ty do nau­ki zori­en­to­wa­ne na cel, fil­my instruk­tażo­we, a nawet coty­god­nio­we semi­na­ria online na żywo. Przy­go­to­wa­nie do 34a jest dostęp­ne w trzech różnych wers­jach: Clas­sic, Pro i VIP. Oso­by, któ­re zare­zer­wu­ją VIP, mają rów­nież dostęp do gru­py Whats­App, w któ­rej mogą zada­wać pyta­nia i wymi­e­niać infor­mac­je z inny­mi uczą­cy­mi się Sach­kun­de. Nowością jest to, że przy­go­to­wa­nie prze­bie­ga teraz cał­ko­wi­cie za poś­red­nict­wem wygod­nej apli­ka­c­ji na tele­fon komór­ko­wy, w któ­rej moż­na uczyć się z pyta­nia­mi 34a przez całą dobę, czy­li 24/7 — w zależ­ności od tary­fy przez 30, 60 lub nawet 100 dni. 

Kod kupo­nu dla www.sachkun.de

Z kodem kupo­nu SK10YT obe­c­nie otrzy­mu­jesz 10% Rabat na wszyst­kich tary­fach.
Kli­knij tutaj, aby prze­jść bez­poś­red­nio do Ofer­ta na www.sachkun.de.

O przy­go­to­wa­niu eks­per­ty­zy Sachkun.de

Sachkun.de z pew­nością nie jest naj­tańs­zym dostaw­cą na ryn­ku, ale od lat sprawd­za się w swo­jej roli. Pozy­tyw­ne opi­nie w sie­ci prze­ma­wia­ją za jakością plat­for­my. Zapew­nia­ją to rów­nież kwa­li­fi­ka­c­je ope­ra­torów plat­for­my edu­ka­cy­j­nej 34a wokół Jör­ga Zitz­man­na. Należy rów­nież zau­ważyć, że pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne i skon­den­so­wa­ne teks­ty do nau­ki umoż­li­wia­ją bard­zo efek­tyw­ne, tzn. w sposób szc­ze­gól­nie oszc­zęd­za­ją­cy czas, przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu IHK. Jeś­li pyta­nia doty­c­zące zro­zu­mi­e­nia pozosta­ją bez odpo­wied­zi, wykła­dow­ca jest dostęp­ny — w zależ­ności od tary­fy — w coty­god­nio­wej ses­ji wideo lub dodat­ko­wo także w gru­pie edu­ka­cy­j­nej Whats­App 34a. Dzięki temu pyta­nia uczest­ni­ków zaw­s­ze znaj­du­ją odpo­wie­dź — jak w przy­pad­ku kur­su twar­zą w twarz — i wszyst­kie treści są zro­zu­mi­ałe. Przy cen­ach wynos­zą­cych mniej więcej od 1,80 do 3,00 euro za dzień (stan na 5 mar­ca 2023) stos­unek ceny do jakości jest bard­zo roz­sąd­ny. Do bez­piec­zeńst­wa przy­c­zy­nia się rów­nież gwa­ran­c­ja zwro­tu pie­nięd­zy, która wchod­zi w życie, jeś­li mimo przy­go­to­wa­nia kil­ka­kro­t­nie nie zdad­zą Państ­wo egza­mi­nu 34a.

Stop­nio­wo będ­zie­my wpro­wad­zać kole­jnych dostaw­ców tutaj na blogu. Cze­ka­my na Was­ze opi­nie i doś­wiad­c­ze­nia doty­c­zące przy­go­to­wa­nia do egza­mi­nu 34a! Zapras­za­my do pozosta­wi­e­nia komentarza 🙂

Egza­min z eks­per­ty­zy — po co, wyst­ar­c­zy kupić licen­c­ję 34a.…

Egzamin z ekspertyzy - po co, wystarczy kupić licencję 34a....

Nie masz ocho­ty zda­wać egza­mi­nu i przy­go­to­wy­wać się do nie­go, już kil­ka razy oblałeś egza­min z wied­zy eks­per­ckiej Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej lub po pro­s­tu chcesz zaoszc­zęd­zić czas i pie­niąd­ze — to wszyst­ko może być powo­dem, dla któ­re­go lud­zie wciąż szu­ka­ją “kupię pra­wo jaz­dy 34a”. W tym arty­ku­le wyjaś­nia­my, dlac­ze­go nie jest to szc­ze­gól­nie dobry pomysł.

Czy fak­ty­cz­nie moż­na kupić “bank­not 34a”?

Krót­ki Wys­zu­ki­wa­nie w Goog­le poka­zu­je: Tak, moż­na kupić kart­kę papie­ru, która wyglą­da jak ofic­jal­ny doku­ment izby prze­mysło­wo-hand­lo­wej. Ale uwa­ga!!! Jeś­li posłu­gu­jesz się taki­mi fałs­zy­wy­mi świa­dect­wa­mi egza­mi­nacy­jny­mi, gro­zi Ci odpo­wied­zi­al­ność kar­na.
To, co wol­no zro­bić, to powie­sić taki kawałek fan­ta­zy­j­n­ego papie­ru we włas­nym przedpo­ko­ju dla roz­ryw­ki lub użyć go jako zapal­nicz­ki na nas­tęp­nym przy­jęciu przy gril­lu. Jeś­li jed­nak uży­jesz takiej kart­ki w obro­cie prawnym, czy­li w kon­tekście poda­nia o pracę lub do rejes­trac­ji fir­my ochro­niar­skiej, popeł­ni­asz fałs­zerst­wo zgod­nie z para­gra­fem 267 Kodek­su Karnego:

(1) Każ­da oso­ba, która w celu wpro­wad­ze­nia w błąd w obro­cie prawnym wyt­warza fałs­zy­wy doku­ment, podra­bia auten­ty­cz­ny doku­ment lub posłu­gu­je się fałs­zy­wym lub sfałs­zowanym doku­men­tem, pod­le­ga kar­ze poz­ba­wi­e­nia wol­ności nie­prze­krac­za­jącej pięciu lat lub kar­ze pie­nięż­nej.
(2) Usiło­wa­nie jest karal­ne.
(3) W szc­ze­gól­nie poważnych przy­pad­kach karą jest poz­ba­wi­e­nie wol­ności na okres od sześciu mie­się­cy do dzie­sięciu lat. […]

Oso­by świad­c­zące takie wąt­pli­we usłu­gi wied­zą rów­nież, że ofe­ro­wa­nie świa­dectw egza­mi­nacy­jnych IHK, świa­dectw ukońc­ze­nia szkoły i innych cer­ty­fi­ka­tów, w tym dok­to­ra­tów, jest wąt­pli­we pod wzglę­dem prawnym. Inte­re­su­je ich prze­de wszyst­kim szyb­ki zaro­bek. Usłu­go­daw­cy najc­zęściej mają sied­zi­bę za gra­nicą lub są nie­d­ost­ęp­ni i dzięki temu uni­ka­ją sporów prawnych. Dzie­je się tak dla­te­go, że sprze­daw­cy mogą odpo­wia­dać przed sądem także dla­te­go, że wykor­zys­tu­ją zna­ki towa­rowe, a więc praw­nie chro­nio­ne cechy iden­ty­fi­ka­cy­j­ne (np. logo) orga­ni­zac­ji wyda­ją­cych świa­dect­wa. Ponadto niek­tór­zy sprze­daw­cy nawet celo­wo stwarza­ją wraże­nie, że jest to praw­nie wyda­ny doku­ment i jed­no­c­ześ­nie rek­la­mu­ją, że moż­na posłu­gi­wać się tymi podro­bio­ny­mi doku­men­ta­mi w obro­cie prawnym. Tym samym sprze­da­ją­cy częs­to także pozoru­ją nie­prawd­zi­we fak­ty, a więc częścio­wo także nawołu­ją, przy­najm­niej poś­red­nio, do posłu­gi­wa­nia się sprze­da­waną podrób­ką jak prawd­zi­wym doku­men­tem. Jako kupu­ją­cy zaw­s­ze możesz być ści­ga­ny i nara­zić się na odpo­wied­zi­al­ność karną, jeś­li fak­ty­cz­nie wykor­zyst­asz pro­fes­jo­nal­nie taki wymyś­l­o­ny dokument.

Gdzie mogę kupić świa­dect­wo kwalifikacji?

Jedy­nym legal­nym spo­s­o­bem na uzys­ka­nie “cer­ty­fi­ka­tu pozy­tyw­n­ego ukońc­ze­nia egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej” (jest to popraw­ne okreś­le­nie) jest pomyśl­ne ukońc­ze­nie egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej IHK. Moż­na zna­leźć wie­le darm­o­wych Wska­zów­ki doty­c­zące przy­go­to­wa­nia do egza­mi­nu, Pyta­nia tes­to­we i Forum pomo­cy na tej stro­nie. Przy okaz­ji, bio­rąc prawd­zi­wy egza­min może być nawet tańs­ze niż niek­tó­re z nie­le­gal­nych ofert fałs­zy­wych cer­ty­fi­ka­tów.
Ucz­ci­wość to naj­leps­za poli­ty­ka! Nie daj się wcią­gnąć w fałs­zy­we ofer­ty z fałs­zy­wy­mi dowo­da­mi! Nie war­to, bo zosta­nie­sz zde­mas­ko­wa­ny. A za cenę, którą wte­dy zapła­cisz, mogłeś się odpo­wied­nio przy­go­to­wać do egza­mi­nu i zda­wać go dość regularnie.

