Archi­vy

§ 15 OWiG

Je sebeobra­na možná i v pří­pa­dě krá­deže nebo vni­k­nu­tí na cizí pozemek?

Je sebeobrana možná i v případě krádeže nebo vniknutí na cizí pozemek?

Sebeobra­na je tako­vá obra­na, která je nut­ná k odvrá­cení součas­né­ho pro­ti­práv­ní­ho úto­ku pro­ti sobě nebo jinému.

Sebeobra­na je klas­ikou v oblas­ti zko­umá­ní odborných zna­los­tí — a samo­zřej­mě také ele­men­tární pro odbor­nou praxi!

Se sebeobra­nou se set­ká­vá­me hned ve třech zákon­ech, a to v §. 32 StGB, v § 227 BGB a také v zákoně o správ­ních delik­tech v roce 2006. § 15 OWiG.
V dnešním člán­ku se však nez­a­bý­vám pří­mo sebeobra­nou jako ospra­vedlněním a její­mi jed­not­li­vý­mi prv­ky. Kdy se může­te odvo­lat na sebeobra­nu, tj. fyzi­cky něko­ho napadn­out, aniž bys­te se vysta­vi­li trest­ní­mu stí­há­ní, je podrob­ně pop­sá­no v tex­tu záko­na. Při pří­pra­vě na zkouš­ku 34a v kurz­ech nebo kni­hách je vždy podrob­ně pop­sán odsta­vec o sebeobraně s názorný­mi příklady.

Jed­na rána, jeden útok! Braň­te se, sebeobra­na! Dobře?

Při zko­umá­ní odborných zna­los­tí v oboru strá­ž­nict­ví pod­le § 34a GewO je téměř vždy ale­s­poň jed­na otáz­ka zaměře­na na sebeobra­nu, např. na před­po­kla­dy, kdy je vůbec mož­né jed­nat v sebeobraně. Sebeobra­na je důleži­tým důvo­dem pro zásah pro­ti útoční­kům, aniž by se člo­věk vysta­v­oval trest­ní­mu stí­há­ní. Vzhle­dem k tomu, že sebeobra­na je “prá­vem kaž­dé­ho člo­vě­ka”, může se jí dovolá­vat kaž­dá oso­ba, samo­zřej­mě včet­ně ochran­ky, pokud jsou splně­ny pod­mín­ky pro sebeobra­nu. Pokud je vrát­ný náh­le napa­den pěs­tí v roz­po­ru se zákonem, může se útoční­ko­vi brá­nit. Není trest­ně stí­hán, i když útočník utrpí zranění a (snad) proh­r­a­je. Zatím je to jas­né. Ale:

A co krá­dež nebo vni­k­nu­tí na cizí pozemek?

Krá­dež nebo vni­k­nu­tí na cizí poze­mek předsta­vu­jí rov­něž pro­ti­práv­ní útok, a to na zákon­né prá­vo na majet­ek nebo prá­vo na byd­lení. V těch­to pří­kla­dech je jis­tě pří­pust­né brá­nit se a použít sílu k odražení úto­ku! Vždy je však tře­ba zoh­led­nit přiměřen­ost a pro­s­třed­ky použi­té k obraně.

Kte­ré práv­ní záj­my jsou vůbec schop­ny sebeobrany?

Mno­ho stu­den­tů se mylně dom­ní­vá, že sílu lze použít pou­ze v pří­pa­dě fyzické­ho úto­ku na sebe (sebeobra­na) nebo na jinou oso­bu (pomoc v nou­zi). Ale to je špat­ně! V zása­dě je kaž­dý (indi­vi­duální) práv­ní zájem způ­so­bilý k sebeobraně. Kromě živo­ta, zdra­ví a těles­né inte­gri­ty sem patří také majet­ek, čest, jmění (atd.) osoby. 

Otisk
cs_CZCS