Vstou­pit do bez­peč­nost­ní branže navz­do­ry záz­na­mu v trest­ním rejstříku?

FórumVstou­pit do bez­peč­nost­ní branže navz­do­ry záz­na­mu v trest­ním rejstříku?
Erdo­gan Mugan zeptal se před 4 měsíci

Co když mám záz­nam v trest­ním rejs­tří­ku, mohu si udělat řidičs­ký prů­kaz 34a?

1 Odpo­vě­di
Odbor­n­ost 34a Zaměst­nan­ci odpo­vě­děl před 4 měsíci

Pokud vám byla ulože­na poku­ta ve výši 90 den­ních sazeb nebo vyšší, jste považo­vá­ni za oso­bu s trest­ní minu­los­tí. Může také záležet na typu před­cho­zí­ho odsou­zení a na tom, před jak dlo­u­hou dobou bylo spá­chá­no. Trest­né činy spá­cha­né v rámci trest­ní­ho prá­va mla­distvých již obvyk­le nej­sou poz­dě­ji rele­vant­ní. Pokud jste byli odsou­zeni za trest­ný čin, může vám to v závis­los­ti na druhu trest­né­ho činu jed­noz­načně brá­nit v práci.
Kon­eč­né roz­hod­nu­tí při­jí­má přís­lušný orgán. Roz­hod­nu­tí je založe­no nejen na úda­jích z (rozší­ře­né­ho) pot­vr­zení o bezúhon­nos­ti, ale také na infor­macích o pří­pad­ných pro­bí­ha­jí­cích vyše­třo­vá­ních a zjiš­těních od poli­ce­jních orgá­nů, od Úřa­du pro ochra­nu ústa­vy nebo na infor­macích, kte­ré má k dis­po­zi­ci váš poby­to­vý orgán. Tato kom­plex­ní kon­tro­la se pro­vá­dí v rámci ozná­mení do regis­tru strá­žných, kte­ré je bez­peč­nost­ní agen­tura povin­na provést.
Dopo­ruču­ji vám, abys­te se pře­dem aktiv­ně obrá­ti­li na přís­lušný míst­ní úřad.
V minu­los­ti exis­tu­je řada pří­kla­dů, kdy ani rele­vant­ní před­cho­zí odsou­zení nebrá­ni­lo oso­bě pra­co­vat jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník. V pří­pa­dě pochyb­nos­tí se však jed­ná o indi­vi­duální roz­hod­nu­tí úřa­du, který má do jis­té míry vlast­ní dis­kreční pravomoc.

Otisk
cs_CZCS
Souh­las se sou­bo­ry coo­kie s ban­ne­rem sku­tečných sou­borů cookie