Ile kosz­tu­je podro­bio­ne świa­dect­wo kwalifikacji?

Ceny zac­zy­na­ją się już od nie­całych 10 euro za sper­so­na­lizowa­ny fałs­zy­wy cer­ty­fi­kat do bez­poś­red­nie­go pobra­nia w for­macie PDF.

Fałszywe świadectwo kwalifikacji do licencji 34a
Fałs­zy­we świa­dect­wo 34a jako plik PDF do pobrania
Ten “tani dostaw­ca” fałs­zy­wych dowo­dów pod­kreś­la, że nie wol­no kor­zystać z zaku­pionych doku­men­tów, ale dla włas­n­ego bez­piec­zeńst­wa wska­zał jed­nak sied­zi­bę fir­my w USA. Sam wie dlaczego.

Praw­do­po­d­ob­nie wierz­chołkiem góry lodo­wej jest dostaw­ca ofe­ru­ją­cy wszel­kie­go rod­za­ju świa­dect­wa egza­mi­nacy­j­ne i dyp­lo­my — w tym róż­ne kwa­li­fi­ka­c­je zawo­do­we, świa­dect­wa ukońc­ze­nia szkoły, dyp­lo­my licen­c­ja­ckie i magis­ter­skie z uczel­ni, dyp­lo­my uni­wer­syteckie, a nawet dok­to­ra­ty. Takie dru­ki moż­na kupić za “śmieszną cenę” kil­ku­set euro — naj­wy­raź­niej jest to opła­cal­ny biz­nes. Pro­mu­je on rów­nież ofer­tę kom­er­cy­j­nie poprzez reklamę w Goog­le, która poja­wia się na gór­ze stro­ny wyni­ków dla odpo­wied­nich haseł wys­zu­ki­wa­nia — patrz ilus­trac­ja poniżej. Ten nieucz­ci­wy przedsię­bior­ca rek­la­mu­je nawet, że jest to legal­na ofer­ta i “100% auten­ty­cz­ne i zare­jes­tro­wa­ne doku­men­ty, któ­re mogą być sprawd­zo­ne przez uczelnię/ fir­mę szko­lenio­wą, a nawet przez Two­jego pra­co­daw­cę”. kom­plet­na bzdura!

34a nota reklama w Google (fałszywy dowód)
Rekla­ma w Goog­le dla “ory­gi­nal­n­ego dowodu
Poroz­ma­wiaj­my o indy­ku: jeś­li kupisz podrób­kę lub zro­bisz ją sam i wydru­ku­jesz, to i tak zosta­nie­sz przyła­pa­ny — a wte­dy będ­zie to napraw­dę nie­przy­jem­ne i napraw­dę kosz­tow­ne. O tym, dlac­ze­go jest to nie­u­ni­knio­ne, dowiesz się w nas­tęp­nym rozdzia­le.

Dlac­ze­go napraw­dę głu­pio jest przedsta­wić sfałs­zowa­ny cer­ty­fi­kat 34a.…

Jeszc­ze kil­ka lat temu, moż­na było uznać, że fak­ty­cz­nyunJedy­nym spo­s­o­bem na to, że zna­ją­cy się na rzec­zy ochro­niarz mógł mieć szc­zęście, jest to, że sfałs­zowa­ne świa­dect­wo nie zostało zau­ważo­ne w trak­cie skła­da­nia wni­o­s­ku, podc­z­as kon­tro­li cel­nej lub poli­cy­j­nej, czy też w trak­cie kwe­ren­dy w bad­a­jącej spra­wę Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej. Ale od 1 czerw­ca 2019 r. ist­nie­je cen­tral­ny rejes­tr straży, w którym zbie­ga­ją się wszyst­kie dane. Pra­co­daw­ca musi Cię tam zgło­sić przed roz­po­c­zęciem zatrud­ni­enia i cze­kać na odpra­wę. Dopie­ro wte­dy otrzy­masz legi­ty­mac­ję straż­ni­ka jako pra­cow­nik ochro­ny i będ­zi­esz mógł roz­po­c­ząć pracę. W trak­cie tej kon­tro­li i porów­ny­wa­nia danych szyb­ko oka­zu­je się, czy złożyłeś fałs­zy­wy doku­ment. Pono­sisz peł­ne kon­se­kwen­c­je wyni­ka­jące z pra­wa kar­n­ego i cywilnego!

Rac­zej zain­westuj w prawd­zi­wą rzecz Bada­nie wied­zy eks­per­ckiej w IHK. Infor­muj się nie­odpłat­nie tutaj w Infoportalu. 

Por­tal infor­ma­cy­j­ny doty­c­zą­cy egza­mi­nu 34a jest teraz wielojęzyczny!

Portal informacyjny dotyczący egzaminu 34a jest teraz wielojęzyczny!

Nie mówisz po nie­miecku, ale w innym języku?
Wykwa­li­fi­kowa­ni pra­cow­ni­cy są obe­c­nie pil­nie potrzeb­ni w wie­lu dzied­zin­ach w Niemc­zech. Jed­nym z tych obs­zarów jest pry­wat­na branża ochro­niars­ka. Aby móc pra­co­wać dla fir­my ochro­niar­skiej w Niemc­zech, do wie­lu czyn­ności ochro­niar­s­kich potrzeb­ne są Bada­nie wied­zy eks­per­ckiej zgod­nie z § 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu. Jes­teś wte­dy wykwa­li­fi­kowanym apli­kan­tem z cer­ty­fi­ka­tem kom­pe­ten­c­ji 34a i masz dos­ko­n­ałe Per­spek­ty­wy pra­cy z odpo­wied­nim wyna­grod­ze­niem!

Infor­mac­je o nie­mieckim 34a-Sach­kunde­prüf­ung (Zabez­piec­ze­nie) w Two­im języku

Wie­le bez­płat­nych infor­mac­ji na temat nie­mieckie­go egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego dla pra­cow­ni­ków ochro­ny znaj­dą Państ­wo na port­a­lu infor­ma­cy­jnym o kwa­li­fi­ka­c­jach. Poprzez menu głów­ne na samej gór­ze moż­na prze­jść przez nas­ze Stro­ny infor­ma­cy­j­ne, prze­glą­daj aktu­al­ne wpi­sy na blogu lub wykor­zy­sty­wać w sposób ukier­un­kowa­ny Szu­kaj. Jeś­li masz indy­wi­du­al­ną proś­bę, możesz rów­nież skon­takt­ować się z nami w każ­dej chwi­li. Zamieść swo­je pyta­nie na forum pomo­cy.

Dostęp­ne języ­ki w Info­port­a­lu Prze­wod­ni­ka Przedmiotowego

Nor­mal­nie sys­tem auto­ma­ty­cz­nie wykry­wa, jakie­go języ­ka uży­wasz i usta­wia por­tal 34a na ten język. Obe­c­nie obsłu­gi­wa­ne są nas­tę­pu­jące języki:

Język stro­ny moż­na zaw­s­ze dosto­so­wać poprzez menu wyboru w lewym gór­nym rogu (fla­ga i kod języ­ka). Lub po pro­s­tu poprzez poniżs­zy przycisk:

Przy­go­to­wa­nie i egza­min w innym języku?

Egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej moż­na zda­wać tyl­ko w języ­ku nie­mieckim. Z pew­nością jed­nak ist­nie­ją ofer­ty, któ­re wspie­ra­ją uczą­cych się języ­ków obcych w ich przy­go­to­wa­niu — np. lite­ra­tura, m.in. Lek­sy­ko­ny z ter­mi­na­mi tech­nicz­ny­mi 34a i ich tłu­mac­ze­nia.

Twój język nie jest dostępny?
Zapras­za­my do napi­sa­nia komen­tar­za na tej stro­nie pod tym wpi­sem na blogu. Powiedz nam, na jaki język chciał­byś, aby prze­tłu­mac­zo­no nas­ze infor­mac­je o 34a. Z przy­jem­nością podej­mie­my wszel­kie sugestie doty­c­zące ulepszeń i wdroży­my je w miarę możliwości.

