Archi­wum

§ 903 BGB

Czy złod­ziej może być właści­cie­lem cze­goś skradzionego?

Czy złodziej może być właścicielem czegoś skradzionego?

Raz po raz spo­ty­kam się z pyta­nia­mi o treść egzaminu.

Od tej pory na blogu będę też od cza­su do cza­su bard­ziej szc­ze­góło­wo oma­wiał częs­to zada­wa­ne pyta­nia doty­c­zące tema­tów egza­mi­nacy­jnych, zwłaszc­za tych, któ­re raz po raz wpra­wia­ją w zakło­po­ta­nie wie­lu uczestników.
Całkiem nie­daw­no otrzy­małem zapy­ta­nie od ucz­nia, który chciał skor­zystać z Por­tal edu­ka­cy­j­ny Eks­per­ty­zy przy­go­to­wał się do egza­mi­nu 34a online. Powied­ział mi, że pod­ob­no był błąd w pyta­niach tes­to­wych na portalu:

“Kie­dy ktoś coś krad­nie, to znac­zy, że ukra­dł to komuś inne­mu. Pra­wi­dło­wa odpo­wie­dź w port­a­lu edu­ka­cy­jnym jest taka, że złod­ziej jest wte­dy właści­cie­lem rzec­zy. To nie może być praw­da. Jak złod­ziej może być właści­cie­lem, sko­ro wziął coś od kogoś inn­ego wbrew jego woli? To musi być złe!”

 

Przy­jr­zyj­my się pokrót­ce fak­tom na grun­cie pra­wa kar­n­ego i cywilnego

Prze­de wszyst­kim, jeś­li chod­zi o odpo­wied­zi na pyta­nia na egza­mi­nie, waż­ne jest, aby wied­zieć, czy pyta­nie doty­c­zy pra­wa kar­n­ego, czy pra­wa cywil­n­ego — lub obu. W związ­ku z tym należy w szc­ze­gól­ności przy­jr­zeć się, któ­re przes­tępst­wa z Kodeks kar­ny (StGB) i/lub Nie­miecki Kodeks Cywil­ny (BGB) stosować.

Jeś­li spo­jr­zy­sz w Kodeks kar­ny na pod­sta­wie § 242 krad­zieży i przy­glą­da się opi­sy­wanym fak­tom, szyb­ko ori­en­tu­je się, że doty­c­zy to sta­nu fak­ty­cz­n­ego spra­wy. Oso­ba zabiera bez upraw­ni­enia rzecz ruchomą innej oso­bie w celu przy­właszc­ze­nia jej dla sie­bie. Złod­ziej chce zatrzy­mać dla sie­bie skrad­zio­ne dobra. Działa niez­god­nie z prawem.
Jed­nak nie ma tu nic na temat słów kluc­zowych Włas­ność lub posia­da­nie — W tym celu trze­ba zajr­zeć do BGB.

W BGB, w. § 854 Prze­jęcie posia­da­nia sta­nowi, że właści­cie­lem jest ten, kto posia­da fak­ty­cz­ne władzt­wo nad rzec­zą ma. A to spro­wad­za nas bez­poś­red­nio do poc­ząt­ko­wego pyta­nia:. Złod­ziej jest bez­poś­red­nim właści­cie­lem skrad­zio­nej rzec­zyponie­waż spra­wu­je on fak­ty­cz­ne władzt­wo nad rzec­zą. Może on np. kor­zystać z rzec­zy lub prze­nieść ją w inne mie­j­s­ce. Nie zależy to od woli prze­ka­za­nia, czy­li złod­ziej sta­je się właści­cie­lem, nawet jeś­li poprzedni właści­ciel tego nie chce. Jed­nakże jest rów­nież tak, że. Posia­da­nie złod­zie­ja wad­li­we jest. Pra­wo­wi­ty właści­ciel ma roszc­ze­nie z powo­du poz­ba­wi­e­nia go posia­da­nia przez złod­zie­ja. Roszc­ze­nie aby odzys­kać swo­ją własność.