Zro­zu­mieć pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne i odpo­wied­zieć na nie popraw­nie: 10 pro­s­tych wska­zó­wek tak­ty­cz­nych, jak zdać pisem­ny egza­min IHK (cer­ty­fi­kat 34a)

Zrozumieć pytania egzaminacyjne i odpowiedzieć na nie poprawnie: 10 prostych wskazówek taktycznych, jak zdać pisemny egzamin IHK (certyfikat 34a)

Darm­o­we tes­ty i pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne przy­go­to­wu­jące do egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej (§ 34a GewO) są bard­zo przy­dat­ne do ćwic­zeń. Jed­nak nie­mal rów­nie waż­ne są wska­zów­ki tak­ty­cz­ne. Bo nawet jeś­li nie od razu znasz odpo­wie­dź na pyta­nie egza­mi­nacy­j­ne w teście 34a, to z pomocą kil­ku tips & tricks możesz zdać egza­min 34a.

Brak pomysłu, brak odpo­wied­zi? Pros­zę, nie!

Nie możesz wied­zieć wszyst­kie­go. Nawet jeś­li dobrze przy­go­to­wałeś się do tes­tu 34a za pomocą pytań tes­to­wych, prób­nych egza­minów i innych mate­riałów do nau­ki, możesz po pro­s­tu nie wied­zieć, co zro­bić z niek­tóry­mi pyta­nia­mi. Tak: Nawet jeś­li nie znasz odpo­wied­zi na pyta­nie egza­mi­nacy­j­ne, możesz poko­n­ać przesz­ko­dę w post­a­ci egza­mi­nu z wied­zy eksperckiej!

10 pro­s­tych wska­zó­wek, jak zdać egza­min z kom­pe­ten­c­ji zawodowych

Jeś­li weź­miesz pod uwa­gę poniżs­ze wska­zów­ki doty­c­zące pisem­n­ego egza­mi­nu IHK na eks­per­ty­zę § 34a GewO, możesz zdo­być punk­ty także za luki w wiedzy:

 1. Może a roz­wią­za­nie będ­zie pra­wi­dło­we, lub może dwa roz­wią­za­nia być pra­wi­dło­we. Dla­te­go nig­dy nie poda­waj trzech lub więcej roz­wią­zań jako prawidłowych!
 2. Licz­ba poje­dy­n­c­za czy mno­ga? Zwróć uwa­gę, czy w Odpy­ty­wa­nie po jed­nej lub kil­ku poprawnych odpo­wied­ziach jest pyta­ny! Przy­kład: W przy­pad­ku pyta­nia, któ­re zac­zy­na się od “Jaki war­u­nek wstęp­nypl, pra­cow­nik ochro­ny musi speł­niać,…” zac­zy­na się, jest więcej niż jed­no popraw­ne rozwiązanie.
 3. Zwróć uwa­gę na. Kon­tekst pyta­nia (obs­zar tema­ty­cz­ny)! Jeś­li np. pyta­nie doty­c­zy fak­tu z zak­re­su pra­wa kar­n­ego (StGB), to odpo­wie­dź odwołu­ją­ca się do pra­wa cywil­n­ego (BGB) nie może być poprawna. 
 4. Zwróć uwa­gę na Nega­tyw­ne sfor­muło­wa­niaJeś­li w pyta­niu jest nega­tyw, więc może pyta­nie pro­si o zaz­nac­ze­nie tego, co dokład­nie chcesz zaz­nac­zyć. nie doty­c­zy? Wte­dy należy prze­myś­leć i wybrać dokład­nie prze­ciw­ne opc­je odpowiedzi!
 5. Kluc­zowe pojęcia jak np. “nig­dy” lub “nig­dy lub “zaw­s­ze” lub “zaw­s­ze powin­ny być zna­ka­mi ost­rz­e­gaw­c­zymi! Rac­zej rzad­ko zdar­za się, że np. zaka­zy czy poz­wo­lenia zaw­s­ze lub nig­dy nie obo­wią­zu­ją, czy­li są abso­lut­ne. Od wie­lu rzec­zy są wyjąt­ki lub pew­ne war­un­ki ramo­we i nie ma ścis­łej czer­ni i bie­li. Takie kluc­zowe okreś­le­nia w odpo­wied­zi wska­zu­ją, że jest ona rac­zej błędna. 
 6. Inne ter­mi­ny, któ­re powin­ny wywołać alarm to takie jak “wyłącz­nie” lub “bez wyjąt­ku”. Obo­wią­zu­je tu to samo, co w poprzedniej porad­zie. Niec­zęs­to zdar­za się, że coś sto­suje się bez wyjątku.
 7. Na egza­mi­nie pisem­nym masz wyst­ar­c­za­ją­co dużo cza­su. Nie spiesz się i przec­zy­taj pyta­nia szc­ze­góło­wo, a w razie potrze­by kil­ka razy. Jeś­li nie przy­chod­zi Ci do gło­wy odpo­wie­dź, odłóż pyta­nie na póź­niej. Zaz­nacz pyta­nie, abyś nie zapom­niał póź­niej zajr­zeć do nie­go ponownie.
 8. Nie jes­teś pewien popraw­nej odpo­wied­zi na pyta­nie. Pra­cuj zgod­nie z Zasa­da wyłąc­ze­nia i posor­to­wać moż­li­wości, któ­re zde­cy­do­wa­nie nie mogą być prawd­zi­we. To częs­to pomaga.
 9. Jeś­li nie masz pojęcia o jakimś pyta­niu, nie zosta­wiaj go bez odpo­wied­zi. Zgad­nij, czy musisz! Brak odpo­wied­zi na pyta­nie zde­cy­do­wa­nie daje 0 punk­tów. Nawet jeś­li two­je przec­zu­cie pod­po­wia­da ci jed­no lub dwa roz­wią­za­nia, szc­zęście może być po two­jej stronie.
 10. Na koniec rzecz naj­waż­nie­js­za: Nawet jeś­li ten arty­kuł jest o “poradach tak­ty­cz­nych” w wąs­kim znac­ze­niu — to nie jest o tak­ty­ce. przy­go­tuj się! Ter­mi­no­we i celo­we ucze­nie się jest pod­sta­wo­wym czyn­ni­kiem war­un­ku­ją­cym zda­nie egzaminu.

Wska­zów­ki dla wtajemniczonych

Wie­le innych wska­zó­wek, jak z powod­ze­niem opano­wać egza­min z kwa­li­fi­ka­c­ji zawo­do­wych 34a, uzys­ka­sz, jeś­li przec­zyt­asz nas­ze bez­płat­ny biu­letyn sub­s­kry­bo­wać. Bez­poś­red­nio po tym, wyś­le­my Ci nasz 34a PDF z sumą 25 wska­zó­wek doty­c­zą­cych egza­mi­nu na eks­per­ta do.

Pora­dy eks­per­tów i pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne na YouTube

Chciał­bym pole­cić dwa pomoc­ne fil­my doty­c­zące przy­go­to­wa­nia do licen­c­ji 34a, któ­re moż­na zna­leźć w Kanał You­Tube Aka­de­mii Bez­piec­zeńst­wa znaleźć:


Ile zara­bia się jako pra­cow­nik w służ­bie ochro­ny ze świa­dect­wem kwalifikacji?

Ile zarabia się jako pracownik w służbie ochrony ze świadectwem kwalifikacji?

Gada­nie wokół tego jest bezu­ży­tecz­ne. Jed­no jest pew­ne: Tra­dy­cy­j­na branża ochro­ny jest sek­torem o nis­kich zarob­kach!
Niem­niej jed­nak branża ochro­ny ofe­ru­je róż­no­rod­ną, odpo­wied­zi­al­ną, eks­cy­tu­jącą, a także spo­ko­jną pracę. A jeś­li jes­teś mądry, możesz zwią­zać koniec z końcem. Ale — ile moż­na zaro­bić jako pra­cow­nik ochro­ny ze świa­dect­wem kwalifikacji?

Co się lic­zy, jeś­li chod­zi o zarob­ki w branży ochroniarskiej…

Jeś­li decy­du­jesz się na pracę w sek­tor­ze ochro­ny pry­wat­nej lub szu­ka­sz nowego pra­co­daw­cy, aspek­ty fin­an­so­we z pew­nością odgry­wa­ją dużą rolę. Na dobrą staw­kę god­zi­no­wą skła­da się kil­ka czyn­ni­ków. Poniżej wymi­en­io­no naj­waż­nie­js­ze aspek­ty poz­wa­la­jące na uzys­ka­nie atrak­cy­j­nie­js­ze­go wynagrodzenia.

Pozi­om edu­ka­c­ji i szkoleń

Oczy­wiście im lepiej wysz­ko­l­o­ny jes­teś, tym więks­ze masz moż­li­wości zarob­ko­we. Jako nie­wykwa­li­fi­kowa­ny pra­cow­nik ochro­ny tyl­ko z przesz­ko­le­niem zgod­nie z § 34a GewO, bard­zo częs­to nie będ­zi­esz otrzy­my­wał wyna­grod­ze­nia znacz­nie prze­krac­za­jące­go płacę mini­mal­ną. Dzięki egza­mi­no­wi z wied­zy eks­per­ckiej moż­na osią­gnąć przy moż­li­wym do opano­wa­nia wysił­ku dobrą, nie­co bard­ziej pod­sta­wo­wą staw­kę god­zi­no­wą.. Moż­na pójść jeszc­ze dalej, doksz­tał­ca­jąc się, aby zostać cer­ty­fi­kowanym pra­cow­ni­kiem ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa lub szkoląc się na spec­ja­lis­tę ds. ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa. Nawia­sem mówiąc, pła­ca mini­mal­na w całym kra­ju wyno­si od 1 sty­cz­nia 2023 roku 12,43 euro za god­zinę. Pod­wyż­ka do 13 euro za god­zinę od 1 kwiet­nia 2023 r. został już rozstrzygnięty.

Dodat­ko­we kwalifikacje

Dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­c­je, np. z zak­re­su pierw­s­zej pomo­cy czy ochro­ny prze­ciw­poża­rowej (np. jako asys­tent ochro­ny prze­ciw­poża­rowej), są bard­zo pomoc­ne i pod­nos­zą war­tość ryn­kową pra­cow­ni­ków ochro­ny. Nie zaw­s­ze mają one bez­poś­red­ni wpływ na wyso­kość staw­ki god­zi­no­wej, ale zaw­s­ze są plus­em w apli­ka­c­jach o pracę. Dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­c­je obejmują:

Nie należy rów­nież lek­ce­ważyć umie­jęt­ności inter­kul­tur­o­wych i zna­jo­mości języ­ków obcych, zwłaszc­za przy­najm­niej pod­sta­wo­wego angielskiego.

Działal­ność

Branża ochro­niars­ka ma wie­le oblicz, dla­te­go też czyn­ności, któ­re wykon­u­ją pra­cow­ni­cy ochro­ny rów­nież są bard­zo zróż­ni­co­wa­ne. W związ­ku z tym wys­tę­pu­ją nie­kie­dy poważ­ne róż­nice w wyna­grod­ze­niach. Czyn­ności zwią­za­ne z bez­piec­zeńst­wem, takie jak osob­ni straż­ni­cy i pros­te czyn­ności ochro­niar­skie, są częs­to dość słabo opła­ca­ne. Prace wyma­ga­jące spec­jal­nych umie­jęt­ności częs­to są dobrze płat­ne. Na przy­kład w. Ochrona lot­nict­wa, w zak­re­sie Trans­port gotów­ki i przedmio­tów war­tościo­wych, podc­z­as działal­ności w obiek­ty jąd­ro­we, w którym Ochrona kolei pod­ziem­nej i pod­mie­js­kiej lub jako spec­ja­lis­ta ds. NSL w Cen­tra powia­da­mia­nia ratun­ko­wego i kon­tro­li usług zarob­ki są częs­to znacz­nie wyżs­ze niż śred­nia w branży. Dokład­ną kwo­tę wyna­grod­ze­nia za pracę moż­na zna­leźć w. Ukła­dy zbio­ro­we pra­cy czer­pać z nich. Jeś­li zostały uzna­ne za ogól­nie obo­wią­zu­jące, co zwyk­le ma mie­j­s­ce, doty­c­zą wszyst­kich pra­cow­ni­ków. (Najl­epiej dodać do wys­zu­ki­wa­nia w Goog­le stan federal­ny, aby zawę­zić wyniki).

God­zi­ny pracy

Wie o tym każ­dy, kto już działa w branży i pra­cu­je na zmi­a­ny: Częs­to bio­ryt­my i życie pry­wat­ne cier­pią z powo­du zmi­e­nia­ją­cych się god­zin pra­cy. Jed­nak pra­ca na nocnych zmi­a­nach, w nied­zie­le i świę­ta daje częs­to decy­du­jące kor­zyści fin­an­so­we. W zależ­ności od sta­nu federalnego/umowy zbio­ro­wej, moż­na uzys­kać nas­tę­pu­jące świad­c­ze­nia Dodat­ki za noc, nied­zielę i świę­ta któ­re war­to zobac­zyć. Co więcej, te bez podat­ku! W wie­lu mie­js­cach w dni wol­ne od pra­cy 100% Moż­li­wa dopła­tatzn. oprócz rzec­zy­wi­ste­go dzi­en­n­ego wyna­grod­ze­nia otrzy­mu­jesz ponow­nie tę samą kwo­tę — ale wolną od podat­ku! Patrząc na mie­siąc, w zależ­ności oczy­wiście od ilości god­zin nocnych, nied­ziel­nych i świą­tecz­nych, moż­na uzys­kać m.in. Kil­ka­set euro na plu­s­ie zaro­bek. Zwłaszc­za w oko­li­cach przeło­mu roku lub na Wiel­ka­noc może to być intrat­na sprawa.

God­zi­ny nadliczbowe/nadgodziny

Nad­god­zi­ny to oczy­wiście częścio­wy aspekt cza­su pra­cy. Niem­niej jed­nak chciał­bym poś­więcić temu aspekt­o­wi osob­ny punkt w tym mie­js­cu. Dlac­ze­go? Ponie­waż doś­wiad­c­ze­nie poka­zu­je, że w sek­tor­ze bez­piec­zeńst­wa pra­cu­je się w nad­god­zin­ach, częs­to dużo więcej niż jest to praw­nie doz­wo­lo­ne i ze zbyt małą ilością prz­erw międ­zy zada­nia­mi. Zastanów się dobrze, czy chcesz iść z tym i czy rzec­zy­wiście powi­ni­en­eś pra­co­wać 200, 220, 240 lub nawet więcej god­zin mie­sięcz­nie. Moja rada w tym momen­cie była­by taka, żeby zain­wes­t­ować w dals­zą edu­ka­c­ję i nie wymi­e­niać tyle cza­su na pie­niąd­ze: Memen­to Mori — Two­je życie też jest ogra­nic­zo­ne. Ustal prio­ry­te­ty i podej­mij dobrą decyz­ję dla sie­bie, także dla swo­jej przyszłości.

Państ­wo

Pod­ob­nie jak w innych branżach, w sek­tor­ze ochro­ny pry­wat­nej ist­nie­je pod­ział na Zachód i Wschód. Kie­dyś te róż­nice w pła­cach były napraw­dę rażące. Pra­cow­ni­cy ochro­ny w Ber­li­nie zara­bia­li w niek­tórych mie­js­cach nawet nie poło­wę tego, co ci, któr­zy pra­co­wa­li w Bawa­rii.  Do najl­epiej opła­canych kra­jów związ­ko­wych należą z reguły Bawa­ria, Bade­nia-Wirt­em­ber­gia i Nad­re­nia Pół­no­c­na-West­fa­lia.. Do naj­niżej opła­canych należą nadal nowe kra­je związ­ko­we, na przy­kład Bran­den­bur­gia czy Meklem­bur­gia-Pomor­ze Przednie. Jeszc­ze kil­ka lat temu led­wo moż­na było utrzy­mać się na powierzch­ni zie­mi, pra­cu­jąc jako ochro­niarz w kra­jach wschod­nio­nie­mieckich. Jed­nak pła­ca mini­mal­na i stop­nio­we zbliża­nie ukła­dów zbio­ro­wych coraz bard­ziej niwe­lu­ją te róż­nice. Dodat­ko­wo nie należy zapo­mi­nać, że tam gdzie lud­zie zara­bia­ją więcej, zazwy­c­zaj zara­bia­ją mniej. Kosz­ty utrzy­ma­nia (zwłaszc­za czyns­ze) są wyżs­ze. Więc zastanów się dobrze — jeś­li zast­ana­wi­asz się nad tym pomysłem — czy prze­pro­wadzka jest dla Cie­bie napraw­dę opłacalna.

Branża

Wie­le osób myś­li o pra­cy w służ­bie ochro­ny w kla­sy­cz­ny sposób, jako o fir­mie ochro­niar­skiej, która jako dostaw­ca usług kli­en­tów zewnę­trz­nych. O ile w przes­złości pra­cow­ni­cy wetera­ni zakła­dów pra­cy przy­chod­zi­li do służ­by ochro­ny zakła­du pod koniec życia zawo­do­wego, aby ost­at­nie lata kariery spęd­zić wykon­u­jąc mniej uciąż­li­wą pracę, o tyle obe­c­nie sytu­ac­ja ule­gła znacz­nej zmia­nie. Pro­fes­jo­nal­ne, zewnę­trz­ne fir­my świad­c­zące usłu­gi ochro­ny dba­ją o to, aby ich kli­en­ta­mi było wie­le firm z sek­to­ra biz­ne­so­wego i prze­mysło­wego lub publicz­n­ego. Ale one wciąż ist­nie­ją, mimo trwa­jące­go od dzie­sięciole­ci tren­du do out­sour­cin­gu. Na stro­nie Wewnę­trz­na ochrona zakła­du. Szc­ze­gól­nie w prze­myś­le, działal­ność w zak­re­sie ochro­ny mie­nia i roś­lin jest wte­dy, gdy jest się bez­poś­red­nio zatrud­nionym w fir­mie pro­duk­cy­j­nej, bard­zo dobrze opła­ca­ny. Powo­dem tego jest to, że jes­teś wyna­grad­za­ny zgod­nie z branżo­wą skalą płac, do któ­rej należy więks­zość pra­cow­ni­ków. Spó­jrz na Tabe­le sta­wek dla prze­mysłu meta­lo­wego i elek­trycz­n­ego! Te mie­sięcz­ne pens­je to inna liga.