W Niemc­zech włas­ność jest już zag­wa­ran­to­wa­na przez Usta­wa pod­sta­wo­wa w art. 14 chro­nio­ne — każ­dy ma pra­wo do samod­ziel­n­ego naby­cia włas­ności rzec­zy, a państ­wo gwa­ran­tu­je to prawo.
Jak wyglą­da sytu­ac­ja w opi­sanym przy­pad­ku w odnie­si­e­niu do włas­ności? Czy złod­ziej rów­nież sta­je się właści­cie­lem rzec­zy? Nie!
O ile właści­cie­lo­wi przysłu­gu­je fak­ty­cz­ne władzt­wo nad rzec­zą, o tyle posia­dac­zowi przysłu­gu­je władzt­wo praw­ne. Właści­ciel i posia­dacz mogą być iden­ty­cz­ni. Na przy­kład, jeś­li kupu­jesz worek ryżu w super­mark­e­cie, naby­wasz włas­ność rzec­zy w momen­cie zapła­ty. Jed­no­c­ześ­nie jes­teś właści­cie­lem worecz­ka z ryżem, bo masz fak­ty­cz­ne władzt­wo nad rzec­zą. Jeś­li poży­c­zy­sz sąsia­do­wi swo­ją wier­tar­kę, to pozosta­nie­sz jej właści­cie­lem. Jed­nak sąsi­ad sta­je się właści­cie­lem i może uży­wać wier­tar­ki do wier­cen­ia otworów w ścia­nie swo­jego domu, jak mu się podoba.
Na stro­nie Upraw­ni­enia właści­cie­la zostały okreś­lo­ne w § 903 BGB. ure­gu­lo­wa­ne. W roz­gra­nic­ze­niu od właści­cie­la, tj. Właści­ciel nie fak­ty­cz­ną wład­zę nad rzec­zą, ale organ praw­ny. Jeże­li mimo wszyst­ko nie jest jed­no­c­ześ­nie właści­cie­lem rzec­zy, może uzys­kać od właści­cie­la rzec­zy np. Opu­bli­ko­wa­no w ten sposób, że właści­ciel naby­wa teraz także fak­ty­cz­ne władzt­wo (posia­da­nie) nad rzeczą.

Krót­kie podsumowanie

Złod­ziej jest właści­cie­lem skrad­zio­nej rzec­zy z chwilą, gdy wykon­u­je nad nią fak­ty­cz­ne władzt­wo. Jed­nakże posia­da­nie uzna­je się za wad­li­we. Pier­wot­ne­mu właści­cie­lo­wi lub posia­dac­zowi przysłu­gu­je roszc­ze­nie o przy­wróce­nie sta­nu poprzednie­go (ewen­tu­al­nie roszc­ze­nie odsz­ko­do­waw­c­ze) wobec złod­zie­ja, który bez­praw­nie (w bez­praw­na inge­ren­c­ja) pod­jęła działa­nia. Złod­ziej nie jest jed­nak właści­cie­lem rzec­zy, gdyż skrad­zio­ny przedmi­ot praw­nie należy do kogoś innego.
 

Czy masz rów­nież pyta­nia doty­c­zące egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej zgod­nie z § 34a GewO w zak­re­sie ochrony?

Potem wyst­ar­c­zy je zamieścić na forum: https://www.sachkunde-34a.de/sachkundepruefung-34a-forum-fragen
Na Two­je pyta­nie z pew­nością może odpo­wied­zieć inny czy­tel­nik lub ja jako autor tej strony.

 

Przy okaz­ji: Jeś­li jes­teś cał­ko­wi­cie Przy­go­tuj się wszech­st­ron­nie do egza­mi­nu oraz pyta­nia indy­wi­du­al­ne odpo­wia­dał kom­pe­tent­nie przez cały czas Mogę dać ci eLear­ning na stro­nie www.sachkun.de pole­cam. Moż­na w nim zna­leźć m.in. Por­tal edu­ka­cy­j­ny zba­d­ać zada­ne już pyta­nia i bez ogra­nic­zeń zada­wać włas­ne. Na pyta­nia odpo­wie tam nie­zwłocz­nie Spec­ja­lis­ty­cz­ni wykła­dow­cyktór­zy są dobrze zori­en­to­wa­ni w temacie!

Nadruk
pl_PLPL