Zasiłki

Dodat­ki regu­lo­wa­ne przez układ zbio­ro­wy pra­cy są zazwy­c­zaj opła­ca­ne dla strażników/ dowódców zmi­an, dla prze­wod­ni­ków psów lub w niek­tórych obiektach, takich jak nie­rucho­mości wojs­ko­we. Pod­ob­nie częs­to wys­tę­pu­ją dodat­ki za dyżu­ry, np. za (dodat­ko­wą) pracę w zakła­do­wej straży pożar­nej. Te waha­ją się od kil­ku cen­tów za god­zinę do ponad 10% więcej wyna­grod­ze­nia. W Bawa­rii jest też nie­co więcej pie­nięd­zy, jeś­li pra­cu­je się w więks­zym obs­z­ar­ze Monachium.
Fir­my ochro­niar­skie lub ich kli­en­ci rów­nież cza­sa­mi płacą Dobro­wol­ne (odwołal­ne) dodat­ki. Cza­sa­mi zdar­za­ją się też jed­no­ra­zowe pre­mie za szc­ze­gól­nie uda­ne zada­nia lub za wybit­ne wyni­ki pra­cy. Nies­te­ty, tego typu bonu­sy są zazwy­c­zaj wyjąt­kiem. Coraz częściej jed­nak Przełącz­nik pre­mi­um lub, jak kto woli, rod­zaj “powi­tal­nych pie­nięd­zy”. Jed­nak sam ten fakt nie powi­ni­en być jedy­nym powo­dem zmi­a­ny pracodawcy.

Kon­kret­ne liczby

Chcesz poz­nać kon­kret­ne liczby?
Jeś­li przec­zy­tałeś arty­kuł do tego momen­tu, zda­jesz sobie spra­wę, że jest to trud­ne, ponie­waż może zależeć od wie­lu czyn­ni­ków, takich jak stan federal­ny, sta­nowis­ko, god­zi­ny pra­cy i ich (dodat­ko­we) kwa­li­fi­ka­c­je. Niem­niej jed­nak kon­kret­ny przykład:

W ten sposób uzys­ku­je się ok. 2520 euro docho­du pod­le­ga­jące­go opo­dat­ko­wa­niu (brut­to) i nie­całe 420 euro nie­o­po­dat­ko­wanych dodatków.Przy kla­sie podat­ko­wej 1 i bra­ku dzie­ci oso­ba samot­na otrzy­mała­by zatem ok. 2170 euro net­to prze­nie­sio­ne. Oblic­ze­nia te mają jed­nak cha­rak­ter wyłącz­nie poglą­do­wy. Two­je fak­ty­cz­nie wypła­co­ne wyna­grod­ze­nie może zależeć od wie­lu czynników!

Pod­po­wie­dź: Ten arty­kuł został ost­at­nio zak­tua­lizowa­ny w lutym 2023 roku. Ponie­waż zarów­no w przy­pad­ku pła­cy mini­mal­nej, jak i regu­lac­ji doty­c­zą­cych ukła­dów zbio­ro­wych pra­cy regu­lar­nie wpro­wad­za­ne są zmi­a­ny, war­un­ki ramo­we mogły się w międ­zy­c­z­a­sie zmi­e­nić! (Wszyst­kie infor­mac­je bez gwarancji).

Kto nie musi zda­wać egzaminu?

Kto nie musi zdawać egzaminu?

Tyl­ko pra­cow­ni­cy ochro­ny wyma­ga­ją egza­mi­nu kom­pe­ten­cy­j­n­ego, którym jest spec­jal­ne działa­nia ochron­ne zgod­nie z § 34a GewO lub chcą założyć włas­ną fir­mę ochro­niar­s­ką. Do czyn­ności, któ­re mogą być wyko­n­y­wa­ne wyłącz­nie z licen­c­ją 34a, należy w szc­ze­gól­ności ochrona w mie­js­cach publicz­nych, przy wejściach do budyn­ków lub w różnych działa­niach zwią­zanych z bez­piec­zeńst­wem na sta­nowis­ku kie­row­nic­zym: Więcej tutaj.
Jed­nak nawet jeś­li chcesz pro­wad­zić działal­ność, dla któ­rej pomyśl­ne zda­nie egza­mi­nu na świa­dect­wo kwa­li­fi­ka­c­ji jest fak­ty­cz­nie obo­wiąz­ko­we, ist­nie­ją pew­ne wyjąt­ki. Nie wszyst­kie oso­by potrze­bu­ją cer­ty­fi­ka­tu kom­pe­ten­c­ji, nawet jeś­li pro­wad­zą regu­lo­waną działal­ność ochro­niar­s­ką lub są samo­za­trud­nio­ne jako wyko­naw­ca ochro­ny z włas­ną fir­mą ochroniarską.

Kto jest zwol­nio­ny z egza­mi­nu 34a…

Zasad­nic­zo doty­c­zy: Każ­dy, kto ukońc­zył szko­le­nie wyżs­ze lub doksz­tał­ca­nie z uznany­mi (IHK) kwa­li­fi­ka­c­ja­mi w branży ochro­ny, nie potrze­bu­je dodat­ko­wego świa­dect­wa kwalifikacji!

Ale uważaj! Jest jeszc­ze kil­ka innych pułapek. Oto szc­ze­góły doty­c­zące zwol­ni­enia z egza­mi­nu z wied­zy eksperckiej:

Z egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zwol­nio­na jest oso­ba, która…

…zdał z powod­ze­niem odpo­wied­ni egza­min koń­co­wy. Dowo­dem na to może być przedsta­wi­e­nie odpo­wied­nie­go świa­dect­wa egzaminacyjnego.

Z powod­ze­niem ukońc­zyłem tzw. kur­sy ochro­ny roś­lin. Czy to jest to samo, co egza­min na wied­zę ekspercką?

Nie! Kur­sy ochro­ny zakła­du (kurs ochro­ny zakła­du 1–2 lub 1–4) to — bez pozy­tyw­n­ego zda­nia egza­mi­nu na spec­ja­lis­tę ochro­ny zakła­du -. nie rów­no­waż­ny! Potrzeb­ne jest bada­nie przez bie­głe­go. Ponadto nie jest już ofe­ro­wa­ny egza­min na spec­ja­lis­tę ochro­ny pra­cy IHK. 

Byłem w siłach zbro­jnych. Czy mus­zę jeszc­ze przys­tąpić do egzaminu?

W zasad­zie już. Zale­ca­na jest tu ost­roż­ność: Jako oso­ba odby­wa­ją­ca zasad­nic­zą służ­bę wojs­ko­wą, żoł­nierz tymc­z­a­so­wy lub żoł­nierz zawo­do­wy musisz przys­tąpić do egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej — nie­za­leż­nie od tego, czy jes­teś obe­c­nie zobo­wią­za­ny do bycia żoł­nier­zem, czy nie — jeś­li (dodat­ko­wo) chcesz pra­co­wać w sek­tor­ze ochro­ny pry­wat­nej i wyko­n­y­wać odpo­wied­nie zada­nia ochro­niar­skie. Jedy­nym wyjąt­kiem jest polic­ja wojs­ko­wa, czy­li żand­ar­me­ria wojs­ko­wa Nie­mieckich Sił Zbro­jnych. Z egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej zwol­ni­eni są funk­c­jo­na­ri­us­ze Żand­ar­me­rii Wojs­ko­wej, ponie­waż znacz­ną część wied­zy wyma­ga­nej w egza­mi­nie z wied­zy eks­per­ckiej funk­c­jo­na­ri­us­ze Żand­ar­me­rii Wojs­ko­wej naby­li podc­z­as szko­leń. Na przy­kład ofi­ce­ro­wie lub sierżan­ci żand­ar­me­rii wojs­ko­wej nie mus­zą zda­wać egza­mi­nu Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK); dowo­dem jest doku­ment­ac­ja szko­lenia lub służ­by Bun­des­wehry. Wszyscy inni żoł­nier­ze mus­zą zdo­być cer­ty­fi­kat 34a.

Czy mus­zę posia­dać świa­dect­wo kwa­li­fi­ka­c­ji policjanta?

Wyjąt­ki doty­c­zą zarów­no funk­c­jo­na­ri­us­zy polic­ji na szc­ze­b­lu kra­jo­wym (Land Poli­ce), jak i na szc­ze­b­lu federal­nym (Bun­des­po­li­zei). To samo doty­c­zy, nawia­sem mówiąc, pra­cow­ni­ków służ­by popraw­c­zej oraz sek­to­ra służ­by cel­nej zaj­mu­jące­go się nosze­niem bro­ni. Należy pamię­tać, że obo­wią­zek przys­tąpi­e­nia do egza­mi­nu jest zwol­nio­ny tyl­ko w przy­pad­ku pra­cy w orga­nach ści­ga­nia i pozy­tyw­n­ego zalic­ze­nia odpo­wied­nie­go egza­mi­nu zawo­do­wego — przy­najm­niej w przy­pad­ku służ­by poś­red­niej. Polic­jan­ci, któr­zy pra­cu­ją jako urzęd­ni­cy służ­by cywil­nej w służ­bie wyko­naw­c­zej polic­ji, nie potrze­bu­ją zatem świa­dect­wa kwa­li­fi­ka­c­ji. Wie­lu polic­jan­tów zara­bia dodat­ko­wo pry­wat­nie, np. jako por­tier­zy. Szc­ze­gól­nie w aglo­me­rac­jach, gdzie życie jest dro­gie, takich jak Monach­i­um, Stutt­gart, Frank­furt, Ham­burg, Ber­lin czy Düs­sel­dorf, pra­ca na pół eta­tu w fir­mie ochro­niar­skiej jest dobrym spo­s­o­bem na zaro­bie­nie dodat­ko­wych pie­nięd­zy. Pora­da na boku: Upew­nij się, że poin­for­mo­wałeś swo­jego (głów­n­ego) pra­co­daw­cę o swo­jej pra­cy dodat­ko­wej i najl­epiej uzys­kałeś na to pisem­ną zgodę.

Stu­dio­wałem pra­wo, mam tytuł LL.B. lub państ­wo­wy tytuł praw­nic­zy. Czy napraw­dę mus­zę jeszc­ze zda­wać egza­min z wied­zy eksperckiej?

Trud­no w to uwier­zyć: ale oczy­wiście pra­ca (na pół eta­tu) w branży ochro­niar­skiej może być inte­re­su­ją­ca rów­nież dla przy­szłych praw­ni­ków, czy to w celu sfin­an­so­wa­nia stu­diów, czy zdo­by­cia wrażeń z branży. Oczy­wiście: w dzied­zi­nie pra­wa (bez­piec­zeńst­wo i por­zą­dek publicz­ny, pra­wo hand­lo­we, pra­wo ochro­ny danych oso­bo­wych, pra­wo kar­ne i pra­wo pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego, kodeks cywil­ny, kodeks pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego itp.) absol­wen­ci pra­wa już się nada­ją. Dla­te­go wyst­ar­c­zy nadro­bić zale­głości w tematach doty­c­zą­cych zapo­bie­ga­nia wypad­kom w branży ochro­ny (UVV, DGUV roz­por­ząd­ze­nie 23), pos­tę­po­wa­nia z ludź­mi i pod­staw tech­ni­ki ochro­ny. Dowo­dem na to jest cer­ty­fi­kat uczest­nict­wa w pro­ce­dur­ze instruk­tażo­wej IHK. Wraz z zaś­wiad­c­ze­niem o ukońc­ze­niu z wyni­kiem pozy­tywnym stu­diów praw­nic­zych na uni­wer­sy­te­cie lub aka­de­mii, która przyz­na­je tytuł rów­nor­zęd­ny z uni­wer­syteckim, nie jest wyma­ga­ne dodat­ko­we zalic­ze­nie egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej zgod­nie z § 34a GewO.

Od wie­lu lat pra­cu­ję jako pra­cow­nik ochro­ny. Czy doś­wiad­c­ze­nie zawo­do­we nie jest wyst­ar­c­za­ją­cym uznaniem?

Nie, nie nor­mal­nie! Ist­nie­ją jed­nak pew­ne roz­wią­za­nia prze­jścio­we dla “dłu­go­let­nich” pra­cow­ni­ków ochro­ny. Pra­cow­ni­cy sek­to­ra ochro­ny pry­wat­nej, któr­zy uczest­nic­zy­li w wyma­ga­nym szko­leniu od 1 kwiet­nia 1996 r. lub któr­zy pra­co­wa­li już w sek­tor­ze ochro­ny przed 31 mar­ca 1996 r. i byli wcześ­niej zwol­ni­eni ze szko­lenia ze wzglę­du na tę regu­lac­ję doty­c­zącą daty gra­nicz­nej, są, że tak powiem, “grand­fa­the­red”. Uwa­ga: Na to zwol­ni­e­nie moż­na się powołać tyl­ko wte­dy, gdy moż­na wyka­zać, że działal­ność ochro­niars­ka była nie­prz­er­wa­na przez co najm­niej trzy lata przed datą gra­nicz­ną 1 sty­cz­nia 2003 r. Dla wszyst­kich innych, któr­zy działa­ją w branży ochro­ny dopie­ro od 2003 roku, takie zwol­ni­enia nie mają zasto­so­wa­nia.
Więc to jest skom­pli­ko­wa­ne! Moja rada: Lepiej zain­wes­t­ować w przys­tąpi­e­nie do egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego i skor­zystać z “aktua­li­zac­ji wied­zy” nawet jako doś­wiad­c­z­o­ny pra­cow­nik ochrony!

Uwa­ga: Szc­ze­gól­ne przypadki!

Ist­nie­ją pew­ne inne szc­ze­gól­ne przy­pad­ki, takie jak ewen­tu­al­ne uzna­wa­nie zagra­nicz­nych świa­dectw kwa­li­fi­ka­c­ji. Nie zaw­s­ze też wia­do­mo, czy rod­zaj wyko­n­y­wa­nej czyn­ności wyma­ga w ogó­le egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego. Jeś­li chod­zi o pros­te czyn­ności ste­war­da (np. woź­n­ego na par­kin­gu) lub zwy­kłe sprawd­za­nie i zry­wa­nie bile­tów wstę­pu, to zazwy­c­zaj nie ma potrze­by prze­pro­wad­za­nia egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej, a w niek­tórych przy­pad­kach nawet pouc­ze­nia zgod­nie z § 34a GewO. Kon­tro­wer­sy­j­ne bywa­ją jed­nak przy­pad­ki gra­nicz­ne, takie jak nad­zór lub służ­by ochro­ny w muzeach czy pew­ne konstel­ac­je działań w ochro­nie imprez. (Takie gra­nicz­ne przy­pad­ki są oma­wia­ne w osob­nych arty­kułach tu na Info­port­a­lu).
Waż­na uwa­ga: Dla bez­piec­zeńst­wa należy zapy­tać w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK) oraz we właści­wym urzęd­zie, czy posia­da­ne przez Państ­wa kwa­li­fi­ka­c­je są wyst­ar­c­za­jące, czy też należy dodat­ko­wo przys­tąpić do egza­mi­nu IHK zgod­nie z § 34a GewO. Otrzy­masz wte­dy praw­nie bez­piecz­ne, oso­bis­te infor­mac­je. Jeś­li jes­teś nowym pra­cow­ni­kiem ochro­ny pry­wat­nej, po sprawd­ze­niu Two­jej wia­ry­god­ności i przyzna­niu Ci iden­ty­fi­ka­tora straż­ni­ka możesz wyko­n­y­wać odpo­wied­nie czynności!

O co pyta się na egzaminie?

O co pyta się na egzaminie?

Tematy/treść egza­mi­nu

Tema­ty egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej w zak­re­sie ochro­ny (§ 34a GewO) to.

 1. Pra­wo bez­piec­zeńst­wa i por­ząd­ku publicz­n­ego w tym pra­wo handlowe,
 2. Pra­wo ochro­ny danych osobowych,
 3. Kodeks cywil­ny,
 4. Pra­wo i pos­tę­po­wa­nie kar­ne, posłu­gi­wa­nie się bronią,
 5. Roz­por­ząd­ze­nie w spra­wie zapo­bie­ga­nia wypad­kom w służ­bach ochro­ny i bezpieczeństwa,
 6. Pos­tę­po­wa­nie z ludź­mi, zwłaszc­za zacho­wa­nie w sytu­ac­jach nie­bez­piecz­nych, tech­ni­ki dees­ka­l­ac­ji w sytu­ac­jach kon­flik­towych, a także kom­pe­ten­c­je międ­zy­kul­tur­o­we ze szc­ze­gól­nym uwz­ględ­ni­e­niem róż­no­rod­ności i odmi­en­ności społecz­nej oraz
 7. Pod­sta­wo­we zasa­dy inży­nie­rii bezpieczeństwa.

Waże­nie

Szc­ze­gól­nie waż­ne dla przy­go­to­wa­nia jest to, że niek­tó­re obs­za­ry tema­ty­cz­ne lic­zą się pod­wó­j­nie. W szc­ze­gól­ności. treść praw­na są w odnie­si­e­niu do punkt­ac­ji moc­niej waż­o­nyczy­li kon­kret­nie Pra­wo bez­piec­zeńst­wa i por­ząd­ku publicz­n­ego, Kodeks cywil­ny oraz Pra­wo kar­ne i pos­tę­po­wa­nie kar­ne.

Licz­ba pytań i mak­sy­m­al­na licz­ba punk­tów do uzys­ka­nia w przeglądzie:

 • Pra­wo bez­piec­zeńst­wa publicz­n­ego: 4 pyta­nia / 8 pkt.
 • Gewer­be­recht (GewO / BewachV): 4 pyta­nia / 4 punkty
 • Pra­wo ochro­ny danych oso­bo­wych (BDSG/DSGVO): 4 pyta­nia / 4 punkty
 • Pra­wo cywil­ne (BGB): 12 pytań / 24 pkt.
 • Pra­wo kar­ne / pra­wo pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego: 12 pytań / 24 pkt.
 • Usta­wa o bro­ni (WaffG): 4 pyta­nia / 4 punkty
 • Prze­pi­sy doty­c­zące zapo­bie­ga­nia wypad­kom: 8 pytań / 8 pkt.
 • Pos­tę­po­wa­nie z ludź­mi: 16 pytań / 16 punktów
 • Inży­nie­ria bez­piec­zeńst­wa: 8 pytań / 8 pkt.

Pyta­nia egzaminacyjne

Podc­z­as nau­ki najl­epiej sku­pić się na pyta­niach egza­mi­nacy­jnych doty­c­zą­cych tema­ty­ki praw­nej. Istot­na jest tu wied­za pod­sta­wo­wa (usta­wa zasad­nic­za, np. struk­tu­ra państwa/zasady), jak rów­nież odpo­wied­nie para­grafy z Kodek­su Kar­n­ego (StGB) i Kodek­su Cywil­n­ego (BGB). Kla­sy­ka to pyta­nia doty­c­zące pod­sta­wo­wej struk­tu­ry, defi­nic­ji prawnych, przes­tępstw z ich cha­rak­tery­sty­ką oraz wykro­c­zeń. Powi­ni­en­eś też położyć sil­ny nacisk na tzw. pra­wa ever­y­ma­na (pod­sta­wy uza­sad­ni­enia i uspra­wi­ed­li­wi­e­nia). Na grun­cie Kodek­su pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego (StPO) istot­ne jest tymc­z­a­so­we aresz­to­wa­nie znaj­du­jące się w art. 127.

Zarów­no egza­mi­ny pisem­ne, jak i ust­ne obej­mu­ją tema­ty wymi­en­io­ne powyżej.
Pod­sta­wą prawną jest. Roz­por­ząd­ze­nie o nad­zor­zemia­no­wi­cie § 9 w związ­ku z § 7 BewachV. Wykaz tema­tów lub treści egza­mi­nacy­jnych znaj­du­je się w załącz­ni­ku nr 2 do BewachV.

 

Na tym blogu Sach­kun­de-Info­por­tal raz po raz pre­zen­to­wa­ne są pyta­nia, któ­re mogą wys­tąpić na egza­mi­nie w taki lub pod­ob­ny sposób.
Aby uzys­kać więcej insi­der tips i być na bieżą­co, możesz zapi­sać się na news­let­ter za darmo: https://www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a/

Co to jest bada­nie 34a?

Co to jest badanie 34a?

Egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zgod­nie z § 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, hand­lu i prze­mysłu jest kwa­li­fi­ka­c­ją wstęp­ną dla pra­cow­ni­ków w pry­wat­nej branży ochro­ny. Służy jako dowód pod­sta­wo­wej wied­zy, zwłaszc­za w zak­re­sie pod­sta­wo­wych aspek­tów prawnych istot­nych dla pra­cy w straży i ochro­nie. Ponadto pomyśl­nie zda­ny egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej wraz z dowo­dem z Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej jest war­un­kiem wstęp­nym do wyko­n­y­wa­nia spec­jal­nych zadań ochron­nych i uzys­ka­nia zezwo­lenia na samod­ziel­ne pro­wad­ze­nie działal­ności gos­podar­c­zej w zak­re­sie ochrony.

Świa­dect­wo kwa­li­fi­ka­c­ji jest wyma­ga­ne w przy­pad­ku nas­tę­pu­ją­cych działań

Jako pra­cow­nik ochro­ny (pra­cow­nik) potrze­bu­jesz dowo­du, że pomyśl­nie zdałeś egza­min kom­pe­ten­cy­j­ny w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK) (zgod­nie z § 34a GewO), jeś­li zapew­ni­asz ochronę w stre­fie wejścio­wej dys­ko­tek w branży hotel­ar­s­ko-gas­tro­no­mic­z­nej (bramkar­ze), pat­ro­le w stre­fach ruchu publicz­n­ego (np. pat­ro­le mie­js­kie), pat­ro­le w stre­fach z rzec­zy­wis­tym ruchem publicz­nym, działa­nia mające na celu ochronę przed złod­zie­ja­mi skle­po­wy­mi (detek­ty­wi domów towa­rowych lub sklepów). (np. pat­ro­le mie­js­kie), pat­ro­le w stre­fach obiek­tów o rzec­zy­wis­tym ruchu publicz­nym, działa­nia mające na celu ochronę przed złod­zie­ja­mi skle­po­wy­mi (detek­ty­wi skle­po­wi), ochrona mie­jsc zak­wa­te­ro­wa­nia azylan­tów i ucho­dźców (tyl­ko w cha­rakt­er­ze kie­row­nic­zym), a także ochrona dużych imprez z chro­nionym dostę­pem (tyl­ko w cha­rakt­er­ze kierowniczym).

Cel egza­mi­nu z wied­zy specjalistycznej

Dlac­ze­go jest bada­nie wied­zy eks­per­ckiej ma kil­ka powo­dów. Gdy oso­by pry­wat­ne — w tym pra­cow­ni­cy firm ochro­niar­s­kich — strze­gą życia lub mie­nia innych lud­zi, wiąże się to ze szc­ze­gól­ny­mi obo­wiąz­ka­mi i wiel­ką odpo­wied­zi­al­nością. Jako pra­cow­nik ochro­ny musisz znać swo­je pra­wa i gra­nice praw­ne, czy­li co wol­no, a co jest zabro­nio­ne. Z dru­giej stro­ny, ze wzglę­du na swo­ją pozy­c­ję gwa­ran­ta, są zobo­wią­za­ni do zapo­bie­ga­nia szko­dom kli­en­ta. W prze­ci­wieńst­wie do polic­ji, nie masz żad­nych spec­jal­nych upraw­nień i dla­te­go musisz być w sta­nie dokład­nie roz­ważyć, w jakim stop­niu wol­no Ci inge­ro­wać w pra­wa osób trze­cich w danej sytu­ac­ji. Jeś­li pos­uniesz się za dale­ko, ryzy­ku­jesz oskarże­nie o przes­tępst­wa takie jak poz­ba­wi­e­nie wol­ności lub usz­kod­ze­nie ciała. Jeś­li śpisz na służ­bie i nie wypeł­ni­asz obo­wiąz­ku ochro­ny, możesz rów­nież tra­fić do sądu za popeł­ni­e­nie przes­tępst­wa przez zaniecha­nie, jeś­li spo­wo­du­jesz szko­dę. Międ­zy inny­mi z tych powo­dów — wymi­en­ionych tu jako przy­kła­do­we — waż­ne jest zdo­by­cie spec­ja­lis­ty­cz­nej wied­zy, aby póź­niej mieć niez­będ­ną pew­ność sie­bie w działa­niu w branży ochroniarskiej.

Aktua­li­zac­ja COVID-19 — egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej IHK

Aktualizacja COVID-19 - egzamin z wiedzy specjalistycznej IHK

W kwiet­niu 2021 roku, we wpi­sie na blogu “Czy obe­c­nie w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej odby­wa­ją się jakieś egza­mi­ny z powo­du Coro­ny?” o aktu­al­nym w tym cza­sie sta­tus­ie doty­c­zą­cym wdroże­nia egza­minów zawo­do­wych IHK. Przez pewien czas egza­mi­ny były odwoły­wa­ne lub przekła­da­ne. Zasto­so­wa­no ścis­ły reżim higieniczny.
Po poli­ty­cz­nych prze­py­chan­kach w przód i w tył, doty­c­zą­cych środ­ków ochro­ny zwier­ząt i różnych prze­pisów, z których część była trud­na do zro­zu­mi­e­nia, duża część wcześ­nie­js­zych wyma­gań została uchy­lo­na w więks­zości kra­jów federalnych.

Jeś­li mają Państ­wo pozy­tyw­ny wynik tes­tu na SARS-CoV‑2, a zbliża się ter­min egza­mi­nu, najl­epiej zapy­tać we właści­wym IHK o aktu­al­nie moż­li­wy sposób pos­tę­po­wa­nia. Moż­li­we jest wyco­fa­nie się z egza­mi­nu i ponow­ne przys­tąpi­e­nie do nie­go w póź­nie­js­zym ter­mi­nie lub — w zależ­ności od kra­ju związ­ko­wego — przys­tąpi­e­nie do nie­go w ramach okreś­l­onych środ­ków ochronnych.

Uwa­ga: Wszyst­kie infor­mac­je są bez gwa­ran­c­ji (stan na 20.11.2022). Pros­zę zwrócić uwa­gę na aktu­al­ne wyma­ga­nia egza­mi­n­u­jące­go IHK lub państ­wa związkowego!

Dlac­ze­go tak wie­lu uczest­ni­ków nie zda­je egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej? (§ 34a GewO)

Dlaczego tak wielu uczestników nie zdaje egzaminu z wiedzy eksperckiej? (§ 34a GewO)

Jakie są przy­c­zy­ny tego, że tak wie­lu zda­ją­cych oble­wa egza­min w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK) w branży ochrony?

Pyta­nie to sta­wia­ją rów­nież Jörg Zitz­mann i Kai Delio­mi­ni w god­nym pole­cen­ia Pod­cast dla ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa (Wideo poniżej!).

Zarów­no Jörg Zitz­mann jak rów­nież Kai Delio­mi­ni są bard­zo dobrze zna­ne w branży pry­wat­nych ochroniarzy.
Obo­je są międ­zy inny­mi repre­zen­to­wa­ni w komis­jach egza­mi­nacy­jnych IHK w dzied­zi­nie ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa, są aktyw­ni jako autor­zy książek przy­go­to­wu­ją­cych do egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej i są repre­zen­to­wa­ni z wie­lo­ma pomocny­mi film­ami na You­Tube i w podcastach.

Co dru­ga lub trze­cia oso­ba nie zda­je egza­mi­nu na 34a!

Przy nierz­ad­kiej awa­ry­j­ności międ­zy 30 a 50% natu­ral­nie poja­wia się pyta­nie: Co jest przyczyną?
Niek­tó­re czyn­ni­ki suk­ce­su lub porażki są oczy­wis­te. Niek­tó­re pro­ble­my moż­na roz­wią­zać szyb­ko i łat­wo, inne wyma­ga­ją po pro­s­tu inten­syw­nej nau­ki, prak­ty­ki i wytrwałości. Zanim przej­dę do wska­za­nia, co uważam za głów­ne czyn­ni­ki (nie)sukcesu, oto bard­zo cie­ka­wa roz­mo­wa Jör­ga Zitz­man­na i Kaia Delio­mi­ni na YouTube:

Moje 5 naj­waż­nie­js­zych powo­dów, dla których tak wie­le osób nie zda­je pisem­n­ego i ust­n­ego egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej IHK

Z mojego doś­wiad­c­ze­nia wyni­ka, że główny­mi przy­c­zy­na­mi nie­po­wod­zeń z “34a-licen­c­ją” są nas­tę­pu­jące czynniki:

 1. Brak moty­wac­ji / brak zainteresowania
  Wie­lu uczest­ni­ków nie wid­zi w egza­mi­nie żad­nej war­tości doda­nej. Nie mają prawd­zi­wego zain­te­re­so­wa­nia treścią, więc nie chcą się w ogó­le uczyć. Jest to szc­ze­gól­nie widocz­ne wśród osób, któ­re zostały “przysła­ne” przez pra­co­daw­cę lub agen­c­ję pra­cy i w rzec­zy­wis­tości wca­le nie są zain­te­re­so­wa­ne sek­torem ochro­ny pry­wat­nej. Ale nawet jeś­li sam udział jest z ich włas­nej woli: Egza­min częs­to nie jest postrz­e­ga­ny jako szan­sa, ale jako zło koniecz­ne. Brak moty­wac­ji i zain­te­re­so­wa­nia są jed­nak dia­me­tral­nie róż­ne od suk­ce­su egzaminacyjnego.
 2. Brak wyst­ar­c­za­jące­go przy­go­to­wa­nia merytorycznego
  Niek­tór­zy pod­chod­zą do egza­mi­nu lek­ko. Pyta­nia wie­lok­rot­n­ego wyboru z usta­wiony­mi wcześ­niej odpo­wied­zia­mi do odhac­ze­nia i tyl­ko 50% niez­będ­ne popraw­ne odpo­wied­zi do zalic­ze­nia — co może pójść źle, pyt­asz sie­bie. Ale dale­ko od tego. Szc­ze­gól­nie tema­ty praw­ne są trud­ne. Do tego dochod­zą emoc­je, zwłaszc­za na egza­mi­nie ust­nym, oraz pyta­nia, w których być może trze­ba będ­zie pomyś­leć tro­chę nies­za­blo­no­wo. Jeś­li nie masz odpo­wied­niej wied­zy, a tym samym pew­ności sie­bie w działa­niu, szyb­ko zosta­nie­sz wye­li­mi­no­wa­ny. Kom­pl­ek­so­we przy­go­to­wa­nie to pod­sta­wa suk­ce­su na egzaminie!
 3. Nie­wyst­ar­c­za­ją­ca zna­jo­mość języ­ka niemieckiego
  Wie­le już pyta­no i mówi­o­no o zna­jo­mości języ­ka nie­mieckie­go. Jed­no jest pew­ne: wie­le osób pra­cu­ją­cych w sek­tor­ze bez­piec­zeńst­wa nie jest rod­zi­my­mi użyt­kow­ni­ka­mi języ­ka nie­mieckie­go. Wie­lo­ję­zy­cz­ność jest częs­to waż­na w pra­cy, ale rów­nież wyst­ar­c­za­ją­ca zna­jo­mość języ­ka nie­mieckie­go. Wyni­ka to z fak­tu, że egza­min jest ofe­ro­wa­ny wyłącz­nie w języ­ku nie­mieckim, a w cod­zi­en­nej pra­cy jako pra­cow­nik ochro­ny trze­ba umieć pew­nie poro­zu­mie­wać się po nie­miecku. Teks­ty praw­nic­ze pisa­ne są trud­nym języ­kiem, “urzę­do­wy” jest zwyk­le rów­nie trud­ny do zro­zu­mi­e­nia, a pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne zależą cza­sem od poje­dy­n­c­zych słów, któ­re mogą zmi­e­nić znac­ze­nie w tym czy innym kier­un­ku lub sta­nowić pod­po­wied­zi rozwiązań.
 4. Struk­tu­ra i sposób prze­pro­wad­za­nia egza­mi­nu są niejasne
  Wie­le osób nie do koń­ca ori­en­tu­je się w war­un­kach ramo­wych egza­mi­nu. Ale tyl­ko wte­dy, gdy wiesz, któ­re tema­ty są waż­ne i jak, oraz jak skon­struo­wa­ny jest egza­min, możesz przy­go­to­wać się do nie­go kon­kret­nie i sku­tecz­nie. Są na przy­kład tema­ty, któ­re moż­na szyb­ko prze­bo­leć, na któ­re zwyk­le moż­na odpo­wied­zieć zdro­wym roz­sąd­kiem. Niek­tó­re tema­ty nato­mi­ast lic­zą się pod­wó­j­nie, a niek­tó­re wyma­ga­ją inten­syw­nie­js­zej nau­ki. Do tego dochod­zą war­tości empirycz­ne dla egza­mi­nu ust­n­ego i tak­ty­cz­ne wska­zów­ki doty­c­zące pra­cy nad pyta­nia­mi tes­to­wy­mi, któ­re powi­ni­en prze­ka­zać np. kom­pe­tent­ny wykła­dow­ca lub autor.
 5. Trud­ne war­un­ki indywidualne
  Oczy­wiście, lud­zie są róż­ni. Każ­dy ma inne oso­bis­te pre­dy­spo­zy­c­je, a war­un­ki ogól­ne (np. obo­wiąz­ki rod­zin­ne, czas wol­ny na naukę, śro­do­wis­ko nau­ki itp.) rów­nież odgry­wa­ją znac­zącą rolę w suk­ce­sie i porażce. Być może znasz też oso­by, któ­re potra­fią zapa­mię­tać rzec­zy za pomocą “szyb­kie­go spo­jr­ze­nia” i przy­wołać tę wied­zę na pstry­knięcie pal­ca­mi. Inni nato­mi­ast uważa­ją to za znacz­nie trud­nie­js­ze. Niek­tór­zy lud­zie nie mają też pro­blemu z mówi­e­niem przed inny­mi w sytu­ac­ji egza­mi­nu, więks­zość jest natu­ral­nie spię­ta, niek­tór­zy uczest­ni­cy cier­pią wręcz na lęk przed egzaminem.

Zadaj sobie pyta­nie, w jakim stop­niu powyżs­ze punk­ty doty­c­zą Cie­bie, jak możesz uni­knąć błę­dów w swo­im przy­go­to­wa­niu i zre­kom­pen­so­wać ewen­tu­al­ne bra­ki. Więcej infor­mac­ji na ten temat moż­na zna­leźć tutaj, w port­a­lu infor­ma­cy­jnym. licz­ne pora­dy oraz Lin­ki do innych stron lub mediów, takich jak You­Tube.


Naj­now­s­ze pora­dy książ­ko­we doty­c­zące egza­mi­nu 34a:

Nadruk
pl_PLPL
Zgo­da na pli­ki coo­kie z bane­rem Real Cookie